خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:30272   بروزرسانی: 01-12-1401

Hossein Farahani

حسین فراهانی، سوران منوچهری
شناسايي موانع و مشكلات توسعه گردشگري در نواحي روستايي هدف گردشگري غرب شهرستان مريوان
Identification of Obstacles and Problems of Tourism Development in Rural Areas of Tourism Goal in the West of Marivan County
چکيده


چکیده هدف : هدف پژوهش حاضر بررسی و تحلیل وضعیت گردشگری روستاهای هدف گردشگری غرب شهرستان مریوان با رویکردی جامع میباشد تا بدینوسیله شناختی جامع از موانع، مشکلات و محدودیتهایی که موجب عدم توسعه و گسترش مطلوب گردشگری در میان روستاهای هدف گردشگری منطقه علیرغم پتانسیلهای فراوان گشتهاند، حاصل آید و این شناخت همهجانبه وضع موجود، زمینهساز اتخاذ برنامههای هدفمند جهت رفع موانع و توسعه صنعت گردشگری در میان روستاهای موردمطالعه گردد. روش تحقیق: تحقیق کمی کیفی حاضر به لحاظ نوع کاربردی بوده و به لحاظ روش توصیفی – - تحلیلی است. دادههای حاصل از مشاهده مستقیم و مصاحبه نیمه ساختاریافته با چهار گروه مسئولین، آگاهان روستایی، گردشگران و صاحبان خدمات مرتبط با گردشگری که با استفاده از روش نمونهگیری گلوله برفی گردآوری شدند، با استفاده از تکنیک تئوری بنیانی تجزیهوتحلیل گردیده است. در مرحله بعدی موانع و مشکلات توسعه گردشگری منطقه شناسایی شدند سپس جهت تأیید و تعمیم نتایج و تهیه مدل نهایی پژوهش پرسشنامههایی در میان 93 نفر از مسئولین، 561 نفر از ساکنین محلی )فرمول کوکران( و 133 نفر از گردشگران توزیع و دادههای حاصله با آزمونهای کمی t تک نمونهای و تحلیل مسیر تجزیهوتحلیل گردیدند. یافتهها: نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهند که کیفیت پایین خدماترسانی، امکانات موجود و ضعف در زیرساختها، ضعف ساختارهای حملونقل، کمبود تبلیغات، اطلاعرسانی و آموزش در کنار معضلات مربوط به جاذبههای منطقه در بخش عرضه، تمایل و انگیزه کم بازدیدکنندگان برای توقف چندروزه در بخش تقاضا و در بخش عوامل خارجی تأثیرگذار، عدم مشارکت مردم و نارساییهایی که از سوی سازمانهای دولتی عنوان شده، مهمترین موانع و مشکلات پیش روی پویایی روستاهای هدف گردشگری منطقه هستند. تمامی این موانع و محدودیتها مورد تائید گروههای نمونه قرار گرفته و مدل نهایی پژوهش نشان میدهد که عدم توجه و نظارت مطلوب دولت بیشترین تأثیر را در عدم توسعه و پویایی گردشگری روستاها دارد. محدودیتها: در منطقه موردمطالعه هنوز به مفهوم گردشگری بهعنوان مجموعهای متشکل از عناصر و بازیگران مختلف توجه نشده است. همین عامل موجب گردیده که تنها به جنبههایی از مجموعه گردشگری توجه گردد و سایر عناصر، اجزا و ارتباطات آنها فراموش شوند که نتیجه این امر هم عدم پویایی و توسعه مطلوب گردشگری در میان روستاهای مورد مطالعه بوده است. راهکارهای عملی: اتخاذ دیدی سیستمی و همهجانبه نگرانی در مدیریت گردشگری روستاها و تشکیل نهادی واحد مرکب از تمامی مسئولین و نهادهای مرتبط با توسعه روستایی و گردشگری منطقه. اصالت و ارزش: این مطالعه به دلیل اینکه دارای رویکردی جامع و سیستمی در تحلیل وضعیت گردشگری روستاها بوده است؛ جدید می- باشد و محققان دیگر میتوانند از روش طی شده و یافتههای آن استفاده نمایند. کلیدواژهها: گردشگری روستایی، تئوری بنیانی، نمونهگیری گلوله برفی، روستاهای هدف گردشگری غرب شهرستان مریوان