خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27877   بروزرسانی: 26-02-1399

Publications in Journals

  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
50.  معصومه مهرابییاسر کاظم زادهعلی گرزیسعید صداقتی
Effect of Eight Weeks of Resistance Training on Inflammatory Markers and Antioxidant Indices of Kidney Tissue Following Testosterone Enanthate Abuse in Male Rats
تاثیر هشت هفته تمریه مقاومتی بر وشاوگرهای التهابی و شاخص های آوتی اکسیداوی بافت کلیه متعاقب سوء مصرف تستوسترون اواوتات در موش های صحرایی ور
مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد شماره 7 (1402/07/10صفحات 6873-6884 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
49.  Max GrönholdtKlein Max GrönholdtKleinعلی گرزیLingzhan Wang Lingzhan WangErik Edström Erik EdströmEric Rullman Eric RullmanMikael Altun Mikael AltunBrun Ulfhake Brun Ulfhake
Emergence and Progression of Behavioral Motor Deficits and Skeletal Muscle Atrophy across the Adult Lifespan of the Rat
پیدایش و پیشرفت نارسایی های حرکتی و آتروفی عضله اسکلتی در فرایند پیری
Biology-Basel Issue 9 (2023-08-28PP. 1-27 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
48.  خدیجه ملاییساناز میرزائیانعلی گرزییاسر کاظم زادهعبدالعلی بنائی فر
The Effect of Eight Weeks of Resistance Training and Testosterone Enanthate Consumption on TNF- and IL-6 Genes’ Expression in the Kidney Tissue of Female Wistar Rats
اثر 8 هفته تمرینات مقاومتی و مصرف تستوسترون انانتات بر بیان ژن TNF آلفا و اینترلوکین 6 کلیه موشهای صحرایی ماده
مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان (طبیب شرق) zahedan journal of research in medical sciences Issue 25 (2023-08-01PP. 1-6 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
47.  علی گرزیاحمد رحمانیسمانه اکرادی
The Effect of Intake Duration of Curcumin Supplementation along with HIIT on Antioxidant Balance of Skeletal Muscle, Heart and Liver in Male Rats
اثر طول دورة مصرف کورکومین به همراه تمرینات HIIT بر تعادل آنتیاُکسیدانی عضلۀ اسکلتی، قلب و کبد رتهای نر
دو فصلنامه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش شماره 1 (1402/01/01صفحات 112-126 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
46.  معصومه مهرابییاسر کاظم زادهعلی گرزیسید علی حسینیسعید صداقتی
The effect of eight weeks of testosterone enanthate consumption on antioxidant activity and NF-KB and cyclooxygenase-2 genes expression of kidney tissue in resistance trained male rats
بررسی اثر هشت هفته مصرف تستوسترون انانتات بر فعالیت آنتیاکسیدانی و بیان و سیکلواکسیژناز- 2 بافت کلیه موشهای صحرایی نر تمرینکرده مقاومتی NF-KB ژنهای
فیض شماره 6 (1401/12/01صفحات 666-675 
  علمی-پژوهشی
Scopus
45.  W. Liu W. Liuمحسن اکبرپورسودابه موحدعلی گرزیE چراغیحمید امینی
Neutralising the testosterone enanthate-induced oxidative stress in rats uterine tissue by propolis and chicory as natural antioxidants
خنثی کردن فشار اکسایشی ناشی از مصرف تستوسترون انانتات در بافت رحم موشهای صحرایی از طریق مصرف آنتی اکسیدانهای طبیعی پروپولیس و کاسنی
Comparative Exercise Physiology Issue 1 (2022-12-02PP. 87-93 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
44.  علی گرزیندا رضاپورسپیده جباریلیلا یوزباشیجواد صالحیدنیل قهرمانWalter Krause Neto
Deceptive intensities: An exploratory strategy for overcoming early central fatigue in resistance training
بارهای فریبنده: یک استراتژی اکتشافی برای غلبه بر خستگی مرکزی اولیه در تمرین مقاومتی
PHYSIOLOGY & BEHAVIOR Issue 255 (2022-10-15PP. 1-8 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
43.  احسان حسینی نژادوحید ولی پور ده نواحسان قهرمانلوعلی گرزی
Effect of 8 Weeks of Aerobic Exercise With Cinnamon Extract Supplementation on Arginase and p38 MAPK Levels of Soleus Muscle in Diabetic Rats
اثر 8 هفته تمرین هوازی به‌همراه عصاره هیدروالکلی دارچین بر سطوح آنزیم آرژیناز و P38 MAPK عضله نعلی موش‌های دارای دیابت نوع 2
طب مکمل شماره 1 (1401/06/14صفحات 14-27 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
42.  Walter Krause NetoWellington de Assis SilvaTony Vinicius Apolinus Apolinario de oliveiiraAlan Esaú dos Santos Vilas BoasAdriano polican cienaCarlos Alberto Anarumaعلی گرزیErico Chagas CaperutoEliane Florencio Gama
Muscle hypertrophy is correlated with load progression delta, climb volume, and total load volume in rodents undergoing different ladder-based resistance training protocols
حجیم سازی عضلانی با دلتای افزایش بار، حجم صعود و کل بار در جوندگان تحت تمرینات مقاومتی همبسته است
TISSUE & CELL Issue 75 (2022-04-15PP. 101725-101733 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
41.  علی اکبر فلاح پوریاسر کاظم زادهعلی گرزی
The Effect of 8 Weeks of Low Intensity Aerobic Exercise in Hypoxia on Muscle PGC-1α Content, Fasting Glucose, Insulin Resistance, and Maximal Oxygen Consumption in Type 2 Diabetic Rats
اثر 8 هفته تمرین هوازی کم شدت در هایپوکسی بر محتوای PGC-1α عضله، گلوکز ناشتا،مقاومت به انسولین و حداکثر اکسیژن مصرفی موشهای صحرایی دیابتی نوع 2
سلامت جامعه شماره 3 (1400/09/30صفحات 44-53 

40.  علی گرزیفرزانه حسینی
Muscle and serum antioxidant cross talk following curcumin and light resistance training during strenuous endurance training in male Wistar rats
تعامل بین عضله و آنتی اکسیدان سرم بدنبال مصرف کورکومین و اجرای تمرینات مقاومتی سبک در طول تمرینات استقامتی شدید در موش های صحرایی نر ویستار
Journal of Exercise & Organ Cross Talk Issue 2 (2021-11-22PP. 28-34 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
39.  علی گرزیفاطمه جعفرینسرین اله مرادیاحمد رحمانیWalter Krause Neto
Training Intensity, Not Duration, May Be Key to Upregulating Presynaptic Proteins of Calcium Dynamics and Calcium‑Dependent Exocytosis in Fast‑ and Slow‑Twitch Skeletal Muscles, in Addition to Maintaining Performance After Detraining
Training Intensity, Not Duration, May Be Key to Upregulating Presynaptic Proteins of Calcium Dynamics and Calcium‑Dependent Exocytosis in Fast‑ and Slow‑Twitch Skeletal Muscles, in Addition to Maintaining Performance After Detraining
MOLECULAR NEUROBIOLOGY Issue 7 (2021-10-04PP. 1-14 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
38.  علی گرزیاحمد رحمانیزهرا محمدیWalter Krause Neto
Efects of diferent lengths of high‑intensity interval training microcycles on the systemic and hippocampal infammatory state and antioxidant balance of immature rats
Efects of diferent lengths of high‑intensity interval training microcycles on the systemic and hippocampal infammatory state and antioxidant balance of immature rats
MOLECULAR BIOLOGY REPORTS Issue 48 (2021-06-24PP. 5003-5011 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
37.  اکرم آژندیاسر کاظم زادهعلی گرزیولی الله شاهدی
The effect of propolis and chicory consumption during eight weeks of resistance training on some indicators of liver tissue apoptosis in female mice consuming testosterone enanthate
تاثیر مصرف پروپولیس و کاسنی درطی هشت هفته تمرین مقاومتی بر برخی شاخصهای آپوپتوزی بافت کبد موشهای ماده مصرف کننده تستوسترون انانتات
مجله دانشکده پزشکی مشهد شماره 1 (1400/04/02صفحات 2249-2258 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
36.  علی اکبر فلاح پوریاسر کاظم زادهعلی گرزی
The effect of eight weeks of daily normobaric hypoxia (60 minutes) on PGC­1α content of soleus muscle, insulin resistance, and fasting glucose in type 2 diabetic rats
اثر 8 هفته هایپوکسی نورموباریک روزانه (60دقیقه) بر محتوای PGC-1α عضله نعلی، مقاومت به انسولین و گلوکز ناشتا در رت‌های مبتلا به دیابت نوع2
ابن سینا شماره 22 (1399/11/05صفحات 89-94 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
35.  علی گرزیمینا خنتانامید خادم‌نوعROGER ESTON
Prediction of elite athletes’ performance by analysis of peak-performance age and age-related performance progression
پیش بینی عملکرد ورزشکاران نخبه با تجزیه و تحلیل سن اوج عملکرد و پیشرفت عملکرد مربوط به سن
European Journal of Sport Science Issue 22 (2021-01-23PP. 1-15 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
34.  معصومه محرابییاسر کاظم زادهعلی گرزیسید علی حسینیسعید صداقتی
The Effect of Eight Weeks of Testosterone Enanthate Consumption on Oxidative Indicators of Kidney Tissue in Resistance Trained Rats
اثر هشت هفته مصرف تستوسترون انانتات بر شاخص های اکسایشی کلیه در موشهای تمرین کرده مقاومتی
international journal of basic science in medicine شماره 5 (1399/09/01صفحات 155-159 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
33.  احمد رحمانیعلی گرزیزهرا اجلی راد
The Effect of Endurance Training, Detraining and Shock Training on Monocarboxylate Transporters in the Gastrocnemius Muscle and Endurance Performance of Male Rats
اثر تمرین استقامتی، بی تمرینی و شوک تمرینی بر ا نتقال دهنده های لاکتات عضلۀ دوقلو و عملکرد استقامتی موشهای صحرایی نر
علوم زیستی ورزشی- تهران شماره 4 (1399/09/01صفحات 437-452 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
32.  اکرم آژندیاسر کاظم زادهعلی گرزیولی الله شاهدی
The effect of eight weeks of resistance training and testosterone enanthate consumption on the expression of BAX and BCL-2 genes in liver tissue of female rats
اثر هشت هفته تمرین مقاومتی و مصرف تستوسترون انانتات بر بیان ژنهای BAX و 2-BCL بافت کبد موشهای صحرایی ماده
مجله دانشکده پزشکی مشهد شماره 4 (1399/08/01صفحات 2501-2508 
  علمی-پژوهشی
Scopus
31.  علی گرزیمژگان اسدیF>A voltarelliمهدیه ملا نوری شمسی
Effects of curcumin on antioxidant capacity and gastric mucosal injury following strenuous endurance training in rats
اثر مصرف کورکومین بر ظرفیت آنتی اکسیدانی و آسیب غشای مخاطی معده به دنبال تمرینات استقامتی شدید
Comparative Exercise Physiology Issue 17 (2020-08-31PP. 17-24 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
30.  علی گرزیسمانه اکرادی
The Effect of Intake Duration of Curcumin Supplementation During Strenuous Endurance Training on GPX Activity and MDA Levels of Liver, Heart and Skeletal Muscle in Male Wistar Rats
اثر طول دورة مصرف کورکومین در طی تمرین استقامتی شدید بر میزان فعالیت GPX و سطوح مالون‌دی‌آلدئید کبد، قلب و عضلۀ اسکلتی موش‌های صحرایی نر ویستار
فیزیولوژی ورزشی (پژوهش در علوم ورزشی سابق ) پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی شماره 46 (1399/05/19صفحات 139-156 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
29.  علی گرزیمژگان اسدی
Useful Effects of Curcumin Supplementation on Gastric Superoxide Dismutase Activity and Serum Malondialdehyde Level During Endurance Training in Male Wistar Rats
اثر موثر مصرف مکمل کورکومین بر سوپراکسیددیسموتاز معده و مالون دی آلدئید سرم موشهای صحرایی در طول تمرینات استقامتی
مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان (طبیب شرق) zahedan journal of research in medical sciences Issue 22 (2) (2020-08-02PP. 1-6 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
28.  علی گرزیفیروز جمشیدیاحمد رحمانیWalter Krause Neto
Muscle gene expression of CGRP-α, CGRP receptor, nAchR-β, and GDNF in response to different endurance training protocols of Wistar rats
بیان ژن CGRP-α، گیرنده CGRP، و nAchR-β و GDNF در پاسخ به تمرینات استقامتی مختلف در موشهای صحرایی نر ویستار
MOLECULAR BIOLOGY REPORTS Issue 47 (2020-07-22PP. 3503-3514 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
27.  علی گرزیراحله جزاییاحمد رحمانیعباسعلی بهاری
The effects of different rest interval durations between resistance exercise sets on gene expression of CGRP and IGF-1 of muscle in male wistar rats
مطالعۀ تأثیر فاصله های گوناگون استراحت بین نوبتهای تمرین مقاومتی بر بیان ژن CGRP و 1-IGF عضلۀ موشهای صحرایی نر ویستار
پژوهش در طب ورزشی و فناوری- دانشگاه خوارزمی شماره 18 (1398/11/01صفحات 23-33 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
26.  احمد رحمانیعلی گرزیزهرا محمدی
The Effects of Two Models of Training with Different Days of Rest-to-Training Ratios and Natural Honey Supplementation on Serum Concentration of Interleukin-6 and its Hippocampal Gene Expression in Male Immature Rats
اثر دو الگوی تمرین با نسبت روزهای استراحت به تمرین متفاوت و مصرف مکمل عسل طبیعی بر غلظت اینترلوکین-6 سرم و بیان آن در بافت هیپوکمپ موشهای صحرایی نر نابالغ
فیزیولوژی ورزشی (پژوهش در علوم ورزشی سابق ) پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی شماره 42 (1398/06/20صفحات 111-130 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
25.  احمد رحمانیعلی گرزیمهدی قنبری
The effects of high intensity interval training and strenuous resistance training on hippocampal antioxidant capacity and serum levels of malondialdehyde and total antioxidant capacity in male rats
تأثیر تمرینات تناوبی شدید و مقاومتی شدید بر ظرفیت آنتیاُکسیدانی هیپوکمپ و سطوح سرمی مالوندیآلدهید و ظرفیت آنتیاکسیدان تام موشهای صحرایی نر
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان شماره 6 (1397/11/01صفحات 47-58 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
24.  علی گرزیسمانه اکرادیاحمد رحمانی
The effect of strenuous endurance training on the antioxidant defense and lipid peroxidation of male wistar rats
تأثیر تمرینات استقامتی شدید بر دفاع آنتی اکسیدانی و پراکسیداسیون لیپیدی موش های صحرایی نر ویستار
علوم زیستی ورزشی- تهران شماره 3 (1397/09/30صفحات 333-345 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
23.  علی گرزیاصغر توفیقیبهاره امیری
The effects of Curcumin supplementation on oxidative stress induced during strenuous endurance training in kidney and lung tissues
بررسی تأثیر مصرف مکمل کورکومین بر فشار اُکسایشی ایجاد شده طی تمرینات استقامتی سنگین در بافتهای کلیه و ریه
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان شماره 5 (1397/08/28صفحات 1-11 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
22.  علی گرزیسمانه اکرادیاحمد رحمانی
The effect of 8 weeks of sprint interval training on oxidative and antioxidative capacity of heart, liver and skeletal muscle in male Wistar rats
اثر هشت هفته تمرین تناوبی سرعتی بر ظرفیت اکسایشی و ضداکسایشی قلب، کبد و عضلۀ اسکلتی موش¬های صحرایی نر ویستار
فیزیولوژی ورزشی (پژوهش در علوم ورزشی سابق ) پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی شماره 37 (1397/03/31صفحات 123-138 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
21.  علی گرزیحسینی فرزانهاحمد آزاد
Protective effect of curcumin supplementation and light resistance training on SOD enzyme activity and MDA level in response to the strenuous endurance training in male Wistar rats
اثر محافظتی مکمل‏سازی کورکومین و تمرینات مقاومتی سبک بر فعالیت آنزیم سوپراکسیددیسموتاز و سطح مالون¬دی¬آلدئید به یک دوره تمرین استقامتی شدید در موش-های صحرایی نر ویستار
ارمغان دانش شماره 4 (1396/09/20صفحات 515-528 

20.  علی گرزیحمید رجبیرضا قراخانلومحمدرضا دهخدامهدی هدایتی
The effects of 8 weeks of resistance training on total and A12 Type of acetyl cholinesterase activity in slow twitch muscles of rats
اثر 8 هفته تمرین مقاومتی بر میزان فعالیت استیل¬کولین¬کولین¬استراز کل و نوع 12A در عضلات نعلی موش¬های صحرایی
پژوهش در طب ورزشی و فناوری- دانشگاه خوارزمی شماره 13 (1396/08/29صفحات 9-16 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
19.  علی گرزیلیلا طاهرخانیاحمد رحمانی
The effect of folate supplementation during 10 weeks of HIIT on ghrelin and leptin level of serum in male wistar rats
اثر مصرف مکمل فولات برگرلین و لپتین سرم موش¬های صحرایی نر ویستار در طی 10هفته تمرینHIIT
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان شماره 5 (1396/08/20صفحات 13-21 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
18.  اصغر توفیقیعلی گرزیبهاره امیری
The effect of curcumin supplementation accompanied by light resistance training during 8 weeks of endurance training on SOD and MDA levels Of kidney tissues in male Wistar rats
اثر مصرف مکمل کورکومین و تمرینات سبک مقاومتی به هنگام 8 هفته تمرین استقامتی بر میزان ظرفیت انتی آکسیدانی بافت کلیه موش‌های صحرایی نر ویستار
پژوهش نامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی شماره 25 (1396/07/25صفحات 75-86 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
17.  علی گرزیامید مهرابیحمید آقا علی نژاداحمد رحمانیآقاعلی قاسم نیان
The Effect of endurance, strength and concurrent training on plasma level of IL-6 and cortisol in untrained men
اثر تمرینات استقامتی، قدرتی و موازی بر مقادیر اینترلوکین-6 و کورتیزول پلاسمای مردان تمرین نکرده
مطالعات راهبردی ورزش و جوانان- مرکز پژوهشهای راهبردی وزارت ورزش و جوانان شماره 35 (1396/03/01صفحات 225-236 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
16.  علی گرزیناصر قنبری
The effect of folate supplementation during 10 weeks of resistance training on serum and stomach level of ghrelin and serum level of insulin in male Wistar rats
اثر مصرف مکمل فولات ‌طی 10 هفته تمرین مقاومتی بر گرلین معده و سرم و انسولین سرم موش¬های صحرایی نر ویستار
فیزیولوژی ورزشی (پژوهش در علوم ورزشی سابق ) پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی شماره 33 (1396/03/01صفحات 15-29 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
15.  احمد آزادمنصور موسویعلی گرزیآقاعلی قاسم نیان
The Effect of Precooling on Exhaustive Performance in the Hot Environment
اثر پیش خنک سازی بر عملکرد واماندگی در محیط گرم
asian journal of sports medicine شماره  7(3) (1395/07/15صفحات 1-7 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
14.  رضا قراخانلوعلی گرزیزینب نبی اللهی
Effects of endurance and resistance trainings on activity of G4 Type of acetyl cholinesterase in fast and slow twitch muscles of rats
تأثیر تمرینات استقامتی و مقاومتی بر میزان فعالیت استیل¬کولین¬استراز G4 در عضلات تند و کند انقباض موشهای صحرایی
علوم زیستی ورزشی- تهران شماره 2 (1395/06/28صفحات 279-289 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
13.  علی گرزیلیلا طاهرخانی
The Effect of Folate Supplementation on Ghrelin of Stomach and Insulin Level of Serum in Male Wistar Rats during 10 Weeks of High Intensity Interval Training
اثر مصرف مکمل فولات بر گرلین معده و انسولین سرم موش‌های صحرایی نر ویستار در طی 10 هفته تمرین تناوبی شدید
مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، (نام سابق آن فصلنامه ره آورد دانش) شماره 6 (1395/05/31صفحات 78-86 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
12.  علی گرزیکاظم زاده یاسراحمدی پرویز
The Effect of length of curcumin supplementation on antioxidant capacity of adolescent taekwondo players
اثر طول دورة مصرف مکمل کورکومین بر ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تکواندوکاران نوجوان
فیزیولوژی ورزشی (پژوهش در علوم ورزشی سابق ) پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی شماره 29 (1395/03/12صفحات 131-144 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
11.  سعید حضرتیرحمن سوریعلی اصفر رواسیعلی گرزی
Effect of High Intensity Interval Training (HIIT) on Level of Irisin and Insulin Resistance Index in Rats
تاثیر تمرینات تناوبی پرشدت (HIIT) بر سطوح آیریزین و شاخص مقاومت انسولین در موش‌های صحرایی
فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دانشگاه شهید بهشتی شماره 15 (1394/12/20صفحات 1167-1174 

10.  احمد رحمانیناصر نقدیجواد صالحیعلی گرزی
The effect of systemic administration of insulin on spatial memory and learning in male rats
تأثیر تجویز سیستمیک انسولین بر حافظه و یادگیري فضایی موشهاي صحرایی نر
رفتار حرکتی (پژوهش در علوم ورزشی سابق) - پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی شماره 22 (1394/12/20صفحات 55-70 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
9.  علی گرزیحمید رجبیرضا قراخانلو
The effects of 8 weeks of endurance training on α -1A protein of pre-synaptic P-Q-type calcium channels in fast and slow muscles of rats
اثر 8 هفته تمرین استقامتی بر میزان پروتئینα-1A کانال کلسیمی پیش¬سیناپسی نوع P/Q در عضلات تند و کند موش¬های صحرایی
علوم زیستی ورزشی- تهران شماره 2 (1394/09/15صفحات 363-374 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
8.  آقاعلی قاسم نیانبهلول قربانیانعلی گرزی
The effects of 8 weeks interval combined exercises traning on risk factor of asthma, insulin resistance and some of the major physiological indices in overweight and obese adolescents
تاثیر 8 هفته تمرین ورزشی ترکیبی بر مقادیر پلاسمایی¬ عوامل خطرزای آسم ، مقاومت انسولین و برخی شاخص¬های فیزیولوژیکی در نوجوانان دارای اضافه وزن و چاق
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان شماره دوره 19, شماره 1  (1393/01/01صفحات 67-77 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
7.  احمد آزادعلی گرزی
Effect of one or two sessions per day of physical activity, with equal intensity and duration, on adiponectin and insulin resistance in sedentary middle-aged men
اثر یک یا دو جلسه فعالیت بدنی با شدت و مدت برابر در روز، بر ادیپونکتین و مقاومت به انسولین در مردان میانسال غیرفعال
پژوهش در طب ورزشی و فناوری- دانشگاه خوارزمی شماره سال 3 شماره 5 (1392/06/30صفحات 85-97 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
6.  علی کریمیعلی گرزیاحمد آزاد
The effect of six weeks relative and absolute detraining on ......
بررسی اثر 6 هفته بی تمرینی مطلق و نسبی بر سلامت وزنه برداران نخبه شهرستان زنجان
مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران شماره 1 (1391/12/11صفحات 254-248 

5.  حمید رجبیعلی گرزیرضا قراخانلودهخدا مهدیمهدی هدایتیصالح نیا مژده
The effects of 8 weeks of resistance training on α -1A protein of pre-synaptic P-Q-type Calcium Channels in FHL and soleus muscles of rats
اثر 8 هفته تمرین مقاومتی بر میزان پروتئین α-1A کانال کلسیمی پیش¬سیناپسی نوع P/Q در عضلات FHL و نعلی موش¬های صحرایی
پژوهش در طب ورزشی و فناوری- دانشگاه خوارزمی شماره 4 (1391/12/10صفحات 1-9 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
4.  علی گرزیحمید رجبیرضا قراخانلواحمد آزاد
Effects of endurance training on A12 acetyl cholinesterase in fast and slow-twitch zkeletales of male wistar rats
اثر تمرینات استقامتی بر میزان استیل کولین استراز A 12 عضلات تند و کند موش های صحرایی نر ویستار
مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان (طبیب شرق) zahedan journal of research in medical sciences Issue 10 (2012-11-09PP. 28-31 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
3.  علی گرزیحمید آقا علی نژادحمید رجبیاحمد آزادمهدیه ملا نوری شمسیمهدی هدایتی
Effect of concurrent strength and endurance training on hormones lipids and.....
تاثیر 10 هفته تمرین موازی قدرتی و استقامتی بر شاخص های هورمونی ، لیپیدی والتهابی در مراد ن تمرین نکرده
مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران شماره 6 (1390/12/10صفحات 614-620 

2.  عبدالعلی بنائی فرعلی گرزیمهدی هدایتیزینب نبی اللهیندا رحمانی مقدم مینا خنتان
Effect of an 8-week resistance training program on acetylcholinesterase activity in rat muscle
اثر 8 هفته تمرین مقاومتی بر فعالیت استیل کولین اسراز در عضلات موش صحرایی
فیض شماره 4 (1390/07/25صفحات 316-321 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
1.  علی حیدریان پورعفت صادقیانعلی گرزیفرزاد ناظم
The influence of oral magnesium sulfate on skin microvasculature blood flow in diabetic rats
-
BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH Issue 143 (2011-07-10PP. 344-350 


Presentations in Seminars & Conferences


بین‌المللی 35. زهرا اجلی راداحمد رحمانیعلی گرزی
اثر تمرین استقامتی، بی تمرینی و تمرین شوک بر پروتئین MCT1 عضله دوقلو و عملکرد موش های صحرایی نر
The Effect of Endurance Training, Detraining and Shock Training on Monocarboxylate Transporter Protein1 of Gastrocnemius Muscle and Performance in Male Wistar Rats
همایش بین المللی علوم ورزشی پژوهشگاه علوم ورزشی, تهران, 1399/08/19 - 1399/08/22
ملی معتبر 34. ندا رضاپورعلی گرزیسپیده جباری
فریب مغز و بررسی تاثیرات عصبی-عضلانی تمرین وزنه زدن کور در زنان بالغ
Brain Deception and the Effects of Blind Weight Training in Adult Women
--- دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان, 2019-06-20 - 2019-06-21
بین‌المللی 33. علی گرزیحمید رجبیمینا خنتان
Determination of the norms for talent identification in athletics for first middle school girls of Zanjan, Qom and Ilam provinces
Determination of the norms for talent identification in athletics for first middle school girls of Zanjan, Qom and Ilam provinces
همایش بین المللی علوم ورزشی پژوهشگاه علوم ورزشی, تهران, 1397/02/22 - 1397/02/23
بین‌المللی 32. علی گرزیفیروز جمشیدیاحمد رحمانیوحید سلمانی
The effect of high intensity interval training on the gene expression of nicotinic AchR in gastrocnemius muscle of male rats
The effect of high intensity interval training on the gene expression of nicotinic AchR in gastrocnemius muscle of male rats
همایش بین المللی علوم ورزشی پژوهشگاه علوم ورزشی, تهران, 1397/02/22 - 1397/02/23
ملی معتبر 31. علی گرزی
اثر مصرف کورکومین بر فعالیت آنزیم کاتالاز کبد موشهای صحرایی نر ویستار در طول 8 هفته تمرین استقامتی شدید غیرخطی
The effect of Curcumin supplementation on liver’s catalase enzyme activity in male Wistar rat during 8 weeks nonlinear endurance training
-------- پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی و دانشگاه تهران, کیش, 2017-11-30 - 2017-12-01
ملی معتبر 30. احمد رحمانیعلی گرزیزهرا محمدی
تأثیر تمرین اینتروال شدید همراه با مصرف مکمل عسل طبیعی بر غلظت اینترلوکین- 6 سرم در موشهای صحرایی نابالغ
The Effects of High Intensity Interval Training along with Natural Honey Supplementation on Serum Concentration of Interlukin-6 in Immature Rats
-------- پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی , کیش, 2017-11-30 - 2017-12-01
ملی معتبر 29. علی گرزی
تعیین هنجارهای استعدادیابی دوومیدانی پسران مقطع متوسطه اول استان¬های زنجان، قم و ایلام
Determination of the norms for talent identification in athletics for first middle school boys of zanjan. Qom and Ilam provinces
--- دانشگاه خوارزمی, تهران, 2017-11-23 - 2017-11-23
بین‌المللی 28. احمد رحمانیعلی گرزیمهدی قنبری
اثر تمرینات تناوبی و مقاومتی شدید بر سطح مالون دی آلدئید سرم
The effect of high intensity interval and resistance training on serum malondialdehyde level
--- دانشگاه علوم پزشکی ایران, تهران, 2017-10-11 - 2017-10-13
ملی معتبر 27. علی گرزیسمانه اکرادیاحمد رحمانی
مصرف عصاره زردچوبه در طی 2 ماه تمرینات تناوبی شدید مانع از تضعیف ظرفیت آنتی-اُکسیدانی (GPX) عضلة اسکلتی می¬شود
Turmeric Rhizome supplementation prevents from weakening the antioxidant capacity (GPX) of skeletal muscles during 8 weeks of HIIT training
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2017-09-02 - 2017-09-03
ملی معتبر 26. علی گرزی
اثر مصرف ریزوم زردچوبه در طول تمرینات استقامتی شدید بر میزان SOD بافت قلب موشهای صحرایی نر ویستار
The effect of Turmeric Rhizome supplementation during 8 weeks of endurance training on heart’s SOD in male Wistar rat
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2017-09-02 - 2017-09-03
ملی معتبر 25. علی گرزیمژگان اسدیداود سهرابی
اثر مصرف مکمل کورکومین به هنگام 8 هفته تمرین استقامتی بر مخاط معدة موش¬های صحرایی نر ویستار
The effect of curcumin supplementation during endurance training on Gastritis of male Wistar rats
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2017-09-02 - 2017-09-03
بین‌المللی 24. سمانه اکرادیعلی گرزی
اثر مصرف مکمل کورکومین در طول تمرین تناوبی شدید بر ظرفیت آنتی‌اکسیدانی کبد موش‌های صحرایی نر ویستار
The effect of curcumin supplementation during High-Intensity Interval Training on liver’s antioxidant capacity of male Wistar rats
همایش بین المللی علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی, تهران, 1396/02/06 - 1396/02/07
بین‌المللی 23. علی گرزیراحله جزاییاحمد رحمانیعباسعلی بهاری
تأثیر زمان‌های استراحت 90 ثانیه و 180 ثانیه بین نوبت‌های تمرینی بر میزان بیان ژن‌ CGRP هیپوکمپ بلافاصله و دو ساعت پس از تمرین مقاومتی شدید در موش‌های نر ویستار
The effects of 90 seconds and 180 seconds rest intervals between sets on gene expression of CGRP in hippocampus immediately and two hours after strenuous resistance exercise in male Wistar rats
همایش بین المللی علوم ورزشی پژوهشگاه علوم ورزشی, تهران, 1396/02/06 - 1396/02/07
بین‌المللی 22. زهرا محمدیاحمد رحمانیعلی گرزی
تاثیر طول هفته ای متفاوت تمرین اینتروال شدید بر میزان بیان ژن اینترلوکین-6 هیپوکمپ موش-های صحرایی نابالغ
The effect of different weekly periods of High Intensity Interval Training (HIIT) on expression of hippocampal Interlukin-6 (IL-6) in immature rats
همایش بین المللی علوم ورزشی پژوهشگاه علوم ورزشی, تهران, 1396/02/06 - 1396/02/07
بین‌المللی 21. لیلا طاهرخانیعلی گرزی
اثر مصرف مکمل فولات بر لپتین سرم موشهای صحرایی نر ویستار در طی 10 هفته تمرین HIIT
The effect of folate supplementation during 10 weeks of HIIT on leptin level of serum in male wistar rats
International Congress on Physical Education and Sport Sciences پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی, تهران, 2016-03-09 - 2016-03-10
بین‌المللی 20. بهاره امیریاصغر توفیقیعلی گرزیفرزانه حسینی
تأثیر تمرین مقاومتی سبک به همراه مصرف مکمل کورکومین طی 8 هفته تمرین استقامتی شدید بر استرس اکسایشی
The effect of light resistance training along with curcumin supplementation on oxidative stress during 8 weeks of endurance training
International Congress on Physical Education and Sport Sciences پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی, تهران, 2016-03-09 - 2016-03-10
ملی معتبر 19. حسینی فرزانهعلی گرزی
پاسخ فعالیت سوپراکسیددیسموتاز به مصرف مکمل کورکومین به هنگام 8 هفته تمرین استقامتی شدید در موشهای صحرایی نر ویستار
Reply superoxide dismutase activity to curcumin supplementation during 8 weeks of strenuous endurance training in male wistar rats
همایش تربیت بدنی و ورزش مدارس کشور اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی, ارومیه, 1394/07/26 - 1394/07/27
ملی معتبر 18. علی گرزیلیلا طاهرخانیاحمد رحمانیسید سعید قوامی
اثر مصرف مکمل فولات بر گرلین سرم موشهای صحرایی نر ویستار در طی 10 هفته تمرین HIIT
The effect of folate supplementation on ghrelin level of serum during 10 weeks of HIIT in male wistar rats
همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان, تبریز, 1394/07/16 - 1394/07/16
ملی معتبر 17. سمانه اکرادیعلی گرزیاحمد رحمانیسعید حضرتی
اثر مصرف مکمل کورکومین به هنگام 8 هفته تمرین استقامتی شدید بر ظرفیت آنتی اکسیدانی کبد موشهای صحرایی نر ویستار
The effect of curcumin supplementation during 8 weeks of endurance training on liver’s antioxidant capacity in male Wistar rat
همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان , تبریز, 1394/07/16 - 1394/07/16
ملی معتبر 16. مینا خنتانعلی گرزی
مقایسه سرسختی ذهنی دوندگان استقامت و نیمه استقامت نخبة زن و مرد
Comparison of Mental Toughness of elite male and female distance and middistance runners
همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی, اردبیل, 1394/07/08 - 1394/07/09
ملی معتبر 15. حسینی فرزانهعلی گرزی
آیا مصرف مکمل کورکومین و تمرینات مقاومتی سبک می تواند میزان فعالیت آنزیم سوپراکسیددیسموتاز عضله نعلی موشهای صحرایی نر ویستار به هنگام 8 هفته تمرین استقامتی را بهبود ببخشد؟
ِDoes curcumin supplementation and light resistance training improves superoxide dismutase (SOD) activity of soleus (SOL) muscle during 8 weeks of endurance training in male wistar rats?
همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی, اردبیل, 1394/07/08 - 1394/07/09
ملی معتبر 14. علی گرزیسمانه اکرادیاحمد رحمانی
اثر مصرف مکمل کورکومین به هنگام 8 هفته تمرین استقامتی شدید بر ظرفیت آنتی اکسیدانی (GPX) قلب موشهای نر ویستار
The effect of curcumin supplementation during 8- weeks of endurance training on heart’s antioxidant capacity on male Wistar rat
همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی, اردبیل, 1394/07/08 - 1394/07/09
ملی معتبر 13. علی گرزیلیلا طاهرخانیاحمد رحمانی
اثر مصرف مکمل فولات بر گرلین معده موشهای صحرایی نر ویستار در طی 10 هفته تمرین HIIT
The effect of folate supplementation on ghrelin level of stomach during 10 weeks of HIIT in male wistar rats
همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی, اردبیل, 1394/07/08 - 1394/07/09
ملی معتبر 12. علی گرزیناصر قنبریاحمد رحمانی
اثر 10 هفته تمرین مقاومتی شدید و مصرف مکمل فولات بر گرلین معده و لپتین پلاسمای موشهای صحرایی نر ویستار
the effect of 10 weeks of high intensity resistance training and folate supplementation on ghrelin of stomach and plasma level of leptin in male wistar rats
همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی, اردبیل, 1394/07/08 - 1394/07/09
ملی معتبر 11. بهاره امیریاصغر توفیقیعلی گرزی
اثر مصرف مکمل کورکومین به هنگام 8 هفته تمرین استقامتی بر سطوح MDA بافت ریة موشهای صحرایی نر ویستار
The effect of curcumin supplementation during 8- weeks of endurance training on tissue of lung MDA level of male wistar rat
همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی, اردبیل, 1394/07/08 - 1394/07/09
ملی معتبر 10. بهاره امیریاصغر توفیقیعلی گرزی
آیا مصرف مکمل کورکومین می تواند فشارهای اُکسایشی ناشی از اجرای تمرینات استقامتی سنگین را تعدیل نماید؟
If supplementation with curcumin can oxidative stress caused by heavy endurance exercise to adjust?
همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان, تبریز, 1394/07/06 - 1394/07/16
بین‌المللی 9. بهاره امیریاصغر توفیقیعلی گرزیحسینی فرزانه
اثر مصرف مکمل کورکومین بر فعالیت SOD بافت کلیه در طول اجرای تمرینات استقامتی
Effect of curcumin supplementation on SOD activity of kidney tissue during endurance training
دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی علوم ورزشی  انجمن علمی هم اندیشان مبتکر ایران زمین, تهران, 1394/07/03 - 1394/07/03
ملی معتبر 8. علی گرزیناصر قنبریاحمد رحمانی
اثر 10 هفته تمرین مقاومتی شدید و مصرف مکمل فولات بر گرلین معده و پلاسما و انسولین پلاسمای موشهای صحرایی نر ویستار
the effect of 10 weeks of high intensity resistance training and folate supplementation on ghrelin of stomach and plasma and plasma level of insuline in male wistar rats
همایش ملی دستاوردهای نوین در تربیت بدنی و ورزش دانشگاه بین المللی چابهار, چابهار/منطقه آزاد, 1394/06/21 - 1394/06/22
بین‌المللی 7. حسینی فرزانهعلی گرزی
اثر مصرف مکمل کورکومین به هنگام 8 هفته تمرین استقامتی بر ظرفیت آنتی اکسیدانی عضلة اسکلتی موشهای صحرایی نر ویستار
The effect of curcumin supplementation during 8 weeks of endurance training on skeletal muscles antioxidant capacity of male wistar rat
International Congress on Physical Education and Sport Sciences پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی , تهران, 2015-02-19 - 2015-02-20
بین‌المللی 6. اکرم حاجیلوعلی گرزی
بررسی ارتباط بین تستوسترون و عملکردهای مختلف دوومیدانی در استعدادیابی نوجوانان پسر
The study of relationship between testosterone and different athletic performance in talent identification of teenage boys
International Congress on Physical Education and Sport Sciences پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی, تهران, 2015-02-19 - 2015-02-20
بین‌المللی 5. علی گرزیمژگان اسدی
اثر مصرف مکمل کورکومین به هنگام 8 هفته تمرین استقامتی بر لیپید پراکسیداسیون سرم موشهای صحرایی نر ویستار
Investigation of the effects of curcumin supplementation during 8 weeks of endurance training on lipid peroxidation (MDA) of male wistar rats
International Congress on Physical Education and Sport Sciences پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی, تهران, 2015-02-19 - 2015-02-20
بین‌المللی 4. علی گرزیمژگان اسدیفرزانه حسینی
اثر تمرینات مقاومتی سبک و مصرف مکمل کورکومین به هنگام 8 هفته تمرین استقامتی بر وضعیت آنتی اکسیدانی تام (TAS) سرم موشهای صحرایی نر ویستار
The effect of light resistance training and supplementation curcumin during 8 weeks of endurance training on total antioxidant status (TAS) of male wistar rats
International Congress on Physical Education and Sport Sciences پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی, تهران, 2015-02-19 - 2015-02-20
بین‌المللی 3. احمدی پرویزکاظم زاده یاسرعلی گرزی
اثر مصرف میان مدت و کوتاه مدت مکمل کورکومین بر ظرفیت آنتی اکسیدانی تکواندوکاران
Study of the effect of short-term and medium-term curcumin supplement usage on antioxidant capacity of young taekwondo players
International Congress on Physical Education and Sport Sciences پژوهشگاه تربیت بدنی , تهران, 2015-02-19 - 2015-02-20
بین‌المللی 2. مینا خنتانغرایاق زندی حسنعلی گرزی
مقایسة پنج عامل بزرگ شخصیتی دوندگان استقامت و نیمه استقامت نخبة زن و مرد
Comparison of the five- personality factors of elite male and female distance and mid-distance runners
International Congress on Physical Education and Sport Sciences پژوهشگاه تربیت بدنی, تهران, 2015-02-19 - 2015-02-20
ملی معتبر 1. احمد رحمانیعلی گرزیبخشی آسیه
اثر بخشی روانی آموزش فوتبال در دانشجویان
psychological effects of soccer training in university students
سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان, 1393/02/21 - 1393/02/22