خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:30527   بروزرسانی: 01-12-1401

Hossein Farahani

حسین فراهانی، احمد رستم خانی  
بررسي و ارزيابي نقش دهياري ها بر كيفيت زندگي در روستاها؛ مطالعه موردي دهستان كرسف شهرستان خدابنده
Evaluation of the role of the Dehyaries in the quality of rural life, case study: Carasf county in Khodabande Township  
چکيده


               چکیده     هدف مقاله حاضر بررسی و ارزیابی نقش دهیاری‌ها بر کیفیت زندگی روستاییان در دهستان کرسف شهرستان خدابنده است. در این راستا نخست به تاریخچه مدیریت روستایی در ایران و همچنین به دهیاری‌ها و وظایف آنها به عنوان مدیران اجرایی در روستاها پرداخته و سپس به بررسی و ارزیابی نقش دهیاران در کیفیت زندگی روستاییان پرداخته شده است. تحقیق حاضر از نوع توصیفی – تحلیلی است. جامعه آماری این تحقیق را روستاهای دهستان کرسف در شهرستان خدابنده تشکیل می‌دهند. تعداد نمونه در هر روستا به نسبت خانوارها انتخاب شدند. پایایی گویه های تحقیق با آماره آلفای کرونباخ سنجیده شده است که برابر با 785/. بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار spss استفاده شد. برای مقایسه کیفیت زندگی در روستاهای نمونه از آزمون U من ویتنی استفاده شد. همچنین 8 شاخص آموزشی، زیست محیطی، شبکه‌های حمایت اجتماعی، اقتصادی، سلامتی و امنیت، محیط مسکونی، زیر ساخت ها، گذران اوقات و فراغت مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. بر اساس نتایج از 8 شاخص مورد مقایسه در 7 شاخص تفاوت معنی داری بین روستاهای دارای دهیاری با روستاهای بدون دهیاری وجود داشت و فقط در حیطه گذران اوقات و فراغت تفاوت معنی داری مشاهده نشد.      کلید واژه‌ها: کیفیت زندگی /دهیاری‌ها/ شهرستان خدابنده