خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27456   بروزرسانی: 26-02-1399

مدیریت

- مدیر گروه تربيت ­بدنی و علوم ورزشی دانشگاه زنجان- 1390 الی 1394 (2 دوره)

- رئیس هیأت دوومیدانی استان زنجان- فروردین 1392 الی آذر 1395

- رئیس آکادمی ملی دوومیدانی جمهوری اسلامی ایران- فروردین 1395 به بعد

- نایب رئیس فدراسیون دوومیدانی جمهوری اسلامی ایران- مهر 1395 به بعد