خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23902   بروزرسانی: 11-07-1397

Azizollah Kheiry
عزیزاله خیری
دانشیار

پست الکترونيکی
kheiry@znu.ac.ir      kheiry@ut.ac.ir
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/kheiri-azizollah

تلفن
   4556   +98 (0) 24 3305 4547

فکس
   +98 (0) 24 3228 3202

آدرس 
دانشگاه زنجان، ساختمان شماره 2 دانشکده کشاورزی، گروه علوم باغبانی، طبقه سوم، کدپستی 38791-45371

 

 تخصص: گیاهان دارویی، ادویه ای و عطری