خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28916   بروزرسانی: 05-03-1397

Hadi Emami

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
10 سارا کیانی   1396آمار برآوردگرهاي انقباضي ريج درمدل هاي خطي نيمه پارامتري    استاد راهنما
9 مریم قاسمی   1396آمار برآورد تفاضلي براي مدل هاي خطي ضريب متغير نيمه پارامتري با خطاي اندازه گيري   استاد راهنما
8 الهه مرادخانی   1395آمار روش هاي تشخيصي در مدل هاي خطي ريدج نيمه پارامتري با خطا در اندازه گيري   استاد راهنما
7 پروانه منصوری   1395آمار روش هاي تشخيصي در مدل هاي خطي آميخته نيمه پارامتري با خطا در اندازه گيري   استاد راهنما
6 جمشید ترنج سیمین   1394آمار برآوردگر جديد نوع ليو در مدل رگرسيون نيمه پارامتري    استاد راهنما
5 مهسا اسکندری   1396آمار تصويرسازي جداول توافقي در R   استاد راهنما
4 جعفر عباسی   1396آمار برآورد ريج دوپارامتري تحت محدوديت خطي تصادفي براي مدل هاي خطي با خطا در اندازه گيري   استاد راهنما
3 ربابه نجف زاده   1396آمار برآورد تفاضلي ريج و ليو درمدل هاي خطي نيمه پارمتري با خطا دراندازه گيري   استاد راهنما
2 الهام حسین زاده   1394آمار آناليز تأثير در مدل هاي رگرسيون لجستيك ريج   استاد راهنما
1 محبوبه مهاجری   1394آمار كشف و بررسي نقاط موثر در مدل هاي رگرسيوني ريج   استاد راهنما

مقطع: کارشناسي
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
5 جعفر مهدی خانلو تير  1392آمارریاضی کاربرد مدل بندی دگرگونی ساختاری بیضی    استاد راهنما
4 لیلا ترابی تير  1392آمارریاضی کاربرد تقسیم بندی بازگشتی مدل های خطی   استاد راهنما
3 اعظم رحمانی تير  1392آمارریاضی کاربرد تقسیم بندی بازگشتی مدل های خطی   استاد راهنما
2 نرگس نجفی دي  1392آمارریاضی ضریب همبستگی کانونی   استاد راهنما
1 جمشید ترنج سیمین در حال انجامآمارریاضی تحلیل عاملی   استاد راهنما