خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23403   بروزرسانی: 11-07-1397

Azizollah Kheiry

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تهران, ایران, فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی، ادویه ای و عطری , 1391-1386
عنوان رساله : ارزیابی تنوع ژنتیکی بومادران هزار برگ ایران با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی، فیتوشیمیایی، مولکولی و سیتوژنتیکی
زمینه رساله : فیتوشیمی و بیوتکنولوژی گیاهان دارویی
استاد راهنما : دکتر فاطمه سفیدکن و مرحوم دکتر سید محمد فخر طباطبایی

کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران, ایران, مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز , 1385-1383
عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر جیبرلیک اسید و بنزیل آدنین روی کمیت و کیفیت و اسانس گل مریم رقم پرپر
زمینه پایان نامه : گیاهان دارویی و معطر
استاد راهنما : دکتر احمد خلیقی