خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23613   بروزرسانی: 11-07-1397

Azizollah Kheiry

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. بیوشیمی2. گیاهان دارویی (کارشناسی)3. گیاهان دارویی تکمیلی (تحصیلات تکمیلی)4. فیزیولوژی گیاهان دارویی (تحصیلات تکمیلی)5. اصلاح گیاهان دارویی (تحصیلات تکمیلی)