خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:33068   بروزرسانی: 14-10-1401

Farhad Khoeini

Publications in Journals

International ISI59.  M. Amir Bazrafshan and Farhad Khoeini
Electronic transport and thermoelectric properties of phosphorene nanodisk under an electric field
Frontiers in Physics Vol. 10,1-7 (2023) . 
International ISI58.  M Alihosseini, F Khoeini, M Neek-Amal
The solvent-driven impurity migration over graphene in the presence of electric field
Applied Surface Science Vol. 611,155512 (2023) . 
International ISI57.  M.Amir Bazrafshan and  Farhad Khoeini
Tuning Phononic and Electronic Contributions of Thermoelectric in defected S-Shape Graphene Nanoribbons
Scientific Reports Vol. 12,18419 (2022) . 
International ISI56.  Mohammad Qasemnazhand, Farhad Khoeini , Farah Marsusi
Fullerene, fullerane and the fulleryne: A comparative thermodynamic study for a new member of the carbon cage family  
Results in Physics Vol. 43,106066 (2022) . 
International ISC55.  Leila Razzaghi, Farhad Khoeini , Maryam Khalkhali, Ali Rajabpour
Heat transfer in polyethylene nanocomposites: A multiscale approach
Journal of Research on Many-body Systems Vol. 12,21 (2022) . 
International ISI54.  Mona Abdi, Bandar Astinchap, Farhad Khoeini
Electronic and thermodynamic properties of zigzag MoS2/ MoSe2 and MoS2/ WSe2 hybrid nanoribbons: Impacts of electric and exchange fields
Results in Physics Vol. 34,105253 (2022) . 
International ISC53.  Mohammad Qasemnazhand, Farhad Khoeini, Mahdieh Badakhshan    
  Investigation of electron transport properties in Fullerene and Fullerane nanocages
Iranian Journal of Physics Research Vol. 21, 441 (2022) . 
International ISC52.  Mohammad Qasemnazhand, Farhad Khoeini
Theoretical study of structural and electronic properties of sila-dodecahedrane as an optical-chemical sensor by density functional theory method
Nanomeghyas Vol. 8, 31 (2022) . 
International ISI51.  Z. Gholami, F. Khoeini
Vacancy tuned thermoelectric properties and high spin filtering performance in graphene/silicene heterostructures
Scientific Reports Vol. 11,15320 (2021) . 
International ISI50.  Leila Razzaghi, Farhad Khoeini, Ali Rajabpour,  Maryam Khalkhali
Thermal transport in two-dimensional C3N/C2N superlattices: A molecular dynamics approach
International Journal of Heat and Mass Transfer Vol. 177, 12156 (2021) . 
International ISI49.  Mohammad Qasemnazhand, Farhad Khoeini, Farah Marsusi
Optical response of sila-fulleranes in interaction with glycoproteins for environmental monitoring
Frontiers in Physics Vol. 9,691034 (2021) . 
International ISI48.  Leila Razzaghi, Maryam Khalkhali, Ali Rajabpour, Farhad Khoeini
Effect of graphene and carbon-nitride nanofillers on the thermal transport properties of polymer nanocomposites: A combined moleculardynamics and finite element study
Physical Review E Vol. 103,013310 (2021) . 
International ISI47.  Z Gholami, F Khoeini  
Pure thermal spin current and perfect spin-filtering with negative differential thermoelectric resistance induced by proximity effect in graphene/silicene junctions
Scientific Reports Vol. 11, 104 (2021) .  [Abstract  ]
International ISI46.  Maryam Mahdavifar, Sima Shekarforoush, and Farhad Khoeini
Tunable electronic properties and electric-field-induced phase transition in phosphorene/graphene heterostructures
Journal of Physics D: Applied Physics Vol. 54, 095108 (2021) .  [Abstract  ]
International ISI45.  M Qasemnazhand, F Khoeini, F Marsusi
Predicting the new carbon nanocages, Fullerynes: A DFT study  
Scientific Reports Vol. 11, 2511 (2021) . 
International ISI44.  H. Jalali,  F. Khoeini,  F. M. Peeters and M. Neek-Amal H the 8th letter of the Roman alphabet More (Definitions, Synonyms, Translation)
Hydration effects and negative dielectric constant of nano-confined water between cation intercalated MXenes
Nanoscale Vol. 13,922 (2021) .  [Abstract  ]
International ISI43.  M Rostami, I Ahmadi, F Khoeini
Highly tunable charge transport in defective graphene nanoribbons under external local forces and constraints: A hybrid computational study
Results in Physics Vol. 20, 103770 (2021) . 
International ISI42.  Fatemeh Rezaee, Farrokh Yousefi, Farhad Khoeini
Heat transfer in strained twin graphene: A non-equilibrium molecular dynamics simulation
Physica A: Statistical Mechanics and its Applications Vol. 564, 12554 (2021) . 
International ISI41.  Farrokh Yousefi, Farhad Khoeini and Ali Rajabpour
Thermal rectification and interfacial thermal resistance in hybrid pillared-graphene and graphene: A molecular dynamics and continuum approach
Nanotechnology Vol. 31,285707 (2020) . 
International ISI40.  S Mohammadi, F Khoeini, M Esmailpour, A Esmailpour, M Akbari-Moghanjoughi
Tunable transport properties in graphene-DNA and silicene-DNA by controlling the thickness of nanopores
Chemical Physics Vol. 111048 (2020) . 
International ISI39.  Farrokh Yousefi, Farhad Khoeini, Ali Rajabpour
Thermal conductivity and thermal rectification of nanoporous graphene: A molecular dynamics simulation
International Journal of Heat and Mass Transfer Vol. 146,1 (2020)  DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstran. 
International ISI38.  Leila Mikaeilzadeh, Farhad Khoeini
Phase transition and electronic tuning in gamma-graphyne nanoribbons through uniaxial strain and electric field
Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures Vol. 124,114355 (2020) .  [Abstract  ]
International ISI37.  S Ghasemi, M Alihosseini, F Peymanirad, H Jalali, SA Ketabi, F Khoeini, M Neek-Amal  
Electronic, dielectric, and optical properties of two-dimensional and bulk ice: A multiscale simulation study
Physical Review B Vol. 101,184202 (2020) .  [Abstract  ]
International ISI36.  Farhad Khoeini, Maryam Nazari, Sima Shekarforoush, Maryam Mahdavifar
Electromechanical and magnetic response in zigzag phosphorene nanoribbons
Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures Vol. 123,114200 (2020) .  [Abstract  ]
داخلي-ISC35.  Saeedeh Mohammadi, Mohammad Esmailpour, Farhad Khoeini
Investigation of Graphene and Silicene-DNA nanostructures: DNA Sensing
Journal of Research on Many-body Systems  Accepted 2020.   [Abstract  ]
International ISI34.  Maryam Mahdavifar and Farhad Khoeini
Topological and transport properties of graphene-based nanojunctions subjected to a magnetic field
Nanotechnology Vol. 31, 025701 (2020) . 
International ISI33.  L. Mikaeilzadeh, A. Tavana & F. Khoeini
Electronic structure of the PrNiBi half-Heusler system based on the σGGA + U method
Scientific Reports Vol. 9,20075 (2019) . 
International ISI32.  Mohammad Qasemnazhand, Farhad Khoeini  and Sima Shekarforoush 
Electronic transport properties in the stable phase of a cumulene/B7/cumulene molecular bridge investigated using density functional theory and a tight-binding method
New J. Chem Vol. 43,16515 (2019) . 
International ISI31.  Farhad Khoeini and Zahra Jafarkhani
Tunable spin transport and quantum phase transitions in silicene materials and superlattices
Journal of Materials Science Vol. 54,14483 (2019) . 
International ISI30.  M Mohammadi, F Yousefi, M Neek-Amal, F Khoeini
Mechanical properties of twin graphene subjected to uniaxial stress by molecular dynamic simulation
Materials Research Express Vol. 6, 105611 (2019) . 
داخلي-ISC29.  Farhad Khoeini, Leila Esmaeili  
Effects of electric and magnetic fields on electronic properties of stanene nanoribbons
Journal of Research on Many-body Systems Vol. 9,2 (2019) . 
International ISI28.  Maryam Khalkhali, Ali Rajabpour & Farhad Khoeini
Thermal transport across grain boundaries in polycrystalline silicene: A multiscale modeling
Scientific Reports Vol. 9,5684 (2019) . 
International ISI27.  Maryam Khalkhali, Sarah Mohammadinejad, Farhad Khoeini, Kobra Rostamizadeh
Vesicle-like structure of lipid-based nanoparticles as drug delivery system revealed by molecular dynamics simulations
International Journal of Pharmaceutics Vol. 559, 173 (2019) . 
International ISI26.  Maryam Khalkhali, Farhad Khoeini, Ali Rajabpour
Thermal transport in silicene nanotubes: Effects of length, grain boundary and strain 
International Journal of Heat and Mass Transfer Vol. 134, 503 (2019) . 
International ISI25.  Saeedeh Mohammadi, Farhad Khoeini , Mohammad Esmailpour, Maryam Khalkhali 
Investigation of electrical properties in AB-Stacked bilayer Graphene-DNA nanostructures
Superlattices and Microstructures Vol. 130,182 (2019) . 
International ISI24.  Farrokh Yousefi, and Farhad Khoeini
Impact of topological line defects on wall roughness and thermal conductivity of carbon nanotubes: A molecular dynamics study
AIP Advances Vol. 9,025024 (2019PP. 1-6. 
International ISI23.  Maryam Mahdavifar and Farhad Khoeini
Highly tunable charge and spin transport in silicene junctions: Phase transitions and half-metallic states
Nanotechnology Vol. 29,325203 (2018) . 
International ISI22.  Sima Shekarforoush, Daryoush Shiri,and Farhad Khoeini
Enhanced nonlinear optical susceptibilities in phosphorene nanoribbons: Ab initio study
Journal of Applied Physics Vol. 123,245113 (2018) . 
International-ISI21.  Maryam Khalkhali, Farhad Khoeini
Impact of torsion and disorder on the thermal conductivity of Si nanowires: A nonequilibrium molecular dynamics study
Journal of Physics and Chemistry of Solids, 112 , 216 (2018) . 
International ISI20.  Sima Shekarforoush, Farhad Khoeini, and Daryoush Shiri
Optical transitions and localized edge states in skewed zigzag phosphorene nanoribbonsOptical transitions and localized edge states in skewed zigzag phosphorene nanoribbons
Materials Express Vol. 8,489 (2018) . 
داخلي-ISC19.  Farhad Khoeini, Zahra Jafarkhani, Maryam Khalkhali
Spin transport in a superlattice silicene nanoribbon
Journal of Research on Many-body Systems, 7, 89 (2017) . 
International ISI18.  F. Khoeini, Kh. Shakouri, and F. M. Peeters
Peculiar half-metallic state in zigzag nanoribbons of MoS2: Spin filtering
Physical Review B, 94, 125412-1 (2016) . 
International ISI17.  Farhad Khoeini
Combined effect of oriented strain and external magnetic field on electrical properties of superlattice-graphene nanoribbons
J. Phys. D: Appl. Phys.48, 405501 (2015) . 
International ISI16.  Farhad Khoeini
Effect of uniaxial strain on electrical conductance and band gap of superlattice-graphene nanoribbons  
Superlattices and Microstructures 81, 202 (2015) . 
International ISI15.  Maryam Khalkhali, Kobra Rostamizadeh, Somayeh Sadighian, Farhad Khoeini, Mehran Naghibi, Mehrdad Hamidi
The impact of polymer coatings on magnetite nanoparticles performance as MRI contrast agents: a comparative study
DARU Journal of Pharmaceutical Sciences, 23,1 (2015) . 
International ISI14.  Maryam Khalkhali, Somayeh Sadighian, Kobra Rostamizadeh, Farhad Khoeini, Mehran Naghibi, Nahid Bayat, Mina Habibizadeh, Mehrdad Hamidi
Synthesis and characterization of dextran coated magnetite nanoparticles for diagnostics and therapy
BioImpacts, 5, 141 (2015) . 
International-ISC13.  Maryam Khalkhali, Somayeh Sadighian, Kobra Rostamizadeh, Farhad Khoeini, Mehran Naghibi, Mehrdad Hamidi
Simultaneous diagnosis and drug delivery by silymarin-loaded magnetic nanoparticles
Nanomedicine Journal, 2, 223 (2015) . 
International-ISI12.  Farhad Khoeini
Analytical study of electronic quantum transport in carbon-based nanomaterials
Diamond & Related Materials, 47, 7 (2014) . 
International-ISI11.  Farhad Khoeini; Farzad Khoeini; Aliasghar Shokri
Peculiar transport properties in Z-shaped graphene nanoribbons: A nanoscale NOR gate
Thin Solid Films, 548, 443 (2013) . 
International-ISI10.  Farzad Khoeini and Farhad Khoeini
Analytical and numerical study of quantum transport in an array of nanorings: A case study with double rings
Physica E, 47, 297 (2013) . 
National-ISC9.  Kamyar Ghaderi, Farhad Khoeini
Theoretical study of electronic conductance in a quantum system with two chain model leads
Journal of Research on Many-body Systems, 3, 29 (2013) . 
International-ISI8.  A.A. Shokri and F. Khoeini
Numerical study of localization length in disordered garphene nanoribbons
Superlattices and Microstructures  51, 785  (2012). 
International-ISI7.  Farhad Khoeini and Ali A. Shokri
Electronic Transport in Bi-Asymmetric T-Shaped Graphene Nanoribbons
J. Comput. Theor. Nanosci.  Vol. 8, No. 4, 740 (2011). 
International-ISI6.  Farhad Khoeini and Ali A. Shokri
 Modeling of Transport in a Glider-Like Composite of GNR/CNT/GNR Junctions
 J. Comput. Theor. Nanosci.   Vol. 8, No. 7, 1315 (2011). 
International-ISI5.  Farhad Khoeini, Ali asghar Shokri and Farzad Khoeini
Electronic transport through superlattice graphene nanoribbons
Eur. J. Phys. B  75, 505 (2010). 
International-ISI4.  A.A. Shokri and F. Khoeini
Electron localization in superlattice carbon nanotubes
Eur. J. Phys. B  78, 59, (2010). 
International-ISI3.  F. Khoeini, A.A.Shokri and H.Farman
Electronic transport through superlattice-like disordered carbon nanotubes
Solid State Communications  149, 874 (2009). 
International-ISI2.  F. Khoeini, A.A.Shokri and H.Farman
Electronic quantum transport through inhomogeneous quantum wires
Physica E  41, 1533 (2009).  
National-ISC1.  F. Khoeini and H. Farman
Electronic transport properties of carbon nanotube metal-semiconductor-metal
Iranian Journal of Physics Research  Vol. 8, No. 3, 139 (2008). 


Presentations in Seminars & Congress


National 19. F. Khoeini, H. Farman
Comparison of structure factor of graphene layer and single- walled carbon nanotubes
13th Conferenceof crystallographyandminalography of Iran
197 (2005).  
National 18. F. Khoeini, H. Farman
Structural study of carbon nanotubes by simulation of diffraction patterns
14th conference of crystallography and Minalography of Iran
263 (2006).  
National 17. F. Khoeini, H. Farman
Electronic transport properties of carbon nanotube metal-semiconductor-metal
the Annual Physics Conference of Iran
427 (2006).  
National 16. F. Khoeini, H. Farman
Investigation of localization in carbon nanotubes
the Annual Physics Conference of Iran
238 (2007).  
National 15. F. Khoeini, A.A. Shokri, H. Farman
Electron localization in disordered quantum wire
Iran-India Joint Conference in Nano-Technology
Iran, 46 (2008).  
International 14. F. Khoeini, H.Farman, A.A.Shokri
Electronic transport properties of binary alloy model of carbon nanotube
25th International Conference on Low Temperature Physics
Netherlands, 193 (2008).  
National 13. F. Khoeini, H. Farman, A.A.Shokri
Disorder effect on electronic states of armchair carbon nanotubes
the Annual Physics Conference of Iran
234 (2008).  
National 12. F. Khoeini, A.A. Shokri, H. Farman
Role of hopping parameter in electron localization in disordered quantum wire
the Annual Physics Conference of Iran
21 (2008).   
National 11. F. Khoeini, A.A. Shokri, H. Farman
 Electronic transport properties of disordered armchair carbon nanotubes
2nd International congress on Nanoscience & Nanotechnology
Iran, 1006 (2008).  
National 10. F. Khoeini, A.A. Shokri, H. Farman 
Investigation of electronic transport in metal-oligomer-metal structure
3th pcp
(2008).  
National 9. F. Khoeini, H.Farman, A.A.Shokri 
Impurity effect on electron localization in carbon nanotubes 
 Iust conf
(2009).  
International 8. A.A. Shokri and  F.  Khoeini
Effect of layered boron on localization in superlattice carbon nanotubes
Int.conf. on nanotechnology and advanced material, Bahrain
111 (2009).  
National 7. Farzad Khoeini and  Farhad Khoeini
Nor gate response in a double quantum ring
16th Annual IASBS meeting on condensed matter Physics  
(2010).  
International 6.  A.A. Shokri and  F. Khoeini
Electron localization in graphene nanoribbons with a line defects
Int. conf. (ICTP)
(2010).  
National 5. M.Rezaee, F. Khoeini, A.A. Shokri  
Electronic transport through a graphene disk with edge defects
 ICNN2010
(2010).  
National 4.  فرهاد خوئینی، فرزاد خوئینی
گذار فلز-نیم رسانا در نانولوله های شکاف دار
هفدهمین گردهمایی فیزیک ماده چگال
دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، خرداد 1390  
National 3. سیده ربابه حسینی راد، فرهاد خوئینی
طراحی و ساخت وسیله کمک آموزشی: شارمغناطیسی و جریان متناوب
دوازدهمین کنفرانس آموزش فیزیک ایران و دومین کنفرانس فیزیک و آزمایشگاه
دانشگاه صنعتی امیر کبیر، شهریور 1391  
National 2.  فرهاد خوئینی، کامیار قادری، سیده ربابه حسینی راد        
اثر بی­نظمی بر رسانش یک نانوحلقه
سیزدهمین کنفرانس آموزش فیزیک ایران و سومین کنفرانس فیزیک و آزمایشگاه
دانشگاه زنجان، شهریور 1391  
National 1. فرهاد خوئینی، نسیم برادران دیلمقانی
ترابرد در يك سيم كوانتومي مغناطيسي با آلياژ دوتايي :يك نانوفیلتراسپینی 
کنفرانس فیزیک ایران
دانشگاه ارومیه، شهریور 1391