خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28752   بروزرسانی: 05-03-1397

Hadi Emami
هادی امامی
استادیار

پست الکترونيکی
h.emami@znu.ac.ir      www.zstat.blogfa.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/emami-hadi

فکس
   +98 (0) 24 3228 1

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه آمار، طبقه سوم، کدپستی 38791-45371