خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:3300   بروزرسانی: 27-10-1400

Abazar Cheraghi

شرکت در کارگاههای آموزشی

شرکت در کارگاههای آموزشی مربیگری پیشگیری از اعتیاد کارگاههای اختلالات جنسی و زوج درمانی کارگاه درمان آسیبهای روانی (افسردگی وسواس و ترسهای مرضی)