خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:2940   بروزرسانی: 27-10-1400

Abazar Cheraghi
اباذر چراغی
استادیار

پست الکترونيکی
a_cheraghi013146@yahoo.com      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/acheraghi

تلفن
   02433054131   +98 (0) 24 3305 4131

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم انسانی، گروه روانشناسی،اتاق- 238 کدپستی 38791-45371