خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:42469   بروزرسانی: 18-10-1398

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. مباحث پیشرفته در شناسایی الگو2. ساختمان های داده ای و الگوریتم ها3. نظریه زبانها و ماشینها4. داده کاوی5. شناسایی آماری الگو6. پردازش تصویر