خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:30513   بروزرسانی: 01-12-1401

Hossein Farahani

حسین فراهانی، مجتبی حاجی پور
سنجش و ارزیابی کیفیت زندگی در بازسازی¬های پس از سانحه، نمونه موردی: دهستان شیروان
Evaluation of the quality of life in the reconstruction after disaster (case study: Shirvan county in the province of Lorestan)
چکيده


  چکیده تجارب چند دهه اخير نشان داده است كه در بسياري از موارد به دلیل اضطراری که در فرايند بازسازی­های پس از سانحه وجود دارد، معمولاً برنامه­های بازسازی جامع و چند بعدی نیستند. در بازسازی­های پس از سانحه کمیت ساخت و سازها و بعد کالبدی بازسازی بیشتر نمود می یابد و سایر ابعاد بازسازی مانند ابعاد اجتماعی، اقتصادی و یا بعد کیفی بازسازی کالبدی، کمتر مورد نظر است. لذا ازجمله مسائلی که در سال ­های اخیر در الگوهاي بازسازي مورد توجه قرار گرفته است و در اغلب فضاهاي عمومي بازسازی شده فقدان آن احساس می شود بحث کیفیت زندگی است. در این راستا هدف پژوهش حاضر، ارزیابی کیفیت زندگی در بازسازی­های پس از سانحه و چگونگی تاثیر فرایند بازسازی بر آن است. محدوده انجام این تحقیق، دهستان شیروان از توابع شهرستان بروجرد است، که در جریان زلزله فروردین ماه 1385 دچار تخریب شد..روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی با استفاده ازمدل های کمی است. براساس تجزیه و تحلیل صورت گرفته، کیفیت زندگی روستاهای دهستان شیروان در سه سطح بالا، متوسط و پایین سظح بندی شده اند. برای شناخت سطوح کیفیت زندگی 8 شاخص مورد استفاده از طریق مدلAHP وزن دهی شده و مدل تاپسیس فازی به عنوان روش تصمیم گیری چند معیاری بکار گرفته شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که بر اساس معیارها و محاسبات انجام شده به ترتیب روستاهای بزازنا، بصری با امتیازات 7812/0 و 7418/0 بالاترین میزان کیفیت زندگی و روستاهای طنجور و دارتی به ترتیب با 3959/0 و 4272/0 امتیاز از پایینترین میزان کیفیت زندگی برخوردار بوده اند. 3