خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:35062   بروزرسانی: 15-05-1402

Farhad Khoeini

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: دکترا
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
12 سیما شکرفروش شهريور  1397علوم و فناوری نانو بررسی ویژگی های الکتریکی و نوری نانونوارهای فسفرین   استاد راهنما
11 مریم خلخالی بهمن  1397علوم و فناوری نانو بررسي ويژگيهاي گرمايي نانو ساختارهاي شبه يك بعدي سيليكوني به روش شبيه سازي ديناميك مولكولي   استاد راهنما
10 فرخ یوسفی آبان  1398فیزیک-ماده چگال بررسی ترابرد گرمایی در نانوساختارهای شبه یک بعدی و دو بعدی بر پایه کربن: به روش دینامیک مولکولی   استاد راهنما
9 حسین جلالی اقچای دي  1399فیزیک ماده چگال توسعه نظریه میکروسکوپیک دی الکتریک ها برای آب محصور شده   استاد راهنما
8 لیلا رزاقی بهمن  1399فیزیک ماده چگال بررسی ویژگی های گرمایی درنانو کامپوزیت های پلیمری به روش شبیه سازی دینامیک مولکولی و مدلسازی محیط پیوسته   استاد راهنما
7 محمد قاسم نژند اسفند  1399علوم و فناوری نانو بررسی ویژگیهای الکترونی و ترابردی نانوقفسهای کربنی و سیلیکونی   استاد راهنما
6 غلامي زينب مرداد  1400 فيزيك ماده چگال مطالعه ترابرد اسپين و بار در نانوساختارهاي شبه يك بعدي در حضور باياس دما   استاد راهنما
5 ليلا ميكاييل زاده در حال انجامفيزيك ماده چگال برهم كنش اسپين مدار و نظم هاي مغناطيسي در نانوساختارها و تركيبات كپه اي حاوي لانتانيدها   استاد راهنما
4 مهدوي فر مريم در حال انجامعلوم وفناوري نانو _ نانوفيزيك_ نانوساختارها بررسي ويژگي هاي الكتروني و ترابردي ساختارهاي ناهمگون مبتني بر فسفرين   استاد راهنما
3 معصومه عليحسيني آذر  1401فیزیک تاثير عوامل خارجي مثل ميدان الكتريكي و بار الكتريكي اضافي بر جابه جا شدن گروه هاي عاملي اكسيژن دار گرافين اكسايد   استاد راهنما
2 برومند نوروزی در حال انجامفیزیک ويژگيهاي الكتريكي و اپتيكي ساختارهاي ناهمگون واندروالسي دوبعدي   استاد راهنما
1 محمد امیر بذرافشان مرداد  1402نانوفیزیک ترابرد الکترونی در نانوساختارهای شبه‌یک‌بعدی خمیده   استاد راهنما

مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
46 کامیار قادری اسفند  1392فیزیک بررسی ترابرد الکترون در ترانزیستورهای تونلزنی اثر میدانی گرافینی   استاد راهنما
45 عادله کریمی حاج خادمی بهمن  1392علوم و فناوری نانو اثر ناخالصی بر ترابرد اکترونی در نانونوارهای گرافینی S- شکل   استاد راهنما
44 مریم مطهری توچایی بهمن  1392فیزیک اثر کرنش بر خواص ترابرد الکترونی نانونوارهای گرافینی ابرشبکه   استاد راهنما
43 معرفت اله علیجانی مهر  1392فیزیک بررسی برخی کج فهمی ها در مورد برهمنهی و اندازه گیری در آموزش مکانیک کوانتومی   استاد راهنما
42 مریم خلخالی شهريور  1393علوم و فناوری نانو بررسی اثر پوشش¬های پلیمری گوناگون بر روی نانوذرات مغناطیسی به عنوان عامل کنتراست در MRI   استاد راهنما
41 لیلا رزاقی بهمن  1393علوم و فناوری نانو مطالعه ترابرد وابسته به اسپین در نانو نوارهای گرافینی خمیده   استاد راهنما
40 سپیده رشوند آوه اسفند  1393علوم و فناوری نانو پیکربندی اسپینی و ترابرد وابسته به اسپین در سیلیسین   استاد راهنما
39 مهسا احمدیار لسبومحله مهر  1394فیزیک بررسی ویژگی های ترابرد الکترونی در یک نانوورقه بورفنی    استاد راهنما
38 سعیده محمدی مهر  1394علوم و فناوری نانو بررسی ویژگی های الکتریکی نانوساختارهای گرافین-DNA   استاد راهنما
37 منیژه میرزاپور دي  1394علوم و فناوری نانو بررسی ویژگی¬های الکتریکی نانوساختارهای گرافینی پیلارد   استاد راهنما
36 حسین تقی لو اسفند  1394علوم و فناوری نانو ترابرد وابسته به اسپین در نانونوارهای سیلیسینی بینظم   استاد راهنما
35 شهلا اسمعیلی اسفند  1394فیزیک -اپتیک بررسی برخی ویژگی های اپتیکی نانو نوار های گرافینی بی نظم   استاد راهنما
34 معصومه علیحسینی اسفند  1394فیزیک مطالعه¬ی ترابرد الکترونی در نانونوارهای مولیبدن دی سولفايد بی¬نظم   استاد راهنما
33 زهرا جعفرخانی شهريور  1395فيزيك حالت جامد ترابرد وابسته به اسپین در نانونوارهای سیلیسینی ابرشبکه   استاد راهنما
32 فهیمه سبدبافان مهر  1395علوم و فناوری نانو ترابرد الکترونی وابسته به اسپین در ترانزیستورهای اثر میدان نانونوار گرافینی   استاد راهنما
31 مریم مهدوی فر بهمن  1395علوم و فناوری نانو ترابرد الکترونی وابسته به اسپین در نانونوارهای سیلیسینی S-شکل   استاد راهنما
30 محسن شهبازی بهمن  1395فیزیک اثر ترکیبی کرنش و میدان الکتریکی بر ویژگیهای الکترونی و ترابردی نانونوارهای مولیبدن دیسولفاید   استاد راهنما
29 مریم نطری شهريور  1396فیزیک-اتمی- مولکولی اثر میدان الکتریکی بر ویژگی های نوری نانو نوارهای سیلیسینی   استاد راهنما
28 لیلا اسمعیلی شهريور  1396فیزیک تاًثیر میدان های الکتریکی و مغناطیسی بر ویژگی های الکترونی نانو نوارهای استانینی   استاد راهنما
27 مهدیه بدخشان شهريور  1396علوم و فناوری نانو مطالعه ویژگی های ترابرد الکترونی در نانو قفس های کربنی   استاد راهنما
26 محمد حسین رضایی شهريور  1396علوم و فناوری نانو ساخت و مشخصه یابی اتصال p-n در سیلیکون متخلخل به منظور کاربرد در سلول خورشیدی   استاد راهنما
25 لیلا صیادی بهمن  1396علوم و فناوری نانو اثر میدان الکتریکی بر ویژگی های ترابردی نانو نوارهای بیسموتین   استاد راهنما
24 ماهنوش رستمی چایجان بهمن  1399مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي مدلسازی و استخراج ویژگیهای الکتریکی و مکانیکی نانوساختارهای فسفرین   استاد راهنما
23 ابوالحسن طاهرخانی شهريور  1399نانوفیزیک مطالعه ی ویژگی های ترابرد الکترونی درنوارهای گرافاینی بتا   استاد راهنما
22 فاطمه رضائی، فیزیک دي  1398فیزیک ماده چگال بررسی ترابر گرما در نانوساختار گرافین دوقلو به روش شبیه سازی دینامیک مولکولی   استاد راهنما
21 محمدحسین شهیدی مقدم شهريور  1399نانوفیزیک اثر میدان الکتریکی بر ترابرد الکترونی در نانونوارهای کاربید سیلیکونی بی نظم   استاد راهنما
20 فرشته هوکری دي  1398نانوفیزیک ترابرد الکترونی در نانو نوارهای گرافینی با لبه های ناهموار دوره ای   استاد راهنما
19 بابک قاسمی نیا بهمن  1398نانوفیزیک بررسی ترابرد گرمایی در نانو نوارهای سیلیسینی بی نظم به روش شبیه سازی دینامیک مولکولی   استاد راهنما
18 اذر بازرگانی، فیزیک بهمن  1397نانوفیزیک ویژگیهای الکترونی و ترابردی نانونوارهای فسفرین ابرشبکه   استاد راهنما
17 هانیا گاواهنی، فیزیک شهريور  1397نانوفیزیک اثر میدان الکتریکی بر ویژگی های ترابردی نانو نوارهای بورفینی   استاد راهنما
16 معصومه موزرمی تير  1397فیزیک بررسی ابتدا به ساکن اثر جذب و آلایش عناصر گوناگون بر ویژگی های الکترونی و مغناطیسی تک لایه بورفین در دو فاز   استاد راهنما
15 ذوالفقاري مزجين محسن در حال انجامعلوم و فناوری نانو بررسي ويژگي هاي پلاسمونيك نانوذرات نقره در بستر نانوذرات اكسيد مس   استاد راهنما
14 شيخي اسما در حال انجامعلوم و فناوری نانو ترابرد الكتروني در نانونوارهاي بورن فسفيد   استاد راهنما
13 محمدي محمدرضا دي  1399علوم و فناوری نانو ترابرد الكتروني در نانو نوارهاي نيتريد كربن متخلخل   استاد راهنما
12 راحله مقدم شهريور  1398علوم و فناوری نانو بررسي ويژگي هاي الكتروني و ترابردي نانو ساختارهاي ناهمگون گرافين/سيليسين   استاد راهنما
11 جهانشاهلو سوسن در حال انجامعلوم و فناوری نانو بررسي جريان پايا در رينگ هيبريدي بور نيتريد - گرافين   استاد مشاور
10 حسام طاهري اصغري بهمن  1398فوتونيك ويژگي هاي اپتيكي گرافين در حضور ناخالصي سيليكون   استاد راهنما
9 ابوالحسن طاهرخاني شهريور  1399علوم و فناوری نانو مطالعه ي ويژگي هاي ترابرد الكتروني درنوارهاي گرافايني بتا   استاد راهنما
8 قاسمي نيا بابك بهمن  1398علوم و فناوری نانو بررسي ترابرد گرمايي در نانو نوارهاي سيليسيني بي نظم به روش شبيه سازي ديناميك مولكولي   استاد راهنما
7 شادي كاظمي بهمن  1398علوم و فناوری نانو بررسي اثر آمارونوف – بوهم در نانو حلقه هاي استانين   استاد راهنما
6 مهسا عبداللهي بهمن  1396علوم و فناوری نانو بررسي ويژگي هاي ترابردي نانو ساختارهاي ناهمگون تنگستن دي سولفايد – تنگستن دي سلنايد   استاد راهنما
5 الهام ميرزائي بهمن  1396علوم و فناوری نانو مطالعه ويژگي هاي ترابرد الكتروني در همپارهاي گرافاين   استاد راهنما
4 مريم نظري شهريور  1396اپتیک اثر ميدان الكتريكي بر ويژگي هاي نوري نانو نوارهاي سيليسيني   استاد راهنما
3 معصومي باغچه چيق ناصر مهر  1394اپتیک شبيه سازي طيف جذبي نانو ذرات طلا و مس و بررسي تاثير ضريب شكست محيط بر قله تشديد پلاسموني   استاد مشاور
2 اسما شیخی فروردين  1400علوم و فناوری نانو ترابرد الكتروني نانونوارهاي بورن فسفيد   استاد راهنما
1 امیر سامان مرادی تير  1402 علوم و فناوری نانو ترابرد كوانتومي الكتروني در نانونوارهاي ناهمگون گرافين نيتريد بور   استاد راهنما