خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29306   بروزرسانی: 01-12-1401

Hossein Farahani

حسین فراهانی، جلال خمری
ارزیابی نقش مدیریت سوانح در کاهش مخاطرات طبیعی از دیدگاه مردم در نواحی روستایی، مطالعه موردی: شهرستان زابل، دهستان ادیمی
Evaluation of the roll of the disaster management in the reduction of environmental hazardous from point of people in rural area, case study: Edimi county in zabol Township.
چکيده


  چکیده مخاطرات طبیعی به عنوان بخشی جدا نشدنی از زندگی بشر، سلامت و امنيت گستره زيست و اسكان بشر را با خطر مواجه مي سازد. امروزه شمار رخداد مخاطرات طبیعی در جهان رو به افزایش نهاده، بطوریکه تعداد مخاطرات طبیعی با منشا آب و هوایی در کل سیاره زمین در حال افزایش است. قرار گیری ایران نیز در کمربند خشک آب و هوایی موجب کمبود نزولات جوی شده و بروز بحرانهای آب و هوایی از مشخصه های اصلی آن به شمار می آید.  با توجه به اینکه تغییرات محیط های طبیعی توام با فعالیت های انسان شکل می گیرد، مسئله دستیابی به راه حل ها و شیوه های مناسب، برای مهار و کنترل و کاهش این مخاطرات و خسارات ناشی از آن، در کشور های مختلف جهان به صورت مسئله ای جدی و ضروری پیگیری می گردد. هدف از تدوین مقاله حاضر بررسی فرایند مدیریت سانحه در کاهش اثرات مخاطرات خشکسالی و توفان شن در دهستان ادیمی می باشد. روش انجام تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و میدانی است. در مطالعات میدانی تعداد 195پرسشنامه در میان 1890 خانوار توزیع گردید. انجام تحلیل با استفاده از آزمون های پارامتری میانگین یک جامعه و ناپارامتری توزیع دو جمله ای در محیط نرم افزار SPSS صورت پذیرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد ظرفیت سازی مناسب برای مدیریت سانحه در منطقه مورد مطالعه وجود ندارد. واژگان کلیدی: مخاطرات، مدیریت سانحه، ادیمی، زابل