خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28916   بروزرسانی: 05-03-1397

Hadi Emami

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. طرح آزمایش ها2. استباط آماری3. روش های چند متغیره پیوسته4. مدل های خطی