خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23635   بروزرسانی: 11-07-1397

Azizollah Kheiry

علایق پژوهشی

 

متابولیت های ثانویه و خواص فیتوشیمیایی گیاهان دارویی

خواص درمانی گیاهان دارویی.

فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی

ژنتیک مولکولی و سیتوژنتیک گیاهان دارویی