خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23479   بروزرسانی: 11-07-1397

Azizollah Kheiry

شرکت در کارگاههای آموزشی

1-      "استخراج مواد موثره گیاهان دارویی" – دانشگاه علوم پزشکی تهران. 1383

2-      "کروماتوگرافی گازی (GC)" - موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور. 1390

3-      "شیوه­های استاندارد بین­المللی مقالات علمی" دانشگاه تهران 1388

4-      "استخراج DNA و PCR " - دانشگاه تهران. 1389

5-      "شناخت و پیشگیری از اعتیاد در محیط های دانشگاهی". 1388

6-      "کاربرد الکتروفورز در علوم کشاورزی". 1380