خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:3300   بروزرسانی: 27-10-1400

Abazar Cheraghi

Publications in Journals

International ISC3.  دکتر اباذر چراغی
اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر بهزیستی روانشناختی و تاب آوری خانوارهای زن سرپرست
The Effectiveness of The Mindfulness Training on Psychological WellBeing and Resiliency of Female-Headed Household
فصلنامه خانواده پژوهی دانشگاه شهید بهشتی دوره 56 شماره مجله پژوهش خانواده ج (1397صفحات 542-562.  [Abstract  ]
International ISI2.  دکتر اباذر چراغی
A comparison of peer bullying among high school students in Iran and Turkey
Procedia Social and Behavioral Sciences Vol. 15 Issue Procedia Social and  (2011PP. 2510-2520 DOI: Procedia Social and Behavioral Sciences .  [Abstract  ]
International ISC1.                               Abazar Cheraghi
بررسی تأثیر برنامه فلسفه برای کودکان (p4c) در کاهش خشم صفات در کلاس اول دانش آموزان پسر دبیرستانی در تهران است.
Earnings Manipulation and Prior Period Adjustment on Tax Aggressiveness. J. Educ. Manage. Stud., 4(1):01-05
Journal of Educational and Management Studie شماره ISSN: 2322-4770 (1392صفحات 1-5.  [Abstract  ]