خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:35061   بروزرسانی: 15-05-1402

Farhad Khoeini

Publications in Journals

  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
64.  مریم مهدوی فرفرهاد خوئینی F.M peeters
Band engineering of phosphorene/graphene van der Waals nanoribbons toward high-efficiency thermoelectric devices
مهندسی نوار نانونوارهای فسفرین-گرافین واندروالس به سمت سامانه های ترموالکتریک با راندمان بالا
PHYS REV B Issue 109 (2024-02-12PP. 1-10 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
63.  محمدامیر بذرافشانفرهاد خوئینی
Flexible thermoelectrics in crossed graphene/hBN composites
ترموالکتریک تغییر پذیر در کامپوزیت های گرافن/hBN متقاطع
Scientific Reports Issue 14 (2024-01-11PP. 1-9 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
62.  محمدامیر بذرافشانفرهاد خوئینی Bartlomiej Szafran
Insights into electronic and transport properties of phosphorene nanorings in two perpendicular directions: Effects of circular and elliptical external potentials
بینش به خواص الکترونی و ترابردی نانوحلقه های فسفرین در دو جهت عمود بر هم: اثرات پتانسیل های خارجی دایره ای و بیضی شکل
JOURNAL OF APPLIED PHYSICS Issue 134 (2023-10-24PP. 1-8 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
61.  محمدامیر بذرافشانفرهاد خوئینی Catherine Stampfl
Tuning Conducting Phases in C3N/C2N Heterostructures: Applications in Thermoelectrics
تنظیم فازهای هدایت در ساختارهای ناهمسان C3N/C2N: کاربردها در ترموالکتریک
Journal of Materials Chemistry C Issue 11 (2023-10-05PP. 14404-14412 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
60.  محمد قاسم نژندفرهاد خوئینی مهدیه بدخشان
Tuning transport properties of deformed carbon nanocages by electric field, electrode material, and type of coupling
تنظیم ویژگی های ترابردی نانوقفس‌های کربنی تغییر شکل‌یافته توسط الکتریکی میدان الکتریکی، مواد الکترود و نوع جفت شدگی
Materials Today Chemistry شماره 28 (1401/10/25صفحات 1-12 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
59.  محمدامیر بذرافشانفرهاد خوئینی
Electronic transport and thermoelectric properties of phosphorene nanodisk under an electric field
ترابرد الکترونی و خواص ترموالکتریک نانودیسک فسفرینی تحت میدان الکتریکی
Frontiers in Physics شماره 10 (1401/10/14صفحات 1-7 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
58.  محمدامیر بذرافشانفرهاد خوئینی
Tuning phononic and electronic contributions of thermoelectric in defected S‑shape graphene nanoribbons
تنظیم سهم فونونی و الکترونی ترموالکتریک در نانونوارهای گرافینی S شکل نقص دار
Scientific Reports Issue 12 (2022-11-01PP. 1-13 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
57.  معصومه علیحسینیفرهاد خوئینی م نیک‌عمل
The solvent-driven impurity migration over graphene in the presence of electric field
جابجایی ناخالصی حلال محور بر روی گرافین در حضور میدان الکتریکی
APPLIED SURFACE SCIENCE Issue 611 (2022-10-29PP. 1-8 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
56.  محمد قاسم نژندفرهاد خوئینی فرح مرصوصی
Fullerene, fullerane and the fulleryne: A comparative thermodynamic study for a new member of the carbon cage family
فولرن، فولران و فولراین: یک مطالعه ترمودینامیکی مقایسه ای برای عضو جدیدی از خانواده قفس کربنی
Results in Physics شماره 43 (1401/07/30صفحات 1-7 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
55.  لیلا رزاقیفرهاد خوئینی مریم خلخالیعلی رجب پور
Heat transfer in polyethylene nanocomposites: A multiscale approach
انتقال گرما در نانوکامپوزیت‌های پلی‌اتیلن: رویکردی چند مقیاسی
پژوهش سیستم های بس ذره ای (علوم سابق) - دانشگاه شهید چمران اهواز شماره 12 (1401/05/23صفحات 21-30 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
54.  محمد قاسم نژندفرهاد خوئینی مهدیه بدخشان
Investigation of electron transport properties in fullerene and fullerane nanocages
بررسی ترابرد الکترونی در نانوقفسهای فولرنی و فولرانی
پژوهش فیزیک ایران - دانشگاه اصفهان با همکاری انجمن فیزیک شماره 21 (1401/02/26صفحات 441-448 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
53.  مونا عبدیبندر آستین چپفرهاد خوئینی
Electronic and thermodynamic properties of zigzag MoS2/ MoSe2 and MoS2/ WSe2 hybrid nanoribbons: Impacts of electric and exchange fields
خواص الکترونیکی و ترمودینامیکی نانو نوارهای هیبریدی MoS2/MoSe2 و MoS2/WSe2 زیگزاگ: تأثیر میدان‌های الکتریکی و تبادلی
Results in Physics شماره 34 (1400/12/24صفحات 1-9 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
52.  محمد قاسم نژندفرهاد خوئینی
Theoretical study of structural and electronic properties of sila-dodecahedrane as an optical-chemical sensor by density functional theory method
بررسی نظری ویژگیهای ساختاری والکترونی دودکاهدران سیلیسیمی، به عنوان حسگرنوری-شیمیایی باروش نظریه ی تابعی چگالی
نانو مقیاس- انجمن نانو فناوری شماره 8 (1400/11/07صفحات 31-41 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
51.  لیلا رزاقیفرهاد خوئینی علی رجب پورمریم خلخالی
Thermal transport in two-dimensional C 3 N/C 2 N superlattices: A molecular dynamics approach
ترابرد گرمایی در ابرشبکه های C3 N / C 2 N دو بعدی: رویکرد دینامیک مولکولی
INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND MASS TRANSFER Issue 177 (2021-10-15PP. 121561-1-121561-5 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
50.  زینب غلامیفرهاد خوئینی
Vacancy tuned thermoelectric properties and high spin fltering performance in graphene/silicene heterostructures
و.یژگی های ترموالکتریک تنظیم پذیر با تهی جا و کارایی بالای فیلتراسپینی درساختارهای ناهمگون گرافین / سیلیسین
Scientific Reports Issue 11 (2021-07-28PP. 1-14 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
49.  محمد قاسم نژندفرهاد خوئینی فرح مرصوصی
Optical Response of Sila-Fulleranes in Interaction With Glycoproteins for Environmental Monitoring
پاسخ نوری سیلا-فولران ها در تعامل با گلیکوپروتئین ها برای دیده بانی محیطی
Frontiers in Physics شماره 9 (1400/03/25صفحات 691034-1-691034-9 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
48.  حسین جلالی اقچایفرهاد خوئینی F.M peetersم نیک‌عمل
Hydration effects and negative dielectric constant of nano-confined water between cation intercalated MXenes
اثرات هیدراتاسیون و ثابت دی الکتریک منفی آب محدود شده در بین مکسین ها
Nanoscale Issue 13 (2021-01-31PP. 922-929 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
47.  محمد قاسم نژندفرهاد خوئینی فرح مرصوصی
Predicting the new carbon nanocages, fullerynes: a DFT study
پیش بینی نانوقفس های جدید کربنی ، فولراین: یک مطالعه DFT
Scientific Reports Issue 11 (2021-01-28PP. 2511-1-2511-14 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
46.  لیلا رزاقیمریم خلخالیعلی رجب پورفرهاد خوئینی
Effect of graphene and carbon-nitride nanofillers on the thermal transport properties of polymer nanocomposites: A combined molecular dynamics and finite element study
تاثیر نانوپرکننده های گرافین و نیترید کربن روی خصوصیات ترابرد گرمایی نانوکامپوزیت های پلیمری: مطالعه ترکیبی دینامیک مولکولی و المان متناهی
Physical Review E Issue 103 (2021-01-15PP. 1-12 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
45.  زینب غلامیفرهاد خوئینی
Pure thermal spin current and perfect spin‑fltering with negative diferential thermoelectric resistance induced by proximity efect in graphene/ silicene junctions
جریان اسپینی حرارتی خالص و فیلتر اسپینی کامل با مقاومت گرمایی دیفرانسیلی منفی القایی با اثر مجاورت در اتصالات گرافین / سیلیسین
Scientific Reports Issue 11 (2021-01-08PP. 1-16 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
44.  ماهنوش رستمی چایجانعیسی احمدیفرهاد خوئینی
Highly tunable charge transport in defective graphene nanoribbons under external local forces and constraints: A hybrid computational study
ترابرد بار با تنظیم پذیری بالا در نانونوارهای گرافینی نقص دار تحت نیروهای موضعی خارجی و قیدها: مطالعه محاسباتی هیبریدی
Results in Physics شماره 20 (1399/10/04صفحات 1-9 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
43.  مریم مهدوی فرسیما شکرفروشفرهاد خوئینی
Tunable electronic properties and electric-field-induced phase transition in phosphorene/graphene heterostructures
ویژگی های الکترونی قابل تنظیم و گذار فاز ناشی از میدان الکتریکی در ساختارهای فسفرین / گرافین
JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS Issue 54 (2020-12-17PP. 095108-1-095108-8 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
42.  فاطمه رضائیفرخ یوسفیفرهاد خوئینی
Heat transfer in strained twin graphene: A non-equilibrium molecular dynamics simulation
انتقال گرما در گرافین دوقلوی تحت کرنش: شبیه سازی دینامیک مولکولی غیر تعادلی
PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS Issue 564 (2020-11-17PP. 1-7 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
41.  سعیده محمدیفرهاد خوئینی محمد اسماعیل پورَA اسماعیل پورM اکبری مغان جوقی
Tunable transport properties in graphene-DNA and silicene-DNA by controlling the thickness of nanopores
ویژگی های ترابردی تنظیم پذیر در گرافین-DNA و سیلیسین-DNA با کنترل ضخامت نانو حفره ها
CHEMICAL PHYSICS Issue 541 (2020-11-12PP. 111048-1-111048-11 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
40.  لیلا میکاییل زادهفرهاد خوئینی
Phase transition and electronic tuning in gamma-graphynenanoribbons through uniaxial strain and electric field
گذار فاز و تنظیم الکترونی درنانونوارهای گاما-گرافا ین از طریق کرنش یک محوری و میدان الکتریکی
PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS & NANOSTRUCTURES Issue 124 (2020-10-07PP. 1-7 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
39.  سعیده محمدیمحمد اسماعیل پورفرهاد خوئینی
Investigation of Graphene and Silicene-DNA nanostructures: DNA Sensing
بررسی نانوساختارهای گرافن و سیلیسین–DNA بهعنوان حسگر DNA
پژوهش سیستم های بس ذره ای (علوم سابق) - دانشگاه شهید چمران اهواز شماره 10 (1399/06/22صفحات 1-12 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
38.  فرهاد خوئینی مریم نظریسیما شکرفروشمریم مهدوی فر
Electromechanical and magnetic response in zigzag phosphorene nanoribbons
پاسخ الکترومکانیکی و مغناطیسی در نانونوارهای فسفیرن زیگزاگ
PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS & NANOSTRUCTURES Issue 123 (2020-05-16PP. 1-10 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
37.  جواد قاسمیمعصومه علیحسینیحسین پیمانی زادحسین جلالی اقچایحسین کتابیفرهاد خوئینی م نیک‌عمل
Electronic, dielectric, and optical properties of two-dimensional and bulk ice: A multiscale simulation study
ویژگی های الکترونی ، دی الکتریک و نوری یخ های دو بعدی و کپه ای: یک مطالعه شبیه سازی چند مقیاس
PHYSICAL REVIEW B شماره 101 (1399/02/17صفحات 184202-1-184202-12 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
36.  فرخ یوسفیفرهاد خوئینی علی رجب پور
Thermal rectification and interfacial thermal resistance in hybrid pillared-graphene and graphene a molecular dynamics and continuum approach
یکسو سازی گرمایی و مقاوت گرمایی مرزی در ترکیب گرافین -پیلارد و گرافین: دینامیک مولکولی و رهیافت پیوستار
NANOTECHNOLOGY Issue 31 (2020-04-27PP. 1-7 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
35.  لیلا میکاییل زادهتوانا علیفرهاد خوئینی
Electronic structure of the PrNiBi half-Heusler system based on the σGGA+U method
ساختار الکترونی سامانه نیم هوسلر PrNiBi مبتنی بر روش σGGA+U
Scientific Reports Issue 9 (2019-12-27PP. 1-12 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
34.  محمد قاسم نژندفرهاد خوئینی سیما شکرفروش
Electronic transport properties in the stable phase of a cumulene/B7/cumulene molecular bridge investigated using density functional theory and a tight-binding method
ویژگی های ترابرد الکترونی در فاز پایدار یک پل مولکولی بررسی با نظریه تابعی چگالی و روش تنگ بست
NEW JOURNAL OF CHEMISTRY Issue 43 (2019-10-28PP. 16515-16523 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
33.  فرخ یوسفیفرهاد خوئینی علی رجب پور
Thermal conductivity and thermal rectification of nanoporous graphene: A molecular dynamics simulation
رسانندگی گرمایی ویکسوسازی گرمایی گرافین متخلخل:شبیه سازی دینامیک مولکولی
INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND MASS TRANSFER Issue 146 (2019-10-23PP. 1-7 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
32.  مریم مهدوی فرفرهاد خوئینی
Topological and transport properties of graphene-based nanojunctions subjected to a magnetic field
توپولوژی و ویژگی های ترابردی نانو اتصالات بر پایه گرافین تحت میدان مغناطیسی
NANOTECHNOLOGY Issue 31 (2019-10-10PP. 1-10 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
31.  فرهاد خوئینی زهرا جعفرخانی
Tunable spin transport and quantum phase transitions in silicene materials and superlattices
ترابرد اسپینی تنظیم پذیر و گذارفازهای کوانتومی در مواد سیلیسینی و ابرشبکه ها
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE Issue 54 (2019-09-12PP. 14483-14494 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
30.  مریم محمدی خشوییفرخ یوسفیم نیک‌عملفرهاد خوئینی
Mechanical properties of twin graphene subjected to uniaxial stress by molecular dynamic simulation
خواص مکانیکی گرافین دوقلوی در معرض استرس تک محوری : شبیه سازی دینامیکی مولکولی
Materials Research Express Issue 6 (2019-08-23PP. 1-7 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
29.  فرهاد خوئینی لیلا اسمعیلی
Effects of electric and magnetic fields on electronic properties of stanene nanoribbons
تأثیر میدان های الکتریکی ومغناطیسی بر ویژگی های الکترونی نانونوارهای استانینی
پژوهش سیستم های بس ذره ای (علوم سابق) - دانشگاه شهید چمران اهواز شماره 9 (1398/05/11صفحات 61-69 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
28.  سعیده محمدیفرهاد خوئینی محمد اسماعیل پورمریم خلخالی
Investigation of electrical properties in AB-Stacked bilayer Graphene-DNA nanostructures
بررسی ویژگی های الکتریکی نانوساختارهای گرافین دولایه- دی ان آ
SUPERLATTICES AND MICROSTRUCTURES Issue 130 (2019-04-30PP. 182-193 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
27.  مریم خلخالیعلی رجب پورفرهاد خوئینی
Thermal transport across grain boundaries in polycrystalline silicene: A multiscale modeling
ترابرد گرمایی از میان مرزدانه ها در سیلیسین پلی کریستالی: مدل سازی چند مقیاسی
Scientific Reports Issue 9 (2019-04-05PP. 1-12 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
26.  فرخ یوسفیفرهاد خوئینی
Impact of topological line defects on wall roughness and thermal conductivity of carbon nanotubes: A molecular dynamics study
اثر نقص های خطی توپولوژیک بر ناهمواری دیواره ای و رسانندگی گرمایی نانولوه های کربنی: بررسی دینامیک مولکولی
AIP Advances Issue 9 (2019-02-22PP. 025024-1-025024-6 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
25.  مریم خلخالیسارا محمدی نژادفرهاد خوئینی کبری رستمی زاده
Vesicle-like structure of lipid-based nanoparticles as drug delivery system revealed by molecular dynamics simulations
وسیکل مانند ساختار نانوذرات مبتنی بر لیپید به عنوان سامانه دارو رسانی بررسی بوسیله شبیه سازی های دینامیک مولکولی
INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS Issue 559 (2019-01-23PP. 173-181 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
24.  مریم خلخالیفرهاد خوئینی علی رجب پور
Thermal transport in silicene nanotubes: Effects of length, grain boundary and strain
ترابرد گرمایی در نانولوله های سیلیسینی: اثرات طول، مرز دانه و کرنش
INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND MASS TRANSFER Issue 134 (2019-01-17PP. 503-510 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
23.  سیما شکرفروشفرهاد خوئینی داریوش شیری
Optical transitions and localized edge states in skewed zigzag phosphorene nanoribbons
-
Materials Express Issue 6 (2018-11-27PP. 489-499 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
22.  سیما شکرفروشداریوش شیریفرهاد خوئینی
Enhanced nonlinear optical susceptibilities in phosphorene nanoribbons: Ab initio study
-
JOURNAL OF APPLIED PHYSICS Issue 123 (2018-06-28PP. 245113-1-245113-8 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
21.  مریم مهدوی فرفرهاد خوئینی
Highly tunable charge and spin transport in silicene junctions: phase transitions and half-metallic states
-
NANOTECHNOLOGY Issue 29 (2018-06-06PP. 325203-1-325203-8 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
20.  فرهاد خوئینی زهرا جعفرخانیمریم خلخالی
Spin transport in a superlattice silicene nanoribbon
ترابرد اسپینی در یک نانونوار سیلیسینی ابرشبکه
پژوهش سیستم های بس ذره ای (علوم سابق) - دانشگاه شهید چمران اهواز شماره 14 (1396/09/10صفحات 89-98 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
19.  مریم خلخالیفرهاد خوئینی
Impact of torsion and disorder on the thermal conductivity of Si nanowires: A nonequilibrium molecular dynamics study
تأثیر پیچش و بی نظمی بر رسانندگی گرمایی نانوسیم های سیلیکونی: یک مطالعه دینامیک مولکولی غیر تعادلی
JOURNAL OF PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLIDS Issue 112 (2017-09-24PP. 216-221 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
18.  فرهاد خوئینی شکوری خسروF.M peeters
Peculiar half-metallic state in zigzag nanoribbons of MoS2: Spin filtering
حالت نیمه فلزی ویژه در نانونوارهای زیگزاگ دی سولفید مولیبدن:فیلتر اسپینی
PHYSICAL REVIEW B شماره 94 (1395/06/18صفحات 125412-1-125412-8 

17.  مریم خلخالیکبری رستمی زادهسمیه صدیقیانفرهاد خوئینی مهران نقیبیحمیدی مهرداد
The impact of polymer coatings on magnetite nanoparticles performance as MRI contrast agents: a comparative study
اثر پوشش های پلیمری بر عملکرد نانوذرات مغناطیسی به عنوان عامل کنتراست در MRI
DARU-Journal of Pharmaceutical Sciences شماره 23 (1394/06/26صفحات 1-12 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
16.  فرهاد خوئینی
Combined effect of oriented strain and external magnetic field on electrical properties of superlattice-graphene nanoribbons
اثر ترکیبی کرنش جهت دار و میدان مغناطیسی خارجی بر ویژگیهای الکتریکی نانو نوارهای گرافینی ابرشبکه
JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS Issue 48 (2015-09-13PP. 1-13 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
15.  مریم خلخالیسمیه صدیقیانکبری رستمی زادهفرهاد خوئینی مهران نقیبیناهید بیاتمینا حبیب زادهحمیدی مهرداد
Synthesis and characterization of dextran coated magnetite nanoparticles for diagnostics and therapy
سنتز و مشخصه یابی نانو ذرات مگنتیت با پوشش دکستران برای تشخیص و درمان
Bioimpacts Issue 3 (2015-06-20PP. 141-150 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
14.  مریم خلخالیسمیه صدیقیانکبری رستمی زادهفرهاد خوئینی مهران نقیبیناهید بیاتحمیدی مهرداد
Simultaneous diagnosis and drug delivery by silymarin-loaded magnetic nanoparticles
تشخیص همزمان و دارورسانی با نانوذرات مغناطیسی حامل سیلمارین
Nanomedicine journal Issue 2 (2015-06-20PP. 223-230 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
13.  فرهاد خوئینی
Effect of uniaxial strain on electrical conductance and band gap of superlattice-graphene nanoribbons
ندارد
SUPERLATTICES AND MICROSTRUCTURES Issue 81 (2015-02-16PP. 202-214 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
12.  فرهاد خوئینی
Analytical study of electronic quantum transport in carbon-based nanomaterials
مطالعه تحلیلی ترابرد کوانتومی الکترونی در نانومواد بر پایه کربن
DIAMOND AND RELATED MATERIALS Issue 47 (2014-05-10PP. 7-14 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
11.  فرهاد خوئینی فرزاد خوئینیعلی اصغر شکری
Peculiar transport properties in Z-shaped graphene nanoribbons: A nanoscale NOR gate
-
THIN SOLID FILMS Issue 548 (2013-12-02PP. 443-448 

10.  فرهاد خوئینی کامیار قادری
Theoretical study of electronic conductance in a quantum system with two chain model leads
مطالعه نظری رسانش الکترونی در یک سامانه‌کوانتومی با الکترودهای دو زنجیری
پژوهش سیستم های بس ذره ای (علوم سابق) - دانشگاه شهید چمران اهواز شماره 5 (1392/04/01صفحات 29-39 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
9.  فرزاد خوئینیفرهاد خوئینی
Analytical and numerical study of quantum transport in an array of nanorings: A case study with double rings
-
PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS & NANOSTRUCTURES Issue 47 (2013-01-04PP. 297-302 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
8.  علی اصغر شکریفرهاد خوئینی
- Numerical study of localization length in disordered graphene nanoribbons
-
SUPERLATTICES AND MICROSTRUCTURES Issue 51 (2012-06-15PP. 785-791 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
7.  فرهاد خوئینی علی اصغر شکری
Modeling of Transport in a Glider -Linke Composite of GNR/CNT/GNR Junction
-
Journal of Computational and Theoritical Nanoscience Issue 8 (2011-06-01PP. 1315-1320 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
6.  فرهاد خوئینی علی اصغر شکری
Electronic Transport in Bi-Asymmetric T-Shaped Graphene Nanoribbons
-
Journal of Computational and Theoritical Nanoscience Issue 4 (2011-04-01PP. 740-745 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
5.  علی اصغر شکریفرهاد خوئینی
Electron localization in superlattice-carbon nanotubes
ندارد
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL B Issue 78 (2010-10-12PP. 59-64 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
4.  فرهاد خوئینی علی اصغر شکریفرزاد خوئینی
Electronic transport through superlattice-graphene nanoribbons
ندارد
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL B Issue 75 (2010-05-26PP. 505-509 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
3.  فرهاد خوئینی علی اصغر شکریفرمان حسین
Electronic quantum transport through inhomogeneous quantum wires
ندارد
PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS & NANOSTRUCTURES Issue 41 (2009-08-01PP. 1533-1538 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
2.  فرهاد خوئینی علی اصغر شکریفرمان حسین
Electronic transport through superlattice-like disordered carbon nanotubes
ندارد
SOLID STATE COMMUNICATIONS Issue 149 (2009-06-01PP. 874-879 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
1.  فرهاد خوئینی فرمان حسین
Electronic transport properties of carbon nanotube metal-semiconductor-metal
ویژگی های ترابرد الکترونی نانولوله کربنی فلز-نیم رسانا-فلز
پژوهش فیزیک ایران - دانشگاه اصفهان با همکاری انجمن فیزیک شماره 3 (1387/03/12صفحات 139-143 


Presentations in Seminars & Conferences


ملی معتبر 59. محسن ذوالفقاری مزجینمریم سجادیرضا رسولیفرهاد خوئینی
مطالعه تاثیر ولتاژ در سنتز مستقیم نانوذرات نقره ثبت شده بر نانوذرات اکسید مس نقص دار
The study of the voltage effects on the direct synthesis of the silver nanoparticles decorated defective copper oxide nanoparticles
Annual Physics Conference of Iran دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان, 2021-08-23 - 2021-08-26
ملی معتبر 58. مریم نظریفرهاد خوئینی
بررسی ویژگیهای الکترونی و نوری نانونوارهای بوروفینی دسته صندلی
Influence of perpendicular electric field on electronic and optical properties of Armchair borophene nanoribbons
-- دانشگاه سیستان وبلوچستان, زاهدان, 2021-02-02 - 2021-02-04
ملی معتبر 57. فاطمه رضائیفرهاد خوئینی فرخ یوسفی
ترابرد گرمایی نانوساختار گرافین دوقلو به روش شبیه سازی دینامیک مولکولی
Investigation of thermal transport in twin graphene nanostructure by molecular dynamics simulation
-- دانشگاه شهید بهشتی, تهران, 2021-01-20 - 2021-01-21
بین‌المللی 56. مریم نظریفرهاد خوئینی
تاثیر میدان الکتریکی عمود بر ویژگیهای الکترونی و نوری نانو نوارهای سیلیسینی زیگزاگ دولایه
Influence of perpendicular electric field on electronic and optical properties of Zigzag bilayer silicene nanoribbons
International Conference on Nanoscience and technology  دانشگاه تهران, 2020-12-30 - 2020-12-30
ملی معتبر 55. سیده ربابه حسینی رادمولاداد نیکبختفرهاد خوئینی
ترابرد الکترونی نامتقارن در یک نقطه کوانتومی تحت میدان مغناطیسی
Asymmetric electronic transport in a quantum dot under a magnetic field
-- دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین, قزوین, 2020-09-10 - 2020-09-10
ملی معتبر 54. مونا عبدیبندر آستین چپفرهاد خوئینی
اثر میدان الکتریکی بر ظرفیت گرمایی، پذیرفتاری مغناطیسی و چگالی حالت نانونوار زیگزاگی مولبیدن دیسلناید
Influence of electric field on heat capacity, magnetic susceptibility and density of states of zigzag nanoribbon's MoSe2
Annual Physics Conference of Iran دانشگاه رازی, کرمانشاه, 2020-08-22 - 2020-08-25
ملی معتبر 53. فرشته هوکریفرهاد خوئینی
گذار فاز نیم رسانا-فلز در نانونوارهای گرافینی با لبه های ناهموار دوره ای
Semiconductor-metal phase transition in graphene nanoribbons with periodic rough edges
کنفرانس فیزیک محاسباتی ایران دانشگاه تهران, تهران, 1398/11/17 - 1398/11/17
ملی معتبر 52. پیام آقامحمدیمهدی سبزیمحمد قاسم نژندفرهاد خوئینی فرح مرصوصی
بررسی تاثیر ساختار هندسی و حصر کوانتومی بر ویژگیهای الکترونی سیالفولرانها
Investigation of the effect of geometrical structure and quantum confinement on the electronic properties of sila-fulleranes
گردهمایی فیزیک ماده چگال دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان, زنجان, 1398/03/23 - 1398/03/24
ملی معتبر 51. محمد امین عربیولی شکریمحمد قاسم نژندفرهاد خوئینی فرح مرصوصی
معرفی دودکاهدرون سیلیکونی به عنوان شناسگر اپتیکی سلولهای سرطانی
Silicon device as an optical detector of cancer cells
گردهمایی فیزیک ماده چگال دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان, زنجان, 1398/03/23 - 1398/03/24
ملی معتبر 50. هانیا گاواهنیفرهاد خوئینی مریم مهدوی فر
ترابرد الکترونی در نانونوارهای بورفینی
Charge Transport in Borophene Nanoribbons
Annual Physics Conference of Iran دانشگاه بین المللی قزوین, قزوین, 2018-08-27 - 2018-08-30
ملی معتبر 49. اذر بازرگانیسیما شکرفروشفرهاد خوئینی
اثر نقص تهی جا بر ویژگیهای الکترونی نانونوارهای فسفرینی ابرشبکه
Effect of Vacancy Defect on Electronic Properties of Superlattice Phosphorene Nanoribbons
Annual Physics Conference of Iran دانشگاه بین المللی قزوین, قزوین, 2018-08-27 - 2018-08-30
ملی معتبر 48. برومند نوروزیفرهاد خوئینی
بررسی خواص الکترونی و مغناطیسی نانو صفحه MnAs در راستای ) 111 ( بر پایه نظریه تابعی چگالی
Investigation of electronic and Magnetic Properties of MnAs Nanoplate along the [111] Based on densit functional theory
-- دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان, زنجان, 2018-06-20 - 2018-06-21
ملی معتبر 47. مریم خلخالیفرهاد خوئینی
یکسوسازی گرمایی تنظیم پذیر در نانوسیم های سیلیکونی
Tunable Thermal Rectification in Silicon Nanowires: A Molecular Dynamics Study
--- دانشگاه بین المللی قزوین, قزوین, 2018-05-10 - 2018-05-10
بین‌المللی 46. لیلا صیادیفرهاد خوئینی
تاثیر میدان الکتریکی بر ویژگیهای الکترونی نانونوار بیسموتین
تاثیر میدان الکتریکی بر ویژگیهای الکترونی نانونوار بیسموتین
گردهمایی بین المللی سالانه سیستم های ابعاد پایین دانشگاه تبریز, تبریز, 1396/03/02 - 1396/03/03
بین‌المللی 45. مریم مهدوی فرفرهاد خوئینی
شکل درحضور میدان الکتریکی عمودی -S گذار فاز نیمفلز-نیمرسانا در نانونوارهای سیلیسینی
شکل درحضور میدان الکتریکی عمودی -S گذار فاز نیمفلز-نیمرسانا در نانونوارهای سیلیسینی
گردهمایی بین المللی سالانه سیستم های ابعاد پایین دانشگاه تبریز, تبریز, 1396/03/02 - 1396/03/03
بین‌المللی 44. مهسا عبداللهیفرهاد خوئینی سید محمد کاظم منظور الاجداد
بررسی ویژگی های الکترونی نانونوار ناهمگون جانبی تنگستن دی سولفاید-تنگستن دی سلناید
بررسی ویژگی های الکترونی نانونوار ناهمگون جانبی تنگستن دی سولفاید-تنگستن دی سلناید
گردهمایی بین المللی سالانه سیستم های ابعاد پایین دانشگاه تبریز, تبریز, 1396/03/02 - 1396/03/03
ملی معتبر 43. الهام میرزاییفرهاد خوئینی محمد قاسم نژند
بررسی رسانش الکتریکی حلقه ی گرافاینی متصل به دو الکترود کومولنی با استفاده از نظریهی تابعی چگالی و مدل تنگابست
Investigation of electrical conductance of a graphite ring connected to two cumulane electrodes using the density function theory and Tengabst model
گردهمایی فیزیک ماده چگال دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان, زنجان, 1396/02/27 - 1396/02/29
ملی معتبر 42. مهدیه بدخشانفرهاد خوئینی محمد قاسم نژند
بررسی تاثیر موقعیت الکترودهای کومولنی بر رسانش الکتریکی فولرن
Investigation of the cumulane leads position on electrical conductance of fullerene
گردهمایی فیزیک ماده چگال دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان, زنجان, 1396/02/27 - 1396/02/29
ملی معتبر 41. مریم نظریفرهاد خوئینی
هم آوری میان میدان مغناطیسی و الکتریکی در جداسازی اسپینی در نوارهای سیلیسینی
Competition between magnetic and electric field in spin separation in silicene nanoribbons
گردهمایی فیزیک ماده چگال دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان, زنجان, 1396/02/27 - 1396/02/29
ملی معتبر 40. محمد قاسم نژندفرهاد خوئینی
ویژگی های ساختارهای سیلیکون در هندسه ی فولرنی
Properties of silicon structures in fullerene geometry
گردهمایی فیزیک ماده چگال دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان, زنجان, 1396/02/27 - 1396/02/29
ملی معتبر 39. مریم مهدوی فرفرهاد خوئینی
ترابرد بار و اسپین در نانونوارهای سیلیسینی S -شکل در حضور میدان الکتریکی عرضی
Charge and Spin transport in S-shaped silicene nanoribbons under the influence of transverse electric field
همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور شیراز, شیراز, 1396/02/20 - 1396/02/21
ملی معتبر 38. مریم مهدوی فرفرهاد خوئینی
ترابرد اسپینی در نانونوارهای سیلیسینی لبه زیگزاگ تحت اثر میدانهای الکتریکی عمودی و تبادلی: حالت نیمه فلزی
Spin transport in zigzag silicene nanoribbons under the influence of perpendicular electric and exchange fields: half-metallic state
همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور شیراز, شیراز, 1396/02/20 - 1396/02/21
ملی معتبر 37. محسن جواهریانفرهاد خوئینی امین عابدیعلی اسدی
بررسی آلودگی صوتی شهر زنجان و مقایسه آن با استاندارد کشور
-
همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست انجمن محیط زیست, تهران, 1395/08/17 - 1395/08/18
بین‌المللی 36. زهرا جعفرخانیمریم خلخالیفرهاد خوئینی
ترابرد اسپینی تنظیم پذیر در نوارهای سیایسینی نقص دار
Tunable spin transport in defective silicene nanoribbons
International congress on nanoscience and Nanotechnology انجمن نانو فناوری ایران, کرج, 2016-10-26 - 2016-10-28
ملی معتبر 35. زهرا جعفرخانیفرهاد خوئینی
بررسی ویژگیهای الکتریکی نانو نوارهای سیلیسینی ابرشبکه
Investigation of Electrical Properties in Superlattice Silicene Nanoribbons
Annual Physics Conference of Iran دانشگاه شیراز, شیراز, 2016-08-22 - 2016-08-25
ملی معتبر 34. شهلا اسمعیلیفرهاد خوئینی سیامک خادمی
جذب اپتیکی در نانونوارهای گرافینی بی نظم
Optical Absorption of Disordered Graphene Nanoribbons
Annual Physics Conference of Iran دانشگاه شیراز, شیراز, 2016-08-22 - 2016-08-25
ملی معتبر 33. زهره احدییاور تقی پورآذرمحمد شادمان فرهاد خوئینی جمال داودی
بررسی خواص الکترونی تک لایه مولیبدن سولفید دارای نقص اتمی با استفاده از نظریه تابعی چگالی
Investigation of the electronic properties of single layers of molybdenum sulfide atomic defects using density functional theory
گردهمایی فیزیک ماده چگال دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان, زنجان, 1395/03/06 - 1395/03/07
ملی معتبر 32. لیلا رزاقیمیروحید حسینیفرهاد خوئینی
مطالعه ترابرد وابسته به اسپین در گرافین خمیده و نانونوار گرافینی خمیده با لبه­ ی نرم
Study of spin-dependent transport in a cureved graphene and graphene nanoribbon
گردهمایی فیزیک ماده چگال دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان, زنجان, 1395/03/06 - 1395/03/07
ملی معتبر 31. سهیلا نور محمدیعلی اصغر شکریفرهاد خوئینی سعیده محمدی
اثرناخالصی خطی بر ویژگیهای الکتریکی نانونوارهای گرافینی
Influence of linear impurity of electrical properties of graphene nanoribbons
همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز تبریز, تبریز, 1395/02/08 - 1395/02/09
ملی معتبر 30. احسان رحمتی زادخواجه پاشافرهاد خوئینی
مقایسه عامل ساختار سیلیسین با گرافین
Copmparing silicene and graphene structure factor
همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز تبریز, تبریز, 1395/02/08 - 1395/02/09
ملی معتبر 29. معصومه علیحسینیفرهاد خوئینی علی اصغر شکری
مطالعه ی اثر نقص خطی بر ترابرد الکترونی در نانونوار MoS2 زیگزاگ تک لایه
Study of line defect effect on electronic transport in monolayer zigzag MoS2 nanoribbon
- دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی, تهران, 2015-11-12 - 2015-11-12
ملی معتبر 28. فرهاد خوئینی منیژه میرزاپور
بررسی عبوردهی الکترونی دریک نانوساختارگرافینی پیلارد
Investigation of Electron Transmission in a Pillared Graphene Nanostructure
همایش ملی و کارگاههای تخصصی علوم و فناوری نانو - انجمن نانو و فناوری ایران دانشگاه خوارزمی, کرج, 1394/02/30 - 1394/02/31
ملی معتبر 27. فرهاد خوئینی سعیده محمدی
بررسی عبور دهی الکترون در نانوساختارهای گرافین- دی ان ای
Invesitigation of Electron Transmission in Graphene-DNA Nanostructures
همایش ملی و کارگاههای تخصصی علوم و فناوری نانو - انجمن نانو و فناوری ایران دانشگاه خوارزمی, کرج, 1394/02/30 - 1394/02/31
ملی معتبر 26. سپیده رشوندآوهءفرهاد خوئینی
بررسی رسانش الکتریکی در یک قرص گرافینی هیبریدی بی نظم در حضور میدان مغناطیسی
Investigation of electrical conductance in a disorder hybridized Graphene disk in the presence of magnetic field
همایش ملی و کارگاههای تخصصی علوم و فناوری نانو - انجمن نانو و فناوری ایران دانشگاه خوارزمی, کرج, 1394/02/30 - 1394/02/31
ملی معتبر 25. فرهاد خوئینی معصومه علیحسینیمهسا احمدیارلسبومحله
مطالعه ترابرد اسپینی در نانووسیله گرافینی گوه ای شکل نامتقارن
Study of spin transport in an asymmetric wedge shaped graphene device
همایش ملی و کارگاههای تخصصی علوم و فناوری نانو - انجمن نانو و فناوری ایران دانشگاه خوارزمی, کرج, 1394/02/30 - 1394/02/31
ملی معتبر 24. فرهاد خوئینی مهسا احمدیارلسبومحله
مطالعه ی ترابرد الکترونی در نانوحلقه های B36 نقص دار
Study of electronic transport in defected B36 nanorings
همایش ملی و کارگاههای تخصصی علوم و فناوری نانو - انجمن نانو و فناوری ایران دانشگاه خوارزمی, کرج, 1394/02/30 - 1394/02/31
ملی معتبر 23. مریم مطهری توچائیفرهاد خوئینی
اثر کرنش و ناخالصی بر رسانش و شکاف انرژی نانوقطعات گرافینی گوه¬ای شکل
Strain and impurity effects on the conductance and energy gap of wedge-shaped graphene devices
Conference on Condensed Matter دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان, 2015-01-28 - 2015-01-29
ملی معتبر 22. سپیده رشوندآوهءفرهاد خوئینی شکوری خسرو
اثر برهم کنش اسپین-مدار در سیلیسین
Effect of spin-orbit interactions in silicene
Conference on Condensed Matter دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان, 2015-01-28 - 2015-01-29
بین‌المللی 21. فرهاد خوئینی فهیمه سبدبافان
ترابرد در ترانزیستورهای اسپینی گرافینی
Transport in Graphene Spin Transistors
International congress on nanoscience and Nanotechnology دانشگاه تربیت مدرس, تهران, 2014-10-22 - 2014-10-24
ملی معتبر 20. سپیده رشوندآوهءشکر فروش سیمافرهاد خوئینی
ترابر در یک حلقه کوانتومی مغناطیسی با آلیاژ دوتایی: یک نانو فیلتر اسپینی
Transport in a magnetic quantum ring with binary alloy: A nano spin filter
Annual Physics Conference of Iran دانشگاه سیستان و بلوچستان, زنجان, 2014-09-08 - 2014-09-11
ملی معتبر 19. لیلا رزاقیمیروحید حسینیفرهاد خوئینی
رسانش وابسته به اسپین در نانو ساختارهای گرافینی در حضور جفت شدگی های اسپین - مدار
Spin-dependent conductance in graphene nanostructures in the presence of spin-orbit couplings
Annual Physics Conference of Iran دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده علوم، گروه فیزیک, زاهدان, 2014-09-08 - 2014-09-11
ملی معتبر 18. فرهاد خوئینی فهیمه سبدبافان
خاصیت کلیدزنی نانوحلقه های گرافینی
Switching properties of graphene nanorings
گردهمایی فیزیک ماده چگال دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان, زنجان, 1393/03/07 - 1393/03/09
ملی معتبر 17. فرهاد خوئینی لیلا رزاقی
ترابرد وابسته به اسپین در یک حلقه کوانتومی مغناطیسی با آلیاژ دوتایی
Spin dependent transport in a magnetic quantum ring with a binary alloy
گردهمایی فیزیک ماده چگال دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان, زنجان, 1393/03/07 - 1393/03/09
ملی معتبر 16. مریم خلخالیکبری رستمی زادهفرهاد خوئینی سمیه صدیقیان
اثر انواع پوشش های پلیمری بر مغناطش اشباع نانوذرات اکسید آهن به عنوان عامل کنتراست درام. آر. آی
Effect of polymer coatings on the saturation magnetization of iron oxide nanoparticles as MRI contrast
گردهمایی فیزیک ماده چگال دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان, زنجان, 1393/03/07 - 1393/03/09
ملی معتبر 15. فرهاد خوئینی مریم خلخالی
ترابرد الکترونی در نانوحلقه های دوگانه ی هم مرکز
Electronic transport in concentric double nanorings
گردهمایی فیزیک ماده چگال دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان, زنجان, 1393/03/07 - 1393/03/09
ملی معتبر 14. لیلا رزاقیمیروحید حسینیفرهاد خوئینی
ترابرد وابسته به اسپین از طریق نانوساختارهای اسپین-مدار در گرافین
-----
گردهمایی فیزیک ماده چگال دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان, زنجان, 1393/03/07 - 1393/03/09
ملی معتبر 13. مریم خلخالیکبری رستمی زادهفرهاد خوئینی سیده سمیه صدیقیان
نانوذرات مغناطیسی به عنوان عامل کنتراست در MRI: یک مطالعه مقایسه ای تاثیر پوشش پلیمری بر بهبود زمان واهلش
Magnetic nanoparticles as contrast agent in MRI : A comparison study on impact of polymer coating on improvement of the relaxation time
Middle East Controlled Release Conference (MECRC Tehran University of Medical Sciences , تهران, 2014-02-25 - 2014-02-27
ملی معتبر 12. معرفت اله علیجانیسیامک خادمیفرهاد خوئینی نوشین نوری
تعیین کج فهمی¬های دانشجویان در مباحث بر¬هم¬نهی و اندازه¬گیری کوانتومی با کمک آزمونهای سه گانه
-
کنفرانس آموزش فیزیک و کنفرانس فیزیک و آزمایشگاه دانشگاه فرهنگیان, تهران, 1392/06/12 - 1392/06/15
ملی معتبر 11. عادله کریمی حاجی خادمیفرهاد خوئینی مریم مطهری توچائیکامیار قادری
بررسی اثر میدان مغناطیسی در نانو نوارهای گرافینی S شکل هیبریدی
investigation of the effect of the magnetic field electronic transport in hybridize s-shaped GNRs
Annual Physics Conference of Iran دانشگاه بیرجند, بیرجند, 2013-08-26 - 2013-08-29
ملی معتبر 10. فرهاد خوئینی کامیار قادری
ترابرد الکترونی در یک نقطه کوانتومی مغناطیسی هیبریدی
-
گردهمایی فیزیک ماده چگال دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان, زنجان, 1392/03/08 - 1392/03/10
ملی معتبر 9. عادله کریمی حاجی خادمیفرهاد خوئینی
مطالعه ترابرد الکترونی در نانونوارهای گرافینی-S شکل
Study Of Electronic Transport In S-shaped Graphene Nanoribbons
Conference on Condensed Matter دانشگاه صنعتی شاهرود, شاهرود, 2013-01-26 - 2013-01-27
ملی معتبر 8. مریم مطهری توچائیفرهاد خوئینی عادله کریمی حاجی خادمی
اثر کرنش بر رسانش الکتریکی نانونوارهای گرافینی
Strain effect on electrical conductance in graphene nanoribbons
Conference on Condensed Matter دانشگاه صنعتی شاهرود, شاهرود, 2013-01-26 - 2013-01-27
ملی معتبر 7. کامیار قادریفرهاد خوئینی
ترابرد الکترونی وابسته به مکان و میدان مغناطیسی در نانونوارهای گرافینی
Position and magnetic field dependence of the electronic transport in graphene nanoribbons
Conference on Condensed Matter دانشگاه صنعتی شاهرود, شاهرود, 2013-01-26 - 2013-01-27
ملی معتبر 6. فرهاد خوئینی کامیار قادریسیده ربابه حسینی راد
اثر بی¬نظمی بر رسانش یک نانوحلقه
Effect of disorder on conductance of a nanoring
کنفرانس آموزش فیزیک و کنفرانس فیزیک و آزمایشگاه دانشگاه زنجان, زنجان, 1391/06/01 - 1391/06/03
ملی معتبر 5. فرهاد خوئینی نسیم برادران دیلمقانی
ترابرد در یک سیم کوانتومی مغناطیسی با آلیاژ دوتایی: یک نانو فیلتراسپینی
Transport in a magnetic quantum wire....
Annual Physics Conference of Iran دانشگاه ارومیه , ارومیه, 2011-09-05 - 2011-09-08
ملی معتبر 4. سیده ربابه حسینی رادفرهاد خوئینی
طراحی و ساخت وسیله کمک آموزشی : شار مغناطیسی و جریان متناوب
-
Annual Physics Conference of Iran دانشگاه امیر کبیر, تهران, 2011-09-05 - 2011-09-07
ملی معتبر 3. فرهاد خوئینی فرزاد خوئینی
گذار فلز- نیم رسانا در نانو لوله های کربنی شکاف دار
Metal-insulator transition in unzipped....
گردهمایی فیزیک ماده چگال مرکز تحصیلات تکمیلی علوم پایه, زنجان, 1390/03/05 - 1390/03/06
بین‌المللی 2. فرهاد خوئینی فرهاد خوئینی علی اصغر شکری
ترابرد الکترونی از یک قرص گرافینی با بی نظمی لبه ای
Electronic transport through a graphene disk with edge defects
International congress on nanoscience and Nanotechnology دانشگاه شیراز, شیراز, 2010-11-09 - 2010-11-11
ملی معتبر 1. فرزاد خوئینیفرهاد خوئینی
حلقه کوانتومی دوتایی به عنوان دریچه ی NOR
double quantum ring as a Nor gate
گردهمایی فیزیک ماده چگال دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان, زنجان, 1389/03/06 - 1389/03/07