خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:34810   بروزرسانی: 11-05-1401

jalal bazargan

Publications in Journals

International ISI50.  1- Hadi Norouzi 2- Jalal Bazargan
Calculation of Water Depth during Flood in Rivers using Linear Muskingum Method and Particle Swarm Optimization (PSO) Algorithm
Water Resources Management (2022)  DOI: 10.1007/s11269-022-03257-3.  [Abstract ]
داخلي-ISC49.  1- بهزاد نوروزی 2- جلال بازرگان
مقایسه رفتار سرریزهای اوجی و کلیدپیانویی تحت جریان های غیرماندگار
Comparing the Behavior of Ogee and Piano Key Weirs under Unsteady Flows  
مهندسی آبیاری و آب ایران (1401) . 
داخلي-ISC48.  1- قاسم مختارزاده 2- شمسا بصیرت 3- جلال بازرگان 4- احسان دلاوری
بررسی عددی موج اسکات راسل با استفاده از روش حجم محدود و شبکه بندی روی هم رونده  
مجله مدل سازی در مهندسی (1400صفحات 181-191.  [Abstract ]
International ISI47.  1- Hadi Norouzi 2- Mohammad Hosein Hasani 3- Jalal Bazargan 4- Seyed Mohammad Shoaei
Estimating Output Flow Depth from Rockfill Porous Media
Water Supply (2021)  DOI: https://doi.org/10.2166/ws.2021.317.  [Abstract ]
International ISI46.  1- Mahdi Khodaparast 2- Ali M. Rajabi 3- Behzad Moien 4- Jalal Bazargan
Identifying dispersive soils by modification of chemical criterion, validated based on data from Northwest and Central Iran
Arabian Journal of Geosciences (2021)  DOI: https://doi.org/10.1007/s12517-021-08130.  [Abstract ]
International ISI45.  1- Ghasem Mokhtarzadeh 2- Shamsa Basirat 3- Jala Bazargan 4- Ehsan Delavari
‪Impulse wave generation: a comparison of landslides of block and granular masses by coupled Lagrangian tracking using VOF over a set mesh
Water Supply (2021)  DOI: https://iwaponline.com/ws/article/doi/10.  [Abstract ]
International ISI44.  1- Hadi Norouzi 2- Jalal Bazargan 3- Faezeh Azhang 4- Rana Nasiri
Experimental Study of Drag Coefficient in Non-Darcy Steady and Unsteady Flow Conditions in Rockfill
Stochastic Environmental Research and Risk Assessment (2021)  DOI: https://link.springer.com/article/10.100.  [Abstract ]
International ISI43.  1- Behzad Norouzi 2- Jalal Bazargan 3- Akbar Safarzadeh
Introducing the T-shaped weir: a new nonlinear weir
Water Supply (2021) .  [Abstract ]
داخلي-ISC42.  1- جلال بازرگان 2- علیرضا معظمی
مقایسه ضریب ثابت انحلال مصالح ژیپس و انیدریت در جریان های سطحی با استفاده از نتایج مدلهای آزمایشگاهی
Comparison of constant dissolution coefficient of gypsum and anhydrite materials in surface flows using the results of laboratory models
مهندسی سازه و ساخت  در دست چاپ 1399.   [Abstract  ]
داخلي-ISC41.  1- هادی نوروزی 2- وحید کریمی 3- جلال بازرگان 4- حیدر همتی
حالت‌های مختلف بهینه‌یابی پارامترهای روش‌های روندیابی هیدرولوژیکی با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات (PSO) برای روندیابی سیل در رودخانه کارون
Different modes of optimizing the parameters of hydrological routing methods using particle swarm optimization (PSO) algorithm for flood routing in the Karun River
پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز (1399) .  [Abstract  ]
داخلي-ISC40.  1- بهزاد نوروزی 2- جلال بازرگان
مقایسه رفتار هیدرودینامیکی جریان عبوری از سرریزهای کلید پیانویی نوع B ،Aو C  
Comparing the Behavior Hydrodynamics Flow Over of Type A, B, and C Piano Key Weirs  
نشریه علمی سد و نیروگاه برق آبی ایران (1399) .  [Abstract  ]
International ISI39.  1- Hadi Norouzi 2- Jalal Bazargan
Effects of uncertainty in determining the parameters of the linear Muskingum method using the particle swarm optimization (PSO) algorithm
Journal of water and climate Change (2021) .  [Abstract ]
International ISC38.  1- Hadi Norouzi 2- Jalal Bazargan
Investigation of Effect of Optimal Time Interval on the Linear Muskingum Method using Particle Swarm Optimization Algorithm
Journal of Applied Research in Water and Wastewater (2020) .  [Abstract ]
داخلي-ISC37.  1- رعنا نصیری 2- هادی نوروزی 3- جلال بازرگان
بررسی آزمایشگاهی تغییرات گرادیان هیدرولیکی جریان غیرماندگار درون مصالح زهکشی تحت فشار
Experimental Study of Hydraulic Gradient Changes in Unsteady flow   within Confined Drainage Materials
نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره 6 شماره 14 (1399) .  [Abstract  ]
داخلي-ISC36.  1- هادی نوروزی 2- جلال بازرگان
ارزیابی کارایی روش ماسکینگام خطی در روندیابی سیل در سدهای سنگریزه‌ای تاخیری دوگانه
Efficiency of the Linear Muskingum Method in Flood Routing of Dual Rockfill Detention Dams
اکوهیدرولوژی (1399) .  [Abstract  ]
داخلي-ISC35.  1- هادی نوروزی 2- جلال بازرگان
محاسبه گرادیان هیدرولیکی درون مصالح زهکشی غیر همگن افقی با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات (PSO)
Calculation of Hydraulic Gradient within Horizontal Heterogeneous Drainage Materials Using Particle Swarm Optimization (PSO) Algorithm
نشریه آبیاری و زهکشی ایران (1399) .  [Abstract  ]
داخلي-ISC34.  1- هادی نوروزی 2- وحید کریمی 3- جلال بازرگان
بررسی تاثیر خصوصیات سیل مبنا بر روی دقت روندیابی سیل در رودخانه‌ی کارون با استفاده از روش‌های روندیابی هیدرولوژیکی
Investigating the Effect of Basic Flood Characteristics on Flood Routing Accuracy in Karun River Using Hydrological Routing Methods
اکوهیدرولوژی (1399) . 
داخلي-ISC33.  1- حمید رفیعی 2- جلال بازرگان 3- علی باباخانی
بررسی عددی تأثیر عوامل مؤثر بر میزان استهلاک انرژی جریان عبوری از روی شوت های مانع دار  
Numerical Study of the Effective Parameters on the Energy Dissipation Rate of the Baffled Chutes  
نشریه آبیاری و زهکشی ایران (1399) . 
International ISI32.  1- Hadi Norouzi 2- Jalal Bazargan
Flood routing by liner Muskingum method using two basic floods data using paraticle swarm optimization(pso) algorithm  
Water Supply (2020) .  [Abstract ]
داخلي-ISC31.  1- هادی نوروزی 2- جلال بازرگان
بررسی انتخاب پارامترهای روندیابی متفاوت بر روی دقت روندیابی سیل در رودخانه ها با استفاده از روش ماسکینگام کانژ  
Effects of Different Routing Parameters on the Accuracy of the River Flood Routing Using the Muskingum-Cunge Method  
نشریه آبیاری و زهکشی ایران (1399) .  [Abstract  ]
داخلي-ISC30.  1- محمد گودرزی 2- جلال بازرگان 3- سید محمد شعاعی
تحلیل نیمرخ طولی سطح آب درون مصالح سنگریزه‌ای با استفاده از تئوری جریان متغیر تدریجی با درنظرگرفتن نیروی درگ  
Longitude Profile Analysis of Water Table in Rockfill Materials Using Gradually Varied Flow Theory with Consideration of Drag Force  
تحقیقات آب و خاک ایران (1399) .  [Abstract  ]
داخلي-ISC29.  1- شادی رسولی اصطلخ جانی 2- جلال بازرگان 3- سید محمد شعاعی
استفاده از شاخص IRWQISC در ارزیابی کیفیت آب مخازن سدها (مطالعه موردی: مخزن سد گالبر زنجان)
Application of IRWQISC Index in the Water Quality Evaluation of Dam Reservoirs (Case Study: Golabar Dam Reservoir, Zanjan)
نشریه آبیاری و زهکشی ایران (1398صفحات 1820-1831.  [Abstract  ]
داخلي-ISC28.  1- جلال بازرگان 2- محبوبه رجبی
برآورد دبی در مقاطع مرکب مستقیم بر اساس زبری معادل با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری ازدحام ذرات
Estimation of Discharge in Straight Compound Channels Based on the Equivalent Roughness Using the Particle Swarm Optimization Algorithm  
تحقیقات منابع آب ایران دوره 15 (1398صفحات 214-226.  [Abstract  ]
داخلي-ISC27.  1- هادی نوروزی 2- جلال بازرگان
استفاده از روش ماسکینگام خطی و الگوريتم بهینه سازی ازدحام ذرات در محاسبه عمق سیلاب رودخانه ها
Using Linear Muskingum Method and the Particle Swarm Optimization (PSO) Algorithm for Calculating the Depth of Flood in Rivers  
تحقیقات منابع آب ایران (1398صفحات 344-347.  [Abstract  ]
International ISI26.  1- Jalal Bazargan 2- Hadi Norouzi
Investigation the Effect of Using Variable Values for the Parameters of the Linear Muskingum Method Using the Particle Swarm Algorithm (PSO)  
WATER RESOURCES MANAGEMENT (2018) .  [Abstract ]
داخلي-ISC25.  1- جلال بازرگان 2- هادی نوروزی
بررسی تأثیر عدم قطعیت دبی خروجی در زمان شروع سیل بر روی دقت محاسبات رونديابی سیل با استفاده از روش ماسکینگام خطی  
Investigation the Effect of Outflow Determination Uncertainty at the Time of Flood Initiation on the Accuracy of Flood Routing Calculations Using the Linear Muskingum Method
تحقیقات منابع آب ایران (1398صفحات 356-360.  [Abstract  ]
داخلي-ISC24.  1- بهروز عاقبتی 2- جلال بازرگان
شبيه سازی عددی امواج غلتان در تنداب ها  
Numerical Simulation of Roll Waves in Chutes  
علوم و مهندسی آبیاري (1395) .  [Abstract  ]
International ISI23.  1- Jalal Bazargan 2- Behrouz Aghebati
Numerical analysis of roll waves in chutes  
Water Science and Technology-Water Supply (2015) .  [Abstract ]
International22.  1- Mitra Kalantari 2- Jalal Bazargan
INVESTIGATION OF EFFECTIVE FACTORS ON PLUNGE POOL SCOUR DEPTH
International Journal of Information Research and Review (2015) .  [Abstract ]
داخلي-ISC21.  1- جلال صادقیان 2- مجید خیاط خلقی 3- عبدالحسین هورفر 4- جلال بازرگان
مطالعه آزمایشگاهی جريان هاي غيردارسي شعاعي در بسترهاي آبرفتي درشت دانه  
Experimental study of radial non-Darcy flows in coarse alluvial beds
مجله پژوهش آب ایران (1393) .  [Abstract ]
International ISI20.  1- Hasan Hashemi 2- Jalal Bazargan 3- Seyyed Meysam Mousavi 4- Behnam Vahdani 
An extended compromise ratio model with an application to reservoir flood control operation under an interval-valued intuitionistic fuzzy environment
Applied Mathematical Modelling (2014) .  [Abstract ]
International ISI19.  1- Seyyed Mohammad Shoaei 2-  Seyed Ahmad Mirbagheri 3-  Abbasali Zamani 4- Jalal Bazargan
Seasonal variation of dissolved heavy metals in the reservoir of Shahid Rajaei dam, Sari, Iran
Desalination and Water Treatment (2014) .  [Abstract ]
International ISI18.  1- Seyyed Mohammad Shoaei 2- Seyed Ahmad Mirbagheri 3- Abbasali Zamani 4- Jalal Bazargan  
Dissolved Heavy Metals in the Reservoir of Shahid Rajaei Dam, Sari, Iran
International Journal of Environmental Research (2014) .  [Abstract ]
International ISI17.  1- j. Badalzadeh 2- Jalal Bazargan 3- Iraj Saeedpanah
ANALYSIS OF UNSTEADY FLOW IN AHARCHAI RIVER BETWEEN KASIN AND ORANG HYDROMETRIC STATIONS USING MUSKINGUM AND MUSKINGUM-CUNGE METHODS  
INTERNATIONAL JOURNAL OF CURRENT LIFE SCIENCES (2014) .  [Abstract ]
International ISC16.  1- Jalal Bazargan 2-Mahdi Safakheil
Influence of Slope and the Number of Steps on Energy Dissipation in Stepped Spillway Using Numerical Model  
Journal of water sciences Research (2013) .  [Abstract ]
International ISC15.  1- Jalal Sadeghian 2- Majid Khayat Kholghi 3- Abdolhosein Horfar 4- Jalal Bazargan  
Comparison of Binomial and Power Equations in Radial Non-Darcy Flows in Coarse Porous Media
Journal of water sciences Research (2013) .  [Abstract ]
International ISI14.  1- Hasan Hashemi 2- Jalal Bazargan 3- Seyyed Meysam Mousavi  
A Compromise Ratio Method with an Application to Water Resources Management: An Intuitionistic Fuzzy Set  
WATER RESOURCES MANAGEMENT (2013) .  [Abstract ]
International ISC13.  1- Jalal Bazargan 2-  Hamed Reza Eskandari
Investigating the Influence of Filter Uniformity Coefficient and Effective Pore Size on Critical Hydraulic Gradient and Maximum Erosion of Dispersive and Non-dispersive Samples
Journal of water sciences Research (2013) .  [Abstract ]
داخلي-ISC12.  1- جلال بازرگان 2- سید محمدرضا امام 3- علیرضا معظمی
بررسي ميزان پتانسيل انحلال ژيپس در پي سدهاي مخزني  
Evaluating gypsum solubility potential in hydroeletrical and storage dams its improvement methods  
اساس-- انجمن مهندسین ایران (1391) .  [Abstract  ]
داخلي-ISC11.  1- فرزانه صاحبی وایقان 2- فرید عباسی 3- جلال بازرگان
مدل منطقه ای رواناب سالانه با تاکید بر نقش پراکنش زمانی بارندگی و میزان مصارف آب در زیر حوزه های رودخانه قزل اوزن  
مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران (1391) .  [Abstract ]
داخلي-غير ISC10.  1- جلال بازرگان 2- سید داریوش اسمعیلی
ارزیابی و اصلاح معیار شیمیایی تشخیص پتانسیل واگرایی خاک های رسی  
Evaluation and reformation of chemical crition for determining dispersive potential of clay  
نشریه زمین شناسی مهندسی (باشگاه پژوهشگران دانشجو) (1390) .  [Abstract ]
International9.  1- Jalal Bazargan 2-Hasan Hashemi 3- Seyyed Meysam Mousavi 4- Hamed Zamanisabzi
Optimal Operation of Single-Purpose Reservoir for Irrigation Projects under Deficit Irrigation Using Particle Swarm Algorithms 
Canadian Journal on Environmental, Construction and Civil Engineering (2011) .  [Abstract ]
International8.  1- Jalal Bazargan 2- Hamed Zamanisabzi
Application of New Defined Dimensionless Number for Analysis of Laminar, Transitional and Turbulent Flow through Rock-fill Materials
Canadian Journal on Environmental Construction and Civil Engineering (2011) .  [Abstract ]
International ISC7.  1- Jalal Bazargan 2- Hamed Zamanisabzi 3- Hasan Hashemi 4- Alireza Moazami  
Determination of discharge coefficient of inbuilt spillway in rock- fill dams  
Journal of water sciences Research (2011) .  [Abstract ]
داخلي-غير ISC6.  1- جلال بازرگان 2- علیرضا معظمی
بررسی پتانسیل انحلال پذیری ژیپس و انیدریت در پی سدهای مخزنی و برقابی و روش های بهسازی آنها  
فصلنامه فنی و مهندسی بنا و نما (1389) .  [Abstract ]
داخلي-ISC5.  1- جلال بازرگان 2- سید محمد شعاعی
تحلیل جریان های غیر دارسی در مصالح سنگریزه ای با استفاده از تئوری جریان های متغیر تدریجی  
نشریه مهندسی عمران و نقشه برداری- دانشکده فنی تهران (1388) .  [Abstract ]
International ISI4.  1- Jalal Bazargan 2- Seyyed Mohammad SHoaei  
Application of gradually varied flow algorithms to simulate buried streams
JOURNAL OF HYDRAULIC RESEARCH (2010) . 
داخلي-ISC3.  1- حبیب اله بیات 2- جلال بازرگان
تحلیل جریان آشفته در محیط متخلخل سازه آبگیرهای دانه ای  
فصلنامه انجمن مهندسی عمران ایران (1387) . 
داخلي-غير ISC2.  1- جلال بازرگان 2- حبیب اله بیات
روش نوین برای آبگیری از دریا بوسیله آبگیرهای سنگریزه ای  
دستاوردهایی نو در مهندسی سواحل بنادر و سازه های دریایی (1381) . 
داخلي-ISC1.  1- جلال بازرگان 2- حبیب اله بیات
تعیین ضرایب معادله غیر خطی جریان در پی های آبرفتی درشت دانه  
مواد پیشرفته در مهندسی (استقلال سابق) - دانشگاه صنعتی اصفهان (1380) . 


Presentations in Seminars & Congress


National 66. 1- جلال بازرگان 2- رضا مهین روستا
بررسی تحلیل ریسک در پایداری سدهای خاکی با در نظر گرفتن عدم قطعیت پارامترهای ژئوتکنیکی  

اولین کنفرانس ملی ملی مهندسی و مدیریت زیرساخت ها


 آبان 1388.  
National 65. 1- جلال بازرگان 2- سید محمد شعاعی
بررسی تاثیر بلندای سرعت در تحلیل جریانهای غیر دارسی در مصالح سنگریزه ای  

ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران


 شهريور 1386.  
National 64. 1- جلال بازرگان 2- سیامک مهرانی
بررسی تاثیر پارامترهای موثر بر روی ضریب تخلیه سرریزهای نیم دایره ای در پلان  

ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران


 شهريور 1386.  
National 63. 1- جلال بازرگان 2- سید محمد شعاعی  
تعیین پارامترهای لازم جهت تحلیل دقیق جریانهای آرام، انتقالی و آشفته در مسایل سنگریزه ای  

هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران


 آبان 1387.  
National 62. 1- جلال بازرگان 2- سید تقی نائینی 3- حیدر همتی 4- علی حیدری ژاله
بررسی عوامل موثر بر ضریب دارسی _ ویسباخ در کانالهای باز  

هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران


 آبان 1387.  
National 61. 1- جلال بازرگان
تحلیل جریانهای آرام، انتقالی، آشفته در مصالح سنگریزه ای با استفاده از عدد بی بعد جدید  

هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران


 آذر 1388.  
National 60. 1- جلال بازرگان 2- سید داریوش اسمعیلی
ارزیابی و اصلاح معیار شیمیائی شرارد در تشخیص پتانسیل واگرایی خاکهای رسی  

دومین همایش ملی سد سازی


 مهر 1387.  
National 59. 1- جلال بازرگان 2- حامد زمانی سبزی
ارزیابی تاثیر خصوصیات فیزیکی مصالح سنگریزه ای بر تعیین ضریب دبی گذردهی درون بدنه ای سدهای سنگریزه ای  

دومین همایش ملی سد سازی
 


 مهر 1387.  
National 58. 1- جلال بازرگان 2- علی فتحی
دیوار آببند بتون پلاستیک در پی های آبرفتی سدهای خاکی  

دومین همایش ملی سد سازی
 


 مهر 1387.  
National 57. 1- جلال بازرگان 2- بهزاد معینی
ارزیابی معیار تشخیص واگرایی خاکها با استفاده از آزمایش هیدرومتری مضاعف و خاصیت خمیری خاک  

دومین همایش ملی سد سازی


 مهر 1387.  
National 56. 1- جلال بازرگان 2- سید محمد شعاعی 3- محمدتقی طالب پور
معیارهای موثر در مدیریت جامع منابع حوزه سفیدرود  

دومین همایش ملی سد سازی


 مهر 1387.  
International 55. 1- سید تقی نائینی 2- جلال بازرگان 3- حیدر همتی 4- علی حیدری ژاله
تعیین میزان تاثیر پارامترهای هیدرولیکی و هندسی بر ضریب زبری در کانالهای مستطیلی با استفاده از داده های آزمایشگاهی  

هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران


 ارديبهشت 1388.  
International 54. 1- جلال بازرگان 2- بهزاد معینی
شناسایی خاکهای واگرا با استفاده از شاخص خمیری و اکتیویته خاک  

چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران


 آبان 1389.  
International 53. 1- جلال بازرگان 2- رضا مهین روستا 3- مصطفی شهبازی
بررسی تاثیر میزان افت وزنی مصالح درشت دانه  

چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران


 آبان 1389.  
International 52. 1- جلال بازرگان 2- مصیب والی
بررسی رابطه بین مقاومت سایش و پارامترهای مقاومت برشی  

چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران


 آبان 1389.  
National 51. 1- جلال بازرگان 2- حامد زمانی سبزی 3- حمید پورباقری
ارزیابی رفتار هیدرولیکی جریان در محیط های سنگریزه ای  

نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران


 آبان 1389.  
International 50. 1- جلال بازرگان 2- رضا مهین روستا 3- مصطفی شهبازی
بررسی تاثیر میزان افت وزنی مصالح درشت دانه در آزمایش ساندنس بر روی خواص مکانیکی آنها  

چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران


 آبان 1389.  
International 49. 1- جلال بازرگان 2- مصیب والی
بررسی ارتباط بین مقاومت سایشی لس آنجلس و پارامترهای مقاومت برشی  

چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران


 آبان 1389.  
International 48. 1- جلال بازرگان 2- بهزاد معینی
شناسایی خاکهای واگرا با استفاده از شاخص خمیری و اکتیویته خاک  

چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران


 آبان 1389.  
National 47. 1- جلال بازرگان 2- سید محمد شعاعی 3- فرید عباسی
تعیین ضریب زبری مصالح متخلخل (سنگدانه ای ) به روش تحلیلی  

نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران


 آبان 1389.  
National 46. 1- جلال بازرگان 1- جلال بازرگان 2- حسن هاشمی 3- سید میثم موسوی
مدیریت یکپارچه بهره برداری از سد های مخزنی و تخصیص بهینه آب در شرایط اعمال کم آبیاری با استفاده از الگوریتم بهینه سازی انبوه اجزا  

دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران


 ارديبهشت 1390.  
National 45. 1- جلال بازرگان 2- علیرضا معظمی
تاثیر شرایط هیدرولیکی بر روند انحلال لایه های ژیپسی در پی سازه های آبی  

دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران


 ارديبهشت 1390.  
National 44. 1- حامد زمانی سبزی 2- جلال بازرگان 3- حسن هاشمی
مقایسه بهینه سازی برنامه بهره برداری از مخازن سدهای چند منظوره با استفاده از الگوریتم ژنتیک و الگوریتم PSO  

دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران


 ارديبهشت 1390.  
National 43. 1- حامد پورباقری 2- حامد زمانی سبزی 3- جلال بازرگان
بررسی تاثیر نحوه باز شدگی شیر کنترل و جنس مصالح بر مشخصات هیدرولیکی جریان در پدیده ضربه آبی  

ششمین کنگره ملی مهندسی عمران


 ارديبهشت 1390.  
National 42. 1- جلال بازرگان 2- حمید اسکندری 3- حامد زمانی سبزی
بررسی آزمایشگاهی تاثیر میزان واگرایی خاک بر مبنای بر مقدار گرادیان هیدرولیکی بحرانی در سیستم خاک- فیلتر سدهای خاکی در حالت فیلتر موفق و نا موفق  

ششمین کنگره ملی مهندسی عمران


 ارديبهشت 1390.  
National 41. 1- مصطفی شهبازی 2- جلال بازرگان
بررسی همبستگی میزان افت وزنی مصالح درشت دانه در آزمایش ساندیس با آزمایش میکرو دیوال  

ششمین کنگره ملی مهندسی عمران


 ارديبهشت 1390.  
National 40. 1- جلال بازرگان 2- حامد زمانی سبزی 3- حمید اسکندری
بررسی آزمایشگاهی تاثیر شکل و اندازه مصالح سنگریزه ای بر پارامترهای هیدرولیکی جریان های درونگذار از سدهای سنگریزه ای  

ششمین کنگره ملی مهندسی عمران


 ارديبهشت 1390.  
National 39. 1- جلال بازرگان 2- علیرضا معظمی
بررسی پتانسیل انحلال ژیپس در پی سدهای مخزنی و برقابی و روش های بهسازی آنها  

ششمین کنگره ملی مهندسی عمران


 ارديبهشت 1390.  
National 38. 1- جلال بازرگان 2- مهدی طاهری 3- محمد اسماعیلی 4- محمد عباسی
تاثیر زراعت غلات آبی و دیم بر میزان ذخیره کربن آلی و برخی عناصر غذایی پر مصرف موجود در خاک  

کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
 


 شهريور 1390.  
National 37. 1- جلال بازرگان 2- فریدون زینلی
بهینه سازی ارتفاع سدهای کنترل سیل  

چهارمین کنفرانس هیدرولیک ایران


 مهر 1382.  
International 36. 1- جلال بازرگان 2- مهدی شهیدی
تعیین زاویه اصطکاک داخلی مصالح از روی دانه بندی مصالح درشت دانه در سدهای خاکی  

کنگره بین المللی مهندسی عمران
 


 ارديبهشت 1391.  
International 35. 1- جلال بازرگان 2- حمید اسکندری
بررسی آزمایشگاهی اثر میزان واگرایی خاک مبنا بر تغییرات دبی خروجی از دستگاه آزمایش فیلتر برای گرادیانهای هیدرولیکی مختلف در حالت فیلتر موفق و ناموفق  

کنگره بین المللی مهندسی عمران
 


 ارديبهشت 1391.  
International 34. 1- جلال بازرگان 2- بهروز عاقبتی
بررسی روش هایی برای کاهش احتمال شکل گیری امواج غلتان در تنداب ها با استفاده از تحلیل های عددی  

کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مهندسی ایران
 


 اسفند 1391.  
National 33. 1- سید محمد شعاعی 2- سید احمد میرباقری 3- عباسعلی زمانی 4- جلال بازرگان
بررسی تغییر غلظت فلزهای سنگین در عمق های مختلف مخزن سد شهید رجایی  

کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی
 


 اسفند 1391.  
National 32. 1- ایرج سعید پناه 2- جلال بازرگان 3- جبرائیل بدل زاده
تحلیل جریان غیر دائمی رودخانه اهر چای با بهینه سازی ضرایب ماسکینگام  

همایش ملی معماری - عمران و توسعه نوین شهری
 


 ارديبهشت 1393.  
National 31. 1- جلال بازرگان 2- مهدی شهیدی
ارتباط زاویه اصطکاک داخلی و مقدار ریزدانه در مصالح خاکی درشت دانه  

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک
 


 آذر 1391.  
National 30. 1- جلال بازرگان 2- رضا وحدت
ارزیابی تغییر شکل پذیری مصالح ژیپس و انیدریت  

هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران


 ارديبهشت 1392.  
International 29. 1- جلال بازرگان 2- مهرزاد طالبیان کیاکلایه
ارزیابی تغییرات ضریب زبری لوله چدن داکتایل در اثر گذشت زمان - مطالعه موردی خط انتقال آب - SW به S5  

کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
 


 آذر 1392.  
National 28. 1- حلیمه مرادی 2- جلال بازرگان
. ارزیابی روش های تعیین نیازهای زیست محیطی سدهای مخزنی  

دومین کنفرانس یافته های نوین در مهندسی عمران


 آذر 1391.  
National 27. 1- جلال بازرگان 2- علیرضا معظمی
بررسی پتانسیل انحلال ژیپس در پی سدهای مخزنی و برقابی و روشهای بهسازی آنها  

ششمین کنگره ملی مهندسی عمران


 ارديبهشت 1390.  
National 26. 1- حیدر همتی 2- جلال بازرگان 3- مصطفی شهبازی 4- امیر حسین سالمی
بررسی تأثیر عدد رینولدز و فرود و زبری نسبی بر ضریب دارسی-ویسباخ در کانال های مستطیلی با استفاده از داده های آزمایشگاهی  

اولین کنفرانس ملی سد و نیروگاه های برق آبی


 بهمن 1390.  
National 25. 1- جلال صادقیان 2- مجید خیاط خلقی 3- عبدالحسین هورفر 4- جلال بازرگان
بررسی جریانهای غیر خطی موازی و همگرا در محیطهای متخلخل درشت دانه  

یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران


 آبان 1391.  
National 24. 1- مهدی صفاخیل 2- جلال بازرگان
بررسی و مقاوم سازی لرزه ای شریانهای حیاتی و مجاری مدفون شهری مطالعه موردی شهر تهران  

هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران


 ارديبهشت 1392.  
National 23. 1- مصطفی شهبازی 2- جلال بازرگان 3- حیدر همتی
بررسی همبستگی میزان افت وزنی مصالح درشت دانه در آزمایش ساندنس با آزمایش لس آنجلس  

اولین کنفرانس ملی سد و نیروگاه های برق آبی


 بهمن 1390.  
National 22. 1- جبرائیل بدل زاده 2- جلال بازرگان
روندیابی سیل در رودخانه اهر چای در حد فاصل ایستگاههای هیدرومتری کاسین و اورنگ به دو روش ماسکینگام و ماسکینگام کانج  

هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران


 ارديبهشت 1392.  
National 21. 1- مریم کرباسی 2- محمد اسماعیلی 3- مهدی طاهری 4- جلال بازرگان 5- حبیب افشاریان 6- قاسم مختارزاده
مطالعه و برآورد نیاز آبی گیاهان زراعی و باغی با استفاده از روشهای مختلف به منظور ارایه الگوی مناسب کشت در شبکه ابیاری و زهکشی سد قره درق  

سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
 


 بهمن 1390.  
National 20. 1- فرهنگ فرخی 2- جلال بازرگان 3- سعید نقی زاده
مقایسه روش های مدل سازی زهکش های پیش ساخته وآنالیز برگشتی پارامترهای ژئوتکنیکی با استفاده از روش عددی مطالعه موردی  

همایش ملی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
 


 اسفند 1392.  
International 19. 1- علیرضا معظمی 2- جلال بازرگان
تاثیر سرعت جریان آب بر روند انحلال لایه های ژیپسی و انیدریتی در پی سازه های هیدرولیکی  

نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران


 ارديبهشت 1391.  
National 18. 1- فرهنگ فرخی 2- جلال بازرگان 3- سعید نقی زاده
روش های مدل سازی زهکش های پیش ساخته در آنالیز برگشتی پارامترهای ژئوتکنیکی و مقایسه آن با مدل سه بعدی با استفاده از روش عددی - مطالعه موردی  

هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران


 ارديبهشت 1393.  
National 17. 1- فرهنگ فرخی 2- جلال بازرگان 3- سعید نقی زاده
مقایسه روش های مدل سازی زهکش های پیش ساخته و آنالیز برگشتی پارامترهای ژئوتکنیکی با استفاده از روش های عددی - مطالعه موردی  

همایش ملی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
 


 ارديبهشت 1393.  
National 16. 1- میترا کلانتری 2- جلال بازرگان
تخمین حداکثر آب شستگی ناشی از جت های ریزشی آزاد در حوضچه های استغراق  

اولین کنفرانس ملی علوم مهندسی ایده های نو


 ارديبهشت 1393.  
National 15. 1- میترا کلانتری 2- جلال بازرگان
تخمین عمق آبشستگی پایین دست پرتابه های جامی شکل در حوضچه های استغراق  

پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور


 شهريور 1393.  
International 14. 1- بهزاد معینی 2- جلال بازرگان 3- علی درخشانی
ارزیابی رفتار دیوارهای خاک مسلح با ژئوسنتتیک با مدل سازی سانتریفوژ و مدل بزرگ مقیاس تحت اثر سربارخارجی  

دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران


 ارديبهشت 1394.  
National 13. 1- جلال بازرگان 2- احسان طالبی بیدهندی
تاثیر واگرایی مقطع بر پرش هیدرولیکی در حوضچه های آرامش مستطیلی  

دومین همایش ملی معماری ، عمران و محیط زیست شهری
 


 بهمن 1393.  
International 12. 1- حمید شیری 2- جلال بازرگان
بهره برداری از سرریزهای دریچه دار در سدها به روش ده مرحله ای  

کنفرانس بین المللی مهندسی عمران


 خرداد 1395.  
National 11. 1- حیدر همتی 2- جلال بازرگان 3- سید تقی امید نائینی 4- عباسعلی زمانی 5- علی یوسفی چمنی
استفاده از پارامتر GC در شبیه سازی سم مالاتیون در مخازن سدها (مطالعه موردی: مخزن سد شهید رجایی)  

شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران


 شهريور 1396.  
National 10. 1- جلال بازرگان 2-احسان طالبی بیدهندی 3- سید مهدی امیری
تعیین عمق ثانویه و طول پرش هیدرولیکی در حوضچه های آرامش واگرا با شبیه سازی عددی توسط نرم افزار فلوئنت  

شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران


 شهريور 1396.  
National 9. 1- جلال بازرگان 2- سید مهدی امیری 3- حلیمه مرادی
محاسبه نیاز جریان آب زیست محیطی در پایین دست سدها به روش های هیدرولوژیکی (مطالعه موردی : سد مخزنی مراش در استان زنجان)  

شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران


 شهريور 1396.  
National 8. 1- هادی نوروزی 2- جلال بازرگان
تحلیل حساسیت نتایج روش ماسکینگام درانجام روندیابی سیل در رودخانه ها نسبت به تغییرات ضریب k و مقادیر   

شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران


 شهريور 1396.  
International 7. 1- علی اصغر داداشی 2- جلال بازرگان 3- امین داداشی
بررسی تجربی میان مدت تأثیر تزریق گاز نیتروژن بر روی کاهش پتانسیل روانگرایی در خاکهای ماسه ای اشباع در درصد رطوبت 20 و 21 درصد  

اولین کنگره بین المللی علوم مهندسی


 تير 1396.  
International 6. 1- علی اصغر داداشی 2- جلال بازرگان 3- امین داداشی
بررسی تجربی میان مدت تأثیر تزریق گاز نیتروژن بر روی کاهش پتانسیل روانگرایی در خاکهای ماسه ای اشباع  

اولین کنگره بین المللی علوم مهندسی


 تير 1396.  
National 5. 1- جلال بازرگان 2- سید محمد شعاعی
بررسی تاثیر بلندای سرعت در تحلیل جریان های غیر دارسی در مصالح سنگریزه ای  

ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران


 شهريور 1386.  
National 4. 1- جلال بازرگان 2- سید محمد شعاعی
تعیین پارامترهای لازم جهت تحلیل دقیق جریانهای آرام، انتقالی و آشفته در مصالح سنگریزی  

هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران


 آبان 1387.  
National 3. 1- فائزه پناهی 2- جلال بازرگان
بررسی عوامل موثر بر جریان عبوری از کانالهای با آبگیرهای کفی  

هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران


 بهمن 1398.  
National 2. 1- جلال بازرگان 2- سعید رسولی
بررسی تغییرات دبی بر روی هوادهی جریان در شوتها  

دومین کنفرانس ملی توسعه پایداردر مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ایران


 اسفند 1397.  
International 1. 1- سعید رسولی 2- جلال بازرگان
بررسی تغییرات شیب رمپ هواده بر روی هوادهی جریان در شوتها  

The 4th International Conference on Modern Horizons in Civil Engineering, Architecture and Urban Development
 


10 خرداد 1398.