خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:6469   بروزرسانی: 28-06-1402

Abazar Cheraghi
اباذر چراغی
استادیار

پست الکترونيکی
cheraghi@znu.ac.ir      a_cheraghi013146@yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/acheraghi

تلفن
   02433054131   +98 (0) 24 3305 4131

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم انسانی، گروه روانشناسی،اتاق- 238 کدپستی 38791-45371