خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27642   بروزرسانی: 26-02-1399

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. طراحی برنامه های ورزشی2. کنترل وزن و ترکیب بدن3. فیزیولوژی ورزشی کاربردی4. تغذیه و ورزش5. علم تمرین6. فیزیولوژی ورزشی