خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:42552   بروزرسانی: 18-10-1398

Ali Amiri
علی امیری
دانشیار

پست الکترونيکی
a_amiri@znu.ac.ir      a_amiri@iust.ac.ir
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/amiri-ali

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4054

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده فنی و مهندسی، گروه کامپیوتر، اتاق E-114،ص پ 313