خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27901   بروزرسانی: 26-02-1399

علایق پژوهشی

1-   سازگاریهای عصبی عضلانی به ورزش و فعالیت بدنی

2-   فیزیولوژی ورزشی کاربردی

3-   علم تمرین(بدنسازی و تغذیه) 

       4- ورزش و عملکرد احشایی