خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23460   بروزرسانی: 11-07-1397

Azizollah Kheiry

Publications in Journals

  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
61.  افسون رضایی علولومحسن ثانی خانیعزیزالله خیریملیحه یعقوبی
Effect of maceration time and type of solvent on the content of phenolic compounds and antioxidant activity of Digitalis purpurea L
بررسی اثر مدت زمان عصاره گیر ی و نوع حلال بر میزان ترکیبات فنلی و فعالیت آنتی اکسیدانی گیاه گل انگشتانۀ ارغوانی ( . Digitalis purpurea L. )
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام شماره 31 (1402/11/15صفحات 11-22 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
60.  سمیرا کاظمیمحمدرضا پیرمرادیحمیدرضا کریمیمحمود رقمیاصغر رحیمیعزیزالله خیریمحمدرضا ملک زاده
Effect of Foliar Application of Humic Acid and Zinc Sulfate on Vegetative, Physiological, and Biochemical Characteristics of Physalis alkekengi L. Under Soilless Culture
اثر محلول پاشی اسید هیومیک و سولفات روی بر ویژگی های رویشی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی فیزالیس در کشت بدون خاک
J SOIL SCI PLANT NUT Issue 23 (2023-06-01PP. 1-12 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
59.  حمید رشیدزادهفرشته سادات موسویطاهره شفیعیسید مسیح ادیانیقاسم اقلیمامحسن ثانی خانیعزیزالله خیریسید مهدی امیریمهدی توکلی زادهعلی رمضانی
Anti-Plasmodial Effects of Different Ecotypes of Glycyrrhiza glabra Traditionally Used for Malaria in Iran
اثرات ضد پلاسمودیایی اکوتیپ های مختلف گلیسیریزا گلابرا که به طور سنتی برای مالاریا در ایران استفاده می شود.
Revista Brasileira de Farmacognosia-Brazilian Journal of Pharmacognosy Issue 3 (2023-01-15PP. 1-6 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
58.  محمود محبیسید نجم الدین مرتضویعزیزالله خیریجلال صبا
Impressibility of Purple Coneflower (Echinacea purpurea L. Moench) from Salicylic ‎acid and Methyl Jasmonate Elicitors by Monitoring of‏ ‏Morpho-physiological Traits
تأثیر‎پذیری سرخارگل (‏Echinacea purpurea L. Moench‏) از الیسیتورهای اسیدسالیسیلیک و ‏متیل‎جاسمونات با پایش صفات مورفوفیزیولوژیک
علوم باغبانی ایران شماره 53 (1401/06/28صفحات 405-422 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
57.  زینب صمیمیملیحه یعقوبیمحسن ثانی خانیعزیزالله خیری
Evaluation of effective factors on the extraction efficiency of phenolic and flavonoid compounds of lemon verbena (Aloysia citriodora Palau) under ultrasonic waves and evaluation of its antibacterial properties
بررسی فاکتورهای مؤثر بر بازده ااستخراج ترکیبات فنولی و فلاونوئیدی گیاه به لیمو Palau citriodora Aloysia (تحت امواج فراصوت و بررسی خاصیت آنتی باکتریایی آن
علوم و صنایع غذایی ایران شماره 19 (1401/06/19صفحات 155-166 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
56.  سهیلا احمدخانیعلی سلیمانیفرهنگ رضوی یاریجان علیاعزیزالله خیری
The effect of postharvest phenylalanine treatment on physicochemical attributes of cornelian cherry fruits during cold storage
تاثیر تیمار پس از برداشت فنیل آلانین بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی میوه زغال اخته طی انبارمانی سرد
علوم باغبانی ایران شماره 2 (1401/06/15صفحات 295-308 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
55.  عباس ابراهیمیمحمدحسین شهیرعزیزالله خیری
Effects of thyme, garlic, echinacea and galbanum on performance, cecal microbiota and immune function of native ducks
اثر آویشن، سیر، سرخارگل و باریجه بر عملکرد، جمعیت میکروبی سکوم و ایمنی اردکهای بومی
پژوهشهای علوم دامی (Journal of Animal Science) - دانشگاه تبریز شماره 32 (1401/06/15صفحات 119-130 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
54.  محمد صفری چالابهمسعود ارغوانیعزیزالله خیریمنصور قربان پور
Sodium Nitroprusside-Induced Changes in Physiological Traits and Essential Oil Ingredients in Vetiver Grass (Chrysopogon zizanioides (L.) Roberty) Under Water Deficit Stress
تغییرات ناشی از سدیم نیتروپروساید در صفات فیزیولوژیکی و ترکیبات اسانس در علف وتیور (Chrysopogon zizanioides (L.) Roberty) تحت استرس کمبود آب
JOURNAL OF PLANT GROWTH REGULATION Issue 41 (2022-08-02PP. 1-14 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
53.  سهیلا احمدخانیعلی سلیمانیفرهنگ رضوی یاریجان علیاعزیزالله خیری
Impact of Postharvest Application of Hydrogen Sulfide on Physicochemical Attributes of Cornus mas Fruits during Cold Storage
تاثیر تیمار پس از برداشت سولفید هیدروژن بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی میوه زغال اخته در طی انبارمانی سرد
علوم و فنون باغبانی ایران- انجمن باغبانی ایران شماره 4 (1400/11/22صفحات 425-436 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
52.  ثریا مددخانیعزیزالله خیریمسعود ارغوانیمحسن ثانی خانیزینب محکمی
Effects of elicitors on some morphological and phytochemical traits of Dracocephalum moldavica L. under low irrigation stress
تأثیر محرک های زیستی بر برخی از ویژگی های مورفولوژیک و فیتوشیمیایی گیاه دارویی Dracocephalum moldavica L. تحت تنش کم آبیاری
تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران - موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران شماره 37-6 (1400/11/04صفحات 1022-1039 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
51.  ملیحه یعقوبیمحسن ثانی خانیزینب صمیمیعزیزالله خیری
Selection of a suitable solvent for bioactive compounds extraction of myrtle (Myrtus communis L.) leaves using ultrasonic waves
انتخاب حلال مناسب برای استخراج مواد زیست فعال برگ های کیاه مورد با استفاده از امواج فراصوت
JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION Issue doi.org/10.1111/jfpp.16357 (2022-01-01PP. 1-13 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
50.  غلامرضا گوهریساناز مولاییعزیزالله خیریمهشید غفوریفرهنگ رضوی یاریجان علیاJosé M LorenzoAntonio Juárez-Maldonado
Exogenous Application of Proline and L-Cysteine Alleviates Internal Browning and Maintains Eating Quality of Cold Stored Flat ‘Maleki’ Peach Fruits
تاثیر کاربرد خارجی پرولین و ال سیستئین بر کاهش قهوه ای شدن داخلی و حفظ کیفیت خوراکی هلو انجری مالکی در انبار سرد
Horticulturae شماره 7 (1400/08/14صفحات 1-13 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
49.  عزیزالله خیریفرشاد برخوری مهنیعلی سلیمانیمحسن ثانی خانیمسعود ارغوانی
Study of some Morphophysiological Characteristics in Endemic Population of Nigella sativa under Water Deficits Stress in Zanjan Climate Conditions
مطالعه برخی صفات مرفوفیزیولوژیکی تودههای بومی سیاهدانه تحت تنش کمآبی در شرایط آب و هوایی زنجان
دانش کشاورزی و تولید پایدار - دانشگاه تبریز شماره 3 (1400/08/01صفحات 213-226 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
48.  سیدهاشم مرتضویمسعود ارغوانیمعظم حسن پور اصیلعزیزالله خیری
Effect of polyamines on morphophysiological characteristics of Dutch iris (Iris hollandica 'Blue Magic') cut flower
اثر پلی‌آمین‌ها بر ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیکی گل شاخه‌بریدنی زنبق (Iris hollandica 'Blue Magic')
علوم باغبانی ایران شماره (2)52 (1400/06/22صفحات 269-280 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
47.  زینب محکمیعزیزالله خیریمحسن ثانی خانیعباسعلی بهاری
Evaluation of Morphological and Pytochemical Traits of Different Cultivars of Momordica charantia L. for Adaptation to Climatic Conditions of Zanjan Province
ارزیابی خصوصیات مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی ارقام مختلف گیاه دارویی Momordica charantia L. جهت سازگاری به شرایط آب و هوایی زنجان
اکو فیتو شیمی گیاهان دارویی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان با همکاری انجمن گیاهان دارویی شماره 34-9 (1400/06/20صفحات 53-70 
  علمی-پژوهشی
Scopus
46.  هاجر پارساعزیزالله خیریمحسن ثانی خانیفرهنگ رضوی یاریجان علیا
Effect of various nitrogen sources on yield, antioxidant activity and active substances of Crocus sativus L
اثر منابع مختلف نیتروژن بر عملکرد، فعالیت آنتی اکسیدانی و مواد موثره زعفران Crocus sativus L
Acta Horticulturae Issue 1315 (2021-08-30PP. 537-542 
  علمی-پژوهشی
Scopus
45.  ارزو اکبریمحسن ثانی خانیعزیزالله خیری
Effect of saliculic acid on growth, yield and active substances of Citlullus colocynthis L.
اثر اسید سالیسیلیک بر رشد، عملکرد و مواد موثره هندوانه ابوجهل Citrullus colocynthis L
Acta Horticulturae Issue 1315 (2021-08-30PP. 35-40 
  علمی-پژوهشی
دانشگاه زنجان (در شرف اخذ اعتبار)
44.  راحله گرزیعزیزالله خیریحسین ربی انگورانی
A review of the importance of Taxol production from yew (Taxus baccata L.)
مروری بر اهمیت تولید تاکسول در گیاه سرخدار (Taxus baccata L.)
فصلنامه زیست فناوری گیاهان دارویی شماره دوره 7، اول، شهریور 1400 (1400/06/01صفحات 50-57 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
43.  قاسم اقلیماعزیزالله خیریمحسن ثانی خانیجواد هادیانمیترا اعلائی
Study of Genetic Diversity of Glycyrrizha glabra L. Populations Using ISSR Molecular Markers
بررسی تنوع ژنتیکی جمعیتهای شیرینبیان با استفاده از نشانگرهای مولکولی ISSR
پژوهش های ژنتیک گیاهی شماره 1 (1400/05/18صفحات 81-94 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
42.  زینب محکمیمحسن ثانی خانیعزیزالله خیریعباسعلی بهاریمهدی توکلی زاده
Study of some abiotic elicitors effects on morphological and phytochemical traits of Karelā
مطالعه اثر برخی محرکهای غیرزیستی بر خصوصیات ریختشناسی و فیتوشیمیایی کارلا
پژوهش های تولید گیاهی شماره 28-2 (1400/05/01صفحات 183-202 
  علمی-پژوهشی
Scopus
41.  عارفه راستگومحسن ثانی خانیعزیزالله خیریمیترا اعلائی
Effect of ascorbic acid on morpho-physiological characteristics and production of Stevia rebaudiana (Bert.)
اثر اسید اسکوربیک بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و تولید استویا Stevia rebaudiana
Acta Horticulturae Issue 1315 (2021-07-15PP. 647-653 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
40.  قاسم اقلیمامحسن ثانی خانیعزیزالله خیریجواد هادیانمیترا اعلائی
Evaluation of Glabridin Content and Its Relationship with Environmental Factors in Some Different Populations of Glycyrrhiza glabraL. Native to Iran
ارزیابی محتوای گلابریدین و ارتباط آن با عوامل محیطی در برخی از جمعیتهای مختلف گیاه داروییGlycyrrhiza glabraL.بومی ایران
اکو فیتو شیمی گیاهان دارویی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان با همکاری انجمن گیاهان دارویی شماره 33 (1400/04/01صفحات 35-46 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
39.  میترا اعلائیمحمدامین میرزاابوالقاسمیعزیزالله خیریزهرا قهرمانی
Effect of γ-aminobutyric acid and spermine on morphophysiological traits and ‎pigmentation of Rosa damascena Mill
تأثیر گاما آمینو بوتیریک اسید و اسپرمین بر صفات مورفوفیزیولوژیکی و رنگیزه‌های گیاهی گل ‏محمدی
علوم باغبانی ایران شماره 1 (1400/04/01صفحات 47-60 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
38.  مهیا قربانیزهرا موحدی عزیزالله خیریمجید رستمی بروجنی
Effects of Various Drying Methods on the Quantity and Quality of Peppermint (Mentha piperita L.) Essential Oil
تاثیر روشهای متفاوت خشک کردن بر کمیت و کیفیت اسانس نعناع فلفلی
herbal medicines journal Issue 4 (2021-02-20PP. 157-162 
  علمی-پژوهشی
نمایه تخصصی بین‌المللی
37.  محمود محبیسید نجم الدین مرتضویعزیزالله خیریجلال صبا
Assessment of Physiological and Phytochemical Traits of Purple Coneflower (Echinacea purpurea L. Moench) in Response to Salicylic Acid and Methyl Jasmonate Application
ارزیابی صفات فیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی سرخارگل بنفش (Echinacea purpurea L. Moench) در پاسخ به اسید سالیسیلیک و متیل برنامه جاسمونات
Medicinal Plant Research Issue (11) 1 (2021-02-08PP. 1-13 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
36.  عزیزالله خیریفاطمه هادی اسکی کندمسعود ارغوانیالهام جعفر پور
Morphological Traits and Essential Oils Components of Satureja Sahendica from Bostanabad Natural Habitats
بررسی صفات مورفولوژیکی و ترکیبات اسانسی مرزه سهندی (Satureja sahendica) رویشگاه های طبیعی بستان آباد
فنآوری تولیدات گیاهی شماره 2 (1399/10/25صفحات 41-52 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
35.  بیتا دیانتیمسعود ارغوانیعزیزالله خیریستاره امانی فر
Effect of mycorrhizal fungi on morphophysiologycal traits of Teucrium chamaedrys L. under salt stress conditions
اثر قارچ مایکوریزا بر ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیکی Teucrium chamaedrys L. در شرایط تنش شوری
علوم باغبانی ایران شماره 51-3 (1399/09/28صفحات 621-632 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
34.  قاسم اقلیماعزیزالله خیریمحسن ثانی خانیجواد هادیانمیترا اعلائیصمد نژاد ابراهیمی
Investigation of Phytochemical Variability, Antioxidant Activity and Ecological Conditions of Native Iranian Glycyrrhiza glabra L.
Investigation of Phytochemical Variability, Antioxidant Activity and Ecological Conditions of Native Iranian Glycyrrhiza glabra L.
international journal of horticultural science and technology - Issue 7-4 (2020-11-10PP. 387-400 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
33.  عزیزالله خیریمحدثه زراندودافسون رضایی علولوطاهر برزگر ساربانقلیمیترا اعلائی
Effects of nitroxin and ammonium sulfate on some of the traits of Marrubium vulgare L.
اثرات کود زیستی نیتروکسین و سولفات آمونیوم بر برخی صفات گیاه داروئی فراسیون (.Marrubium vulgare L )
فرآیند و کارکرد گیاهی- انجمن فیزیولوژی گیاهی شماره 38 (1399/08/17صفحات 415-426 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
32.  عزیزالله خیریزهرا بهارمست ضیابریمحسن ثانی خانیعلی سلیمانی
Study and comparison of morphological and phytochemical traits of Mentha pulegium L. in different habitats of Guilan province
بررسی و مقایسه صفات مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی گیاه داروئی Mentha pulegium L در رویشگاه‌های مختلف طبیعی و زراعی استان گیلان
اکو فیتو شیمی گیاهان دارویی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان با همکاری انجمن گیاهان دارویی شماره 30 (1399/06/15صفحات 60-75 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
31.  محسن مظفریفرهنگ رضوی یاریجان علیاولی ربیعیعزیزالله خیریاکبر حسنی
Effect of Preharvest Sprays of Selenium on Qualitative and Biochemical Characteristics of Grapes the Fakhry Cultivar (Vitis vinifera cv Fakhri)
اثر محلول پاشی قبل از برداشت سلنیم بر ویژگی های کیفی و بیوشیمیایی انگور رقم فخری (Vitis vinifera cv. Fakhri)
علوم باغبانی شماره 34-1 (1399/03/27صفحات 61-74 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
30.  محسن ثانی خانیعارفه راستگوعزیزالله خیریمیترا اعلائی
Effect of foliar stimulative salicylic acid and proline on steviol glycosides and phenolic contents of Stevia rebaudiana (Bert.)
اثرات محلولپاشی محرکهای سالیسیلیک اسید و پرولین بر محتوای گلیکوزیدهای استویول و ترکیبات فنلی گیاه استویا (Stevia rebaudiana (Bert.
فرآیند و کارکرد گیاهی- انجمن فیزیولوژی گیاهی شماره جلد 9 شماره 36 (1399/03/18صفحات 1-14 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
29.  محسن ثانی خانیارزو اکبریعزیزالله خیری
Effect of phenylalanine and tryptophan on morphological and physiological characteristics in colocynth plant (Citrullus colocynthisL.)
اثر فنیل‌آلانین و تریپتوفان بر صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی هندوانه ابوجهل (Citrullus colocynthis L.)
فرآیند و کارکرد گیاهی- انجمن فیزیولوژی گیاهی شماره 9-35 (1399/02/16صفحات 317-328 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
28.  افسون رضایی علولوعزیزالله خیریمحسن ثانی خانیمسعود ارغوانی
The effect of salicylic acid, glycine betaine and gamma amino butyric acid foliar spray on Carla antioxidant activity under water deficit stress
اثر محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک، گلایسین بتائین و گاما آمینو بوتیریک اسید بر فعالیت آنتی‌اکسیدانی گیاه کارلا تحت تنش کم‌آبی
اکوفیزیولوژی گیاهی شماره 12-40 (1399/01/25صفحات 140-151 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
27.  قاسم اقلیمامحسن ثانی خانیعزیزالله خیریجواد هادیانمیترا اعلائی
Assessment of genetic variability among Glycyrrhiza glabra L. populations based upon morphological and phytochemical characteristics
بررسی تنوع ژنتیکی برخی از جمعیت های شیرین بیان ایران (Glycyrrhiza glabra L.) با استفاده از خصوصیات ریخت شناسی و فیتوشیمیایی
پژوهش های تولید گیاهی شماره جلد 26، شماره 4 (1398/12/03صفحات 209-226 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
26.  افسون رضایی علولوعزیزالله خیریمحسن ثانی خانیمسعود ارغوانی
Effect of salicylic acid, glycine betaine and gamma amino butyric acid as foliar application on physiological indices of bitter melon (Momordica charantia L.) under water deficit Stress
اثر محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک، گلایسین‌بتائین و گاما آمینوبوتیریک اسید بر خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه دارویی کارلا (Momordica charantia L.) تحت تنش کم‌آبی
فرآیند و کارکرد گیاهی- انجمن فیزیولوژی گیاهی شماره 8-33 (1398/10/30صفحات 359-371 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
25.  قاسم اقلیماعزیزالله خیریمحسن ثانی خانیجواد هادیانمیترا اعلائی
Assessment of genetic variation and grouping of licorice (Glycyrrhiza glabra L.) populations using canonical discriminant analysis
ارزیابی تنوع ژنتیکی و گروهبندی جمعیتهای شیرین بیان ( Glycyrrhiza glabra L) با استفاده از تجزیه تشخیص کانونیکی
تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران - موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران شماره 4 (1398/07/28صفحات 677-690 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
24.  قاسم اقلیمامحسن ثانی خانیعزیزالله خیریجواد هادیانمیترا اعلائی
Study and comparison of phenolic compounds, flavonoids and antioxidant activity of the native populations of licorice (Glycyrrhiza glabra L.) Iran
بررسی و مقایسه فیتوشیمیایی و فعالیت آنتی اکسیدانی جمعیت های مختلف بومی شیرین‌بیان ( Glycyrrhiza glabra L) در ایران
اکو فیتو شیمی گیاهان دارویی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان با همکاری انجمن گیاهان دارویی شماره 2 (1398/05/20صفحات 65-77 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
23.  یاسین دستیارمیترا اعلائیعزیزالله خیری
Effect of salicylic acid and methyl jasmonate on morphological traits, enzymatic activity and essential oil percentage of purple coneflower plant (Echinacea purpurea L.) in Zanjan climate
تأثیر اسیدسالیسیلیک و متیلجاسمونات بر ویژگیهای مورفولوژیکی، فعالیت آنزیمیهای آنتی اکسیدانی و درصد اسانس گیاه سرخارگل ) Echinacea purpurea L. ( در شرایط اقلیمی زنجان
علوم باغبانی ایران شماره 50 (1398/03/01صفحات 91-103 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
22.  عارفه راستگومحسن ثانی خانیعزیزالله خیریمیترا اعلائی
Effect of proline and salicylic acid on morphological and phytochemical characteristics of Stevia rebaudiana (Bert.)
اثر پرولین و اسید سالیسیلیک بر شاخص‌های مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی استویا
علوم باغبانی ایران شماره 50 (1398/02/17صفحات 209-219 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
21.  سعید پرچیانلوعزیزالله خیریمسعود ارغوانی
Effect of biofertilizers on the qualitative and quantitative characteristics of medicinal plant of the Physalis alkekengi L.
اثر کودهای زیستی بر ویژگی‌های کمی و کیفی گیاه دارویی عروسک پشت پرده (Physalis alkekengi L)
فرآیند و کارکرد گیاهی- انجمن فیزیولوژی گیاهی شماره 29 (1398/02/10صفحات 273-286 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
20.  افسون رضایی علولوعزیزالله خیریمحسن ثانی خانیمسعود ارغوانی
Effect of Salicylic Acid and Glycine Betaine Foliar Application on Morpho-Physiological Characteristics of Carla (Momordica charantia L.) under Water Deficit Stress
اثر محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک و گلایسین بتائین بر خصوصیات مرفوفیزیولوژیکی کارلا (Momordica charantia L.) تحت تنش کم‌آبی
دانش کشاورزی و تولید پایدار - دانشگاه تبریز شماره 29 (1398/02/01صفحات 223-235 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
19.  زینب محکمیعزیزالله خیریمهدی توکلی زادهمحسن ثانی خانیعباسعلی بهاری
Total phenolic content, total flavonoid content and antioxidant activity evaluation of methanolic extracts of Momordica charantia L., Cucurbita pepo L. cultivar pumpkin, Ecballium elaterium (L.) A.Rich, Lagenaria siceraria L. cultivar Marankka
سنجش میزان فنل تام، فلاونوئید تام و فعالیت آنتی¬اکسیدانی میوه ی چهار گیاه داروئی Momordica charantia L., Cucurbita pepo L. cultivar pumpkin, Ecballium elaterium (L.) A.Rich, Lagenaria siceraria L. cultivar Marankka
اکو فیتو شیمی گیاهان دارویی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان با همکاری انجمن گیاهان دارویی شماره 4 (1397/12/28صفحات 26-39 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
18.  رویا زیرکعلی سلیمانیمهرشاد زین العابدینیحمید حاتمی ملکیعزیزالله خیری
Evaluation of Genetic Diversity of Elaeagnus angustifolia Using Morphological and AFLP Molecular Markers
ارزیابی تنوع ژنتیکی سنجد با استفاده از نشانگرهای مرفولوژیکی و مولکولی AFLP
پژوهش های ژنتیک گیاهی شماره 2 (1397/12/20صفحات 41-54 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
17.  محسن مظفریولی ربیعیفرهنگ رضوی یاریجان علیاعزیزالله خیریاکبر حسنی
Impacts of preharvest sprays of fulvic acid on some quality and antioxidant properties of grapes the Fakhry Cultivar (Vitis vinifera cv Fakhri)
اثر محلول پاشی قبل از برداشت فولویک اسید بر برخی ویژگیهای کیفی و پاداکسندگی انگور رقم فخری ( Vitis vinifera cv Fakhri
علوم باغبانی ایران شماره 49(3) (1397/09/01صفحات 813-825 

16.  عزیزالله خیریرقیه باباخانی اصلمحسن ثانی خانیفرهنگ رضوی یاریجان علیا
Effects of Nitroxine and Thiobacillus biofertilizers on morphological and phytochemical properties of Mentha pipertita L.
بررسی اثرات کودهای بیولوژیک نیتروکسین و تیوباسیلوس بر صفات مورفولوژیک و فیتوشیمیایی نعناع فلفلی( Mentha piperita)
اکوفیزیولوژی گیاهی شماره 33 (1397/07/14صفحات 34-42 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
15.  عزیزالله خیریهاجر پارسامحسن ثانی خانیفرهنگ رضوی یاریجان علیا
Effect of bio-fertilizers and nitrogen on quantitative and qualitative characteristics of tepals in saffron (Crocus sativus L.)
اثر کودهای زیستی و نیتروژن بر خصوصیات کمی و کیفی گلبرگ زعفران Crocus sativus L
زراعت و فناوری زعفران- دانشگاه تربت حیدریه با همکاری انجمن گیاهی دارویی ایران شماره 6 (1397/07/10صفحات 309-322 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
14.  هاجر پارساعزیزالله خیریمحسن ثانی خانیفرهنگ رضوی یاریجان علیا
The effect of nitrogen-fixing biofertilizers and urea on quantitative and qualitative traits of saffron (Crocus sativus L.)
تاثیر کودهای بیولوژیک تثبیت کننده نیتروژن و اوره بر صفات کمی و کیفی زعفران (Crocus sativus)
پژوهش های زعفران شماره 6 (1397/07/01صفحات 141-153 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
13.  مهیا قربانیزهرا موحدی عزیزالله خیریمجید رستمی بروجنی
Effect of salinity stress on some morphophysiological traits and quantity and quality of essential oil of peppermint
تأثیر تنش شوری بر برخی از صفات مورفوفیزیولوژیک و کمیت و کیفیت اسانس نعناع فلفلی
تنش های محیطی در علوم زراعی شماره 11 (1397/06/12صفحات 413-420 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
12.  سعید پرچیانلوعزیزالله خیریمسعود ارغوانیمحمداسماعیل امیری
The Effects of Nitroxin and Biosoulfur Biofetilizers on Morphological and Phytochemical Traits of Winter Cherry (Physalis alkekengi)
اثر کودهای زیستی نیتروکسین و بیوسولفور بر صفات مورفولوژیک و فیتوشیمیایی گیاه دارویی عروسک پشت پرده
دانش کشاورزی و تولید پایدار - دانشگاه تبریز شماره 4 (1396/10/24صفحات 39-49 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
11.  محمد صفری چالابهمسعود ارغوانیعزیزالله خیری
Effect of salicylic acid on morphological and physiological characteristics of vetiver grass under water deficit stress conditions
اثر سالیسیلیک اسید بر ویژگی های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی وتیورگرس تحت شرایط تنش کم آبی
به زراعی کشاورزی شماره (3)19 (1396/09/16صفحات 591-603 

10.  عزیزالله خیریمحمد ویسیمحسن ثانی خانی
Effect of micro-elements of Fe, Zn and Mn on some characteristics of Borage (Borago officinalis L.)
تأثیر عناصر ریزمغذی آهن، روی و منگنز بر برخی خصوصیات گیاه دارویی گل‌گاوزبان باغی
اکوفیزیولوژی گیاهی شماره 29 (1396/08/04صفحات 183-194 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
9.  عزیزالله خیریهانیه توریسید نجم الدین مرتضوی
Effects of drought stress and jasmonic acid elicitors on morphological and phytochemical characteristics of peppermint (Mentha piperita L.)
أثیر تنش خشکی و جاسمونیک اسید روی صفات مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.)
تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران - موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران شماره 33 (1396/03/30صفحات 268-280 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
8.  ابوحسن فرهنگ سردرودیعلی سلیمانیعزیزالله خیریرامین زیباسرشت
Essential Oil Composition of Achillea aucheri Boiss at Different Growing Altitudes in Damavand, Iran
بررسی ترکیبات اسانس بومادران دماوندی در ارتفاعات رشدی مختلف دماوند، ایران
Journal of Agricultural Science and Technology Issue 19 (2017-03-30PP. 357-364 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
7.  محسن پناهی نیامحسن ثانی خانیعزیزالله خیری
Morphological characteristics and essential oil production of sweet basil (Ocimum basilicum L.) under application of nitrogen and iron
خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد اسانس گیاه ریحان (Ocimum basilicum L) با کاربرد نیتروژن و آهن
دانش کشاورزی و تولید پایدار - دانشگاه تبریز شماره 26:4 (1395/10/06صفحات 157-166 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
6.  مسعود ارغوانیعزیزالله خیریسعیده سوادکوهیسهیلا طاهری اردلی
Growth and Phytochemical Content of Cynodon dactylon (L.) Pers. as Affected by Trinexapac-ethyl and Paclobutrazol
اثر ترینگزاپک اتیل و پاکلوبوترازول بر رشد و محتوای فیتوشیمیایی چمن آفریقایی
journal of medicinal plants and by-products شماره 5(1) (1395/07/09صفحات 7-13 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
5.  عزیزالله خیریمسعود ارغوانیمحبت خستو
Effects of organic fertilizers application on morphophysiological characteristics of calendula (Calendula officinalis L.)
تأثیر کاربرد کودهای آلی بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L.)
تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران - موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران شماره 31(6) (1394/12/19صفحات 1047-1057 
  علمی-پژوهشی
معتبر
4.  فهیمه صالحیعزیزالله خیریعلی اسکندریمحمدباقر رضایی
Effect of gamma irradiation on morphological and phytochemical characteristics of Thymus vulgaris L.
تاثیر پرتودهی اشعه گاما بر صفات مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی گیاه دارویی.Thymus vulgaris L
اکو فیتو شیمی گیاهان دارویی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان با همکاری انجمن گیاهان دارویی شماره 3 (1394/09/25صفحات 10-21 

3.  ابوحسن فرهنگ سردرودیعزیزالله خیریعلی سلیمانیرامین زیباسرشت
Evaluation of Morphological Traits and Oil Contents of Achillea aucheri from Different Altitudes
ارزیابی صفات مورفولوژیکی و مقدار اسانس بومادران دماوندی در ارتفاعات مختلف
Journal of Medicinal Plants Research Issue 2 (2014-12-25PP. 127-131 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
2.  عزیزالله خیریسفید کن فاطمهمجتبی دلشادفتاحی مقدم محمد رضاایزدی دربند علی
Phytochemical variation of essential oils of Achillea millefolium L.from different habitats of Iran
بررسی تنوع فیتوشیمیایی اسانس بومادران هزاربرگ (Achillea millefolium L.) رویشگاه های مختلف ایران
تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران - موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران شماره 4 (1391/12/26صفحات 767-779 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
1.  عزیزالله خیریخلیقی احمدمستوفی یونسروح انگیز نادری
Effects of gibberellic acid (GA3) and benzyladenine on tuberose quality and quantity
تأثیر غلظت های مختلف جیبرلین و 6- بنزیل آدنین روی خصوصیات کمی و کیفی گل مریم رقم پُرپَر
به زراعی کشاورزی شماره دوره 13 ، شماره 1 (1390/02/15صفحات 9-20 


Presentations in Seminars & Conferences


ملی معتبر 89. راضیه بیگلری فراشسارا علی پناهعزیزالله خیری
میکروگرین ها، منبع غذایی بالقوه - محصول کشاورزی مدرن
Microgreens, a potential food source of modern agricultural produce
- دانشگاه جیرفت, جیرفت, 2024-02-21 - 2024-02-21
ملی معتبر 88. راضیه بیگلری فراشعزیزالله خیری
بررسی کاربرد گیاهان دارویی در فضای سبز شهری با تاکید بر مناطق گرم و خشک جنوب
Investigating the use of medicinal plants in urban green spaces with emphasis on hot and dry areas in the south of the country
- دانشگاه جیرفت, جیرفت, 2024-02-21 - 2024-02-21
ملی معتبر 87. راضیه بیگلری فراشعزیزالله خیری
مروری بر باغبانی درمانی و نقش آن بر بهبود اختلالات روانی
An overview of therapeutic horticulture and its role in improving psychological disorders
- دانشگاه جیرفت, جیرفت, 2024-02-21 - 2024-02-21
ملی معتبر 86. راضیه بیگلری فراشعزیزالله خیریمحسن ثانی خانی
بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره هیدروالکلی دانه، گوشت میوه و پوست لوفای خوراکی(Luffa aegyptiaca L.)
Investigating the antioxidant activity of the hydroalcoholic extract of edible Luffa (Luffa aegyptiaca L.) seeds, fruit pulp and skin.
- دانشگاه شهید باهنر کرمان, کرمان, 2024-01-28 - 2024-01-29
ملی معتبر 85. راضیه بیگلری فراشعزیزالله خیریمحسن ثانی خانی
مقایسه کالوس زایی کاج چلغوزه (Pinus gerardiana )در محیط کشت های MS و WPM
Comparison of callus formation of Pinus gerardiana in MS and WPM cultures
- دانشگاه شهید باهنر کرمان, کرمان, 2024-01-28 - 2024-01-29
بین‌المللی 84. راضیه بیگلری فراشعزیزالله خیریعباس پژوهش نمین
ردپای اکولوژیکی بشر در انقراض گونه های دارویی گیاهان کوهی
Human ecological footprint in the extinction of mountain medicinal plant species
- دانشگاه محقق اردبیلی, اردبیل, 2023-12-11 - 2023-12-12
ملی معتبر 83. مژده لطیفی کرارودیعزیزالله خیریفرهنگ رضوی یاریجان علیامحسن ثانی خانی
بررسی تاثیر کود دامی و فصل برداشت در افزایش برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی گیاه دارویی نعنا بوستانی (Mentha Spicata L.)
Investigating the effect of animal manure and harvest season on increasing some morphophysiological characteristics of the medicinal plant Mentha Spicata L.
کنگره علوم باغبانی ایران دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, گرگان, 1402/06/27 - 1402/06/30
بین‌المللی 82. نگار محمدی پورفرهنگ رضوی یاریجان علیاعزیزالله خیریزینب اصل محمدی
تاثیر تیمار پس از برداشت آرژنین بر حفظ کیفیت میوه توت فرنگی در طول انبار سرد
The effect of postharvest application of arginine on preserving quality of strawberry fruit during cold storage
- دانشگاه کردستان, سنندج, 2023-05-24 - 2023-05-25
بین‌المللی 81. سیده عظمت میریمحسن ثانی خانیعزیزالله خیریوحید اکبرپور
بهبود صفات جوانه زنی بذر گیاه دارویی سیاهدانه ) Nigella sativa L. ( با استفاده از پیش تیمار تغذیه ای
Improving Germination Characteristics of Black Seed (Nigella sativa L.) using Nutritional Priming
-- دانشگاه قم, قم قلعه, 2023-02-28 - 2023-03-02
ملی معتبر 80. حکیمه بیگدلومسعود ارغوانیاکبر حسنیعزیزالله خیری
اثر اسید هیومیک، اسید فولویک و عصاره جلبک دریایی بر تحمل به شوری گل همیشه بهار
Effect of humic acid, fulvic acid, and seaweed extracts on salinity tolerance of common marigold
کنگره علوم باغبانی ایران دانشگاه ولی عصر , رفسنجان, 1400/06/14 - 1400/06/17
بین‌المللی 79. نازگل حکمیعزیزالله خیریامیر صحراروحسین ربی انگورانی
اثر ارتفاع بر برخی ویژگی های ریخت شناسی و درصد اسانس آویشن ایرانی در رویشگاه طبیعی
The effect of altitude on some morphological features and percentage of Iranian thyme essential oil in natural habitat
- دانشگاه هنر اسلامی تبریز, تبریز, 2021-08-10 - 2021-08-12
ملی معتبر 78. فاطمه یزدان پناهمحسن ثانی خانیعزیزالله خیری
اثر ضد باکتریایی عصاره و اسانس گل بومادران بیابانی بر باکتریهای بیماری زا
Antibactrial effect of extract and essential oil of Achillea tenuifolia against pathogenic bacteria
- دانشگاه بوعلی همدان , نهاوند, 2021-05-29 - 2021-05-30
بین‌المللی 77. رویا جوادیعلی سلیمانیعلی عمارلوعزیزالله خیری
تاثیر برگ پاشی گلوتامیک اسید بر خواص فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه استویا در شرایط کشت درو شیشه ایی
The Impact of Glutamic Acid Foliar Application on Physiological and Biochemical Attributes of Stevia rebaudiana at Greenhouse Conditions
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2021-05-17 - 2021-05-18
بین‌المللی 76. رویا جوادیعلی سلیمانیعلی عمارلوعزیزالله خیری
مقایسه شاخص های رشد و ترکیبات فنولی گیاه استویا در شرایط کشت گلخانه ایی و مزرعه ایی
Comparison Growth Indices and Phenolic Compounds of Stevia rebaudiana growing at Greenhouse and Field Conditions
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2021-05-17 - 2021-05-18
بین‌المللی 75. زینب محکمیعزیزالله خیریمحسن ثانی خانی
اثر مرحله برداشت روی ویژگی های فیتوشیمیایی خیار تلخ
Effect of harvest time on phytochemical characteristics of Momordica charantia
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2021-05-17 - 2021-05-18
بین‌المللی 74. زینب محکمیعزیزالله خیریمحسن ثانی خانی
اثر مرحله رسیدن روی تجمع متابولیت های ثانویه کارلا
Effect of ripening stages on secondary metabolites accumulation in Bitter gourd
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2021-05-17 - 2021-05-18
بین‌المللی 73. راحله گرزیعزیزالله خیریحسین ربی انگورانی
مروری بر اهمیت تولید تاکسول از سرخدار (Taxus baccata L.)
A review of the importance of Taxol production from yew (Taxus baccata L.)
- دانشگاه زنجان, زنجان, 2021-05-17 - 2021-05-18
ملی معتبر 72. محمود محبیسید نجم الدین مرتضویعزیزالله خیریجلال صبا
تغییرات مورفولوژیکی سرخارگل در پاسخ به کاربرد اسیدسالیسیلیک و متیل جاسمونات
Morphophysiological changes of echinacea Under the Effects of Salicylic Acid and jasmenic Acid
--- موسسه آموزش عالی بینالود مشهد, تهران, 2020-07-07 - 2020-07-07
بین‌المللی 71. رویا زیرکعلی سلیمانیمهرشاد زین العابدینیحمید حاتمی ملکیعزیزالله خیری
AFLP-based genetic diversity assement of Elaeagnus angustifolia L.
AFLP-based genetic diversity assement of Elaeagnus angustifolia L.
-- دانشگاه زنجان و پژوهشکده چای لاهیجان, زنجان, 2019-08-28 - 2019-08-29
بین‌المللی 70. فرشاد برخوری مهنیعزیزالله خیری
تاثیر تنش کم آبیاری بر روی صفات موفوفیزیولوژیکی گیاه سیاهدانه تحت شرایط اقلیمی زنجان
Effect of low irrigation stress on morphophysiological traits of some endemic population Nigella sativa L.
-- دانشگاه زنجان - پژوهشکده چای, لاهیجان, 2019-08-28 - 2019-08-29
ملی معتبر 69. میترا اعلائیعزیزالله خیریزهرا قهرمانیمحمدامین میرزاابوالقاسمی
اثر کاربرد خارجی برخی محرکها بر شاخص های رشد فیزیولوژیکی گل محمدی
Effect of Exogenous Application of some Elicitors on Physiological Growth Indices of Rosa damascena Mill.
کنگره ملی گیاهان دارویی دانشگاه تربیت مدرس, تهران, 1398/02/04 - 1398/02/05
بین‌المللی 68. مرتضی سلیمی فارابعزیزالله خیریمحسن ثانی خانی
بررسی تأثیر محلول پاشی پوتریسین، گلایسین بتاتین و اسید فولیک روی برخی خواص مرفولوژیکی و بیوشیمیایی خیار وحشی) Ecballium elaterium )
Effect of putrescine, glycine betaine and folic acid foliar spray on the morphological and biochemical characteristics of wild cucumber fruit (Ecballium elaterium)
- انجمن علمی گیاهان دارویی کشور, مشهد, 2019-03-13 - 2019-03-14
بین‌المللی 67. سمیه قربان زادهعزیزالله خیریمحسن ثانی خانیمسعود ارغوانی
اثر تیمار گلایسین بتائین و پلی آمین بر روی رنگیزه های فتوسنتزی و برخی صفات گیاه دارویی تحت تنش کم آبی گل مغربی (Oenothera biennis L.)
Effect of putrescine and glycine betaine on photosynthetic pigments and some indices of evening primrose (Oenothera biennis L.) under water deficit stress
- انجمن علمی گیاهان دارویی کشور و دانشگاه علوم پزشکی مشهد, مشهد, 2019-03-13 - 2019-03-13
بین‌المللی 66. ندا جسمانیعزیزالله خیریمیترا اعلائیجعفر نیکبخت
تاثیر محلولپاشی سالسیلیک اسید و سدیم نیتروپروساید (SNP) بر صفات مورفولوژیکی گل محمدی (Rosa damascene Mill.) تحت تنش کم آبی
Effect of Salicilic acid and Sodium nitro proside foliar application on Rosa damascena Mill under water deficit stress
- انجمن علمی گیاهان دارویی کشور و دانشگاه علوم پزشکی مشهد, مشهد, 2019-03-13 - 2019-03-13
بین‌المللی 65. زهره محمدیمحسن ثانی خانیعزیزالله خیریسید نجم الدین مرتضوی
اثر محلول پاشی اسپرمین بر رشد و تولید گیاه دارویی بادرنجبویه (.Melissa officinalis L) در شرایط گلخانه
Effect of spermine on growth and production of Melissa officinalis under greenhouse condition
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-08-27 - 2018-08-28
بین‌المللی 64. عزیزالله خیریالهام جعفر پور
برخى روش های بیوتکنولوژی حفاظت از گیاهان دارویى
Some biotechnological approach for medicinal plants conservation
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-08-27 - 2018-08-28
بین‌المللی 63. محمدامین میرزاابوالقاسمیمیترا اعلائیعزیزالله خیریزهرا قهرمانی
تاثیر استعمال خارجی گاماآمینوبوتریک اسید روی رشد و صفات زینتی گل محمدی
Effect of exogenous γ-aminobutyric acid on growth and ornamental properties of Damascus rose
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-08-27 - 2018-08-28
بین‌المللی 62. مهنوش رحمانیمحسن ثانی خانیعزیزالله خیریسید نجم الدین مرتضوینرجس فرزین
بررسی اثر محلول پاشی کیتوزان بر رنگدانه های فتوسنتزی و عملکرد گیاه دارویی نعناع در شرایط کم آبیاری
The effect of foliar application of Chitosan on photosynthetic pigments and Mentha performance under under deficit irrigation condition
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-08-27 - 2018-08-28
بین‌المللی 61. مه لقا رحیمیمحسن ثانی خانیعزیزالله خیریمیترا اعلائی
بررسی ترکیبات شیمیایی اسانس و خاصیت آنتی اکسیدانی سه گونه آویشن
Chemical composition of essential oil and antioxidant activity of three species of thyme
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-08-27 - 2018-08-28
بین‌المللی 60. مه لقا رحیمیمحسن ثانی خانیعزیزالله خیریمیترا اعلائی
مطالعه ترکیبات شیمیایی آویشن Thymus lancifolius در منطقه گاوازنگ شهرستان زنجان
Study on chemical composition of Thymus lancifolius in the Gavazang region of Zanjan city
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-08-27 - 2018-08-28
بین‌المللی 59. زهره محمدیمحسن ثانی خانیعزیزالله خیریسید نجم الدین مرتضوی
اثر محلول پاشی بنزیل آدنین بر میزان کلروفیل و صفات رشدی گیاه دارویی بادرنجبویه (.Melissa officinalis L) در شرایط گلخانه
Effect of benzyladenine on chlorophyll content and grow th parameters of Melissa officinalis under greenhouse condition
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-08-27 - 2018-08-28
بین‌المللی 58. مهنوش رحمانیمحسن ثانی خانیعزیزالله خیریسید نجم الدین مرتضوینرجس فرزین
بررسی اثر محلول پاشی بنزیل آدنین بر رنگدانه های فتوسنتزی و عملکرد گیاه دارویی نعناع در شرایط کم آبیاری
Effect of foliar application of BA on photosynthetic pigments and yield of Mentha under deficit irrigation condition
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-08-27 - 2018-08-28
بین‌المللی 57. الهام جعفر پورعزیزالله خیریمحسن ثانی خانی
مهندسى متابولیت گیاهان دارویى
Medicinal plants metabolic engineering
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-08-27 - 2018-08-28
بین‌المللی 56. نرگس عسگریمحسن ثانی خانیعزیزالله خیریمیترا اعلائینرجس فرزین
اثر محلول پاشی بنزیل آدنین بر برخی صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه مورد (Myrtus communis L) تحت شرایط کم آبیاری
Effect of benzyladenine onsome morphological and phytochemical traits of common myrtle (Myrtus communis L.) under water deficit condition
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-08-27 - 2018-08-28
بین‌المللی 55. محسن مظفریولی ربیعیفرهنگ رضوی یاریجان علیاعزیزالله خیریاکبر حسنی
تاثیر تیمار قبل از برداشت سلنیوم بر خواص آنتی اکسیدانی کشمش انگور فخری
Effect of preharvest selenium sprays on antioxidant properties of Fakhri grape rasins
International Conference of Biology دانشگاه مراغه, مراغه, 2018-08-22 - 2018-08-24
بین‌المللی 54. محسن مظفریولی ربیعیفرهنگ رضوی یاریجان علیاعزیزالله خیریاکبر حسنی
تاثیر تیمار قبل از برداشت فولویک اسید بر خصوصیات کیفی انگور رقم فخری
Effect of preharvest fulvic acid on qualitative properties of grape Fakhri cultivar
International Conference of Biology دانشگاه مراغه, مراغه, 2018-08-22 - 2018-08-24
ملی معتبر 53. فاطمه ترکیانفریبا سعادتی عزیزالله خیریعباسعلی زمانی
استخراج و شناسایی آلکالوییدهای موجود در گونه های پاپاورآسه بومی ایران
Extraction and Identification of the Alkaloids in Papaveraceae Endemic Plant Resources in Iran
Iranian chemistery congress دانشگاه فردوسی مشهد, مشهد, 2018-07-17 - 2018-07-19
ملی معتبر 52. میترا اعلائیعزیزالله خیریمحمدامین میرزاابوالقاسمی
تاثیر آسکوربیک اسید و اسپرمین بر صفات مورفوفیزیولوژیکی و رنگریزه های فتوسنتزی و فلاونوییدی گل محمدی در شرایط اقلیمی زنجان
Effect of Ascorbic Acid and Spermine on Morphological Traits and Photosynthetic and Flavonoids Pigments of Damask Rose (Rosa damascena Mill.) in Zanjan Climate
کنگره ملی گیاهان دارویی شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی و دانشگاه شهید بهشتی شیراز, شیراز, 1397/02/22 - 1397/02/24
بین‌المللی 51. ارزو اکبریمحسن ثانی خانیعزیزالله خیری
اثر اسید سالیسیلیک بر رشد، تولید محصول و ترکیبات فعال هندوانه ابوجهل
Effect of salicylic acid on growth, yield and active substances of Citrullus colocynthis L.
International Horticultural congress (IHC) دانشگاه تربیت مدرس, Iran, Islamic Republic of, 2017-09-04 - 2017-09-07
بین‌المللی 50. ارزو اکبریمحسن ثانی خانیعزیزالله خیری
اثر فنیل آلانین و تریپتوفان بر صفات مورفولوژیکی و تولید محصول در هندوانه ابوجهل Citrullus colocynthis L
Effect Of Phenylalanine And Tryptophan On Morphological Traits And Crop Production In Citrullus Colocynthis L.
International Horticultural congress (IHC) دانشگاه تربیت مدرس, 2017-09-04 - 2017-09-07
بین‌المللی 49. عارفه راستگومحسن ثانی خانیعزیزالله خیریمیترا اعلائی
اثرات محلول پاشی پرولین و اسید سالیسیلیک بر برخی صفات رویشی گیاه استویا Stevia rebaudiana (Bert.)
Effect Of Foliar Application Of Proline And Salicylic Acid On Growth Characteristics Of Stevia Rebaudiana (BERT.)
International Horticultural congress (IHC) دانشگاه تربیت مدرس, 2017-09-04 - 2017-09-07
بین‌المللی 48. هاجر پارساعزیزالله خیریمحسن ثانی خانیفرهنگ رضوی یاریجان علیا
بررسی اثر کودهای ازتوبارور - 1 و نیتروکارا بر خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد گیاه دارویی زعفران (Crocus sativus)
The Effect Of Bio-Fertilizers Azotobarvar-1 And Nitrokara On Morphological Characteristics And Yield Of Saffron (Crocus Sativus L.)
International Horticultural congress (IHC) دانشگاه تربیت مدرس تهران, Iran, Islamic Republic of, 2017-09-04 - 2017-09-07
بین‌المللی 47. هاجر پارساعزیزالله خیریمحسن ثانی خانیفرهنگ رضوی یاریجان علیا
اثر نوع منبع نیتروژن بر میزان محصول، فعالیت آنتی اکسیدانی و ترکیبات فعال زعفران
Effect of various nitrogen sources on yield, antioxidant activity and active substances of saffron (Crocus sativus L.)
International Horticultural congress (IHC) دانشگاه تربیت مدرس, Iran, Islamic Republic of, 2017-09-04 - 2017-09-07
بین‌المللی 46. عارفه راستگومحسن ثانی خانیعزیزالله خیریمیترا اعلائی
اثر اسید اسکوربیک بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و تولید استویا
Effect of Ascorbic Acid on Morpho-Physiological Characteristics and Production of Stevia Rebaudiana (BERT.)
International Horticultural congress (IHC) دانشگاه تربیت مدرس, Iran, Islamic Republic of, 2017-09-04 - 2017-09-07
بین‌المللی 45. میترا اعلائییاسین دستیارعزیزالله خیری
اثر گذاری متیل جاسمونات و سالیسیلیک اسید بر عملکرد و خصوصات فیزیولوژیکی سرخارگل
Methyle jasmonate and salicylic acid affected on the yield and phisiological attributs of Echinaceae Purpurea
International Horticultural congress (IHC) تربیت مدرس, 2017-09-04 - 2017-09-07
ملی معتبر 44. زهره میرزاییمحسن ثانی خانیعزیزالله خیریسید نجم الدین مرتضوی
اثر تیمار فنیل آلانین بر تولید متابولیت های ثانویه گیاه دارویی ماریتیغال (Silybum marianum) در شرایط درون شیشه ای
Effect of phenylalanine on production of secondary metabolites in Silybum marianum under in vitro condition
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2017-09-02 - 2017-09-03
ملی معتبر 43. مسعود ارغوانیمحمد صفری چالابهعزیزالله خیری
اثر سالیسیلیک‌اسید بر پاسخهای فیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی وتیورگرس به تنش کم آبی
Effect of salicylic acid on physiological and phytochemical responses of vetiver grass to water deficit stress
کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران دانشگاه زنجان, زنجان, 1396/06/08 - 1395/06/09
ملی معتبر 42. مسعود ارغوانیمحمد صفری چالابهعزیزالله خیری
اثر سالیسیلیک‌اسید بر فعالیت آنزیمهای آنتی‌اکسیدان وتیورگرس در شرایط تنش کم آبی
Effect of salicylic acid on antioxidant enzymes activities of vetiver grass under water deficit stress
کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران دانشگاه زنجان, زنجان, 1396/06/08 - 1396/06/09
ملی معتبر 41. سعید پرچیانلوعزیزالله خیریمسعود ارغوانیمحمداسماعیل امیری
اثر کودهای زیستی نیتروکسین و بیوسولفور بر شاخص های رشدی گیاه دارویی عروسک پشت پرده
The Effects of Nitroxin and biosoulfur Biofetilizers on growth indices of winter cherry
کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران دانشگاه زنجان, زنجان, 1396/06/08 - 1396/06/09
ملی معتبر 40. محمدرضا احدیعزیزالله خیریعلی سلیمانیمحسن ثانی خانی
بررسی میزان اسید آسکوربیک و تنوع مورفولوژیکی میوه جمعیتهای نسترن کوهی (Rosa canina L.) در منطقه طارم
Assessment of diversity ascorbic acid and morphological diversity fruit populations dog rose (Rosa canina L.) in region Tarom
کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران دانشگاه زنجان, زنجان, 1396/06/08 - 1396/06/09
ملی معتبر 39. عزیزالله خیریهاجر پارسامحسن ثانی خانیفرهنگ رضوی یاریجان علیا
بهبود متابولیت‌های ثانویه و کلروفیل گیاه زعفران(Crocus sativus L) تحت تاثیر باکتری‌های تثبیت کننده نیتروژن
Improvement secondary metabolites and chlorophyll content in saffron (Crocus sativus L.) affected by nitrogen-fixing bacteria
کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران دانشگاه زنجان, زنجان, 1396/06/08 - 1396/06/09
ملی معتبر 38. یاسین دستیارمیترا اعلائیعزیزالله خیری
تاثیر برخی ترکیبات محرک بر صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه سرخارگل
Effects of some elicitors onmorphological and physiological traits in (Echinaceaepurpurea L.)
کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران دانشگاه زنجان, زنجان, 1396/06/08 - 1396/06/09
ملی معتبر 37. یاسین دستیارمیترا اعلائیعزیزالله خیری
اثر سالیسیلیک اسید و متیل جاسمونات بر شاخص های رویشی و زایشی در گیاه سرخارگل
EFFECT OF SALICYLIC ACID AND METHYLE JASMONATE ON ECHINACEAE PURPUREA L. VEGETATIVE AND GENERATIVE INDICES.
کنگره ملی گیاهان دارویی شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی, تهران, 1396/02/19 - 1396/02/20
ملی معتبر 36. محمد ویسیعزیزالله خیریمحسن ثانی خانی
بررسی تاثیر عناصر کم مصرف آهن، روی و منگنز بر خصوصیات مورفولوژیکی گیاه دارویی گل گاو زبان باغی
Effects of micro-elements (Fe, Zn and Mn) on morphological characteristics of Borago officinalis
همایش ملی یافته های پژوهش و فناوری در اکوسیستم های طبیعی و کشاورزی پژوهشگاه مجازی دانشگاه تهران و دانشگاه تهران, تهران, 1395/08/28 - 1395/08/28
ملی معتبر 35. محمد صفری چالابهمسعود ارغوانیعزیزالله خیری
اثر کاربرد سدیم نیتروپروساید بر تحمل به تنش کم‌آبی گیاه وتیورگرس
Effect of sodium nitroprusside application on water deficit stress tolerance of vetiver grass
همایش ملی یافته های پژوهش و فناوری در اکوسیستم های طبیعی و کشاورزی پژوهشگاه مجازی دانشگاه تهران و دانشگاه تهران, تهران, 1395/07/28 - 1395/07/28
بین‌المللی 34. عزیزالله خیریرقیه باباخانی اصلمحسن ثانی خانیفرهنگ رضوی یاریجان علیا
بررسی اثرات کودهای بیولوژیک روی صفات مورفولوژیکی و میزان اسانس نعناع فلفلی (Mentha piperita L).
Effects of biofertilizers on morphological properties andessential oils of peppermint
International Conference of Biology دانشگاه تبریز, تبریز, 2016-08-30 - 2016-09-01
بین‌المللی 33. عزیزالله خیریمسعود ارغوانی
ترکیبات شیمیایی و مقدار اسانس گیاه دارویی بومادران بیابانی رویشگاه زنجان
Essential oils content and composition of Achillea tenuifolia From Zanjan habitat
International Conference of Biology دانشگاه تبریز, تبریز, 2016-08-30 - 2016-09-01
بین‌المللی 32. محسن پناهی نیامحسن ثانی خانیعزیزالله خیری
اثرات کودهای نیتروژن و آهن بر رنگیزه‌های فتوسنتزی و عملکرد اسانس گیاه دارویی ریحان بنفش
Effects of Nitrogen and Iron Nutrition on Photosynthetic Pigments and Essential Oil yield of Red Basil
International Conference of Biology دانشگاه تبریز, تبریز, 2016-08-30 - 2016-09-01
ملی معتبر 31. محسن پناهی نیامحسن ثانی خانیعزیزالله خیری
تأثیر کودهای نیتروژن و آهن بر خصوصیات مورفولوژیک، درصد و عملکرد اسانس گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L)
EFFECTS OF NITROGEN AND IRON FERTILIZERS ON PLANT GROWTH CHARACTERISTICS AND ESSENTIAL OIL PRODUCTION OF BASIL (OCIMUM BASILICUM L.)
کنگره ملی گیاهان دارویی شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی, اصفهان, 1395/02/29 - 1395/02/30
ملی معتبر 30. گلناز محمدی جعفرآبادمحسن ثانی خانیعزیزالله خیریمحسن پناهی نیا
بررسی اثرات هورمون اسید جیبرلیک بر برخی صفات مورفولوژیکی کدو پوست کاغذی (Cucurbita pepo var. Styriaca)
EFFECTS of FOLIAR APPLICATION of GA3 on PLANT GROWTH CHARACTERISTICS and SEED PRODUCTION of MEDICINAL PUMPKIN (Cucurbita Pepo Var. Styriaca)
کنگره ملی گیاهان دارویی شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی, اصفهان, 1395/02/29 - 1395/02/30
ملی معتبر 29. هانیه توریعزیزالله خیریسید نجم الدین مرتضوی
تاثیر محلولپاشی سالیسیلیک اسید بر صفات فیزیولوژیکی نعناع فلفلی (Menta piperita )تحت شرایط تنش خشکی
The effect of salicylic acid spraying on some physiological characteristics of peppermint under
کنگره علوم باغبانی ایران دانشگاه شهید چمران اهواز, اهواز, 1394/11/05 - 1394/11/08
ملی معتبر 28. فاطمه هادی اسکی کندعزیزالله خیری
مطالعه تنوع مورفولوژیکی مرزه سهندی (Satureja sahendica) در رویشگاههای طبیعی بستان آباد
Morphological diversity of Satureja sahendica from Bostanabad habitats
کنگره علوم باغبانی ایران دانشگاه شهید چمران اهواز, اهواز, 1394/11/05 - 1394/11/08
ملی معتبر 27. هانیه توریعزیزالله خیریسید نجم الدین مرتضوی
ارزیابی شاخص های عملکردی و میزان کلروفیل برگ نعناع فلفلی Mentha piperita تحت تنش خشکی در شرایط گلخانه ای
Assessment of yield indicators and chlorophyll content of Mentha piperita under drought stress in greenhouse conditions
- دبیرخانه داءمی همایش, همدان, 2015-08-27 - 2015-08-27
ملی معتبر 26. فهیمه صالحیعزیزالله خیری
تاثیر پرتودهی گاما بر روی سرعت، درصد جوانه¬زنی و شاخص بنیه بذر آویشن باغی
The effect of gamma irradiation on speed, germination and seed vigor of thyme
همایش ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی دانشگاه زابل, تهران, 1394/02/31 - 1394/02/31
ملی معتبر 25. محسن ثانی خانیگلناز محمدی جعفرآبادعزیزالله خیری
اثرات احتمالی محصولات تراریخته بر تنوع زیستی گیاهی
Possible effects genetically modified (GM) plants on biodiversity
همایش ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی دانشگاه زابل و موسسه زرین قلم, تهران, 1394/02/31 - 1394/02/31
ملی معتبر 24. محسن ثانی خانیعزیزالله خیری
راهکارهای نظارت بر ایمنی زیستی محصولات تراریخته
Solutions to monitor biological safety of genetically modified (GM) products
همایش ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی دانشگاه زابل , تهران, 1394/02/31 - 1394/02/31
ملی معتبر 23. فهیمه صالحیعزیزالله خیریعلی اسکندری
تاثیر اشعه گاما بر خصوصیات رشدی بذر آویشن باغی
Effects of Gamma irradiation on growth characteristics of thyme seed
همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای - پژوهشکده کشاورزی هسته ای, کرج, 1394/02/29 - 1394/02/30
ملی معتبر 22. مسعود ارغوانیعزیزالله خیریسعیده سوادکوهی
اثر ترینگزاپک اتیل بر محتوای فیتوشیمیایی گیاه مرغ
Effect of trinexapac-ethyl on phytochemical content of bermudagrass (Cynodon dactylon (L.) Pers.)
کنگره ملی گیاهان دارویی انجمن گیاهان دارویی با همکاری سایر دانشگاهها, تهران, 1394/02/22 - 1394/02/23
ملی معتبر 21. مسعود ارغوانیعزیزالله خیریسعیده سوادکوهی
اثر پاکلوبوترازول بر محتوای فیتوشیمیایی گیاه مرغ
Effect of paclobutrazol on phytochemical content of bermudagrass (Cynodon dactylon (L.) Pers.)
کنگره ملی گیاهان دارویی انجمن گیاهان دارویی با همکاری سایر دانشگاهها, تهران, 1394/02/22 - 1394/02/23
ملی معتبر 20. عزیزالله خیریمنصور احمدیسید نجم الدین مرتضوی
تاثیر کودهای آلی بر اجزای اسانس و برخی صفات مورفولوژیکی ریحان بنفش
EFFECTS OF ORGANIC FERTILIZERS ON ESSENTIAL OILS CONSTITUENTS AND SOME CHARACTERISTICS OF PURPLE BASIL
کنگره ملی گیاهان دارویی شبکه مالی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی با همکاری انجمن گیاهان دارویی, تهران, 1394/02/22 - 1394/02/23
ملی معتبر 19. عزیزالله خیریمسعود ارغوانیمحبت خستو
تاثیر کودهای آلی بر خصوصیات فیتوشیمیایی گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis )
EFFECTS OF ORGANIC FERTILIZERS ON PHYTOCHEMICAL PROPERTIES OF CALENDULA
کنگره ملی گیاهان دارویی شبکه مالی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی با همکاری انجمن گیاهان دارویی, تهران, 1394/02/22 - 1394/02/23
ملی معتبر 18. محسن ثانی خانیعزیزالله خیریگلناز محمدی جعفرآباد
اثر مقادیر مختلف ازت بر شاخص های رشد و تولید اسانس در سنبل الطیب (Valeriana officinalis)
EFFECTS OF NITROGEN FERTILIZATION ON PLANT GROWTH CHARACTERISTICS AND ESSENTIAL OILS PRODUCTION IN VALERIANA OFFICINALIS
کنگره ملی گیاهان دارویی شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی, تهران, 1394/02/22 - 1394/02/23
ملی معتبر 17. محسن ثانی خانیعزیزالله خیری
اثرمقادیر مختلف فسفر بر شاخص های رشد و تولید متابولیت ثانویه گالگین در گیاه دارویی گالگا (Galega officinalis)
EFFECTS OF PHOSPHORUS FERTILIZATION ON PLANT GROWTH CHARACTERISTICS AND PRODUCTION OF SECONDARY METABOLITE GALEGINE IN GALEGA OFFICINALIS
کنگره ملی گیاهان دارویی شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی , تهران, 1394/02/22 - 1394/02/23
ملی معتبر 16. سیده فاطمه موسویعلی سلیمانیرضایی نژاد عبدالحسن عزیزالله خیری
واکنش گیاه دارویی نعناع فلفلی به تنش شوری کلرید سدیم
Reaction of Peppermint (Mentha piperita L.) to Salinity stress induced by NaCl
- دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد, بروجرد, 2015-03-05 - 2015-03-05
ملی معتبر 15. سیده فاطمه موسویعلی سلیمانیعبدالحسین رضایی نژادعزیزالله خیری
اثر کود ورمی کمپوست بر برخی خصوصیات کمی و کیفی نعناع فلفلی
Effect of Vermicompost fertilizer on some Quantitative and Qualitative Characteristics of Peppermint
- دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد, بروجرد, 2015-03-05 - 2015-03-05
ملی معتبر 14. عزیزالله خیریفهیمه صالحی
گیاهان دارویی موثر در پیشگیری و درمان انواع سرطان
Effective Medicinal herbs on prevention and treatment of cancer
- دانشکده شهید مفتح, همدان, 2014-11-28 - 2014-11-29
ملی معتبر 13. عزیزالله خیریهانیه توری
معرفی مهمترین گیاهان دارویی قابل کشت در شرایط دیم و خشکی
Most important medicinal plants suitable for in drought and dry lands
- دانشکده شهید مفتح, همدان, 2014-11-28 - 2014-11-29
ملی معتبر 12. عزیزالله خیریمحسن ثانی خانی
تهییج کشت های سلولی برای افزایش تولید متابولیت های ثانویه
Cell cultures elicitation to increase production of secondary metabolites
- دانشکده شهید مفتح, همدان, 2014-11-28 - 2014-11-29
ملی معتبر 11. مرضیه عبدلی لعل آبادیعزیزالله خیریطاهر برزگر ساربانقلی
تاثیر ارتفاع محل رویش بر خصوصیات مورفولوژیکی بومادران (Achillea Wilhelmsii L.) در استان کرمانشاه
Effects of altitude on morphological characters of Achillea Wilhelmsii L.
-- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی زیاست جمهوری, تهران, 2014-05-21 - 2014-05-21
ملی معتبر 10. منصور احمدیعزیزالله خیریسید نجم الدین مرتضوی
اثر تیمار ورمیکومپوست بر صفات مورفولوژیکی و کمیت اسانس ریحان بنفش (Ocimum basilicum var.purple)
Vermicompost treatment effects on morphological traits and essential oils content of purple basil (Ocimum basilicum var.purple)
-- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری, تهران, 2014-03-06 - 2014-03-06
ملی معتبر 9. محبت خستوعزیزالله خیریمسعود ارغوانی
تاثیر انواع کودهای آلی روی برخی صفات مورفولوژیکی گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L.)
Evaluation of Organic Manure Effects on Morphological Characters of Calendula officinalis
-- سازمان نظام مهندسی , تهران, 2014-03-06 - 2014-03-06
ملی معتبر 8. محبت خستومژگان محمدی کبودچشمهعزیزالله خیری
مروری بر تاثیر کاربرد پوشش های خوراکی بر حفظ کیفیت پس از برداشت میوه ها
An overview of the impact of the application of edible coatings to maintain the postharvest quality of fruits
--- انجمن گروه محیط زیست, تهران, 2014-02-09 - 2014-02-09
ملی معتبر 7. محبت خستوعزیزالله خیریمسعود ارغوانی
تاثیر انواع کودهای آلی روی برخی صفات مورفولوژیکی گیاه همیشه بهار (Calendula officinalis L.)
Organic Manure Effects on Some Morphological Indices of Calendula officinalis
--- انجمن گروه محیط زیست, تهران, 2014-01-30 - 2014-01-30
ملی معتبر 6. ابوحسن فرهنگ سردرودیعزیزالله خیریعلی سلیمانی
اثر ارتفاع بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه دارویی بومادران دماوندی (Achillea aucheri )
Altitude effects on morphological and physiological characters of Achillea aucheri Boiss.
--- دانشکده شهید مفتح, همدان, 2013-10-10 - 2013-10-10
ملی معتبر 5. دهقانی تفتی احمد رضاایرج اله دادیکیانمهر محمد حسینعزیزالله خیری
بررسی اثر مقادیر مختلف کود پلیت شده دامی و اوره و ریز مغذی ها بر بر روی برخی صفات گیاه دارویی کدوی پوست کاغذی (Cucurbita pepo var. styriaca)
Effects of plated manure, Nitrogen and Microelements on Cucurbita pepo Var. styriaca
همایش ملی گیاهان دارویی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری, ساری, 1389/12/11 - 1389/12/12
ملی معتبر 4. عزیزالله خیریسفید کن فاطمهمجتبی دلشادحسنی محمد اسماعیلایزدی دربند علیفتاحی مقدم محمد رضا
بررسی ترکیبات شیمیایی اسانس اندام هوایی بومادران هزار برگ منطقه رینه دماوند
ssential oils composition of Achillea millefolium from Reyneh-Damavand
همایش ملی گیاهان دارویی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری, ساری, 1389/12/11 - 1389/12/12
ملی معتبر 3. عزیزالله خیریسفید کن فاطمهفخر طباطبایی سید محمددهقانی تفتی احمد رضا
بررسی ترکیبات شیمیایی اسانس گیاه دارویی بومادران Achillea Wilhelmsii منطقه رینه دماوند
Essential oils composition of Achillea Wilhelmsii from Reyneh-Damavand
همایش ملی گیاهان دارویی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری, ساری, 1389/12/11 - 1389/12/12
ملی معتبر 2. عزیزالله خیریایرج اله دادی
بررسی کمیت و کیفیت اسانس قسمتهای مختلف گیاه دارویی ریحان Ocimum basilicum
Evaluation of Essential oils from Basil different parts
کنگره علوم باغبانی ایران دانشگاه گیلان, رشت, 1388/04/22 - 1388/04/25
بین‌المللی 1. عزیزالله خیریخلیقی احمدمستوفی یونس
بررسی اثرات تیوسولفات نقره و سوکروز بر ماندگاری گل مریم
Effects of silver thiosulfate and sucrose on tuberose cut flowers vase life
International Horticultural Congress & Exhibition Seoul, Korea, Republic of, 2006-07-13 - 2006-07-19