خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29306   بروزرسانی: 01-12-1401

Hossein Farahani

حسین فراهانی، فاطمه آیین مقدم
ارزیابی عملکرد و کارایی دهیاریها و شوراهای اسلامی در فرایند مدیریت توسعه روستایی، مطالعه موردی: دهستان سررودجنوبی در شهرستان بویراحمد
Evalution of the performance and proficiency of Dhyari and Islamic council in process of rural management development,Case study: villages south Sar rood in Boyr ahmad city
چکيده


  چکیده این مطالعه با هدف بررسی ارزیابی عملکرد و کارایی دهیاریها و شوراهای اسلامی در فرایند مدیریت توسعه روستایی در چهار بعد اجتماعی، اقتصادی، محیطی و کالبدی در دهستان سررودجنوبی انجام گرفته است. تحقیق حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی مبتنی بر پرسشنامه است. داده­های تحقیق در 22 روستای دهستان سررودجنوبی با روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب و از طریق پرسشنامه با 303 نفر از سرپرست خانوارها تکمیل شد. روایی پرسشنامه را تعدادی از متخصصان موضوعی مورد تایید قرار دادند. پایایی گویه­های تحقیق نیز با آماره آلفای کرونباخ سنجیده شده است که نتایج آن حاکی از قابلیت اعتماد بالای این گویه­ها برای سنجش متغیرهای تحقیق است. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم افزارSPSS و آزمونهای آماری T-test و Kruskal­Wallis استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که تأسیس دهیاریها و فعالیت شوراهای اسلامی نقش مثبتی در بهبود روند مدیریت روستایی داشته است و از دید جامعه نمونه شوراها و دهیاران در بعد اقتصادی کمتر از حد متوسط عمل کرده­اند و همچنین مشخص شد که دهیاری و شوراها در روستاهای پرجمعیت موفق­تر از روستاهای کوچک عمل کرده است. کلمات کلیدی: مدیریت روستایی، شورا، دهیار، سررودجنوبی