خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:3300   بروزرسانی: 27-10-1400

Abazar Cheraghi

مدیریت

رئیس مرکز بهداشت و درمان و مشاوره دانشجویی دانشگاه زنچان به مدت دو سال 

مدیرمرکز بهداشت روان و مشاوره دوسال

رئیس سازمان نظام روان شناسی و مشاوره استان زنجان