خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26587   بروزرسانی: 22-10-1399

Hossein Farahani

حسین فراهانی، زهرا اصدقی سراسکانرود
بررسی تاثیر شبکه جمع آوری شیر بر توسعه نواحی روستایی و تقویت پیوندهای اقتصادی، اجتماعی سکونتگاه های روستایی_شهری، نمونه موردی: بخش مرکزی شهرستان هشترود
The survey of the impact of the milk collection network on the development in rural area and enhancing social and economic rural_urban linkage, a case study of central district in Hashtrood Township
چکيده


چکیده این تحقیق با هدف بررسی اثرات شکل گیری شبکه تولید و جمع آوری شیر بر توسعه روستایی و افزایش سطح رفاه روستاییان و تقویت پیوندهای روستایی-شهری انجام گرفته است. برای بررسی این موضوع از روش تحقیق توصیفی – تحلیلی استفاده شده است و برای گردآوری اطلاعات از دو روش اسنادی و پیمایش میدانی بهره گرفته شد. در پیمایش میدانی از ابزار مشاهده و مصاحبه و تکمیل پرسش نامه از نخبگان روستایی، شیرآوران، ایستگاه¬ها و مراکز جمع¬آوری شیر استفاده شد و داده ها و اطلاعات لازم ازجامعه آماری از طریق نمونه گیری مطبق از 42 روستای بخش مرکزی شهرستان هشترود بدست آمد. به منظور تحلیل داده¬ها، از نرم افزارهای Spss وExcell  و آمارهای توصیفی و برای آزمون فرضیه تحقیق از آزمون رتبه علامت دار ویلکاکسون استفاده شده است. نتاج تحقیق بیانگر آن است که ایجاد زیر ساخت¬ها و امکانات برای جمع¬آوری، فرآوری و بازاریابی محصولات لبنی پیش نیاز اساسی برای توسعه فعالیت¬های لبنی و زمینه ساز افزایش سطح رفاه و  توسعه اقتصادی و تعادل بخشی  و بهبود مناسبات شهر و روستا می¬باشد.  لذا در راستاي تنوع بخشي به درآمدهاي حاصل از بخش كشاورزي، توجه به چگونگي توليدات دامي بويژه فرآوردهاي شير و محصولات اين بخش، همراه با كاهش هزينه¬هاي توليد مي¬تواند به افزايش درآمد-ها و سطح رفاه روستائيان و ايجاد اشتغال و تنوع شغلي و در نهايت به پايداري اقتصادي منجرشود و به بهبود مناسبات اقتصادی شهر و ستا در راستای حفظ منافع تولید کنندگان خرد روستایی از یک سو و تامین احتیاجات غذایی جامعه شهری به شکل مناسب از سوی دیگر یاری رساند. واژگان کلیدی: شبکه،توسعه روستایی،پیوندهای روستایی-شهری،هشترود