خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25655   بروزرسانی: 15-06-1402

Vahideh Alipoor

Publications in Journals

  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
21.  وحیده علی پورعاطفه مهری
Explain The Role of Human Resource Management on the Performance of Industrial and Commercial Companies in Qazvin Province with Emphasis on the Mediating Role of Business Strategy
تبیین نقش مدیریت منابع انسانی بر عملکرد شرکت‌های صنعتی و تجاری استان قزوین با تاکید بر نقش میانجی راهبرد کسب‌وکار
پژوهشنامه مدیریت اجرایی شماره 28 (1401/10/06صفحات 143-165 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
20.  وحیده علی پورمحمدرضا سعدیغزل گلشن
Investigating the impact of e-servicescape dimensions and experience & risk factors on E-WOM : mediating role of trust
بررسی تاثیر ابعاد خدمات الکترونیکی و فاکتورهای تجربه و ریسک بر تبلیغات‌الکترونیکی‌شفاهی با نقش میانجی اعتماد
مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند شماره 41 (1401/09/06صفحات 87-114 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
19.  وحیده علی پورحسین عظیمییوسف میرزایی شیریناهید تنها
Investigating the Quality of Diagnostic Services Provided by Medical Centers During the Covid-19 Pandemic in Zanjan, Iran Using Parasuraman’ Quality Model
بررسی وضعیت ارتقای کیفیت خدمات تشخیصی مراکز درمانی در شرایط پاندمی کرونا با استفاده از مدل پاراسورامان
اطلاع رسانی پزشکی نوین شماره 2 (1401/06/30صفحات 152-167 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
18.  وحیده علی پورحسین عظیمییوسف میرزایی شیریناهید تنها
Investigating the Quality of Diagnostic Services Provided by Medical Centers During the Covid-19 Pandemic in Zanjan, Iran Using Parasuraman’ Quality Model
بررسی وضعیت ارتقای کیفیت خدمات تشخیصی مراکز درمانی درشرایط پاندمی کرونابا استفاده ازمدل پاراسورامان
اطلاع رسانی پزشکی نوین شماره 2 (1401/01/28صفحات 152-167 

17.  وحیده علی پورمحمد باشکوهعاطفه مهری بازقلعهانیس مهری
Investigating the effect of internal marketing dimensions on the commitment of employees of Zanjan Municipality departments with the mediating role of employees' attitude towards work
بررسی تاثیر ابعاد بازاریابی داخلی بر تعهد کارمندان ادارات شهرداری زنجان با نقش میانجی نگرش کارکنان نسبت به کار
مدیریت بازازیابی شماره 52 (1400/07/04صفحات 85-111 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
16.  وحیده علی پورمحمدرضا سعدیعاطفه مهری بازقلعه
The Impact of Aesthetic and Symbolic Brand Benefits on Brand Commitment with the mediating Role of emotional attachment Among Apple Brand Consumers
بررسی تاثیر مزایای زیبایی شناسی و نمادین برند بر تعهد به برند با میانجی‌گری تعلق به برند در بین مصرف‌کنندگان برند اپل
مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند شماره 22 (1399/10/15صفحات 1-22 

15.  وحیده علی پورعاطفه مهری بازقلعهحاتم نیکخو
Semantic Components Indicate the Link between Intellectual Capital Dimensions and Organizational Performance in Qazvin Power Distribution Company
مولفه‌های معنایی حاکی از پیوند ابعاد سرمایه فکری و عملکرد سازمانی در شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین
مطالعات مدیریت دولتی ایران شماره 4 (1398/09/14صفحات 1-22 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
14.  وحیده علی پورمصطفی جعفری عاطفه مهری بازقلعه
The Effect of Using Social Networking on Customer Relationship Management Performance (Case Study: Businesses in Qazvin Cosmetics Guild)
بررسی اثر استفاده از شبکھھای اجتماعی بر عملکرد مدیریت روابط با مشتری(مورد مطالعه:کسب و کارھای موجود در صنف آرایشی و بھداشتی استان قزوین)
پژوهشنامه مدیریت اجرایی شماره 21 (1398/06/01صفحات 73-95 
  علمی-پژوهشی
Scopus
13.  یوسف میرزایی شیریوحیده علی پورحسین عظیمی
Investigating the Effect of Service Quality, Mental Image, Trust and Environment Brand on Emotional Satisfaction and Commitment
بررسی تأثیر کیفیت خدمات، تصویر ذهنی، اعتماد و محیط زیست بر رضایت و تعهد احساسی
Journal of Environmental Management and Tourism Issue  Vol 10 No 1 (2019): JEMT Volu (2019-05-18PP. 171-181 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
12.  وحیده علی پورسعید جلالیاناحسان قربانی
The Investigation of the Effective Factors of Process and Extent of Realization Trade Show Goals from the Standpoint of Exhibitors
بررسی عوامل مؤثر بر فرایند و میزان تحقق اهداف نمایشگاههای تجاری از دید غرفه داران
مدیریت بازرگانی (دانش مدیریت سابق) -دانشگاه تهران شماره 2 (1397/06/01صفحات 421-440 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
11.  وحیده علی پورمحمد علی ملبوبیمحمود شیوا زادمحمد حسن صالحی
Investigating and explaining the relationship between organizational culture based on Hofstede model and organizational entrepreneurship dimensions
بررسی و تبیین رابطه بین فرهنگ سازمانی بر اساس مدل هافستد و ابعاد کارآفرینی سازمانی
مدیریت بازرگانی (دانش مدیریت سابق) -دانشگاه تهران شماره 2 (1396/06/15صفحات 395-414 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
10.  وحیده علی پورمحمد باشکوهمیترا شکسته بند
Identify factors affecting the development and use of electronic services in the tourism industry (studied Ardebil)
بررسی عوامل مؤثر بر گسترش و استفاده از خدمات الکترونیک در صنعت گردشگری (موردمطالعه: استان اردبیل)
مدیریت فناوری اطلاعات (دانش مدیریت سابق) - دانشگاه تهران شماره 4 (1394/10/15صفحات 845-864 
  علمی-پژوهشی
None ISI
9.  رضا پیرایشسحرناز ژاله خجستهوحیده علی پور
The relationship between intellectual and IT based structural capital with financial performance(A case study:)
ارتباط سرمایه فکری و سرمایه ساختاری مبتنی بر فناوری اطلاعات با عملکرد مالی
International journal of computer and information technology Issue (3) 4 (2015-11-22PP. 831-841 
  علمی-پژوهشی
None ISI
8.  وحیده علی پوررضا پیرایشپریناز پژوهان راد
the effect of country of origin image and brand equity on purchase intention
بررسی اثر تصویر ذهنی کشور مبدا و ارزش ویژه برند بر قصد خرید
international research journal of management science Issue 3(12) (2015-06-02PP. 621-628 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
7.  وحیده علی پوراحمدی پرویزخداداد حسینی سید احمدمشبکی اصغر
Influential factors on supplier-distributor partnership maintenance in distribution chain from the supplier’s landscape
عوامل مؤثر در حفظ همکاری عرضه کننده - توزیع کننده در زنجیرة توزیع از دیدگاه عرضه کنندگان
مدیریت بازرگانی (دانش مدیریت سابق) -دانشگاه تهران شماره 4 (1392/10/01صفحات 43-60 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
6.  محمد باشکوهوحیده علی پور
The Coordination of multi channels of distribution and effects on suppliers performance in electronic industry with the social exchange approach
هماهنگی کانال توزیع چندگانه و تأثیر آن بر عملکرد عرضه‎کنندگان در صنعت الکترونیک با رویکرد نظریۀ مبادلۀ اجتماعی
مدیریت دولتی - دانشگاه تهران شماره 3 (1392/07/01صفحات 1-22 
  علمی-پژوهشی
None ISI
5.  وحیده علی پور
The effect of service quality of Mobile banking technology on customer brand image
تاثیر کیفیت خدمات تکنولوژی موبایل بانک بر تصویر برند مشتری
International journal of computer and information technology Issue 4 (2013-08-03PP. 16-20 
  علمی-پژوهشی
None ISI
4.  وحیده علی پورسجاد فتحینرگس مرادخانی
The Effect of Internet marketing on brand equeity
بررسی تاثیر بازاریابی اینترنتی بر ارزش ویژه برند
International journal of computer and information technology Issue 4 (2013-08-03PP. 14-22 
  علمی-پژوهشی
None ISI
3.  وحیده علی پورنرگس مرادخانی
The impact of Website features and online viral marketing on online shopping behavior
بررسی تاثیر ویژگی های وب سایت و بازاریابی آن لاین ویروسی بر رفتار خرید آن لاین
International journal of computer and information technology Issue 4 (2013-08-03PP. 1-13 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
2.  رضا پیرایشوحیده علی پور
comparative survey of relationship between competitive intelligence and.........
بررسی رابطه بین هوش رقابتی و اثر بخشی استراتژی های بازاریابی در بین بانک های دولتی و خصوصی استان زنجان
مدیریت بازرگانی (دانش مدیریت سابق) -دانشگاه تهران شماره 12 (1391/06/12صفحات 1-18 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
1.  محمد باشکوهوحیده علی پور
Communication role in coordinating multiple distribution .....
نقش ارتباطات در هماهنگی کانال های توزیع چند گانه در صنعت الکترونیک
مدیریت فناوری اطلاعات (دانش مدیریت سابق) - دانشگاه تهران شماره 10 (1391/03/08صفحات 1-24 


Presentations in Seminars & Conferences


بین‌المللی 46. وحیده علی پورعاطفه مهریانیس مهری
تأثیر تبلیغات شفاهی الکترونیکی و تصویر مقصد گردشگری بر وفاداری گردشگران با نقش میانجی رضایت ( مورد مطالعه: گردشگران منطقه گردشگری سرعین)
The effect of electronic word of mouth and image of tourist destination on tourist loyalty with the mediating role of satisfaction(The Case of Sarein Tourism City)
--- دانشگاه محقق اردبیلی, اردبیل, 2021-10-04 - 2021-10-04
بین‌المللی 45. وحیده علی پورعاطفه مهریانیس مهری
بررسی تأثیر تصویر مقصد و کیفیت خدمات گردشگری بر قصد بازدید مجدد با نقش میانجی تبلیغات شفاهی الکترونیکی (مورد مطالعه: جزیره کیش)
Investigating the effect of destination image and quality of tourism services on the intention to visit again with the mediating role of electronic oral advertising (Case study: Kish Island)
--- دانشگاه محقق اردبیلی, اردبیل, 2021-10-04 - 2021-10-04
ملی معتبر 44. وحیده علی پورعاطفه مهری بازقلعه
تاثیر سرمایه انسانی و مسئولیت پذیری اجتماعی بر عملکرد سازمانی با تاکید بر نقش میانجی نوآوری سازمانی
The Impact of Human Capital and Social Responsibility on Organizational Performance with Emphasis on the Mediating Role of Organizational Innovation
-- دانشگاه شهید چمران اهواز, اهواز, 2021-02-19 - 2021-02-28
بین‌المللی 43. وحیده علی پورعاطفه مهری بازقلعه
بررسی تأثیر ویژگی‌های تبلیغاتی رسانه‌های اجتماعی بر روی قصد خرید مشتریان
Investigating the Impact of Social Media Advertising Properties on Customer Buying Intent
------- دانشگاه تبریز, تبریز, 2019-12-17 - 2019-12-17
بین‌المللی 42. وحیده علی پورمصطفی جعفری عاطفه مهری بازقلعه
شناسایی و ارائه مدل عوامل موثر در استفاده از شبکه های اجتماعی
Identify and present a model of factors affecting the use of social networks
------- دانشگاه تبریز, تبریز, 2019-12-17 - 2019-12-17
بین‌المللی 41. وحیده علی پورعاطفه مهری بازقلعه
بررسی تاثیر ویژگی های تبلیغاتی رسانه های اجتماعی بر روی قصد خرید مشتریان
Investigating the effect of social media advertising features on customers' purchase intention
------- دانشگاه تبریز, تبریز, 2019-11-17 - 2019-11-17
بین‌المللی 40. وحیده علی پورداود عباسی
ارائه مدلی جهت تبیین عوامل موثر بر وفاداری گردشگران به مقصدگردشگری
Providing a model for explaining the factors affecting tourist loyalty to tourism destinations
---- دانشگاه محقق اردبیلی, اردبیل, 2019-07-15 - 2019-07-15
بین‌المللی 39. وحیده علی پورسمانه کاظمی
بررسی نقش کیفیت خدمات ادراک شده هتل ها بر تبلیغات شفاهی گردشگران با نقش میانجی وفاداری به مقصد گردشگری (مورد مطالعه : هتل های استان اردبیل)
Investigating the Role of Perceived Hotel Service Quality on the Verbal Advertising of Tourists with the Mediating Role of Loyalty to Tourism (Case Study: Ardabil Province Hotels)
---- دانشگاه محقق اردبیلی, اردبیل, 2019-07-15 - 2019-07-15
بین‌المللی 38. وحیده علی پورعاطفه مهری بازقلعه
تاثیر میزان استفاده از شبکه های اجتماعی بر اثر بخشی تبلیغات گردشگری بر اساس مدل آیدا
The effect of using social networks on the effectiveness of tourism advertising based on the Aida model
---- دانشگاه محقق اردبیلی, اردبیل, 2019-07-15 - 2019-07-15
ملی معتبر 37. وحیده علی پورامید مهدیهملیحه جعفری
بررسی مقایسه ای تاثیر استراتژی کسب و کار بر اثربخشی عملیات بانکی با نقش میانجی بازاریابی اینترنتی و بازاریابی رابطه محور
A comparative study on the impact of business strategy on the effectiveness of banking operations with the intermediary role of Internet marketing and relationship-driven marketing
--------- دانشگاه علمی کاربردی, کرج, 2018-12-19 - 2018-12-19
ملی معتبر 36. وحیده علی پورحسین عظیمییوسف میرزایی شیری
بررسی شکاف کیفیت خدمات درمانی خریداری شده از پزشکان استان زنجان
Evaluation the gap of health care quality sevice of doctors in Zanjan province
-- انجمن مدیریت ایران دانشگاه خوارزمی, تهران, 2018-05-10 - 2018-05-10
ملی معتبر 35. وحیده علی پورفاطمه جاویدیسجاد فتحی
ارزیابی نقش عناصر آمیخته بازاریابی در صنعت گردشگری
Evaluation The role of marketing mix elements in the tourism industry
-  دانشگاه بین اللملی امام خمینی, قزوین, 2018-01-25 - 2018-01-25
بین‌المللی 34. مصطفی جعفری وحیده علی پورعاطف مرتضوی
تحلیل مولفه های خدمات اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر اساس رضایت خدمت گیرندگان از خدمات
The study of service quality effect on client satisfaction in ministry of labour and social affair
------------ موسسه آموزش عالی علامه مجلسی, تهران, 2017-09-15 - 2017-09-15
بین‌المللی 33. حسین عظیمیوحیده علی پورسجاد فتحی
بررسی تاثیر بازاریابی رابطه مند در وفاداری مشتریان با نقش میانجی کیفیت خدمات مخابرات استان زنجان
The effect of relationship marketing in customer loyalty with the mediator rol quality of service zanjan province
------------ موسسه آموزش عالی علامه مجلسی, تهران, 2017-09-15 - 2017-09-15
بین‌المللی 32. حسین عظیمیوحیده علی پورنازیلا کلانتری
آسیب شناسی عدم استقبال از خدمات سامانه های پرداختی از قبیل تلفن همراه و ثابت در حوزه ی مخابرات استان زنجان
The pathology lack of welcome from payment systems such as mobile and fixed services in the field of zanjan province telecoounications
------------ موسسه آموزش عالی علامه مجلسی, تهران, 2017-09-15 - 2017-09-15
بین‌المللی 31. وحیده علی پورداود عباسیزینب حسینی کوملایی
بررسی تاثیر فرهنگ کار بر بهره وری نیروی انسانی در تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان
studying the effect of work culture on using human studied: cooperation office of labor and social welfare zanjan province
------------ موسسه آموزش عالی علامه مجلسی, تهران, 2017-09-15 - 2017-09-15
بین‌المللی 30. علی اسمعیلیوحیده علی پورمصطفی جعفری
بررسی تاثیر مولفه های سرمایه اجتماعی اسلامی بر تعهد سازمانی کارکنان آموزش و پرورش زنجان با تاکید بر نقش میانجی اعتماد
Assess the effects of islamic social capital indexs on organizitional commitments of education organization of zanjan with emphasis on miediator rol of trustfulness
------------ موسسه آموزش عالی علامه مجلسی, تهران, 2017-09-15 - 2017-09-15
بین‌المللی 29. وحیده علی پوررضا پیرایشمائده قربانیان ذوالبین
بررسی تاثیر شخصیت برند بر قصد خرید کالاهای تقلبی در صنایع لوازم آرایشی و بهداشتی
The effect of brand personality to Purchase Intention original products and their counterfeit cosmetic industry in Tehran, East and West Azarbaijan and Zanjan
کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی تهران, تهران, 1395/06/25 - 1395/06/25
بین‌المللی 28. وحیده علی پوررضا پیرایشزیبا انگوتی گلنگدری
بررسی اثر کیفیت خدمات ارائه شده در هتل بر رفتار گردشگران خارجی(مورد مطالعه:گردشگران خارجی شهرهای تهران،اصفهان و شیراز)
The effect of the quality of services provided at the hotel on the behavior of foreign tourists (the case of foreign tourists in Tehran, Isfahan and Shiraz)
کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی تهران, تهران, 1395/06/25 - 1395/06/25
بین‌المللی 27. وحیده علی پورحسین عظیمیزینب امیرپورگیاشی
بررسی عوامل موثر بر پذیرش محصول جدید از دیدگاه واردکنندگان (مورد مطالعه:محصولات الکترونیکی در شهر تهران)
Factors affecting acceptance of new products from the perspective of importers (the case of electronic products in Tehran)
کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی تهران, تهران, 1395/06/25 - 1395/06/25
بین‌المللی 26. سروش زارعی بلقیس آبادمصطفی جعفری وحیده علی پور
اثر تغییر بر خلق ایده های نوآورانه
The Effecting of Change on Creating Novelty Ideas
کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی, تهران, 1395/06/25 - 1395/06/25
بین‌المللی 25. علی منصوریوحیده علی پورحمید رحمانی سریاست
تاثیر آمیخته ترفیع بر ارزش ویژه برند و ادراکات مصرف کننده
Survey on Promotion Mix on Brand Value and Customer perception
کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی, تهران, 1395/06/25 - 1395/06/25
بین‌المللی 24. وحیده علی پورسحرناز ژاله خجستهپریناز پژوهان راد
بررسی تاثیر رضایت شغلی و سرمایه فکری بر بهره وری حسابداران شرکت های SME
The effect on productivity, job satisfaction and intellectual capital accounting firms SME
کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی تهران, تهران, 1394/11/28 - 1394/11/29
بین‌المللی 23. وحیده علی پورحمید رحمانی سریاستزینب رسولی
بررسی کاربرد صورت های مالی شرکت ها در اعطای تسهیلات توسط بانک
Application of financial statements in lending by banks
کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی تهران, تهران, 1394/11/26 - 1394/11/26
بین‌المللی 22. وحیده علی پورحمید رحمانی سریاستمحسن نیرومند
بررسی نظری عوامل موثر بر ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف کننده
Theoretical study of factors influencing brand equity from the perspective of the consumer
کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی تهران, تهران, 1394/11/26 - 1394/11/26
بین‌المللی 21. وحیده علی پورحمید رحمانی سریاستصالح عبادی لمر
نقش نورومارکتینگ و نوروبرندینگ در ارتقاء کسب و کار نمایندگی های بیمه در ایران
neuromarktyng and neurobrndyng role in the promotion of business insurance agencies in iran
کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی تهران, تهران, 1394/11/26 - 1394/11/26
بین‌المللی 20. وحیده علی پوررضا پیرایشپریناز پژوهان راد
بررسی اثر تصویر احساسی کشور مبدا و پیوندهای مرتبط با برند بر قصد خرید
The effect of emotional image links to their country of origin and the intention to buy
- همایشگران مهر اشراق, تهران, 2015-10-22 - 2015-10-22
بین‌المللی 19. وحیده علی پورمجید دوستیهیجرودی فاطمه
اخلاق کسب و کار در تجارت الکترونیک
Business ethics in e-commerce
- همایشگران مهر اشراق , تهران, 2015-10-22 - 2015-10-22
بین‌المللی 18. وحیده علی پورحسین عظیمییاشار هاشمیمهسا احمدنژاد
تاثیر تسهیم دانش بر تبدیل سازمانی به سازمان یادگیرنده(مورد مطالعاتی: اداره گاز شهر زنجان)
the effect of knowledge sharing on organizational conversion into learning organization( case study: zanjan city gas office)
------------ موسسه آموزش عالی علامه مجلسی, تهران, 2015-09-15 - 2017-09-15
بین‌المللی 17. وحیده علی پورعلی منصوریجواد تارانمتینا آخسته
بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی بر مدیریت ارتباط با مشتری در شرکت مخابرات استان زنجان
investigating the impact of maeketing mix elements on the customer relationship managment in telecommunication's company in zanjan province
------------ موسسه آموزش عالی علامه مجلسی, تهران, 2015-09-15 - 2017-09-15
ملی معتبر 16. وحیده علی پورپریناز پژوهان راد
بررسی نقش پلیس در ایجاد امنیت عمومی و ارتقاء سرمایه ی اجتماعی در شهرستان زنجان
The Role of the Police in public security and the promotion of social capital in the city of Zanjan
- دانشگاه زنجان و ناجا, زنجان, 2015-05-21 - 2015-05-21
ملی معتبر 15. وحیده علی پورزینب رسولی
بررسی نظری رابطه اقتصاد مقاومتی و سبک زندگی و نظم و امنیت
Theoretical study of the relationship between the strength of the economy and life style and order and security
- دانشگاه زنجان و ناجا, زنجان, 2015-05-21 - 2015-05-21
ملی معتبر 14. وحیده علی پورزیبا انگوتی گلنگدری
دینداری و رابطه ی آن بر احساس امنیت
Religion and its relation to the sense of security
- دانشگاه زنجان و ناجا, زنجان, 2015-05-21 - 2015-05-21
ملی معتبر 13. وحیده علی پوررقیه نوری
نقش امربه معروف و نهی از منکر در امنیت اجتماعی
The role of enjoining good and forbidding wrong social security
- دانشگاه زنجان و ناجا, زنجان, 2015-05-21 - 2015-05-21
ملی معتبر 12. وحیده علی پورسحرناز ژاله خجسته
بررسی ارتباط میان سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه زنجان
investigating The relationship between social capital and a sense of social security in Zanjan Universitys students
- دانشگاه زنجان و ناجا, زنجان, 2015-05-21 - 2015-05-21
ملی معتبر 11. وحیده علی پورزینب امیرپورگیاشی
رابطه سرمایه اجتماعی وسبک زندگی با نظم وامنیت
The relationship between social capital and life style and order and security
- دانشگاه زنجان و ناجا, زنجان, 2015-05-21 - 2015-05-21
ملی معتبر 10. وحیده علی پورپریناز پژوهان رادسحرناز ژاله خجسته
تبیین مدل فرایند برندسازی داخلی در بنگاه های خدماتی ( مورد کاوی:شرکت های بیمه پذیرفته شده در بورس)
Explain the internal branding process services firms (Case Study: Insurance companies listed on the stock exchange)
همایش ملی بازاریابی خدمات(با تاکید بر چالش ها و راهکارهای بازاریابی) دانشگاه سمنان, سمنان, 1394/02/08 - 1394/02/08
ملی معتبر 9. وحیده علی پورحمید رحمانی سریاست
ارزیابی برند و اثرگذاری آن بر وفاداری و رضایت مشتریان
Assess brand and its impact on brand loyalty and customer satisfaction
-- دانشگاه جامع علمی کاربردی, تهران, 2015-03-12 - 2015-03-12
ملی معتبر 8. وحیده علی پورامید رحمانی
توانمند سازی نیروی انسانی درراستای بهبود سازمانی
Human resources in line with improving organizational empowerment
-- دانشگاه جامع علمی کاربردی, تهران, 2015-03-12 - 2015-03-12
بین‌المللی 7. وحیده علی پورمجید دوستیهیجرودی فاطمه
بررسی نظری کارآفرینی، مفاهیم و ضرورتهای آن
Theoretical study of entrepreneurship, concepts and requirements of it
-- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس, شیراز, 2015-02-20 - 2015-02-20
بین‌المللی 6. بنازاده فاطمهوحیده علی پور
عوامل موثر بر سرمایه گذاری شرکت های کوچک و متوسط (SMEs)در منطقه آزاد تجاری ارس
effective factors of investing small and medium sized enterprises (SMEs) in Aras free trade zone.
= مرکز بین المللی ارتباطات دانشگاهی , تهران, 2014-12-11 - 2014-12-11
بین‌المللی 5. وحیده علی پورشادی علینقی پور
(توسعه مدیریت بازاریابی در صنعت توریسم ایران)
Marketing management development in Tourism industry of Iran
= دبیرخانه اقتصاد حسابداری مدیریت و علوم اجتماعی, چرزه خون, 2014-12-11 - 2014-12-11
ملی معتبر 4. وحیده علی پورشادی قراخانیانصاری نژاد علیرضا
بررسی رابطه کارآفرینی با مدیریت محیط و مدیریت استراتژیک
The examination of relationship between environment management and strategic management
-- دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران, تهران, 2014-10-26 - 2014-10-26
بین‌المللی 3. وحیده علی پورقائم پناه مسعودبسطامی اصغر
بررسی و الویت بندی عوامل فرهنگی موثر در به اشتراک گذاری دانش در کارخانه سیمان کردستان
The examination and prioritization of effective cultural factors on knowledge sharing in kordestan cement factory
- انجمن مدیریت ایران, تهران, 2014-08-07 - 2014-08-08
ملی معتبر 2. رضا پیرایشوحیده علی پور
بررسی تاثیر بکارگیری گزارشهای حسابداری مدیریت بر سلامت سازمانی و فرآیند تصمیم گیری منطقی مدیران صنایع استان کردستان
Application of management accounting reports on the health effects of organizational and logical decision making process on industry executives kurdistan province
همایش ملی جهاد اقتصادی و ارتقاء سلامت نظام اداری سالن غدیر دانشگاه زنجان, زنجان, 1390/10/10 - 1390/10/10
ملی معتبر 1. وحیده علی پوررضا پیرایشرضا رفسنجانی مقدم
بررسی تاثیر آموزش نیروی انسانی بر سلامت سازمانی
The study of training and education manpower effects on health organization al
همایش ملی جهاد اقتصادی و ارتقاء سلامت نظام اداری سالن غدیر دانشگاه زنجان , زنجان, 1390/10/10 - 1390/10/10