خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:42577   بروزرسانی: 18-10-1398

سوابق تحصیلی


دکترا : علم و صنعت ایران, ایران, کامپیوتر- گرایش هوش مصنوعی و رباتیک , 1389-1385
عنوان رساله : خلاصه سازی و بازیابی محتوایی ویدئو با استفاده از آنالیز ماتریس های مستطیلی
زمینه رساله : آنالیز ویدئو و پردازش تصویر
استاد راهنما : پرفسور محمود فتحی

کارشناسی ارشد : علم و صنعت ایران, ایران, کامپیوتر- گرایش هوش مصنوعی و رباتیک , 1385-1383
عنوان پایان نامه : تشخیص هویت افراد بر مبنای راه رفتن با استفاده از الگوریتم های خوشه بندی
زمینه پایان نامه : پردازش تصویر و سیستم های بیومتریکی
استاد راهنما : پرفسور محمود فتحی