خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:5650   بروزرسانی: 28-06-1402

Abazar Cheraghi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. مشاوره و روان درمانی نظریه و کاربست2. روانشناسی بالینی3. روشها و فنون مشاوره و روان درمانی4. خانواده در مانی5. کلیه در سهای حوزه روان شناسی و مشاوره 6. تدریس درحوزه روان شناسی بهداشت روان آسیب شناسی روان 7. روان شناسی و مشاوره