خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28916   بروزرسانی: 05-03-1397

Hadi Emami

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
طراحی و ساخت یک آرایه سنسوري (زبان الکترونیک) جهت تعیین کیفیت ونمونههاي آبی بر اساس تحلیل و پردازش الگوهاي آماري دادههاي سنسوري   مجري 1394  1395