خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:39262   بروزرسانی: 07-02-1400

Ehsan Khavasi

H. Yousefi, E. Khavasi, S. Teymouri, P. Nazmi, Z. Mashhadi
The Eulerian-Lagrangian and Eulerian-Eulerian methods combination for numerical modeling of the particle laden density current
ترکیب روش اویلری-لاگرانژی و اویلری-اویلری برای مدل¬سازی عددی جريان چگال حاوي ذره
چکيده


جریان¬های چگال، به‌دلیل تفاوت چگالی بین جریان و محیط اطراف، جریان می¬یابند. دسته مهمی از سیال¬های چگال، جریان¬های گل¬آلود نامیده می¬شوند که اختلاف چگالی، به‌خاطر حضور ذرات جامد معلق در سیال ایجاد می¬شود. در کار حاضر، تلاش گردید تا با کنار هم‌گذاردن دو روش اویلری و لاگرانژی، از مزیت هر یک استفاده نمود، به این صورت که ذرات بزرگ¬تر که به‌¬علت سرعت سقوط بیشتر، نقش موثرتری را در مکانیزم رسوب دارند، به‌صورت لاگرانژی و ذرات کوچک¬تر با روش اویلری محاسبه می¬شوند. برای به‌دست‌ آمدن معیاری برای این دسته¬بندی ذرات، داخل یک کانال ساده، هفت جریان با ابعاد ذرات متفاوت به صورت اویلری-اویلری، شبیه¬سازی عددی گردید و با حالت بدون ذره مقایسه شد و هم¬چنین روش اویلری-اویلری با نتایج آزمایشگاهی صحت¬سنجی شده است و مشخص گردید زمانی که ابعاد ذرات کوچک¬تر از 12 میکرون باشد، فرآیند رسوب¬گذاری، محسوس نمی¬باشد و می¬توان از اثر حضور این نوع از ذرات چشم پوشی نمود؛ بنابراین روش اویلری-اویلری برای ذرات کمتر از 12 میکرون روش مناسبی محسوب می¬شود. اعتبار‌سنجی روش اویلری-لاگرانژی با نتایج آزمایشگاهی صورت گرفته است و در نهایت جریان داخل کانال با طیفی از ابعاد ذرات با روش پیشنهاد شده در این پژوهش (ترکیب دو دیدگاه) شبیه¬سازی شده و به تشریح نتایج به‌دست¬آمده پرداخته شده است. برای انجام شبیه¬سازی¬¬های عددی از توسعه کدهای متن¬باز اپن¬فوم برای لحاظ کردن اثر ذرات استفاده شده است. باتوجه به آشفته بودن جریان از روش شبیه¬سازی گردابه¬های بزرگ برای مدل¬سازی آشفتگی استفاده شده است.