خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24999   بروزرسانی: 26-02-1399

Publications in Journals

داخلي-ISC30.  Ali Gorzi, Samaneh Ekradi. علی گُرزی، سمانه اکرادی
اثر طول دورة مصرف کورکومین در طی تمرین استقامتی شدید بر میزان فعالیت GPX و سطوح مالون­دی­آلدئید کبد، قلب و عضلۀ اسکلتی موش­های صحرایی نر ویستار
The effect of intake duration of curcumin supplementation during strenuous endurance training on GPX activity and MDA levels of liver, heart and skeletal muscle in male Wistar rats
فیزیولوزی ورزشی (پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی)  در دست چاپ 1399.  
International ISC29.  Ali Gorzi, Mozhgan Asadi
Useful Effects of Curcumin Supplementation on Gastric Superoxide Dismutase Activity and Serum Malondialdehyde Level During Endurance Training in Male Wistar Rats
Zahedan journal of research in medical sciences Vol. 22 Issue 2 (2020PP. 1-6 DOI: 10.5812/zjrms.89021. 
داخلي-ISC28.  علی گُرزی. راحله جزائی. احمد رحمانی. عباسعلی بهاری
تأثیر فواصل استراحتی مختلف بین نوبت­های تمرین مقاومتی بر بیان ژن CGRP و IGF-1 عضله موش­های صحرایی نر ویستار
The effects of different rest interval durations between resistance exercise sets on gene expression of CGRP and IGF-1 of muscle in male Wistar rats
پژوهش در طب ورزشی و فناوری دوره 9 شماره 18 (1398صفحات 23-33. 
داخلي-ISC27.  احمد رحمانی، علی گُرزی، زهرا محمدی
اثر دو الگوی تمرین با نسبت روزهای استراحت به تمرین متفاوت و مصرف مکمل عسل طبیعی بر غلظت اینترلوکین-6 سرم و بیان آن در بافت هیپوکمپ موش های صحرایی نر نابالغ
فیزیولوزی ورزشی (پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی) دوره 11 شماره 42 (1398صفحات 111-130. 
داخلي-ISC26.  احمد رحمانی، علی گُرزی، مهدی قنبری
تأثیر تمرینات تناوبی شدید و مقاومتی شدید بر ظرفیت آنتیاُکسیدانی هیپوکمپ و سطوح سرمی مالوندیآلدهید و ظرفیت آنتیاکسیدان تام موشهای صحرایی نر
The effects of high intensity interval training and strenuous resistance training on hippocampal antioxidant capacity and serum levels of malondialdehyde and total antioxidant capacity in male rats
مجله علمی دانشگاه علوم پزشمی کردستان دوره 23 شماره 6 (1397صفحات 47-58. 
داخلي-ISC25.  علی گُرزی، سمانه اکرادی، احمد رحمانی
تأثیر تمرینات استقامتی شدید بر دفاع آنتی ­اکسیدانی و پراکسیداسیون لیپیدی موش­های صحرایی نر ویستار
The effect of strenuous endurance training on the antioxidant defense and lipid peroxidation of male wistar rats
نشریه علوم زیستی ورزشی دوره 10 شماره 3 (1397صفحات 333-345. 
International ISC24.  علی گرزی، اصغر توفیقی، بهاره امیری
بررسی تأثیر مصرف مکمل کورکومین بر فشار اُکسایشی ایجاد شده طی تمرینات استقامتی سنگین در بافتهای کلیه و ریه
The effects of Curcumin supplementation on oxidative stress induced during strenuous endurance training in kidney and lung tissues
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان دوره 23 شماره 4 (1397صفحات 1-11. 
National-ISC23.  اصغر توفیقی.علی گرزی. بهاره امیری
اثر مصرف مکمل کورکومین و تمرینات سبک مقاومتی به هنگام 8 هفته تمرین استقامتی بر میزان ظرفیت انتی آکسیدانی بافت کلیه موش‌های صحرایی نر ویستار
The effect of curcumin supplementation accompanied by light resistance training during 8 weeks of endurance training on SOD and MDA levels Of kidney tissues in male Wistar rats
پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی دوره 13 شماره 25 (1396صفحات 75-86. 
داخلي-ISC22.  علی گُرزی، فرزانه حسینی، احمد آزاد
اثر محافظتی مکمل‏سازی کورکومین و تمرینات مقاومتی سبک بر فعالیت آنزیم سوپراکسیددیسموتاز و سطح مالون¬دی¬آلدئید به یک دوره تمرین استقامتی شدید در موش-های صحرایی نر ویستار
Protective effect of curcumin supplementation and light resistance training on SOD enzyme activity and MDA level in response to the strenuous endurance training in male Wistar rats
ارمغان دانش دوره 22 شماره 4 (1396صفحات 515-528. 
International21.  Ahmad Azad,, Mansour Mousavi and Ali Gorzi
The Effect of Precooling on Exhaustive Performance in the Hot Environment
Asian J Sports Med Issue 1 (2016PP. 7-25 DOI: 1. 
National-ISC20.  علی گُرزی، لیلا طاهرخانی، احمد رحمانی
اثر مصرف مکمل فولات بر گرلین و لپتین سرم موش¬های صحرایی نر ویستار در طی 10 هفته تمرینHIIT
The effect of folate supplementation during 10 weeks of HIIT on ghrelin and leptin level of serum in male wistar rats
مجله دانشگاه علوم پزشکی کردستان شماره 22 (1396صفحات 13-21. 
داخلي-ISC19.  علی گرزی، سمانه اکرادی، احمد رحمانی
اثر هشت هفته تمرین تناوبی سرعتی بر ظرفیت اُکسایشی و ضداُکسایشی قلب، کبد و عضلۀ اسکلتی موش¬های صحرایی نر ویستار
The effect of 8 weeks of sprint interval training on oxidative and antioxidative capacity of heart, liver and skeletal muscle in male Wistar rats
فیزیولوزی ورزشی (پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی) شماره 37 (1397صفحات 123-138. 
National-ISC18.  علی گُرزی، لیلا طاهرخانی
اثر مصرف مکمل فولات بر گرلین معده و انسولین سرم موش¬های صحرایی نر ویستار در طی 10 هفته تمرین  تناوبی شدید
The effect of folate supplementation during 10 weeks of high intensity interval training on ghrelin of stomach and insulin level of serum in male Wistar rats
مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک دوره 19 شماره 6(111) (1395صفحات 78-86. 
National-ISC17.  علی گرزی- ناصر قنبری
اثر مصرف مکمل فولات در طی 10 هفته تمرین مقاومتی بر گرلین معده و سرم و انسولین سرم موش-های صحرایی نر ویستار
The effect of folate supplementation during 10 weeks of resistance training on serum and stomach level of ghrelin and serum level of insulin in male Wistar rats
فیزیولوژی ورزشی- پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی دوره 9 شماره 33 (1396صفحات 101-120. 
National-ISC16.  سعید حضرتی، رحمان سوری، علی اصغر رواسی، علی گرزی
تاثیر تمرینات تناوبی پرشدت (HIIT) بر سطوح آیریزین و شاخص مقاومت انسولین در موش‌های صحرایی
Effect of High Intensity Interval Training (HIIT) on Level of Irisin and Insulin Resistance Index in Rats
فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دانشگاه شهید بهشتی دوره 8 شماره 1 (1394صفحات 1167-1174. 
National-ISC15.  علی گُرزی- یاسر کاظم زاده- پرویز احمدی
اثر طول دورة مصرف مکمل کورکومین بر ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تکواندوکاران نوجوان
The effect of length of curcumin supplementation on antioxidant capacity of adolescent taekwondo players
فیزیولوژی ورزشی -پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی دوره 8 شماره 29 (1395صفحات 131-144. 
National-ISC14.  احمد رحمانی، ناصر نقدی، جواد صالحی، علی گرزی
تاثیر تجویز سیستمیک انسولین بر رفتار حرکتی موش‌های صحرایی نر در ماز آبی
The effect of systemic administration of insulin on spatial memory and learning in male rats
نشریه رفتار حرکتی دوره 22 شماره 1 (1394صفحات 55-70. 
National-ISC13.  علی گُرزی، امید مهرابی، حمید آقاعلی¬نژاد، احمد رحمانی، آقاعلی قاسمنیان
اثر تمرینات استقامتي، قدرتي و موازی بر مقادیر اینترلوکین-6 و کورتیزول سرمی مردان تمرین نکرده
The Effect of endurance, strength and concurrent training on serum IL-6 and cortisol of untrained men
فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره 35 (1396) . 
National-ISC12.  رضا قراخانلو، علی گُرزی، زینب نبی اللهی
تأثیر تمرینات استقامتی و مقاومتی بر میزان فعالیت استیل¬کولین¬استراز G4 در عضلات تند و كند انقباض موشهاي صحرايي
Effects of endurance and resistance trainings on activity of G4 Type of acetyl cholinesterase in fast and slow twitch muscles of rats
علوم زیستی ورزشی دوره 8 شماره 2 (1395صفحات 279-289. 
National-ISC11.  علی گرزی، حمید رجبی، رضا قراخانلو، محمدرضادهخدا، مهدی هدایتی
اثر هشت هفته تمرین مقاومتی برفعالیت استیل کولین استراز کل و نوع  A12 در عضلات نعلی موشهای صحرایی
پژوهش در طب ورزشی و فنآوری دوره 13 شماره 29 (1396صفحات 9-16. 
National-ISC10.  علی گرزی، حمید رجبی، رضا قراخانلو
عنوان: اثر 8 هفته تمرین استقامتی بر میزان پروتئینα-1A  کانال کلسیمی پیش¬سیناپسی نوع P/Q  در عضلات تند و کند موش¬های صحرایی
The effects of 8 weeks of endurance training on α -1A protein of pre-synaptic P-Q-type calcium channels in fast and slow muscles of rats
نشریه علوم زیستی ورزشی (1394صفحات 363-374. 
National-ISC9.  احمد آزاد- علی گرزی
اثر یک یا دو جلسه فعالیت بدنی با شدت و مدت برابر در روز، بر ادیپونکتین و مقاومت به انسولین در مردان میانسال غیرفعال
Effect of one or two sessions per day of physical activity, with equal intensity and duration, on adiponectin and insulin resistance in sedentary middle-aged men
پژوهش در طب ورزشي و فناوري ( علوم حركتي و ورزش سابق ) - دانشگاه خوارزمي شماره 15 (1392صفحات 85-97. 
National-ISC8.  آقا علی قاسمنیان، بهلول قربانیان، علی گرزی
تاثیر 8 هفته تمرین ورزشی ترکیبی بر مقادیر پلاسمایی عوامل خطرزاي آسم، مقاومت انسولین و برخی شاخصهاي فیزیولوژیکی در نوجوانان داراي اضافه وزن و چاق
The effects of 8 weeks of interval combined exercise training on risk factors of asthma, insulin resistance and some of the major physiological indices in overweight and obese adolescents
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان شماره 15 (1393صفحات 67-77. 
National-ISC7.  گرزي علي,افسر امير,احساني محمد,محمدي سردار,آذر عادل,ايزدي عليرضا
مدل سازي پيش بيني جايگاه تيم ملي فوتبال ايران در رده بندي فيفا با استفاده از شبکه هاي عصبي فازي
المپيک دوره 17 شماره 2 (1388صفحات 113-125. 
داخلي-ISC6.  حمید رجبی- علی گرزی، رضا قراخانلو- محمدرضادهخدا- مهدی هدایتی- مژده صالح¬نیا
اثر 8 هفته تمرین مقاومتی بر میزان پروتئینα-1A  کانال کلسیمی پیش¬سیناپسی نوع P/Q در عضلات FHL و نعلی موش¬های صحرایی
علوم حرکتی دوره 10 شماره 20 (1391صفحات 1-9. 
National-ISC5.  کریمی علی، گرزی علی، آزاد احمد.
بررسی اثر6 هفته بی تمرينی مطلق و نسبی بر سلامت وزنه برداران نخبه شهرستان زنجان
مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره 22 شماره 1 (1391صفحات 300-304. 
National-ISC4.  عبدالعلی بنائی فر، علی گُرزی ، مهدی هدايتی ، زينب نبی اللهی ، مینا خنتان، ندا رحمانی مقدم
اثر 8 هفته تمرين مقاومتی بر فعاليت استيل کولين استراز در عضلات موش صحرايی
فیض دوره 15 شماره 4 (1390صفحات 316-320. 
National-ISC3.  علی گرزی، حمید آقاعلی¬نژاد- حمید رجبی- احمد آزاد- مهدیه ملانوری- مهدی هدایتی
اثر 10 هفته تمرین موازی، قدرتی و استقامتی بر شاخص¬های هورمونی، لیپیدی و التهابی در مردان تمرین¬نکرده
نشریه غدد و متابولیسم شهید بهشتی دوره 13 شماره 6 (1390صفحات 614-620. 
International-ISC2.  Ali Gorzi , Hamid Rajabi, Reza Gharakhanlou , Ahmad Azad
Effects of Endurance Training on A12 Acetyl Cholinesterase Activity in Fast and Slow-Twitch Skeletal Muscles of Male Wistar Rats
Zahedan Journal of research in Medical Sciences Vol. 15 Issue 10 (2013PP. 28-31. 
International-ISI1.  Ali Heidarianpour & Efat Sadeghian & Ali Gorzi & Farzad Nazem
The Influence of Oral Magnesium Sulfate on Skin Microvasculature Blood Flow in Diabetic Rats
Biol Trace Elem Res Vol. 143 Issue 1 (2011PP. 344-350 DOI: 1. 


Presentations in Seminars & Congress


International 38. ندا رضاپور، علي گرزي، سپيده جباري
فريب مغز و بررسي تاثيرات عصبي-عضلاني تمرين وزنه زدن كور در زنان بالغ

اولين همايش ملي علوم ورزشي با رويكرد علوم فني مهندسي


دانشگاه صنعتي اصفهان، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و پژوهشگاه تربيت بدني, اصفهان-ایران, 30 - 31 خرداد 1398.  
National 37. Ali Gorzi, Hamid Rajabi, Mina Khantan
Determination of the norms for talent identification in athletics for first middle school girls of Zanjan, Qom and Ilam provinces

11th International Congress on Sport Sciences


Sport Sciences Research Institute, Tehran-Iran, 11 - 12 May 2018.    
National 36. Ali Gorzi, Firooz Jamshidi, Ahmad Rahmani, Vahid Salmani
The effect of high intensity interval training on the gene expression of nicotinic AchR in gastrocnemius muscle of male rats

11th International Congress on sport sciences


Sport Sciences Research Institute, Tehran-Iran, 11 - 12 May 2018.    
International 35.  Ahmad Rahmani, Ali Gorzi, Mehdi ghanbari
The effect of high intensity interval and resistance training on serum malondialdehyde level
1st international congress football clinic
University of irans medical science, Tehran-Iran, 11 - 13 November 2017.  
National 34.  احمد رحمانی، علی گُرزی، زهرا محمدی
تأثیر تمرین اینتروال شدید همراه با مصرف مکمل عسل طبیعی بر غلظت اینترلوکین- 6 سرم در موشهای صحرایی نابالغ
The Effects of High Intensity Interval Training along with Natural Honey Supplementation on Serum Concentration of Interlukin-6 in Immature Rats
سومین همایش ملی ورزش و بیماری ها
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی, کیش-ایران, 9 - 10 آذر 1396.  
National 33.  علی گُرزی
اثر مصرف کورکومین بر فعالیت آنزیم کاتالاز کبد موشهای صحرایی نر ویستار در طول 8 هفته تمرین استقامتی شدید غیرخطی
The effect of Curcumin supplementation on liver’s catalase enzyme activity in male Wistar rat during 8 weeks nonlinear endurance training
سومین همایش ملی ورزش و بیماری ها
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی, کیش-ایران, 9 - 10 آذر 1396.  
National 32.  علی گُرزی
تعیین هنجارهای استعدادیابی دوومیدانی پسران مقطع متوسطه اول استان-های زنجان، قم و ایلام
Determination of the norms for talent identification in athletics for first middle school boys of zanjan, qom and ilam provinces
دومین همایش ملی ورزش در کودکی
دانشگاه خوارزمی, تهران-ایران, 2 آذر 1396.  
National 31.  علی گُرزی
اثر مصرف ریزوم زردچوبه در طول تمرینات استقامتی شدید بر میزان SOD بافت قلب موشهای صحرایی نر ویستار
The effect of Turmeric Rhizome supplementation during 8 weeks of endurance training on heart’s SOD in male Wistar rat
اولین همایش ملی گیاهان دارویی
دانشگاه زنجان, زنجان-ایران, 11 - 12 شهريور 1396.  
National 30.  علی گُرزی، سمانه اکرادی، احمد رحمانی
مصرف عصاره زردچوبه در طی 2 ماه تمرینات تناوبی شدید مانع از تضعیف ظرفیت آنتی-اُکسیدانی (GPX) عضلة اسکلتی می¬شود
Turmeric Rhizome supplementation prevents from weakening the antioxidant capacity (GPX) of skeletal muscles during 8 weeks of HIIT training
اولین همایش ملی گیاهان دارویی
دانشگاه زنجان, زنجان-ایران, 11 - 12 شهريور 1396.  
National 29.  علی گُرزی، مژگان اسدی، داود سهرابی
اثر مصرف مکمل کورکومین به هنگام 8 هفته تمرین استقامتی بر مخاط معدة موش¬های صحرایی نر ویستار
The effect of curcumin supplementation during endurance training on Gastritis of male Wistar rats
اولین همایش ملی گیاهان دارویی
دانشگاه زنجان, زنجان-ایران, 11 - 12 شهريور 1396.  
International 28.  زهرا محمدی، احمد رحمانی، علی گرزی
The effect of different weekly periods of High Intensity Interval Training (HIIT) on expression of hippocampal Interlukin-6 (IL-6) in immature rats
دهمین همایش بین المللی علوم ورزشی
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی, تهران-ایران, 26 - 27 April 2017.  
International 27.  علی گرزی، راحله جزایی، احمد رحمانی، عباسعلی بهاری
The effects of 90 seconds and 180 seconds rest intervals between sets on gene expression of CGRP in hippocampus immediately and two hours after strenuous resistance exercise in male Wistar rats
دهمین همایش بین المللی علوم ورزشی
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی, تهران-ایران, 26 - 27 April 2017.  
International 26.  سمانه اکرادی، علی گرزی
The effect of curcumin supplementation during High-Intensity Interval Training on liver’s antioxidant capacity of male Wistar rats
دهمین همایش بین المللی علوم ورزشی
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی, تهران-ایران, 26 - 27 April 2017.  
International 25.  بهاره امیری، اصغر توفیقی، علی گرزی، فرزانه حسینی
The effect of light resistance training along with curcumin supplementation on oxidative stress during 8 weeks of endurance training
نهمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی
پزوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی, تهران-ایران, 9 - 10 March 2016.  
International 24.  لیلا طاهرخانی، علی گرزی
The effect of folate supplementation during 10 weeks of HIIT on leptin level of serum in male wistar rats
نهمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی
پزوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی, تهران-ایران, 9 - 10 March 2016.  
International 23.  بهاره امیری، اصغر توفیقی، علی گرزی، حسینی فرزانه،
اثر مصرف مکمل کورکومین بر فعالیت SOD بافت کلیه در طول اجرای تمرینات استقامتی
دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی علوم ورزشی
3 مهر 1394.  
National 22.  فرزانه حسینی، علی گرزی
پاسخ فعالیت سوپراکسیددیسموتاز به مصرف مکمل کورکومین به هنگام 8 هفته تمرین استقامتی شدید در موشهای صحرایی نر ویستار
همایش تربیت بدنی و ورزش مدارس کشور
اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی, ارومیه-ایران, 26 - 27 مهر 1394.  
National 21.  فرزانه حسینی، علی گرزی
آیا مصرف مکمل کورکومین و تمرینات مقاومتی سبک می تواند میزان فعالیت آنزیم سوپراکسیددیسموتاز عضله نعلی موشهای صحرایی نر ویستار به هنگام 8 هفته تمرین استقامتی را بهبود ببخشد؟
همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی
دانشگاه محقق اردبیلی, اردبیل-ایران, 8 - 9 مهر 1394.  
National 20.  علی گرزی، ناصر قنبری، احمد رحمانی
اثر 10 هفته تمرین مقاومتی شدید و مصرف مکمل فولات بر گرلین معده و پلاسما و انسولین پلاسمای موشهای صحرایی نر ویستار
همایش ملی دستاوردهای نوین در تربیت بدنی و ورزش
دانشگاه بین المللی چابهار, چابهار-ایران, 21 - 22 شهريور 1394.  
National 19.  علی گرزی، ناصر قنبری، احمد رحمانی
اثر 10 هفته تمرین مقاومتی شدید و مصرف مکمل فولات بر گرلین معده و لپتین پلاسمای موشهای صحرایی نر ویستار
همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی
دانشگاه محقق اردبیلی, اردبیل-ایران, 8 - 9 مهر 1394.  
National 18.  بهاره امیری، اصغر توفیقی، علی گرزی
اثر مصرف مکمل کورکومین به هنگام 8 هفته تمرین استقامتی بر سطوح MDA بافت ریة موشهای صحرایی نر ویستار
همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی
دانشگاه محقق اردبیلی, اردبیل-ایران, 8 - 9 مهر 1394.  
National 17.  علی گرزی، ليلا طاهرخاني، احمد رحمانی
اثر مصرف مکمل فولات بر گرلین معده موشهای صحرایی نر ویستار در طی 10 هفته تمرین HIIT
همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی
دانشگاه محقق اردبیلی, اردبیل-ایران, 8 - 9 مهر 1394.  
National 16.  بهاره امیری، اصغر توفیقی، علی گرزی
آیا مصرف مکمل کورکومین می تواند فشارهای اُکسایشی ناشی از اجرای تمرینات استقامتی سنگین را تعدیل نماید؟
همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان, تبریز-ایران, 16 مهر 1394.  
National 15.  علی گرزی، ليلا طاهرخاني، احمد رحمانی، سید سعید قوامی
اثر مصرف مکمل فولات بر گرلین سرم موشهای صحرایی نر ویستار در طی 10 هفته تمرین HIIT
همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان, تبریز-ایران, 16 مهر 1394.  
National 14.  سمانه اكرادي، علی گرزی، احمد رحمانی، سعید حضرتی
اثر مصرف مکمل کورکومین به هنگام 8 هفته تمرین استقامتی شدید بر ظرفیت آنتی اکسیدانی کبد موشهای صحرایی نر ویستار
همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان, تبریز-ایران, 16 مهر 1394.  
National 13.  علی گرزی، سمانه اكرادي، احمد رحمانی
اثر مصرف مکمل کورکومین به هنگام 8 هفته تمرین استقامتی شدید بر ظرفیت آنتی اکسیدانی (GPX) قلب موشهای نر ویستار
همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی
دانشگاه محقق اردبیلی, اردبیل-ایران, 8 - 9 مهر 1394.  
National 12.  مینا خنتان، علی گرزی
مقایسه سرسختی ذهنی دوندگان استقامت و نیمه استقامت نخبة زن و مرد
همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی
دانشگاه محقق اردبیلی, اردبیل-ایران, 8 - 9 مهر 1394.  
International 11.  مینا خنتان- حسن غرایاق زندی- علی گُرزی
مقايسة پنج عامل بزرگ شخصيتي دوندگان استقامت و نيمه¬استقامت نخبة زن و مرد
هشتمین همايش بين¬المللي تربيت بدني و علوم ورزشي
پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي, تهران-ایران, 30 بهمن - 1 اسفند 1393.  
International 10.  علی گُرزی- مژگان اسدی
اثر مصرف مکمل کورکومین به هنگام 8 هفته تمرین استقامتی بر لیپیدپراکسیداسیون سرم موش-های صحرایی نر ویستار
هشتمین همايش بين¬المللي تربيت بدني و علوم ورزشي
پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي, تهران-ایران, 30 بهمن - 1 اسفند 1393.  
International 9.  فرزانه حسینی- علی گُرزی
اثر مصرف مکمل کورکومین به هنگام 8 هفته تمرین استقامتی بر ظرفیت آنتی¬اکسیدانی عضلة اسکلتی موش¬های صحرایی نر ویستار
هشتمین همايش بين¬المللي تربيت بدني و علوم ورزشي
پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي, تهران-ایران, 30 بهمن - 1 اسفند 1393.  
International 8.  اکرم حاجیلو- علی گُرزی
بررسی ارتباط بین تستوسترون و عملکردهای مختلف دوومیدانی در استعدادیابی نوجوانان پسر
هشتمین همايش بين¬المللي تربيت بدني و علوم ورزشي
پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي, تهران-ایران, 30 بهمن - 1 اسفند 1393.  
International 7.  پرویز احمدی- یاسر کاظم-زاده- علی گُرزی
اثر مصرف میان¬مدت و کوتاه¬مدت مکمل کورکومین بر ظرفیت آنتی¬اکسیدانی تکواندوکاران
هشتمین همايش بين¬المللي تربيت بدني و علوم ورزشي
پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي, تهران-ایران, 30 بهمن - 1 اسفند 1393.  
International 6.  علی گُرزی- مژگان اسدی- فرزانه حسینی
اثر تمرینات مقاومتی سبک و مصرف مکمل کورکومین به هنگام 8 هفته تمرین استقامتی بر وضعیت آنتی¬اکسیدانی تام (TAS) سرم موش-های صحرایی نر ویستار
هشتمین همايش بين¬المللي تربيت بدني و علوم ورزشي
پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي, تهران-ایران, 30 بهمن - 1 اسفند 1393.  
National 5.  احمد رحمانی، علی گرزی، آسیه بخشی نیا
اثر بخشی روانی آموزش فوتبال در دانشجویان
سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان
دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان-ایران, 21 - 22 ارديبهشت 1393.  
International 4.  Ali Gorzi, Hamid Aghaalinejad, Hamid Rajabi
The effect of 10 weeks endurance, strength and concurrent (combined endurance and strength) training on serum TNF-alpha and cortisol in untrained men
ECSS 2007 Jyväskylä
European College of Sport Science , Jyväskylä-Finland, 11 - 14 July 2007.  
International 3.  علی گرزی، امیر افسر، محمد احسانی
مدل¬سازی پيش¬بينی جایگاه  تیم ملی فوتبال ایران در رده¬بندی فیفا با استفاده از شبکه¬های عصبی فازی
همایش بین¬المللی کیش
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی, کیش-ایران اسفند 1386.  
National 2.  علی گرزی، حمید رجبی
مقايسة ميانگين سني دوندگان سرعت و استقامت در سطوح كشوري، آسيايي و جهاني در سال 2003 ميلادي
همایش دانشجویی اصفهان
دانشگاه اصفهان, اصفهان-ایران شهريور 1383.  
International 1.  علی گرزی، حمید رجبی
مقايسه ميانگين سني دوندگان زن و مرد نخبه جهان در مواد مختلف دووميداني در سال 2005 ميلادي
همايش بين¬المللي تربيت بدني و علوم ورزشي
دانشگاه شهید بهشتی, تهران-ایران اسفند 1384.