خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:6454   بروزرسانی: 28-06-1402

Abazar Cheraghi

Publications in Journals


8.  دنیا نیسیاباذر چراغیAndreas Maercker
Standardization Of the International Prolonged Grief Disorder Scale
استانداردسازی مقیاس بین المللی اختلال سوگ طولانی مدت
Academic Journal of Psychological Studies Issue جلد 12، شماره 1، 9-16، 2023 (2023-01-10PP. 9-16 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
7.  پروین صدقیاباذر چراغیمحمد مهدی ذاکری
The effectiveness of the spiritual intelligence training on Psychological well-being and resiliency of female-headed household
اثربخشی آموزش هوش معنوی در بهزیستی روانشناختی و انعطاف پذیری زنان سرپرست خانواده
مطالعات زن و خانواده=دانشگاه الزهرا شماره شماره 1 (1399/02/08صفحات 154-188 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
6.  پروین صدقیاباذر چراغی
The Effectiveness of The Mindfulness Training on Psychological WellBeing and Resiliency of Female-Headed Household
بررسی اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر بهزیستی روانشناختی و تاب آوری زنان سرپرست خانوار
فصلنامه خانواده پژوهی شماره Journal of Family Research Vol (1397/08/27صفحات 549-562 
  علمی-پژوهشی
معتبر
5.  مجید یوسفی افراشتهمحسن امیریذکراله مروتیمحمد بابامیریاباذر چراغی
Supporting factors of constancy in quitting drugs: A qualitative study
عوامل حمایت کننده پایداری ترک مصرف مواد مخدر : مطالعه کیفی
Journal of Qualitative Research in Health Sciences شماره 3 (1394/09/01صفحات 280-289 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
4.  مجید یوسفی افراشتهذکراله مروتیاباذر چراغی
Identifying the Components of Effective Learning Environments Based on Health Students' Perception
شناسایی مؤلفه های محیط یادگیری اثربخش بر پایه ادراک دانشجویان رشته بهداشت
راهبردهای آموزش در علوم پزشکی شماره 4 (1394/09/01صفحات 261-268 
  سایر
با هیات تحریریه
3.  اباذر چراغیزهرا احمدیفرشاد زارعیقاسم شاهمرادیسید داود منافیامیر مدنی پورزکریا اسکندری
The Prediction of Divorce through Mental Disorders and Demographic Characteristic
پیش بینی طلاق از طریق اختلالات روانی و مشخصه جمعیت شناختی
Journal Of Educational And Management Studies Issue 4 (2014-04-02PP. 514-518 
  علمی-پژوهشی
None ISI
2.  اباذر چراغی Metin Piskin
A comparison of peer bullying among high school students in Iran and Turkey
مقایسه زورگویی همسالان در میان دانش آموزان دبیرستان های ایران و ترکیه
Procedia Social and Behavioral Sciences Issue 15 (2011) 2510–2520 (2011-05-15PP. 2510-2520 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
1.  رضا کرمی نیاسید حسین سلیمیماندانا امیریسید محمود میر زمانیاباذر چراغی
Investigating the effect of group counseling with a logical-emotional approach on the source of control and academic achievement of Zanjan University students
بررسی تاثیر مشاوره گروهی با رویکرد منطقی - عاطفی برمنبع کنترل وپیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه زنجان
تحقیقات علوم رفتاری شماره 2 (1384/11/10صفحات 61-68 


Presentations in Seminars & Conferences


بین‌المللی 8. دنیا نیسیمحمد شفیعیاباذر چراغی
بررسی تاب آوری، هوش هیجانی و احساس انسجام نوجوانانی که دوره ی سوگ را به طور طبیعی گذرانده با نوجوانانی که دوره سوگ را به طور طبیعی نگذرانده اند.
Evaluation of resilience, emotional intelligence and sense of coherence of teenagers who have passed through a period of grief naturally, With teenagers who have not passed through a period of grief naturally
--- شرکت همایش آروین البرز , آغ کهریز, 2023-10-20 - 2023-10-20
بین‌المللی 7. سمیه عابدیاباذر چراغی
رابطه هیجان طلبی و کیفیت رابطه زناشویی با نگرش به خیانت زناشویی زوج ها
==
= دبیرخانه کنفرانس, تهران, 2016-08-05 - 2016-08-06
ملی معتبر 6. مجید یوسفی افراشتهذکراله مروتیاباذر چراغی
بررسی رابطه بین مولفه های سرمایه اجتماعی با احساس امنیت در گروه های جمعیتی مختلف شهر زنجان
The relationship between social capital components of with a sense of security in different population groups in the city of Zanjan
- دانشگاه زنجان, زنجان, 2015-05-24 - 2015-05-24
ملی معتبر 5. مجید یوسفی افراشتهذکراله مروتیاباذر چراغی
بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی ادراک شده، باورهای مذهبی و احساس امنیت شهروندی
The relationship between perceived social support, religious beliefs and security in citizenship
- دانشگاه زنجان, زنجان, 2015-05-24 - 2015-05-24
ملی معتبر 4. اباذر چراغی
سمینار سراسری بهداشت روانی 1391
Seminar of College Students Mental Health
سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان وزارت علوم ،تحقیقات و فنآوری -سازمان امور دانشجویان, رشت, 1391/02/27 - 1391/02/28
بین‌المللی 3. اباذر چراغی
نقاط مشترک روان شناسی مدرن و روان شناسی غزالی
COOMMON POINTS BETWEEN GHAZZALIS PSYKHLOGY AND MODERN PSYCHOLOGY
--- Marmara University Istanbul, Turkey, 2011-10-07 - 2011-10-09
بین‌المللی 2. اباذر چراغی
تعزیه و مرثیه در واقعه کربلا
KARBALA SYMPOSIUM
--- CUMHURIYET University, Turkey, 2010-12-21 - 2010-12-21
ملی معتبر 1. اباذر چراغی
همایش بین المللی ابن سینا در ترکیه
INTERNATIONAL IBN SINA SYMPOSIUM
همایش ابن سینا و فیلسوفان اسلامی دانشگاه مرمره استانبول, خوشه مهر, 1387/02/03 - 1387/02/05