خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26522   بروزرسانی: 15-06-1402

Vahideh Alipoor
وحیده علی پور
دانشیار

پست الکترونيکی
vahidehalipoor1@gmail.com      vahidehalipoor@gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/alipoor-vahideh

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4153

فکس
   +98 (0) 24 3228 14153

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم اجتماعی، گروه مدیریت، اتاق 636، کدپستی 38791-45371