خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:32716   بروزرسانی: 14-10-1401

Farhad Khoeini
فرهاد خوئینی
دانشیار

پست الکترونيکی
khoeini[at]znu.ac.ir       https://orcid.org/0000-0001-5991-8711
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/khoeini-farhad

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2648

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه فیزیک، اتاق 208 ،ص پ 313