خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:42027   بروزرسانی: 03-02-1403

jalal bazargan

Publications in Journals

  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
65.  هادی نوروزیجلال بازرگان
Investigation of river water pollution using Muskingum method and particle swarm optimization (PSO) algorithm
بررسی آلودگی آب رودخانه¬ها با استفاده از روش ماسکینگام و الگوریتم بهینه¬سازی ازدحام ذرات (PSO)
Applied Water Science شماره 14 (1402/12/17صفحات 1-9 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
64.  حسن حاجی کاظمیانجلال بازرگانمحمدعیسی شکریمحسن صفریانهادی نوروزی
Experimental and Numerical Investigation of Un-Steady Non-Darcy Flow in Rockfill Materials (RFM)
بررسی آزمایشگاهی و عددی جریان غیردارسی غیرماندگار درمصالح سنگریزه ای
Water Resources Issue 50 (2024-03-05PP. 164-171 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
63.  حسن حاجی کاظمیانجلال بازرگان
Investigating the Use of Variable Coefficients of Forschheimer's Relation in the Analysis of Unsteady Flow in Porous Media
بررسی استفاده از ضرایب متغیر رابطه ی فورشهایمر در تحلیل جریان غیرماندگار در محیط متخلخل
هیدرولیک شماره 10.30482/jhyd.2023.405101.1655 (1402/11/21صفحات 1-13 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
62.  جلال صادقیانهادی نوروزیجلال بازرگان
Calculate the Output Flow Depth from a Coarse-Grained Porous Media with Radial Flow
محاسبه عمق جریان خروجی از محیط متخلخل درشتدانه با جریان شعاعی
مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز (دانشکده فنی سابق) - دانشگاه تبریز شماره 53 (1402/09/30صفحات 128-133 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
61.  علیرضا محمدیهادی نوروزیجلال بازرگان
Experimental Study of Pressure Distribution in Steady Flow inside Drainage Materials
بررسی آزمایشگاهی توزیع فشار در جریان ماندگار درون مصالح زهکشی
آبیاری و زهکشی - انجمن آبیاری و زهکشی ایران شماره 17 (1402/08/10صفحات 655-670 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
60.  بهمن آقازاده قره باغجلال بازرگانمیرعلی محمدی
Experimental Investigation of Bed Scouring Rate in Flood Conditions
بررسی آزمایشگاهی آهنگ آبشستگی بستر در شرایط وقوع سیلاب
محیط زیست و مهندسی آب شماره 9 (1402/07/20صفحات 384-398 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
59.  محسن صفریانجلال بازرگان
Investigating changes in coefficients of the non-Darcy flow exponential relationship within rockfill materials under different flow conditions
بررسی تغییرات ضرایب رابطه ی نمایی جریان غیردارسی درون مصالح سنگریزه ای تحت شرایط مختلف جریان
هیدرولیک شماره 10.30482/jhyd.2023.394805.1641 (1402/06/12صفحات 1-14 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
58.  هادی نوروزیجلال بازرگانسیامک طاهریاحمد رضا کریمی پور
Investigation of unsteady non-Darcy flow through rockfill material using Saint–Venant equations and particle swarm optimization (PSO) algorithm
بررسی جریان غیرماندگار - غیردارسی درون مصالح سنگریزه¬ای با استفاده از معادلات سنت ونانت و الگوریتم بهینه¬سازی ازدحام ذرات (PSO)
STOCHASTIC ENVIRONMENTAL RESEARCH AND RISK ASSESSMENT Issue https://doi.org/10.1007/s00477 (2023-05-30PP. 1-17 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
57.  جلال صادقیانجلال بازرگانهادی نوروزی
Analysis of Water Surface Profiles in Coarse-Grained Porous Media with Radial Flow Using the Gradually Varied Flow Theory
تحلیل نیمرخ سطح آب در محیط متخلخل درشت دانه با جریان شعاعی با استفاده از فرضیه جریان های متغیر تدریجی
هیدرولیک شماره 2645-8063 (1402/01/15صفحات 37-49 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
56.  هادی نوروزیجلال بازرگان
Flood routing using the Muskingum-Cunge method and application of different routing parameters
روندیابی سیل به روش ماسکینگام – کانژ با استفاده از پارامترهای روندیابی متفاوت
SADHANA-ACADEMY PROCEEDINGS IN ENGINEERING SCIENCES Issue 47 (2022-12-19PP. 1-9 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
55.  شمسا بصیرتمختارزاده قاسمجلال بازرگاناحسان دلاوری
Numerical Investigation of Wave Production due to Mass Slip Using Finite Volume Method and Overset Mesh
بررسی عددی تولید موج ناشی از لغزش توده با استفاده از روش حجم محدود و شبکه بندی روی هم رونده
مهندسی منابع آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت شماره 15 (1401/08/15صفحات 43-56 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
54.  جلال صادقیانهادی نوروزیجلال بازرگان
Analysis of steady flow in radial porous media
تحلیل جریان ماندگار در محیط متخلخل شعاعی
Water Supply شماره https://doi.org/10.2166/ws.202 (1401/08/11صفحات 1-12 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
53.  بهمن آقازاده قره باغجلال بازرگانمیرعلی محمدی
Experimental Investigation of the Effects of Flood Hydrograph Intensity on Bed Erosion
بررسی آزمایشگاهی تاثیر شدت هیدروگراف سیلاب بر فرسایش بستر تحت جریان غیرماندگار واقعی
پژوهش های زیرساخت های عمرانی شماره 10.22091/cer.2022.8557.1424 (1401/08/05صفحات 1-18 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
52.  هادی نوروزیجلال بازرگان
Calculation of Water Depth during Flood in Rivers using Linear Muskingum Method and Particle Swarm Optimization (PSO) Algorithm
محاسبه عمق آب در حین وقوع سیل در رودخانه‌ها با استفاده از روش ماسکینگام خطی و الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO)
WATER RESOURCES MANAGEMENT Issue doi.org/10.1007/s11269-022-032 (2022-08-01PP. 1-19 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
51.  حمید رفیعیجلال بازرگانعلی باباخانی
Effect of Geometric Arrangement of the Baffles on the Energy Dissipation Rate of the Baffled Chutes
بررسی عددی تاثیر آرایش هندسی موانع بر میزان استهلاک انرژی جریان عبوری از روی شوت های مانع دار
مهندسی آبیاری و آب ایران== شماره 49 (1401/02/25صفحات 51-65 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
50.  بهزاد نوروزیجلال بازرگان
Comparing the Behavior of Ogee and Piano Key Weirs under Unsteady Flows
مقایسه رفتار سرریزهای اوجی و کلیدپیانویی تحت جریان های غیرماندگار
مهندسی آبیاری و آب ایران== شماره 12 (1401/01/01صفحات 96-119 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
49.  هادی نوروزیمحمدحسین حسنیجلال بازرگانسید محمد شعاعی
Estimating Output Flow Depth from Rockfill Porous Media
Estimating Output Flow Depth from Rockfill Porous Media
Water Supply شماره 10.2166/ws.2021.317 (1400/06/29صفحات 1-14 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
48.  هادی نوروزیوحید کریمیجلال بازرگانحیدر همتی
Different modes of optimizing the parameters of hydrological routing methods using particle swarm optimization (PSO) algorithm for flood routing in the Karun River
حالت‌های مختلف بهینه‌یابی پارامترهای روش‌های روندیابی هیدرولوژیکی با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات (PSO) برای روندیابی سیل در رودخانه کارون
پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیزداری = شماره 12 (1400/05/26صفحات 285-295 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
47.  مختارزاده قاسمشمسا بصیرتجلال بازرگاناحسان دلاوری
Impulse wave generation: a comparison of landslides of block and granular masses by coupled Lagrangian tracking using VOF over a set mesh
Impulse wave generation: a comparison of landslides of block and granular masses by coupled Lagrangian tracking using VOF over a set mesh
Water Science and Technology-Water Supply Issue  https://doi.org/10.2166/ws.20 (2021-08-09PP. 1-17 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
46.  مختارزاده قاسمشمسا بصیرتجلال بازرگاناحسان دلاوری
بررسی عددی موج اسکات راسل با استفاده از روش حجم محدود و شبکه بندی روی هم رونده
بررسی عددی موج اسکات راسل با استفاده از روش حجم محدود و شبکه بندی روی هم رونده
مدلسازی در مهندسی - دانشگاه سمنان شماره 19 (1400/05/15صفحات 181-191 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
45.  مهدی خداپرستعلی رجبیبهزاد معینیجلال بازرگان
Identifying dispersive soils by modification of chemical criterion, validated based on data from Northwest and Central Iran
Identifying dispersive soils by modification of chemical criterion, validated based on data from Northwest and Central Iran
Arabian Journal of Geosciences Issue 14 (2021-08-06PP. 1-11 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
44.  هادی نوروزیجلال بازرگانفائزه اژنگرعنا نصیری
Experimental Study of Drag Coefficient in Non-Darcy Steady and Unsteady Flow Conditions in Rockfill
بررسی آزمایشگاهی ضریب درگ در جریان غیردارسی-ماندگار و غیرماندگار درون محیط سنگریزه‌ای
STOCHASTIC ENVIRONMENTAL RESEARCH AND RISK ASSESSMENT Issue 10.1007/s00477-021-02047-4 (2021-07-01PP. 1-20 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
43.  بهزاد نوروزیجلال بازرگاناکبر صفرزاده
Introducing the T-shaped weir: a new nonlinear weir
Introducing the T-shaped weir: a new nonlinear weir
Water Science and Technology-Water Supply Issue doi: 10.2166/ws.2021.144 (2021-05-17PP. 1-18 
  علمی-پژوهشی
Scopus
42.  محسن صفریانهادی نوروزیجلال بازرگان
Study of hydraulic gradient and velocity changes of unsteady flow through coarse porous media
بررسی تغییرات گرادیان هیدرولیکی و سرعت جریان غیر ماندگار در درون مصالح متخلخل درشت
International Journal Of River Basin Management Issue 13 (2021-03-14PP. 1-14 

41.  بهزاد نوروزیجلال بازرگان
Comparing the Behavior Hydrodynamics Flow Over of Type A, B, and C Piano Key Weirs
مقایسه رفتار هیدرودینامیکی جریان عبوری از سرریزهای کلید پیانویی نوع B ،Aو C
سد و نیروگاه برق آبی شماره 7 (1399/12/15صفحات 27-41 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
40.  هادی نوروزیجلال بازرگان
Effects of uncertainty in determining the parameters of the linear Muskingum method using the particle swarm optimization (PSO) algorithm
.
Journal of Water and Climate Change Issue doi.org/10.2166/wcc.2021.227 (2021-03-04PP. 1-13 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
39.  رعنا نصیریهادی نوروزیجلال بازرگان
Experimental Study of Hydraulic Gradient Changes in Unsteady flow within Confined Drainage Materials
بررسی آزمایشگاهی تغییرات گرادیان هیدرولیکی جریان غیرماندگار درون مصالح زهکشی تحت فشار
آبیاری و زهکشی - انجمن آبیاری و زهکشی ایران شماره 14 (1399/12/01صفحات 2013-2024 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
38.  هادی نوروزیجلال بازرگان
Efficiency of the Linear Muskingum Method in Flood Routing of Dual Rockfill Detention Dams
ارزیابی کارایی روش ماسکینگام خطی در روندیابی سیل در سدهای سنگریزهای تأخیری دوگانه
اکوهیدرولوژی شماره 7 (1399/09/29صفحات 1061-1070 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
37.  هادی نوروزیجلال بازرگان
Calculation of Hydraulic Gradient within Horizontal Heterogeneous Drainage Materials Using Particle Swarm Optimization (PSO) Algorithm
محاسبه گرادیان هیدرولیکی درون مصالح زهکشی غیر همگن افقی با استفاده از الگوریتم بهینه (PSO) سازی ازدحام ذرات
آبیاری و زهکشی - انجمن آبیاری و زهکشی ایران شماره 14 (1399/08/15صفحات 1152-1163 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
36.  هادی نوروزیجلال بازرگان
nvestigation of effect of optimal time interval on the linear Muskingum method using particle swarm optimization algorithm
بررسی تأثیر فاصله زمانی بهینه بر ماسکینگهام خطی روش با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات
Journal of Applied Research in Water and Wastewater Issue 7 (2020-10-22PP. 152-156 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
35.  هادی نوروزیوحید کریمیجلال بازرگان
Investigating the Effect of Basic Flood Characteristics on Flood Routing Accuracy in Karun River Using Hydrological Routing Methods
بررسی تاثیر خصوصیات سیل مبنا بر روی دقت روندیابی سیل در رودخانه‌ی کارون با استفاده از روش‌های روندیابی هیدرولوژیکی
اکوهیدرولوژی شماره 7 (1399/07/15صفحات 609-618 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
34.  جلال بازرگانعلیرضا معظمی
Comparison of constant dissolution coefficient of gypsum and anhydrite materials in surface flows using the results of laboratory models
مقایسه ضریب ثابت انحلال مصالح ژیپس و انیدریت در جریان های سطحی با استفاده از نتایج مدلهای آزمایشگاهی
مهندسی سازه و ساخت- انجمن مهندسی سازه ایران شماره 10.22065/jsce.2020.241145.2201 (1399/07/02صفحات 1-12 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
33.  حمید رفیعیجلال بازرگانعلی باباخانی
Numerical Study of the Effective Parameters on the Energy Dissipation Rate of the Baffled Chutes
بررسی عددی تأثیر عوامل مؤثر بر میزان استهلاک انرژی جریان عبوری از روی شوت های مانع دار
آبیاری و زهکشی - انجمن آبیاری و زهکشی ایران شماره 14 (1399/06/15صفحات 796-806 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
32.  هادی نوروزیجلال بازرگان
Flood routing by liner Muskingum method using two basic floods data using paraticle swarm optimization(pso) algorithm
.
Water Science and Technology-Water Supply Issue 10.2166/ws.2020.099 (2020-06-12PP. 1-12 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
31.  هادی نوروزیجلال بازرگان
Effects of Different Routing Parameters on the Accuracy of the River Flood Routing Using the Muskingum-Cunge Method
بررسی انتخاب پارامترهای روندیابی متفاوت بر روی دقت روندیابی سیل در رودخانه ها با استفاده از روش ماسکینگام کانژ
آبیاری و زهکشی - انجمن آبیاری و زهکشی ایران شماره 14 (1399/02/15صفحات 181-192 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
30.  محمد گودرزیجلال بازرگانسید محمد شعاعی
Longitude Profile Analysis of Water Table in Rockfill Materials Using Gradually Varied Flow Theory with Consideration of Drag Force
تحلیل نیمرخ طولی سطح آب درون مصالح سنگریزه‌ای با استفاده از تئوری جریان متغیر تدریجی با درنظرگرفتن نیروی درگ
تحقیقات آب و خاک ایران -پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران شماره 51 (1399/02/15صفحات 403-415 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
29.  شادی رسولی اسطلخ جانیجلال بازرگانسید محمد شعاعی
Application of IRWQISC Index in the Water Quality Evaluation of Dam Reservoirs (Case Study: Golabar Dam Reservoir, Zanjan)
استفاده از شاخص IRWQISC در ارزیابی کیفیت آب مخازن سدها )مطالعه موردی: مخزن سد گلابر زنجان(
آبیاری و زهکشی - انجمن آبیاری و زهکشی ایران شماره 6 (1398/11/30صفحات 1820-1831 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
28.  جلال بازرگانمحبوبه رجبی
Estimation of Discharge in Straight Compound Channels Based on the Equivalent Roughness Using the Particle Swarm Optimization Algorithm
برآورد دبی در مقاطع مرکب مستقیم بر اساس زبری معادل با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری ازدحام ذرات
تحقیقات منابع آب ایران - انجمن علوم و مهندسی منابع آب شماره 15 (1398/11/15صفحات 214-226 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
27.  هادی نوروزیجلال بازرگان
Using Linear Muskingum Method and the Particle Swarm Optimization (PSO) Algorithm for Calculating the Depth of Flood in Rivers
استفاده از روش ماسکینگام خطی و الگوریتم بهینهسازی در محاسبه عمق سیلاب رودخانهها (PSO) ازدحام ذرات
تحقیقات منابع آب ایران - انجمن علوم و مهندسی منابع آب شماره 15 (1398/09/15صفحات 344-347 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
26.  جلال بازرگانهادی نوروزی
nvestigation the Effect of Outflow Determination Uncertainty at the Time of Flood Initiation on the Accuracy of Flood Routing Calculations Using the Linear Muskingum Method
بررسی تأ ثیر عدم قطعیت دبی خروجی در زمان شروع سیل بر روی دقت محاسبات روندیابی سیل با استفاده از روش ماسکینگام خطی
تحقیقات منابع آب ایران - انجمن علوم و مهندسی منابع آب شماره 15 (1398/02/15صفحات 356-360 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
25.  جلال بازرگانهادی نوروزی
Investigation the Effect of Using Variable Values for the Parameters of the Linear Muskingum Method Using the Particle Swarm Algorithm (PSO)
بررسی تاثیر استفاده از پارامترهای متغییر روش مساسکینگهام خطی با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات
WATER RESOURCES MANAGEMENT Issue 32 (2018-08-20PP. 4763-4777 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
24.  بهروز عاقبتیجلال بازرگان
Numerical Simulation of Roll Waves in Chutes
شبیه سازی عددی امواج غلتان در تندابها
علوم و مهندسی آبیاری(مجله علمی کشاورزی سابق) دانشگاه شهید چمران اهواز شماره 39 (1395/05/15صفحات 159-166 

23.  میترا کلانتریجلال بازرگان
INVESTIGATION OF EFFECTIVE FACTORS ON PLUNGE POOL SCOUR DEPTH
بررسی عوامل موثر بر روی عمق حوضچه های استغراق
International Journal of Information Research and Review Issue 2 (2015-12-30PP. 1450-1458 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
22.  جلال بازرگانبهروز عاقبتی
Numerical analysis of roll waves in chutes
تحلیل عددی امواج غلطان در شوتها
Water Science and Technology-Water Supply Issue 15.3 (2015-03-15PP. 517-524 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
21.  جلال صادقیانخیاط خلقی مجیدعبدالحسین هورفرجلال بازرگان
Experimental study of radial non-Darcy flows in coarse alluvial beds
مطالعه آزمایشگاهی جریان های غیردارسی شعاعی در بسترهای آبرفتی درشت دانه
پژوهش آب ایران- دانشگاه شهرکرد شماره 15 (1393/10/01صفحات 11-21 
  علمی-پژوهشی
None ISI
20.  جبرائیل بدل زادهجلال بازرگانایرج سعیدپناه
ANALYSIS OF UNSTEADY FLOW IN AHARCHAI RIVER BETWEEN KASIN AND ORANG HYDROMETRIC STATIONS USING MUSKINGUM AND MUSKINGUM-CUNGE METHODS
تحلیل جریان غیرماندگار در رودخانه اهر چای بین ایستگاه کاسین و ایستگاه هیدرومتری اورنگ با استفاده از روشهای ماسینگاهام و ماسینگاهام-کانچ
International Journal of Current Life Sciences Issue 4 (2014-12-15PP. 11978-11983 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
19.  سید محمد شعاعیسید احمد میر باقریعباسعلی زمانیجلال بازرگان
Seasonal variation of dissolved heavy metals in the reservoir of Shahid Rajaei dam, Sari, Iran
تغییرات فصلی مقدار فلزهای سنگین در مخزن سد شهید رجایی- ساری
Desalination and Water Treatment Issue 53 (2014-10-10PP. 1-12 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
18.  سید محمد شعاعیسید احمد میر باقریعباسعلی زمانیجلال بازرگان
Dissolved Heavy Metals in the Reservoir of Shahid Rajaei Dam, Sari, Iran
فلزات سنگین حل شده در مخزن سد شهید رجایی، ساری- ایران
International Journal of Environmental Research Issue 8(4) (2014-04-22PP. 997-1004 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
17.  حسن هاشمیجلال بازرگان سید میثم موسویوحدانی بهنام
An extended compromise ratio model with an application to reservoir flood control operation under an interval-valued intuitionistic fuzzy environment
. یک مدل سازشی نسبی توسعه یافته در محیط فازی شهودی بازه ای با یک کاربرد عملی در بهره برداری از مخازن کنترل سیلاب
APPLIED MATHEMATICAL MODELLING Issue 38 (2014-01-04PP. 3495-3511 
  سایر
با هیات تحریریه
16.  جلال صادقیانمجید خلقیعبدالحسین هورفرجلال بازرگان
Comparison of Binomial and Power Equations in Radial Non-Darcy Flows in Coarse Porous Media
-
Journal of water sciences Research Issue 5 (2013-05-31PP. 65-76 
  سایر
با هیات تحریریه
15.  جلال بازرگاناسکندری حمید رضا
Investigating the Influence of Filter Uniformity Coefficient and Effective Pore Size on Critical Hydraulic Gradient and Maximum Erosion of Dispersive and Non-dispersive Samples
بررسی تاثیر ضریب یکنواختی فیلتر و اندازه موثر حفرات بر روی گرادیان هیدرولیکی بحرانی و فرسایش حداکثر مصالح واگرا و غیر واگرا
Journal of water sciences Research Issue 5 (2013-05-15PP. 13-24 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
14.  حسن هاشمیجلال بازرگان سید میثم موسوی
A Compromise Ratio Method with an Application to Water Resources Management: An Intuitionistic Fuzzy Set
-
WATER RESOURCES MANAGEMENT Issue 27 (2013-05-15PP. 2029-2051 
  سایر
با هیات تحریریه
13.  جلال بازرگانمهدی صفا خلیل
Influence of Slope and the Number of Steps on Energy Dissipation in Stepped Spillway Using Numerical Model
-
Journal of water sciences Research Issue 4 (2012-12-30PP. 57-69 
  علمی-پژوهشی
معتبر
12.  جلال بازرگانامام سید محمد رضاعلیرضا معظمی
.Evaluating gypsum solubility potential in hydroeletrical and storage dams its improvement methods
بررسی میزان پتانسیل انحلال ژیپس در پی سدهای مخزنی
اساس-- انجمن مهندسین ایران شماره 14 (1391/08/15صفحات 6-12 
  علمی-پژوهشی
معتبر
11.  فرزانه صاحبی وایقانفرید عباسیجلال بازرگان
-
مدل منطقه ای رواناب سالانه با تاکید بر نقش پراکنش زمانی بارندگی و میزان مصارف آب در زیر حوزه های رودخانه قزل اوزن
علوم و مهندسی آبخیزداری ایران- انجمن آبخیزداری ایران شماره 18 (1391/03/03صفحات 39-50 
  سایر
با هیات تحریریه
10.  جلال بازرگانحامد زمانی سبزیحسن هاشمیعلیرضا معظمی
Determination of discharge cofficient of inbuilt spillway
-
Journal of water sciences Research Issue 3 (2011-12-30PP. 45-58 
  علمی-پژوهشی
None ISI
9.  جلال بازرگانح هاشمی سید میثم موسویحامد زمانی سبزی
Optimal Operation of Single-Purpose Reservoir for Irrigation Projects under Deficit Irrigation Using Particle Swarm Algorithms
-
Canadian Journal on Environmental, Construction and Civil Engineering Issue 7 (2011-10-15PP. 164-171 
  علمی-پژوهشی
None ISI
8.  جلال بازرگانحامد زمانی سبزی
Application of new defined dimensionless number for analysis of Laminar transitional and turbulent flow through rock- fill materials
-
Canadian Journal on Environmental Construction and Civil Engineering Issue 2 (2011-10-15PP. 147-154 
  سایر
با هیات تحریریه
7.  جلال بازرگانعلیرضا معظمی
-
بررسی پتانسیل انحلال پذیری ژیپس و انیدریت در پی سدهای مخزنی و برقابی و روش های بهسازی آنها
فصلنامه فنی و مهندسی بنا و نما شماره 5 (1389/11/12صفحات 50-59 
  علمی-پژوهشی
با هیات تحریریه
6.  جلال بازرگانسید داریوش اسمعیلی
Evaluation and reformation of chemical crition for determining dispersive potential of clay
ارزیابی و اصلاح معیار شیمیایی تشخیص پتانسیل واگرایی خاکهای رسی
نشریه زمین شناسی مهندسی (باشگاه پژوهشگران دانشجو) شماره 2917 (1389/10/12صفحه 942 
  علمی-پژوهشی
معتبر
5.  جلال بازرگانسید محمد شعاعی
----
تحلیل جریان های غیر دارسی در مصالح سنگریزه ای با استفاده از تئوری جریان های متغیر تدریجی
نشریه مهندسی عمران و نقشه برداری- دانشکده فنی تهران شماره 2 (1389/04/02صفحات 131-139 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
4.  جلال بازرگانسید محمد شعاعی
Discussion: Application of gradually varied flow algorithms to simulate buried streams
بحث: کاربرد تئوری جریانهای متغیر تدریجی در شبیه سازی جریانهای زیرزمینی
JOURNAL OF HYDRAULIC RESEARCH Issue 44 (2010-04-26PP. 138-141 
  علمی-پژوهشی
سایر
3.  حبیب اله بیاتجلال بازرگان
-
تحلیل جریان آشفته در محیط متخلخل سازه آبگیرهای دانه ای
فصلنامه انجمن مهندسی عمران ایران شماره 3 (1387/10/11صفحات 3-14 
  علمی-پژوهشی
سایر
2.  جلال بازرگانحبیب اله بیات
-
روش نوین برای آبگیری از دریا بوسیله آبگیرهای سنگریزه ای
دستاوردهایی نو در مهندسی سواحل بنادر و سازه های دریایی شماره 3 (1381/07/05صفحات 109-118 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
1.  جلال بازرگانحبیب اله بیات
Determination of nonlinear equation coefficients for flow....
تعیین ضرایب معادله غیر خطی جریان در پی های آبرفتی درشت دانه
مواد پیشرفته در مهندسی (استقلال سابق) - دانشگاه صنعتی اصفهان شماره 1 (1381/06/10صفحات 101-112 


Presentations in Seminars & Conferences


ملی معتبر 60. هادی نوروزیجلال بازرگانحیدر همتی
بررسی کارایی روش های عددی کامل در حل معادلات سنت-ونانت در محیط متخلخل درشت دانه
.
کنفرانس هیدرولیک ایران انجمن هیدرولیک ایران, مراغه, 1402/08/17 - 1402/08/18
ملی معتبر 59. فایزه پناهیجلال بازرگان
بررسی عوامل موثر بر جریان عبوری از کانالهای با آبگیرهای کفی
.
کنفرانس هیدرولیک ایران انجمن هیدرولیک ایران-دانشگاه تهران, تهران, 1398/11/16 - 1398/11/17
بین‌المللی 58. سعید رسولیجلال بازرگان
بررسی تغییرات شیب رمپ هواده بر روی هوادهی جریان در شوتها
.
International Conference on Modern Horizons in Civil Engineering, Architecture and Urban Development انجمن افق نوین علم وفناوری, تهران, 2019-05-31 - 2019-05-31
ملی معتبر 57. جلال بازرگانسعید رسولی
بررسی تغییرات دبی بر روی هوادهی جریان در شوتها
.
- توسط مرکز بین المللی همایشها و سمینارهای توسعه .., تهران, 2019-03-20 - 2019-03-20
ملی معتبر 56. جلال بازرگانسید مهدی امیریحلیمه مرادی
محاسبه نیاز جریان آب زیست محیطی در پایین دست سدها به روش های هیدرولوژیکی (مطالعه موردی : سد مخزنی مراش در استان زنجان)
.
کنفرانس هیدرولیک ایران دانشگاه اردبیل, اردبیل, 1396/06/15 - 1396/06/16
ملی معتبر 55. جلال بازرگاناحسان طالبی بیدهندیسید مهدی امیری
تعیین عمق ثانویه و طول پرش هیدرولیکی در حوضچه های آرامش واگرا با شبیه سازی عددی توسط نرم افزار فلوئنت
.
کنفرانس هیدرولیک ایران دانشگاه اردبیل, اردبیل, 1396/06/15 - 1396/06/16
ملی معتبر 54. حیدر همتیجلال بازرگانسید تقی امید نائینیعباسعلی زمانیعلی یوسفی چمنی
استفاده از پارامتر GC در شبیه سازی سم مالاتیون در مخازن سدها (مطالعه موردی: مخزن سد شهید رجایی)
.
کنفرانس هیدرولیک ایران دانشگاه اردبیل, اردبیل, 1396/06/15 - 1396/06/16
ملی معتبر 53. هادی نوروزیجلال بازرگان
تحلیل حساسیت نتایج روش ماسکینگام درانجام روندیابی سیل در رودخانه ها نسبت به تغییرات ضریب k و مقادیر هادی
.
کنفرانس هیدرولیک ایران دانشگاه اردبیل, اردبیل, 1396/06/15 - 1396/06/16
بین‌المللی 52. علی اصغر داداشیجلال بازرگانامین داداشی
بررسی تجربی میان مدت تأثیر تزریق گاز نیتروژن بر روی کاهش پتانسیل روانگرایی در خاکهای ماسه ای اشباع
.
International Congeress on Engineering Sciences موسسه علوم و فن اوری خوارزمی, شیراز, 2017-07-23 - 2017-07-23
بین‌المللی 51. علی اصغر داداشیجلال بازرگانامین داداشی
بررسی تجربی میان مدت تأثیر تزریق گاز نیتروژن بر روی کاهش پتانسیل روانگرایی در خاکهای ماسه ای اشباع در درصد رطوبت 20 و 21 درصد
.
International Congeress on Engineering Sciences موسسه علوم و فن اوری خوارزمی, شیراز, 2017-07-23 - 2017-07-23
بین‌المللی 50. حمید شیریجلال بازرگان
بهره برداری از سرریزهای دریچه دار در سدها به روش ده مرحله ای
.
کنفرانس بین المللی مهندسی عمران دانشگاه حکیم سبزواری, تهران, 1395/03/07 - 1395/03/07
بین‌المللی 49. بهزاد معینیجلال بازرگانعلی درخشانی
ارزیابی رفتار دیوارهای خاک مسلح با ژئوسنتتیک با مدل سازی سانتریفوژ و مدل بزرگ مقیاس تحت اثر سربارخارجی
.
کنگره بین المللی مهندسی عمران دانشگاه تبریز, تبریز, 1394/02/15 - 1394/02/17
ملی معتبر 48. جلال بازرگاناحسان طالبی بیدهندی
تاثیر واگرایی مقطع بر پرش هیدرولیکی در حوضچه های آرامش مستطیلی
.
-- دانشکده شهید مفتح همدان, همدان, 2015-02-12 - 2015-02-12
ملی معتبر 47. ایرج سعیدپناهجلال بازرگانجبرائیل بدل زاده
تحلیل جریان غیر دائمی رودخانه اهر چای با بهینه سازی ضرایب ماسکینگام
Analysis of unsteady flow of Aharchai river by optimization of Muskingum coefficients
-- مجتمع رفاهی پتروشیمی تبریز با همکاری دانشگاههای دولتی, تبریز, 2014-05-21 - 2014-05-21
ملی معتبر 46. فرهنگ فرخیجلال بازرگانسعید نقی زاده
روش های مدل سازی زهکش های پیش ساخته در آنالیز برگشتی پارامترهای ژئوتکنیکی و مقایسه آن با مدل سه بعدی با استفاده از روش عددی - مطالعه موردی
Returns prefabricated drainage modeling methods in the analysis of geotechnical parameters and comparison with the three-dimensional model using numerical methods - Case Study
National Congress on Civil Engineering بابل, بابل, 2014-05-07 - 2014-05-08
ملی معتبر 45. فرهنگ فرخیجلال بازرگانسعید نقی زاده
مقایسه روش های مدل سازی زهکش های پیش ساخته و آنالیز برگشتی پارامترهای ژئوتکنیکی با استفاده از روش های عددی - مطالعه موردی
Comparison of methods for modeling and analysis of prefabricated drains back geotechnical parameters using numerical methods - Case Study
= شرکت سازه کویر, کرج, 2014-05-04 - 2014-05-05
بین‌المللی 44. جلال بازرگانمهرزاد طالبیان کیاکلایه
ارزیابی تغییرات ضریب زبری لوله چدن داکتایل در اثر گذشت زمان - مطالعه موردی خط انتقال آب - SW به S5
.
-- مجتمع رفاهی پتروشیمی تبریز و دانشگاه آزاد , تبریز, 2013-12-18 - 2013-12-19
ملی معتبر 43. جبرائیل بدل زادهجلال بازرگان
روندیابی سیل در رودخانه اهر چای در حد فاصل ایستگاههای هیدرومتری کاسین و اورنگ به دو روش ماسکینگام و ماسکینگام کانج
.
National Congress on Civil Engineering دانشگاه سیستان و بلوچستان, زاهدان, 2013-05-07 - 2013-05-08
ملی معتبر 42. مهدی صفاخیلجلال بازرگان
بررسی و مقاوم سازی لرزه ای شریانهای حیاتی و مجاری مدفون شهری مطالعه موردی شهر تهران
.
National Congress on Civil Engineering دانشگاه سیستان و بلوچستان, زاهدان, 2013-05-07 - 2013-05-08
ملی معتبر 41. جلال بازرگانرضا وحدت
ارزیابی تغییر شکل پذیری مصالح ژیپس و انیدریت
.
National Congress on Civil Engineering دانشگاه سیستان و بلوچستان, زاهدان, 2013-05-07 - 2013-05-08
ملی معتبر 40. سید محمد شعاعیسید احمد میر باقریعباسعلی زمانیجلال بازرگان
بررسی تغییر غلظت فلزهای سنگین در عمق های مختلف مخزن سد شهید رجایی
---
کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی وزارت کشور, تهران, 1391/12/20 - 1391/12/20
بین‌المللی 39. جلال بازرگانبهروز عاقبتی
بررسی روش هایی برای کاهش احتمال شکل گیری امواج غلتان در تنداب ها با استفاده از تحلیل های عددی
-
کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مهندسی ایران دانشگاه آزاد واحد خمینی شهر, خمینی شهر, 1391/12/16 - 1391/12/16
ملی معتبر 38. حلیمه مرادیجلال بازرگان
. ارزیابی روش های تعیین نیازهای زیست محیطی سدهای مخزنی
.
کنفرانس یافته های نوین در مهندسی عمران دانشگاه آزاد واحد نجف آباد, نجف آباد, 1391/09/15 - 1391/09/16
ملی معتبر 37. جلال صادقیانخیاط خلقی مجیدعبدالحسین هورفرجلال بازرگان
بررسی جریانهای غیر خطی موازی و همگرا در محیطهای متخلخل درشت دانه
.
کنفرانس هیدرولیک ایران دانشگاه ارومیه با همکاری انجمن, ارومیه, 1391/08/07 - 1391/08/09
بین‌المللی 36. جلال بازرگانمهدی شهیدی ارقینی
تعیین زاویه اصطکاک داخلی مصالح از روی دانه بندی مصالح درشت دانه در سدهای خاکی
-
کنگره بین المللی مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان, 1391/02/19 - 1391/02/21
بین‌المللی 35. جلال بازرگان
بررسی آزمایشگاهی اثر میزان واگرایی خاک مبنا بر تغییرات دبی خروجی از دستگاه آزمایش فیلتر برای گرادیانهای هیدرولیکی مختلف در حالت فیلتر موفق و ناموفق
-
کنگره بین المللی مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان, 1391/02/19 - 1391/02/21
ملی معتبر 34. علیرضا معظمیجلال بازرگان
تاثیر سرعت جریان آب بر روند انحلال لایه های ژیپسی و انیدریتی در پی سازه های هیدرولیکی
.
National Congress on Civil Engineering دانشگاه اصفهان, اصفهان, 2012-05-08 - 2012-05-10
ملی معتبر 33. مصطفی شهبازیجلال بازرگانحیدر همتی
بررسی همبستگی میزان افت وزنی مصالح درشت دانه در آزمایش ساندنس با آزمایش لس آنجلس
.
National Conference on Dam & Hydropower تهران, تهران, 2012-02-08 - 2012-02-09
ملی معتبر 32. کرباسی مریممحمد اسماعیلیمهدی طاهریجلال بازرگانافشاریان حبیبمختارزاده قاسم
مطالعه و برآورد نیاز آبی گیاهان زراعی و باغی با استفاده از روشهای مختلف به منظور ارایه الگوی مناسب کشت در شبکه ابیاری و زهکشی سد قره درق
.
national Seminar on دانشگاه شهید باهنر کرمان, کرمان, 2012-02-07 - 2012-02-09
ملی معتبر 31. جلال بازرگانمهدی طاهریمحمد اسماعیلیمحمد عباسی
تاثیر زراعت غلات آبی و دیم بر میزان ذخیره کربن آلی و برخی عناصر غذایی پر مصرف موجود در خاک
-
کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی دانشگاه زنجان, زنجان, 1390/06/19 - 1390/06/21
ملی معتبر 30. جلال بازرگانحسن هاشمی سید میثم موسوی
مدیریت یکپارچه بهره برداری از سد های مخزنی و تخصیص بهینه آب در شرایط اعمال کم آبیاری با استفاده از الگوریتم بهینه سازی انبوه اجزا
-
کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران شرکت آب منطقه ای زنجان, زنجان, 1390/02/28 - 1390/02/29
ملی معتبر 29. جلال بازرگانعلیرضا معظمی
تاثیر شرایط هیدرولیکی بر روند انحلال لایه های ژیپسی در پی سازه های آبی
-
کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران شرکت آب منطقه ای زنجان, زنجان, 1390/02/28 - 1390/02/29
ملی معتبر 28. حامد زمانی سبزیجلال بازرگانحسن هاشمی
مقایسه بهینه سازی برنامه بهره برداری از مخازن سدهای چند منظوره با استفاده از الگوریتم ژنتیک و الگوریتم PSO
-
کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران شرکت آب منطقه ای زنجان, زنجان, 1390/02/28 - 1390/02/29
ملی معتبر 27. حمید پورباقریحامد زمانی سبزیجلال بازرگان
بررسی تاثیر نحوه باز شدگی شیر کنترل و جنس مصالح بر مشخصات هیدرولیکی جریان در پدیده ضربه آبی
-
National Congress on Civil Engineering دانشگاه سمنان, سمنان, 2011-04-26 - 2011-04-27
ملی معتبر 26. جلال بازرگان, حامد زمانی سبزی
بررسی آزمایشگاهی تاثیر میزان واگرایی خاک بر مبنای بر مقدار گرادیان هیدرولیکی بحرانی در سیستم خاک- فیلتر سدهای خاکی در حالت فیلتر موفق و نا موفق
.....
National Congress on Civil Engineering دانشگاه سمنان, سمنان, 2011-04-26 - 2011-04-27
ملی معتبر 25. مصطفی شهبازیجلال بازرگان
بررسی همبستگی میزان افت وزنی مصالح درشت دانه در آزمایش ساندیس با آزمایش میکرو دیوال
-
National Congress on Civil Engineering دانشگاه سمنان, سمنان, 2011-04-26 - 2011-04-27
ملی معتبر 24. جلال بازرگان
بررسی آزمایشگاهی تاثیر شکل و اندازه مصالح سنگریزه ای بر پارامترهای هیدرولیکی جریان های درونگذار از سدهای سنگریزه ای
-
National Congress on Civil Engineering دانشگاه سمنان, سمنان, 2011-04-26 - 2011-04-27
ملی معتبر 23. جلال بازرگانعلیرضا معظمی
بررسی پتانسیل انحلال ژیپس در پی سدهای مخزنی و برقابی و روش های بهسازی آنها
-
National Congress on Civil Engineering دانشگاه سمنان, سمنان, 2011-04-26 - 2011-04-27
ملی معتبر 22. جلال بازرگانعلیرضا معظمی
بررسی پتانسیل انحلال ژیپس در پی سدهای مخزنی و برقابی و روشهای بهسازی آنها
.
National Congress on Civil Engineering دانشگاه سمنان, سمنان, 2011-04-26 - 2011-04-27
ملی معتبر 21. جلال بازرگانحامد زمانی سبزیحمید پورباقری
ارزیابی رفتار هیدرولیکی جریان در محیط های سنگریزه ای
-
کنفرانس هیدرولیک ایران دانشگاه تربیت مدرس, تهران, 1389/08/18 - 1389/08/20
ملی معتبر 20. جلال بازرگانسید محمد شعاعیفرید عباسی
تعیین ضریب زبری مصالح متخلخل (سنگدانه ای ) به روش تحلیلی
---
کنفرانس هیدرولیک ایران دانشگاه تربیت مدرس, تهران, 1389/08/18 - 1389/08/20
بین‌المللی 19. جلال بازرگانبهزاد معینی
شناسایی خاکهای واگرا با استفاده از شاخص خمیری و اکتیویته خاک
Identification dispersive soil using the soil specific activity azshaks and paste
international conference on geotechnical engineering and soil mechanocs سالن همایشهای صدا و سیما, تهران, 2010-11-02 - 2010-11-03
بین‌المللی 18. جلال بازرگانرضا مهین روستامصطفی شهبازی
بررسی تاثیر میزان افت وزنی مصالح درشت دانه
Investingation effect of coarse aggragate rate of wight lossin sands tested on theirmchanical poperties
international conference on geotechnical engineering and soil mechanocs سالن همایشهای صدا و سیما, تهران, 2010-11-02 - 2010-11-03
بین‌المللی 17. جلال بازرگانمصیب والی
بررسی رابطه بین مقاومت سایش و پارامترهای مقاومت برشی
Investingation tion about relation between los angeles abrasionstrength and shear strength parameters
international conference on geotechnical engineering and soil mechanocs سالن همایشهای صدا و سیما, تهران, 2010-11-02 - 2010-11-03
بین‌المللی 16. جلال بازرگانرضا مهین روستامصطفی شهبازی
بررسی تاثیر میزان افت وزنی مصالح درشت دانه در آزمایش ساندنس بر روی خواص مکانیکی آنها
-
international conference on geotechnical engineering and soil mechanocs سالن همایشهای صدا و سیما, تهران, 2010-11-02 - 2010-11-03
بین‌المللی 15. جلال بازرگانمصیب والی
بررسی ارتباط بین مقاومت سایشی لس آنجلس و پارامترهای مقاومت برشی
-
international conference on geotechnical engineering and soil mechanocs سالن همایشهای صدا و سیما, تهران, 2010-11-02 - 2010-11-03
بین‌المللی 14. جلال بازرگانبهزاد معینی
شناسایی خاکهای واگرا با استفاده از شاخص خمیری و اکتیویته خاک
-
international conference on geotechnical engineering and soil mechanocs سالن همایشهای صدا و سیما, تهران, 2010-11-02 - 2010-11-03
ملی معتبر 13. جلال بازرگانسید داریوش اسمعیلی
ارزیابی و اصلاح معیار شیمیائی شرارد در تشخیص پتانسیل واگرایی خاکهای رسی
-
همایش ملی سد سازی دانشگاه آزاد واحد زنجان, زنجان, 1388/12/16 - 1388/12/17
ملی معتبر 12. جلال بازرگانحامد زمانی سبزی
ارزیابی تاثیر خصوصیات فیزیکی مصالح سنگریزه ای بر تعیین ضریب دبی گذردهی درون بدنه ای سدهای سنگریزه ای
Evaluate the effects of physical properties of materials determine the discharge coefficient on the gravel permittivity within a body of a gravel dams
همایش ملی سد سازی دانشگاه آزاد واحد زنجان, زنجان, 1388/12/16 - 1388/12/17
ملی معتبر 11. جلال بازرگانعلی فتحی
دیوار آببند بتون پلاستیک در پی های آبرفتی سدهای خاکی
Following the sealing of plastic concrete wall of earth dam alluvial
همایش ملی سد سازی دانشگاه آزاد واحد زنجان, زنجان, 1388/12/16 - 1388/12/17
ملی معتبر 10. جلال بازرگان
تحلیل جریانهای آرام، انتقالی، آشفته در مصالح سنگریزه ای با استفاده از عدد بی بعد جدید
Analysis of laminar flow, transition, turbulent gravel materials in a number without using the new
کنفرانس هیدرولیک ایران دانشگاه تهران, تهران, 1388/09/24 - 1388/09/26
ملی معتبر 9. جلال بازرگانرضا مهین روستا
بررسی تحلیل ریسک در پایداری سدهای خاکی با در نظر گرفتن عدم قطعیت پارامترهای ژئوتکنیکی
-
کنفرانس ملی ملی مهندسی و مدیریت زیرساخت ها دانشگاه تهران, تهران, 1388/08/05 - 1388/08/07
بین‌المللی 8. سید تقی نائینیجلال بازرگانحیدر همتیعلی حیدری ژاله
تعیین میزان تاثیر پارامترهای هیدرولیکی و هندسی بر ضریب زبری در کانالهای مستطیلی با استفاده از داده های آزمایشگاهی
Determine the effect of geometric parameters and the coefficient of hydraulic roughness in rectangular channels using laboratory data
کنگره بین المللی مهندسی عمران دانشگاه شیراز, شیراز, 1388/02/21 - 1388/02/23
ملی معتبر 7. جلال بازرگانسید تقی نائینیحیدر همتیعلی حیدری ژاله
بررسی عوامل موثر بر ضریب دارسی _ ویسباخ در کانالهای باز
Factors Affecting Coefficient Darsy_ Vicbakh in open channels
کنفرانس هیدرولیک ایران دانشگاه صنعت آب و برق, تهران, 1387/08/21 - 1387/08/23
ملی معتبر 6. جلال بازرگانسید محمد شعاعی
تعیین پارامترهای لازم جهت تحلیل دقیق جریانهای آرام، انتقالی و آشفته در مسایل سنگریزه ای
Determine the parameters necessary for accurate analysis of laminar currents, and turbulent transition in a gravel issues
کنفرانس هیدرولیک ایران دانشگاه صنعت آب و برق, تهران, 1387/08/21 - 1387/08/23
ملی معتبر 5. جلال بازرگانبهزاد معینی
ارزیابی معیار تشخیص واگرایی خاکها با استفاده از آزمایش هیدرومتری مضاعف و خاصیت خمیری خاک
Evaluation of diagnostic criteria divergence Hydrometer test soils using double plastic and soil properties
همایش ملی سد سازی دانشگاه آزاد واحد زنجان, زنجان, 1387/07/25 - 1387/07/25
ملی معتبر 4. جلال بازرگانسید محمد شعاعیمحمد تقی طالب پور
معیارهای موثر در مدیریت جامع منابع حوزه سفیدرود
Effective measures in the field of resource management Sefid Rud River
همایش ملی سد سازی دانشگاه آزاد واحد زنجان, زنجان, 1387/07/25 - 1387/07/25
ملی معتبر 3. جلال بازرگانسیامک مهرانی
بررسی تاثیر پارامترهای موثر بر روی ضریب تخلیه سرریزهای نیم دایره ای در پلان
Effect of the parameters affecting the discharge coefficient of firm characteristics on the half circle in the plan
کنفرانس هیدرولیک ایران دانشگاه شهرکرد, شهرکرد/چالشتر, 1386/06/13 - 1386/06/15
ملی معتبر 2. جلال بازرگانسید محمد شعاعی
بررسی تاثیر بلندای سرعت در تحلیل جریانهای غیر دارسی در مصالح سنگریزه ای
Effect of tall non Darsy speed streams in the analysis in a gravel materials
کنفرانس هیدرولیک ایران دانشگاه شهرکرد, شهرکرد/چالشتر, 1386/06/13 - 1386/06/15
ملی معتبر 1. جلال بازرگانفریدون زینلی
بهینه سازی ارتفاع سدهای کنترل سیل
-
کنفرانس هیدرولیک ایران دانشگاه شیراز, شیراز, 1382/07/29 - 1382/08/01