خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25796   بروزرسانی: 05-03-1397

Hadi Emami

Publications in Journals

International ISC18.  Emami Hadi, Kiani Sara
Shrinkage Difference-Based Liu Estimators In Semiparametric Linear Models
Journal Statistics, Optimization and Information Computing  Accepted 2018.  
International ISI17.  Emami Hadi, Aghamohamadi Ali
Elliptical difference based ridge and Liu type estimators in partial linear measurement error models
Communication in statistics theory and method  Accepted 2018.  
International ISI16.  Emami Hadi
Ridge estimation in semiparametric linear measurement error models
Linear Algebra and its Applications (2018) . 
International ISC15.  Emami Hadi, Mansuri Parvaneh
تحلیل حساسیت در مدل های خطی آمیخته نیمه پارامتری با خطا در اندازه گیری
Influence Diagnostics in Semiparametric Linear Mixed Measurement Error Models
journal of statistical science دوره 11 شماره 2 (1396صفحات 219-240. 
International ISC14.  Emami Hadi
Influence Measures in Ridge Linear Measurement Error Models  
Journal of the Iranian Statistical Society (2015) . 
International ISI13.  Emami Hadi
New influence diagnostics in ridge regression
Journal of Applied Statistics (2015) . 
International ISI12.  Emami Hadi
Local influence in ridge semiparametric models
Journal of Statistical Computation and Simulation (2016) . 
International ISC11.  Emami Hadi
Influence Diagnostics in Modified Liu-type Estimator  
Calcutta Statistical Association Bulletin (2016) . 
International ISI10.  Emami Hadi
Local influence for Liu estimators in semiparametric linear models
Statistical papers (2016) . 
International ISC9.  Emami Hadi
Case deletion diagnostics in Liu semiparametric regression models
Journal of data science (2017) . 
International ISI8.  Emami Hadi
An Influence Statistic For Linear Measurement Error Models
Acta Mathematicae Applicatae Sinica (2017) . 
International ISC7.  Emami Hadi
Ridge stochastic restricted estimators in semiparametric linear measurement error models
Journal of the Iranian Statistical Society  Accepted 2018.  
International-ISI6.  Emami.Hai
Influence diagnostic in ridge semiparametric models
Statistics and Probability Letters (2015P. 25 DOI: 2. 
International-ISI5.  Emami.H
Influence Diagnostics in Constrained General Linear Models
Communication in Statistics (2014P. 24 DOI: 1.  [Abstract ]
International-ISC4.  Emami.H
Local Influence in Constrained General Linear Models
Journal of Data Science (2014P. 24 DOI: 2. 
International-ISI3.  Emami .H, and Rasekh.A
INFLUENCE DIAGNOSTICS IN LINEAR REGRESSION UNDER HETEROSCEDASTICITY : A DIFFERENT APPROACH
Calcutta Statistical Association Bulletin Issue 255 (2012PP. 256-25 DOI: 2. 
National-ISC2.  Raskh.A and Emami.H
Instability of the Determinants of Birth Intervals in Ahvaz-Iran: A Structural Change Modelling Approach
Statistical Research and Training Center Issue 63 (2011PP. 83-26 DOI: 1. 
International-ISI1.  Emami.H and Rasekh.A
Influence Diagnostics on  testing linear hypothesis for linear models with correlated Errors
Communication in statistics (2012P. 26 DOI: 2. 


Presentations in Seminars & Congress


International 9. Emami Hadi, Mehdipur Zeynab
Local Influence of Liu Estimators in Elliptical Semiparametric Linear Models

کنفرانس منطقه ای علوم ریاضی و کاربردها


دانشگاه شهید چمران, اهواز-ایران  2017.  
International 8. امامی هادی، نجف زاده ربابه
برآوردگر تفاضلی ریدج و لیو در مدل های نیمه پارامتری

کنفرانس ریاضی کاربردی ایران


همدان-ایران  1396.  
International 7. امامی هادی،عباسی جعفر
رآوردگر رگرسیون ریج دو پارامتری برای مدل های خطی محدود شده تصادفی با خطا در اندازه گیری

کنفرانس منطقه ای علوم ریاضی و کاربردها


دانشگاه شهید چمران, اهواز-ایران  1396.  
International 6. امامی هادی، منصوری پروانه
آنالیز تاثیر در مدل خطی نیمه پارامتری

کنفرانس ریاضی ایران


دانشگاه خوارزمی, کرج-ایران  1395.  
International 5. مرادخانی الهه، امامی هادی
تحلیل حساسیت برای مدل های خطی با خطا در اندازه گیری

کنفرانس آمار ایران


کرمان-ایران  1395.  
International 4.  هادی امامی منصوری پروانه
تحلیل حساسیت و آزمون نقاط دور افتاده در مدلهای خطی آمیخته نیمه پارامتری

کنفرانس آمار ایران


انجمن آمار ایران, کرمان-ایران  1395.  
International 3. حسین زاده الهام، امامی هادی
آنالیز تاثیر در رگرسیون لجستیک ریدج

سمینار احتمال و فرآیند های تصادفی


یزد-ایران  1394.  
International 2. ناصری بیتا، امامی هادی
تاثیر منطقه لوبیا کاری بر روی عوامل قارچی پوسیدگی ریشه در بافت ریشه و بذر و خاک مزرعه

تاثیر منطقه لوبیا کاری بر روی عوامل قارچی پوسیدگی ریشه در بافت ریشه و بذر و خاک مزرعه


سنندج-ایران  1392.  
International 1. ناصری بیتا، امامی هادی
کدامیک از قارچ ها ی عامل بیماری پوسیدگی ریشه توانایی بالاتری در آلوده سازی خاک مزرعه بافت ریشه و بذر لوبیا دارند؟

همایش یافته های پژوهشی کشاورزی


سنندج-ایران  1392.