خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28916   بروزرسانی: 05-03-1397

Hadi Emami

سوابق تحصیلی


دکترا : شهید چمران اهواز, ایران, آمار , 91-87
عنوان رساله : ارزیابی وجود نقاط موثر بر براورد و آزمون فرض ترکیبات خطی پارامترهای مدل¬های رگرسیون کمترین توان¬های دوم تعمیم یافته خطی
زمینه رساله : مدل های رگرسیونی
استاد راهنما : پروفسور راسخ

کارشناسی ارشد : شهید چمران اهواز, ایران, آمار کاربردی , 87-85
عنوان پایان نامه : مطالعه دگرگونی ساختاری در مدل های رگرسیون چندگانه خطی و کاربرد آن در تحلیل فواصل تولد در شهر اهواز
زمینه پایان نامه : مدل های خطی
استاد راهنما : پروفسور راسخ

کارشناسی : شهیدباهنر کرمان, ایران, آمار , 85-81