خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29306   بروزرسانی: 01-12-1401

Hossein Farahani

حسين فراهاني، رضا خوشرفتار، مجتبي حاجي پور
ارزيابي فرآيند مشاركت مردم در بازسازي سكونتگاههاي زلزله زده(مطالعه موردي: دهستان شيروان)
Evaluating process of people participation reconstruction of earthquake settlement Case stydy: Shirvan District
چکيده


چکيده هنگام اجراي پروژه¬هاي بازسازي پس از سوانح، با متغيرهاي زيادي روبرو هستيم، که يکي از مهمترين آنها، بحث مشارکت در روند بازسازي است، يعني دخالت نظرات، خواسته¬ها و حضور فعال و آگاهانه مردم در اجراي پروژه¬هاي بازسازي، که علاوه بر رضايتمندي مردم، از بعد موفقيت در پيشبرد اهداف، نتايج قابل قبولي را بدست آورد. اين موضوع نشان دهنده ارتباط تنگاتنگ بين مردم و پروژه¬هاي بازسازي است. هدف پژوهش حاضر، ارزيابي فرايند مشارکت مردم در بازسازي سکونتگاههاي آسيب ديده است. محدوده انجام تحقيق، دهستان شيروان از توابع شهرستان بروجرد مي¬باشد، که در جريان زلزله سال 1385 دچار تخريب جدي شد. روش انجام تحقيق توصيفي-همبستگی است و داده¬هاي مورد نياز با استفاده از پرسشنامه جمع-آوري شده است. نتايج بدست آمده از اين بررسي¬ها نشان دهنده آن است که علي¬رغم اهميت بسيار زياد توجه به نيازها و علائق مردم به خصوص در نواحي روستايي و همچنين تجارب کشورهاي ديگر از موفق نبودن اين پروژه¬ها، به دليل عدم مشارکت مردم، بازهم مردم سانحه ديده و خواسته¬هاي آنان و در مجموع ابعاد کالبدي و مالي در جريان بازسازي در نظر گرفته نشده است. کليد واژه¬ها : مشارکت مردم، بازسازي، زلزله، شيروان، مساکن آسيب ديده