خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:6813   بروزرسانی: 03-12-1401

dariush Salimi

محمدحسن جدیدی - محمدحسین شهیر - غلامرضا پیکانی - داریوش سلیمی
اثرات کاهش سطح پروتئین و انرژی جیره بر عملکرد جوجه های گوشتی نر سنگین
چکيده


این آزمایش به منظور بررسی اثرات کاهش سطوح انرژی و پروتئین بر عملکرد جوجه های گوشتی نر سنگین در قالب طرح کاملا تصادفی با 288 قطعه جوجه گوشتی یک روزه نر سویه راس در 8 تیمار و 3 تکرار و 12 قطعه جوجه گوشتی نردر هر تکرار از روز 42تا 56 انجام شد. در این آزمایش 2 سطح پروتئین (5/15و17 درصد، توصیه سویه راس و 10درصد کمتر از توصیه) و چهار سطح انرژی ( 2900،3000،3100و 3200، توصیه سویه وبه ترتیب 3/3، 6/6و10درصد کمتر از توصیه سویه راس) در دوره پایانی ( 42 تا 56 روزگی) استفاده شد. صفات افزایش وزن،ضریب تبدیل غذایی و مصرف خوراک در این آزمایش مورد اندازه گیری و بررسی قرار گرفت.نتایج نشان داد که کاهش سطح پروتئین خام جیره تاثیر معنی داری برصفات فوق نداشت . هر چند کاهش سطح انرژی باعث کاهش نسبی رشد گردید ولی این میزان کاهش معنی دار نبود و بیشترین افزایش مربوط به جیره دارای 3100کیلو کالری انرژی متابولیسمی بود. اثرات متقابل معنی داری بین انرژی وپروتئین جیره مشاهده نشد ولی بیشترین افزایش وزن و کمترین ضریب تبدیل مربوط به جیره های دارای انرژی 5/15-3000و 17-3100 بود که به مفهوم این می باشد که تعادل انرژی و پروتئین به هنگام کاهش سطح پروتئین جیره باید مورد توجه قرار گیرد