خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29306   بروزرسانی: 01-12-1401

Hossein Farahani

حسین فراهانی؛ سمیرا حاجی حسینی
ارزیابی ظرفیت های نواحی روستایی جهت توسعه کارآفرینی و توانمندسازی روستاییان مطالعه موردی: روستاهای بخش بخش شال شهرستان بوئین زهرا
Evaluation Potentials of Rural areas for Entrepreneurship and Developing Empowerment Villagers Case Study: Shawl District in Buin Zahra Township
چکيده


چکیده استقرار و بقای جامعه روستایی، بدون کار مولد و سودآور برای ساکنان غیر ممکن است. امروزه توجه به روحیه کارآفرینی بین روستاییان از مهم¬ترین راهکارهای توسعه روستایی محسوب می¬شود. بدین صورت که کارآفرینی می¬تواند از طریق ایجاد اشتغال، بهبود کیفیت زندگی¬، توزیع مناسب درآمد و بهره¬برداری بهینه از منابع، نقش مهمی در رشد اقتصادی روستاها و در نتیجه در توسعه¬ی روستایی و توانمندسازی روستاییان داشته باشد.این مطالعه با هدف ارزیابی ظرفیت¬های نواحی روستایی جهت توسعه کارآفرینی و توانمندسازی روستاییان انجام شد. پژوهش حاضر از نظر ماهیت؛ کاربردی و از نظر روش تحقیق توصیفی- تحلیلی؛ و از نظر نحوه گردآوری داده¬ها؛از نوع تحقیقات کتابخانه¬ای و پیمایش میدانی (پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده مستقیم) قلمداد می¬شود. جامعه آماری تحقیق خانوارهای 8 روستای بخش شال می¬باشد، که از طریق فرمول کوکران 196 خانوار به عنوان نمونه برای انجام تحقیق انتخاب شده¬اند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمارهای توصیفی ( میانگین، انحراف معیار) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی، آزمون t تک نمونه ای، آزمون فریدمن، آزمون کای دو و تحلیل مسیر) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می-دهد، روستاهای مورد مطالعه در هیچ کدام از ابعاد فردی، اقتصادی، اجتماعی و زیرساختی دارای ظرفیت¬های لازم جهت توسعه کارآفرینی نیستند؛ و نتایج تحلیل مسیر نشان می¬دهد که زمینه¬های زیرساختی و فردی بیشترین تاثیر را بر کارآفرینی می¬گذارند. با تقویت این زمینه¬ها (فردی و زیرساختی) می توان انتظار داشت که کارآفرینی در روستاها افزایش یابد و مشکل بیکاری و مهاجرت حل شود، و در نتیجه درآمد افزایش می¬یابد و باعث توسعه روستا و توانمندی روستاییان می¬شود. کلیدواژگان:  کارآفرینی؛ کارآفرینی روستایی؛ توانمندسازی؛ توسعه روستا؛ بخش شال