خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:44547   بروزرسانی: 30-02-1402

Ehsan Khavasi

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه صنعتی شریف, مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی , 1393-1388
عنوان رساله : بررسی تئوری و تجربی ناپایداری سطح تماس در جریان چگال حاوی ذرات
زمینه رساله : سیالات
استاد راهنما : دکتر بهار فیروزآبادی

کارشناسی ارشد : دانشگاه صنعتی شریف, مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی , 1388-1386
عنوان پایان نامه : بررسی آزمایشگاهی رسوب گذاری در جریان چگال حاوی ذرات
زمینه پایان نامه : سیالات
استاد راهنما : دکتر بهار فیروزآبادی

کارشناسی : دانشگاه صنعتی امیرکبیر, مهندسی مکانیک , 1386-1382
عنوان پایان نامه : طراحی یک نرم افزار برای بررسی توزیع دما در یک استوانه همگن
زمینه پایان نامه : انتقال حرارت
استاد راهنما : دکتر حسن بصیرت تبریزی