خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:35608   بروزرسانی: 15-05-1402

Farhad Khoeini
فرهاد خوئینی
استاد

پست الکترونيکی
khoeini[at]znu.ac.ir       
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/khoeini-farhad

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2648

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه فیزیک، اتاق 208 ،ص پ 313