خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29262   بروزرسانی: 01-12-1401

Hossein Farahani

حسین فراهانی، محمد ولایی،  زکیه رسولی نیا
ارزیابی اثرات بازار هفتگی ملکان بر پایداری اقتصادی نواحی روستایی (مطالعة موردی: دهستان مرحمت آباد شمالی، شهرستان میاندوآب)
Evaluating the effects of Malekan weekly Market on the economic sustainability in rural areas (Case study: Northern Marhamat-abad Dehestan, Miyandoab County)
چکيده


چکیده بازارهای هفتگی از گذشته¬های دور تاکنون به¬عنوان مراکزی برای انجام مبادلات ضروری و مورد نیاز، به حیات خود ادامه داده¬اند. شاید این ادعا که بازارهای هفتگی برجای¬مانده، به شکل اولیة بازارها در جوامع ابتدایی بشر هستند که تاکنون نیز کارکردهای خود را حفظ کرده¬اند و در اقتصاد جوامع نقش دارند، ادعایی درخور توجه باشد. هدف از انجام تحقیق حاضر، ارزیابی اثرات بازار هفتگی ملکان بر پایداری اقتصادی سکونتگاه¬های روستایی است. نوع تحقیق، کاربردی، روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و روش¬های گردآوری اطلاعات به¬صورت کتابخانه¬ای و میدانی (مشاهده، مصاحبه و پرسش¬نامه) است. برای تجزیه¬وتحلیل اطلاعات از تحلیل عاملی و به¬شیوة تحلیل مؤلفه¬های اصلی استفاده شده است. جامعة آماری تحقیق، کشاورزان بهره¬بردار دهستان مرحمت¬آباد شمالی هستند. بنابر سر¬شماری عمومی کشاورزی در سال 1382، کشاورزان بهره¬بردار این دهستان در این سال 1503 نفر بوده¬اند که به¬عنوان حجم نمونه، تعداد 266 کشاورز ازطریق فرمول کوکران انتخاب شدند. یافته¬های تحقیق نشان می¬دهد شنبه¬بازار ملکان تأثیرات مختلفی در اقتصاد روستایی محدودة موردمطالعه داشته است. بیشترین اثرات آن ایجاد انگیزة خرید بین کشاورزان (به¬دلیل ارزان¬بودن کالاها و خدمات)، فروش مستقیم محصولات توسط کشاورزان به مصرف¬کنندگان، افزایش مشاغلی مانند چوبداری، دست¬فروشی، پیله¬وری (چرچی) و مغازه¬های سرراهی و نیز افزایش درآمد کشاورزان با توجه به افزایش تولید محصولات کشاورزی بوده است. کلمات کلیدی اقتصاد روستایی، تحلیل عاملی، بازاریابی، شنبه¬بازار ملکان.