خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:43639   بروزرسانی: 18-10-1398

Publications in Journals

  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
32.  فرهاد قره باغیعلی امیری
A Novel Semi-Supervised Approach to Improve the Performance of E-learning
ارائه یک رویکرد شبه نظارتی برای بهبود عملکرد آموزش الکترونیکی
سیستم های پردازشی و ارتباطی چند رسانه ای هوشمند شماره 3 (1401/07/01صفحات 53-63 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
31.  فرهاد قره باغیعلی امیری
LP-MLTSVM: Laplacian Multi-Label Twin Support Vector Machine for Semi-Supervised Classification
LP-MLTSVM: Laplacian Multi-Label Twin Support Vector Machine for Semi-Supervised Classification
IEEE Access شماره 10 (1400/10/10صفحات 13738-13752 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
30.  میثم ازادمنجیریعلی امیریصالحی علیرضا
ML‑SLSTSVM: a new structural least square twin support vector machine for multi‑label learning
ML‑SLSTSVM: a new structural least square twin support vector machine for multi‑label learning
PATTERN ANALYSIS AND APPLICATIONS Issue 0.1007/s10044-019-00779-2 (2019-02-12PP. 1-14 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
29.  مهران دلجوان امیریمجید مقدادیعلی امیری
HVS-based Scalable Image Watermarking: A Novel Approach to Image Copyright Protection against Scalable Compression
نشانه گذاری مقیاس پذیر تصویر سازگار با سیستم بینایی انسان و پایدار در برابر فشرده سازی مقیاس پذیر
MULTIMEDIA TOOLS AND APPLICATIONS Issue 78 (2019-02-09PP. 1-28 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
28.  فاطمه علمدار راوریفاطمه شیخ محمدیعلی امیری
Twin Bounded Weighted Relaxed Support Vector Machines
Twin Bounded Weighted Relaxed Support Vector Machines
IEEE Access شماره 7 (1397/11/19صفحات  22260- 22275 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
27.  مهران دلجوان امیریعلی امیریمجید مقدادی
HVS‑based scalable video watermarking
نشانه گذاری مقیاس پذیر ویدیو سازگار با سیستم بینایی انسان
MULTIMEDIA SYSTEMS Issue 25 (2019-02-08PP. 1-19 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
26.  فاطمه شیخ محمدیعلی امیری
TS-WRSVM: twin structural weighted relaxed support vector machine
TS-WRSVM: twin structural weighted relaxed support vector machine
CONNECTION SCIENCE Issue 10.1080/09540091.2019.1573418 (2019-02-02PP. 1-29 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
25.  سیدعلیرضا بشیری موسویعلی امیریسید هادی حسینی
A Learning Framework for Size and TypeIndependent Transient Stability Prediction ofPower System Using Twin Convolutional SupportVector Machine
A Learning Framework for Size and TypeIndependent Transient Stability Prediction ofPower System Using Twin Convolutional SupportVector Machine
IEEE Access شماره 6 (1397/07/09صفحات 69937-69947 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
24.  امیر سلیمیمنصور ضیائیعلی امیریمهدیه حسین جانی زاده
Evaluation of a Feature Subset Selection method to find informative spectral bands of Hyperion hyperspectral data for hydrothermal alteration mapping: A case study from the Darrehzar porphyry copper mine, Kerman, Iran
ارزیابی روش انتخاب ویژگی برای شناسایی بهترین باندهای طیفی تصویر ابرطیفی هایپریون (مطالعه موردی: شناسایی دگرسانی های معدن مس پورفیری دره زار- کرمان)
زمین شناسی اقتصادی شماره ۱۰ (1397/02/15صفحات ۷۷-۹۳ 
  علمی-پژوهشی
Scopus
23.  امیر سلیمیمنصور ضیائیعلی امیریمهدیه حسین جانی زادهصادق کریم پولیمصطفی مرادخانی
Using a Feature Subset Selection method and Support Vector Machine to address curse of dimensionality and redundancy in Hyperion hyperspectral data classification
استفاده از انتخاب زیر مجموعه ویژگی و ماشین بردار پشتیبان برای حل مساله افزونگی و ابعاد بالای داده ها در طبقه بندی تصاویر ابرطیفی سنجنده هایپریون
Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Science Issue 21 (2018-03-30PP. 27-36 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
22.  امیر سلیمیمنصور ضیائیعلی امیریمهدیه حسین جانی زاده
Sub-pixel classification of hydrothermal alteration zones using a kernel-based method and hyperspectral data; A case study of Sarcheshmeh Porphyry Copper Mine and surrounding area, Kerman, Iran
استفاده از طبقه بند ماشین بردار پشتیبان برای طبقه بندی زیرپیکسلی مناطق دگرسانی، مطالعه موردی: شناسایی دگرسانیهای منطقه سرچشمه و نواحی مجاور، کرمان، ایران
journal of mining and environment شماره 8 (1396/08/15صفحات 555-565 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
21.  امیر سلیمیمنصور ضیائیعلی امیریمهدیه حسین جانی زاده
Sub-pixel classification of hydrothermal alteration zones using a kernel-based method and hyperspectral data; A case study of Sarcheshmeh Porphyry Copper Mine and surrounding area, Kerman, Iran
طبقه بندی زیرپیکسلی مناطق آلتراسیونی با استفاده از روش کرنل پایه و داده های ابرطیفی
journal of mining and environment شماره 8 (1395/07/21صفحات 555-565 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
20.  سیدعلی چاوشیرضا نوروزیانعلی امیری
Islanding detection of synchronous distributed generation resources using AdaBoost algorithm
---
International Transactions on Electrical Energy Systems Issue 26 (2016-08-12PP. 1604-1624 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
19.  نفیسه پرستالوی زنجانیعلی امیریپریسا علیحیدری
Modified twin support vector regression
رگرسیون بردار پشتیبان دوقلوی اصلاح شده
NEUROCOMPUTING Issue 211 (2016-07-30PP. 84-97 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
18.  سعید آریشمحسن جواهریانحسین صفریعلی امیری
Extraction of Active Regions and Coronal Holes from EUV Images Using the Unsupervised Segmentation Method in the Bayesian Framework
استخراج نواحی فعال و چاله های تاجی خورشید از تصتویر فرابنفش دور خورشید با استفاده از قطعه بندی عدم نظارتی در چاچوب بیز
SOLAR PHYSICS Issue 291 (2016-04-06PP. 1209-1224 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
17.  فاطمه علمدار راوریسارا قانععلی امیری
On-line twin independent support vector machines
ماشین بردار پشتیبان مستقل دوقلوی آنلاین
NEUROCOMPUTING Issue 186 (2016-01-04PP. 8-21 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
16.  امیر سلیمیمنصور ضیائیمهدیه حسین جانی زادهعلی امیریصادق کریم پولی
High performance of the support vector machine in classifying hyperspectral data using a limited dataset
-----
International Journal of Mining and Geo-Engineering Issue 49 (2015-12-29PP. 253-268 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
15.  امید عباس زادهعلی امیریعلیرضا خان تیموری
Anensemble method for data stream classification in the presence of concept drift
ارائه یک طبقه بند ترکیبی برای داده های جریانی در حضور تغییر مفهوم
Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering Issue 16 (2015-12-01PP. 1059-1068 
  علمی-پژوهشی
None ISI
14.  بیات مرتضیجعفری محمدعبدالهی نداعلی امیریفتحی محمود
AN EFFICIENT PARALLEL ALGORITHM FOR COMPUTING DETERMINANT OF NON-SQUARE MATRICES BASED ON RADIC'S DEFINITION
-----
International Journal of Distributed and Parallel Systems Issue 6 (2015-07-30PP. 1-13 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
13.  مصطفی مرادخانیعلی امیریمحسن جواهریانحسین صفری
A hybrid algorithm for feature subset selection in high-dimensional datasets using FICA and IWSSr algorithm
یک الگوریتم هیبرید برای استخراج ویژگی در داده های با ابعاد بالا با استفاده از FICA و الگوریتم IWSSr
APPLIED SOFT COMPUTING Issue 35 (2015-06-21PP. 123-135 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
12.  محسن جواهریانحسین صفریعلی امیریشروین ضیائی
Automatic Method for Identifying Photospheric Bright Points and Granules Observed by Sunrise
شناسایی خودکار نقاط درخشان و دانه های شید سپهری ثبت شده تلسکوپ سان رایز
SOLAR PHYSICS Issue 289 (2014-10-15PP. 3969-3983 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
11.  هاشمی سیده زهراعلی امیریمیر محمدی علیبیات مرتضی
pipe network optimization using imperialist competitive algorithm
بهینه سازی شبکه توزیع گاز طبیعی با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری
پژوهش نفت - پژوهشگاه صنعت نفت شماره 78 (1393/06/30صفحات 39-47 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
10.  سعید آریشعلی امیریخدیجه نوری
FICA: fuzzy imperialist competitive algorithm
الگوریتم رقابت استعماری فازی
Journal of Zhejiang University-SCIENCE C-Computers & Electronics Issue 15 (2014-07-01PP. 363-371 
  سایر
با هیات تحریریه
9.  حجتی پرست فریدکاظم مظلومیعلی امیری
Overcurrent relays coordination and proposing an adaptive method of coordination of relays considering of network changes
هماهنگی رله های جریان زیاد با در نظر گرفتن تغییرات بار
international journal on technical and phisical problems of engineering Issue 6-1 (2014-03-01PP. 198-203 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
8.  بهروز مقصودیصادق سلیمانیعلی امیریمحسن افشارچی
-
ارتقای کیفیت آموزش در سامانه های آموزش الکترونیکی با استفاده از داده کاوی آموزشی
فناوری آموزش شماره 4 (1391/06/15صفحات 277-286 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
7.  آرمان دیدنده نیما میربخشعلی امیریفتحی محمود
AVLR-EBP: A Variable Step Size Approach to Speed-up the Convergence of Error Back-Propagation Algorithm
ارائه یک رویکرد با گام متغییر برای افزایش سرعت همگرایی الگوریتم پس انتشار خطا
NEURAL PROCESSING LETTERS Issue 33 (2011-04-15PP. 201-214 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
6.  علی امیریفتحی محمود
VIDEO SHOT BOUNDARY DETECTION USING GENERALIZED EIGENVALUE DECOMPOSITION AND GAUSSIAN TRANSITION DETECTION
تشخیص مرز شات با استفاده از تجزیه مقادیر ویژه تعمیم یافته و تشخیص انتقال گوسی
COMPUTING AND INFORMATICS Issue 30 (2011-03-01PP. 595-619 
  علمی-پژوهشی
معتبر
5.  صادق سلیمانیبهروز مقصودیعلی امیری
Improving the Performance of E-Learning Systems Using Extracted Web Server Log File Suggestions
ارتقای کیفیت سامانه های آموزش مجازی با استفاده از Web Server Log File Suggestions
International Journal of information and commmunication technology & Research Issue 3 (2011-01-01PP. 67-72 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
4.  علی امیریفتحی محمود
Hierarchical Keyframe-based Video Summarization Using QR-Decomposition andModified k-Means Clustering
خلاصه سازی مبتنی بر فریم کلیدی و سلسله مراتبی با استفاده از تجزیه QR و الگوریتم خوشه بندیk-means
EURASIP Journal on Advances in Signal Processing Issue 2010 (2010-11-02PP. 1-16 
  علمی-پژوهشی
None ISI
3.  علی امیریفتحی محمودمرتضی بیات
GENERALIZATION OF SOME DETERMINANTAL IDENTITIES FOR NON-SQUARE MATRICES BASED ON RADIC’S DEFINITION
تعمیم برخی اتحادهای دترمینانی برای ماتریسهای غیر مربعی با استفاده از تعریف رادیک
TWMS Journal Of Pure and Applied Mathematics Issue 1 (2010-07-01PP. 163-175 

2.  علی امیریفتحی محمود
Video Shot Boundary Detection Using QR-Decomposition and Gaussian Transition Detection
تشخیص مرز شات با استفاده از تجزیه QR و تشخیص انتقال گوسی
EURASIP Journal on Advances in Signal Processing Issue 2009 (2010-02-23PP. 1-12 
  علمی-پژوهشی
None ISI
1.  علی امیریفتحی محمودناصری آتوسا
A Novel Video Retrieval System Using GED-based Similarity Measure
یک سیستم بازیابی ویدئویی جدید با استفاده از یک معیار شباهت مبتنی بر GED
International Journal of Signal Processing, Image Processing Issue 2 (2009-09-15PP. 99-108 


Presentations in Seminars & Conferences


بین‌المللی 18. زانیار شریفیخه بات سلطانیانعلی امیری
توسعه شبکه های عصبی کانولوشنال با استفاده از الگوریتم شبه تکاملی لامارکی
Developing Convolutional Neural Networks using a Novel Lamarckian Co-Evolutionary Algorithm
International Conference on Computer and Knowledge Engineering  دانشگاه فردوسی مشهد و انجمن کامپیوتر ایران, مشهد, 2023-11-01 - 2023-11-02
بین‌المللی 17. نوید جامه بزرگمصطفی چرمیعلی امیری
بهبود عملکرد بازشناسی رفتار موش در تصاویر ویدئویی
Performance improvement of mouse behavior recognition in video images
کنفرانس بین المللی مهندسی برق دانشگاه علامه مجلسی با همکاری دانشگاه سبزوار و سایر دانشگاهها, تهران, 1396/06/23 - 1396/06/23
بین‌المللی 16. جمشید پیرگزیعلیرضا خان تیموریعلی امیری
دسته بندی داده های سرطان با استفاده از دسته بند فازی مبتنی بر الگوریتمهای الهام گرفته از طبیعت
Cancer Data Classifiocation using a Fuzzy Classifier Based on Bio-Inspired Algorithms
IEEE International conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE 2015) ّIEEE, Turkey, 2015-08-02 - 2015-08-05
بین‌المللی 15. امید عباس زادهعلی امیریعلیرضا خان تیموریداریوش نجفی
ارائه یک مدل ترکیبی برای طبقه بندی داده های جریانی در حضور تغییر مفهوم
An ensemble based model for Data Stream classification in presence of concept drift
-- دانشگاه گیلان، دانشکده برق و کامپیوتر , رشت, 2015-03-20 - 2015-03-12
بین‌المللی 14. سلیم حسینی دادوکلاییعلی امیریحسین صفریداریوش نجفی
ارائه یک مدل طبقه بندی چند برچسبی با قابلیت تعمیم بالا
A Multi-Label Classifier with High Generalization Capacity
-- دانشگاه گیلان، دانشکده برق و کامپیوتر , رشت, 2015-03-11 - 2015-03-12
ملی معتبر 13. مهران دلجوان امیریعلی امیری
شناسایی شبکیه چشم بر اساس طرح رگهای خونی با استفاده از ممان های زرنیک
Retina Identification based on Blood vessels' Scketch using Zernik Moments
کنفرانس سیستمهای فازی ایران دانشگاه صنعتی سهند تبریز, تبریز, 1393/05/28 - 1393/05/30
ملی معتبر 12. مصطفی مرادخانیعلی امیریجمال محمدی
ارائه یک روش پیوندی برای انتخاب زیرمجموعه ویژگی های داده های با ابعاد بالا با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری فازی
Hybrid Approach for Feature Subset Selection in High Dimensional Data Using FICA
کنفرانس سیستمهای فازی ایران دانشگاه صنعتی سهند تبریز, تبریز, 1393/05/28 - 1393/05/30
ملی معتبر 11. جمشید پیرگزیعلی امیریدهقانی حسین
ارائه یک طبقه بند فازی بر اساس الگوریتم جهش قورباغه بهبودیافته و ژنتیک به منظور طبقه بندی داده های سرطانی
Designing a fuzzy classifier based on Genetic Algorithm and Leap Frog to classify cancer data
کنفرانس سیستمهای فازی ایران دانشگاه صنعتی سهند تبریز, تبریز, 1393/05/28 - 1393/05/30
ملی معتبر 10. سیدعلی چاوشیرضا نوروزیانعلی امیری
تشخیص جزیرهای منابع تولید براکنده سنکرون با استفاده ازرهیافت ترکیب طبقه بندها
Islanding Detection of Synchronous Machine-Based DGs Using Classifier Ensembling
کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق تهران - پژوهشگاه نیرو با همکاری انجمن برق , تهران, 1393/02/16 - 1393/02/17
ملی معتبر 9. سمیرا لعلیمحسن جواهریاننسیبه علی پور رادحسین صفریعلی امیری
روش شناسایی و پایش مناطق فعال از تصاویر فرابنفش دور
An automatic method to identification and tracking of active regions from extreme ultraviolet images
همایش ملی نجوم ، اختر فیزیک و کیهانشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان, کرمان, 1392/11/03 - 1392/11/04
ملی معتبر 8. خدیجه نوریعلی امیری
شناسایی موضوعی - ساختاری انجمنها در شبکههای اجتماعی با استفاده از خوشهبندی فازی و روشهای توپولوژیکی
topological-topical community detection based on fuzzy clustering and topoligical algorithm
کنفرانس داده کاوی ایران دانشگاه تهران, تهران, 1392/09/19 - 1392/09/20
ملی معتبر 7. علی تقی لوعلی امیری
خوشه بندی اسناد XML بر اساس ساختار به کمک الگوریتم جستجوی هارمونی
XML Document Clustering based on Harmonic Search
کنفرانس داده کاوی ایران دانشگاه تهران, تهران, 1392/09/19 - 1392/09/20
ملی معتبر 6. مهدیه نجفی تکامعلی امیری
ارائه یک طبقه بند مبتنی بر درخت تصمیم برای دادههای جریانی
A Decision Tree-based Classifier for Data Streams
کنفرانس داده کاوی ایران دانشگاه تهران, تهران, 1392/09/19 - 1392/09/20
ملی معتبر 5. مرضیه محرمخانیخانتیموری علیرضاعلی امیری
استفاده از الگوریتم فاخته جهت انتخاب ویژگیهای مناسب
Feature Sub Selection Using Cuckoo Algorithm
کنفرانس داده کاوی ایران دانشگاه تهران, تهران, 1392/09/19 - 1392/09/20
ملی معتبر 4. لیلا رسولیرضا فتوتعلی امیری
اثر ژن OsNAC6 بر روی بیان سایر ژن¬های برنج تحت تنش شوری با استفاده از راهکار بیوانفورماتیک
-
کنفرانس ملی تنش شوری در گیاهان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان, تبریز, 1392/06/21 - 1392/06/22
ملی معتبر 3. داداشی رقیهفتحی محمودعلی امیری
تشخیص مرز شات با استفاده از یک رویکرد مبتنی بر یادگیری جمعی در داده های نامتوازن
Video Shot Bounadry Detection Using a new ensembling learnig for imbalance data classification
کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصاویر ایران دانشگاه زنجان, زنجان, 1392/06/19 - 1392/06/23
ملی معتبر 2. مجید معماریان سرخابیعلی امیری
تشخیص جسم متحرک در دنبالهی ویدئویی با استفاده از بلوک بندی و حذف نواحی ثابت
Moving object Detection in Video Sequences Using Image blocking
کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصاویر ایران دانشگاه زنجان, زنجان, 1392/06/19 - 1392/06/23
بین‌المللی 1. علی امیریمرتضی رحمنیمیترا جعفری
الگوریتم هوشمند برای طبقه بندی وسایل نقلیه عبوری با استفاده از دوربینهای نصب شده در کنار جاده
A new Intelligent algorithm to classify the passing vehicles using cameras Installed at the roadside
International Traffic & Transportation Engineering Conference سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران, تهران, 2013-02-19 - 2013-02-20