خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:30247   بروزرسانی: 01-12-1401

Hossein Farahani

حسین فراهانی، خدیجه جوانی، اسماعيل كرمي دهكردي
تحلیل پایداری اجتماعی – اقتصادی تولید زعفران و تأثیر آن بر توسعه روستایی پژوهشی در دهستان بالاولایت، شهرستان تربت حیدریه
Analysis of Socio- Economic Sustainability of Saffron Production and its Impact on Rural Development: A Case in Bala Welayat County in Torbat Heydariey Township
چکيده


چکیده پایداری کشاورزی امروزه بی­شک یکی از مهمترین بخشهای توسعه پایدار است. اتکای اصلی درآمد ساکنین روستا­های شهرستان تربت حیدریه و دهستان بالاولایت، به محصولات کشاورزی و باغی بویژه زعفران می­باشد که از ایام قدیم درمنطقه خراسان کشت می­شده است. بنابراین توجه به پایداری آن در توسعه روستایی مهم می­باشد. این تحقیق با هدف تحلیل پایداری تولید زعفران از دو بعد اجتماعی و اقتصادی انجام گرفته است. برای بررسی این موضوع از دو روش اسنادی و میدانی از طریق روش تحقیق توصیفی – همبستگی استفاده شده است. در فرایند عملیات میدانی، دو نوع پرسشنامه تهیه گردید. پرسشنامه اول توسط دهیاران و بخشدار منطقه و پرسشنامه دوم توسط 327 کشاورز زعفران­کار انتخاب شده از طریق نمونه­گیری مطبق از 20 روستای دهستان تکمیل گردیدند. نتايج  نشان داد که وضعیت اقتصادي روستاها از جمله درآمد پایین، نوسان قیمت زعفران، عدم تضمین قیمتها، عدم بازاریابی مناسب، هزینه بالای تولید زعفران و ناکارآمدی نهادهای دولتی در ایجاد تعاونی جهت بهبود خرید و فروش زعفران در ناپایداری اقتصادی تولید زعفران نقش دارند. همچنین با وجود برخی مشکلات اجتماعی از جمله دسترسی کم به نهادهای اجتماعی دولتی، اما مشارکت و همیاری مردم در قالب خود جوش و محلی در امور روستا و علاقه­ به تولید زعفران تأثیر مثبت بر پایداری داشته و به همین دلیل از لحاظ اجتماعی روستاها پایدارترند. و نیز پایداری اجتماعی اقتصادی تولید زعفران با متغیرها مستقل انسانی جمعیت و باسوادی دارای رابطه مثبت و معنی دار و با متغیر مستقل طبیعی فاصله از شهر، رابطه منفی و معنی دار می­باشد. واژه­های کلیدی: پایداری، کشاورزی پایدار، زعفران، توسعه روستایی