خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:3300   بروزرسانی: 27-10-1400

Abazar Cheraghi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. روشها و فنون مشاوره و روان درمانی2. خانواده در مانی3. کلیه در سهای حوزه روان شناسی و مشاوره 4. تدریس درحوزه روان شناسی بهداشت روان آسیب شناسی روان 5. روان شناسی و مشاوره