خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28916   بروزرسانی: 05-03-1397

Hadi Emami

Publications in Journals

  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
21.  امید خادم‌نوعهادی امامی
Restricted Stein-rule estimation in ultrastructural linear measurement error models
برآورد اشتاین مقید در مدل‌های فراساختاری خطی با خطای اندازه گیری
COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS Issue 28 (2022-10-31PP. 1-19 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
20.  هادی امامیعلی محمدیان مصمم
Assessment of local influence in spatial elliptical linear measurement error models
ارزیابی تاثیر موضعی در مدل خطی فضایی با خطا در اندازه گیری
COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS Issue 11 (2020-05-21PP. 1-16 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
19.  هادی امامی
Improved estimation in elliptical linear mixed measurement error models
براورد بهبودیافته در مدل خطی آمیخته با خطا در اندازه گیری
JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION Issue 90 (2020-03-24PP. 1681-1704 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
18.  هادی امامیعلی آقا محمدی
Elliptical difference based ridge and Liu type estimators in partial linearmeasurement error models
برآموردگرهای نوع لیو و ریج براساس توزیع های بیضوی در مدل های جزئی خطی با خطا در اندازه گیزی
COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS Issue 50 (2018-10-29PP. 4913-4933 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
17.  علی بلیانیعلیرضا واعظیهادی امامی
Variability of Splash Erosion from Slope Gradient and Soil Properties
تغییرپذیری فرسایش پاشمانی از تندی شیب و ویژگ یهای خاک
علوم و مهندسی آبخیزداری ایران- انجمن آبخیزداری ایران شماره (41)12 (1397/06/21صفحات 95-104 
  علمی-پژوهشی
Scopus
16.  هادی امامیسارا کیانی
Shrinkage Difference-Based Liu Estimators In Semiparametric Linear Models
براوردگر لیو تفاضلی انقباضی درمدل های خطی نیمه پارامتری
STATISTICS OPTIMIZATION AND INFORMATION COMPUTING Issue 3 (2018-08-01PP. 354-372 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
15.  هادی امامی
Ridge Stochastic Restricted Estimators in Semiparametric Linear Measurement Error Models
برآورد ریج محدود شده در مدل های خطی نیمه پارامتری با خطا در اندازه گیری
انجمن آمار ایران --journal of the iranian statistical society Issue 17 (2018-06-05PP. 181-203 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
14.  هادی امامی
Diagnostic method's in ridge semi parametric linear measurement error models
روشهای تشخیصی در مدلهای خطی ریج نیمه پارامتری با خطا در اندازهگیری
مدل سازی پیشرفته ریاضی شماره 8 (1397/03/01صفحات 19-48 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
13.  هادی امامی
Local influence for Liu estimators in semiparametric linear models
تحلیل حساسیت موضعی برای براوردگر لیو در مدل های خطی نیمه پارامتری
STATISTICAL PAPERS Issue 59 (2018-05-10PP. 529-544 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
12.  هادی امامیپروانه منصوری القناب
Influence Diagnostics in Semiparametric Linear Mixed Measurement Error Models
مباحث تشخیصی در مدل‌های خطی آمیخته نیمه‌پارامتری با خطای اندازه‌گیری
علوم آماری ایران - انجمن آمار ایران شماره 2 (1397/01/26صفحات 219-240 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
11.  هادی امامی
Ridge estimation in semiparametric linear measurement error models
برآورد ریج در مدل های خطی نیمه پارامتری با خطا در اندازه گیری
LINEAR ALGEBRA AND ITS APPLICATIONS Issue 552 (2018-04-01PP. 127-146 
  علمی-پژوهشی
None ISI
10.  هادی امامی
CASE DELETION DIAGNOSTICS IN LIU SEMIPARAMETRIC REGRESSION MODELS
روش تشخیصی حذفی در مدل خطی نیمه پارامتری لیو
Journal of Data Science Issue 15 (2018-01-22PP. 275-292 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
9.  هادی امامی
An Influence Statistic For Linear Measurement Error Models
یک آماره تاثیر برای مدل های خطی با خطا در اندازه گیری
ACTA MATHEMATICA SINICA-ENGLISH SERIES Issue 33 (2017-08-02PP. 619-630 
  علمی-پژوهشی
None ISI
8.  هادی امامیمصطفی امامی
Influence Diagnostics in Modified Liu-type Estimator
روش های تشخیصی در براوردگر اصلاح شده لیو
Calcutta Statistical Association Bulletin Issue 68 (2017-01-23PP. 82-91 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
7.  هادی امامی
Local influence in ridge semiparametric models
تاثیر موضعی در مدل های خطی نیمه پارامتری ریج
JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION Issue 98 (2016-02-22PP.  3357-3370 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
6.  هادی امامیمصطفی امامی
Influence Diagnostics in Constrained General Linear Models
آنالیز تاثیر در مدل های خطی محدود عام
COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS Issue 45 (2015-12-18PP. 5331-5340 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
5.  هادی امامی
Influence Measures in Ridge Linear Measurement Error Models
معیار های تاثیر در مدل های خطی با اندازه گیری در خطا ریدج
Journal of Statistical Research of Iran پژوهشهای آماری ایران پژوهشکده آمار مرکز آمار ایران شماره 12 (1394/07/24صفحات 39-56 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
4.  هادی امامیمصطفی امامی
New influence diagnostics in ridge regression
آماره تاثیر جدید در رگرسیون ریدج
JOURNAL OF APPLIED STATISTICS Issue 43 (2015-08-02PP. 2300-2314 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
3.  هادی امامی
Influence diagnostic in ridge semiparametric models
آنالیز تاثیر در مدل های رگرسیون نیمه پارامتری ریدج
STATISTICS & PROBABILITY LETTERS Issue 105 (2015-06-16PP. 106-113 
  علمی-پژوهشی
None ISI
2.  هادی امامیمصطفی امامی
Local Influence in Constrained General Linear Models
بررسی تاثیر موضعی در مدل های خطی عام
Journal of Data Science Issue 12 (2014-09-01PP. 717-726 

1.  هادی امامیراسخ عبدالرحمان
Influence diagnostics in linear regression under heteroscedasticity, a different approach
آنالیز تشخیصی در مدل های رگرسیون تحت ناهمگنی واریانس ا ز دیدگاه متفاوت
Calcutta Statistical Association Bulletin Issue 64 (2012-06-08PP. 201-217 


Presentations in Seminars & Conferences


ملی معتبر 11. هادی امامی
تحلیل حساسیت در مدل های فضایی بیضوی با خطا در اندازه گیری
Sensitivity Analysis In Elliptical Spatial Linear Measurement Error Models
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2019-10-23 - 2019-10-24
ملی معتبر 10. مریم قاسمیهادی امامیعباس رسولی
برآورد تفاضلی برای مدل خطی آمیخته ضریب متغیر با اثرات نیمه پارامتری با خطای اندازه گیری
Difference estimation for linear mixed model with semi-parametric effects with measurement error
Iranian Statistical Conference دانشگاه شاهرود, شاهرود, 2018-08-25 - 2018-08-27
ملی معتبر 9. هادی امامی
کارایی مجانبی براوردگر محدود شده ریج در مدل های خطی نیمه پارامتری
Asymptotic Efficiency of Restricted Ridge Estimator in Semiparametric Linear Models
Iranian Statistical Conference دانشگاه شاهرود, شاهرود, 2018-08-25 - 2018-08-27
ملی معتبر 8. هادی امامیجعفر عباسی
برآوردگر رگرسیون ریج دو پارامتری برای مدل های خطی محدود شده تصادفی با خطا در اندازه گیری
Restricted two parameter ridge regression estimator for linear measurement error models
-- دانشگاه شهید چمران, اهواز, 2017-12-20 - 2017-12-24
ملی معتبر 7. هادی امامیزینب پورمهدی
تحلیل حساسیت موضعی براوردگر نوع لیو در مدل های خطی نیمه پارامتری بیضوی
Local Influence of Liu Estimators in Elliptical Semiparametric Linear Models
-- دانشگاه شهید چمران, اهواز, 2017-12-20 - 2017-12-24
ملی معتبر 6. هادی امامیرباب نجف زاده
برآوردگر تفاضلی ریدج و لیو در مدل های نیمه پارامتری
Difference based ridge and Liu estimator in smiparametric linear measurement error models
کنفرانس ریاضی کاربردی ایران دانشگاه بوعلی سینا, همدان, 1396/05/31 - 1396/06/03
ملی معتبر 5. هادی امامیپروانه منصوری القناب
آنالیز تاثیر در مدل خطی نیمه پارامتری
Influence diagnostics in linear semi-parametric models
Annual Iranian Mathematics Conference دانشگاه خوارزمی, کرج, 2016-08-28 - 2016-08-31
ملی معتبر 4. هادی امامیپروانه منصوری القناب
تحلیل حساسیت و آزمون نقاط دور افتاده در مدلهای خطی آمیخته نیمه پارامتری
sensitivity analysis in semi-parametric linear mixed models
Iranian Statistical Conference دانشگاه شهید باهنر کرمان, کرمان, 2016-08-23 - 2016-08-25
ملی معتبر 3. هادی امامیالهام حسین زاده
آنالیز تاثیر در رگرسیون لجستیک ریدج
Influence analysis in ridge logistic regression
سمینار احتمال و فرآیند های تصادفی دانشگاه یزد, یزد, 1394/05/28 - 1394/05/29
ملی معتبر 2. ناصری بیتاهادی امامی
تاثیر منطقه لوبیا کاری بر روی عوامل قارچی پوسیدگی ریشه در بافت ریشه و بذر و خاک مزرعه
assessment of agricultural practices affecting Fusarium root rot and common bean yield.
همایش یافته های پژوهشی کشاورزی دانشگاه کردستان, کردستان, 1392/02/25 - 1392/02/26
ملی معتبر 1. ناصری بیتاهادی امامی
کدامیک از قارچ ها ی عامل بیماری پوسیدگی ریشه توانایی بالاتری در آلوده سازی خاک مزرعه بافت ریشه و بذر لوبیا دارند؟
Root rot of common bean in Zanjan
همایش یافته های پژوهشی کشاورزی دانشگاه کردستان, کردستان, 1392/02/25 - 1392/02/26