خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:35389   بروزرسانی: 15-05-1402

Farhad Khoeini

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه علم و صنعت ایران, ایران, فیزیک , 88-83
عنوان رساله : بررسی پدیده جایگزیدگی و ترابرد الکترونی در سیم های کوانتومی
زمینه رساله : نانو فیزیک
استاد راهنما : دکترحسین فرمان -استاد مشاور: دکتر علی اصغر شکری

کارشناسی ارشد : دانشگاه علم و صنعت ایران, ایران, فیزیک سیستم های پیچیده
عنوان پایان نامه : رشد سطح و معادله کاردر-پاریزی-ژانگ
زمینه پایان نامه : فیزیک سیستم های پیچیده
استاد راهنما : دکتر محمدرضا رحیمی تبار