خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:41922   بروزرسانی: 03-02-1403

jalal bazargan

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
بررسي ارتباط بين مقاومت سايشي مصالح درشت دانه و پارامترهاي مقاومت برشي مربوطه   مجريشهريور 1386اسفند  1388کاربردیشرکت آب منصقه ای زنجان
مطالعات هیدرولیکی سرریزهای لبه تیز با تاج نیمدایره ای در پلان ، دانشگاه زنجان   مجريبهمن 1384مهر  1386کاربردیدانشگاه زنجان
بررسي كاربرد تئوري جريانهاي منغيير تدريجي در تحليل جريانهاي درون مصالح سنگريزه اي، دانشگاه زنجان   مجريفروردين 1381مهر  1383کاربردیداشگاه زنجان
بهينه سازي ارتفاع سدهاي انحرافي سيلابها   مجريفروردين 1381اسفند  1381کاربردیدانشگاه زنجان
- بهينه سازي حجم مخازن سدهاي كنترل سيل   مجرياسفند 1376خرداد  1378کاربردیداشگاه زنجان