خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:3300   بروزرسانی: 27-10-1400

Abazar Cheraghi

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه آنکارا (ترکیه), ترکیه, روان شناسی مشاوره , 1389-1383
عنوان رساله : بررسی مقایسه ای قلدری (زورگویی) بین دانش آموزان دبیرستانی ایران و ترکیه
زمینه رساله : زورگویی
استاد راهنما : متین

کارشناسی ارشد : تهران - ایران, ایران, روان شناسی , 1383-1379
عنوان پایان نامه : تاثیر مشاوره گروهی (منطقی -هیجانی - عاطفی) بر منبع کنترل و افت تحصیلی دانشجویان دانشگاه زنجان
زمینه پایان نامه : افت تحصیلی
استاد راهنما : رضا کرم نیا

کارشناسی : شهید بهشتی تهران - ایران, ایران, روان شناسی , 1373-1369