خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27997   بروزرسانی: 27-10-1401

Narges Moradkhani

Publications in Journals

  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
18.  امیر جباری کهنه شهرینرگس مرادخانیشیوا حبیب زاده حمزه کندی
The Effect of Taxation on Financial Services on Economic Growth in Iran
بررسی تأثیر اعمال مالیات بر خدمات مالی بر رشد اقتصادی در ایران
پژوهشهای اقتصادی ( رشد و توسعه پایدار)- دانشگاه تربیت مدرس شماره 2 (1402/04/01صفحات 91-118 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
17.  نرگس مرادخانیشهلا حسنی
Analyzing the effects of the feeling of spatial belonging on the participation of villagers in the implementation of the master plan Case study: Zanjan province
تحلیل اثرات احساس تعلق مکانی بر مشارکت روستائیان دراجرای طرح هادی مطالعه موردی: استان زنجان
پژوهشهای جغرافیای انسانی (پژوهشهای جغرافیایی سابق) - موسسه جغرافیای دانشگاه تهران شماره دوره 54 شماره 3 (1401/07/01صفحات 1021-1035 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
16.  نرگس مرادخانی
Investigating the Factors Affecting the Rural Participation in Preparing and Implementing the Guiding Plan with Emphasis on Social Capital, Case Study: Zanjan Province
تحلیل عوامل موثر در مشارکت روستائیان در تهیه و اجرای طرح هادی با تاکید بر سرمایه اجتماعی (مطالعه موردی: استان زنجان )
مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی شماره 55 (1400/05/01صفحات 1-13 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
15.  حیدر قلی زادهمحمدحسین ذوقی پورمحمد ترشیزیمحمدرضا نظرینرگس مرادخانی
Gone with the wind: Impact of soil-dust storms on farm income
Gone with the wind: Impact of soil-dust storms on farm income
ECOLOGICAL ECONOMICS Issue 188 (2021-07-02PP. 1-13 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
14.  سید حسین میر جلیلینرگس مرادخانیمهری عباس زاده
Investigating the effect of income on women's quality of life (sample study of female staff of Zanjan University)
بررسی تاثیر درامد بر کیفیت زندگی زنان(مطالعه نمونه ای کارکنان زن دانشگاه زنجان)
پژوهش نامه زنان شماره 34 (1399/10/01صفحات 139-156 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
13.  نرگس مرادخانیامیر جباری کهنه شهریشهلا حسنی
Application of Dynamic Panel Model to Evaluate Impacts of Construction Credits on Rural Population Stability (Case Study: Zanajn Township
کاربرد مدل پانل پویا در ارزیابی اثرات اعتبارات عمرانی در پایداری جمعیت نواحی روستایی )مطالعه موردی: شهرستان زنجان(
برنامه ریزی توسعه کالبدی- دانشگاه پیام نور شماره 3 (1399/07/30صفحات 61-72 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
12.  سید حسین میر جلیلیمهری عباس زادهنرگس مرادخانی
Investigating the Relationship between Income and Women's Health (Case study of female staff of Zanjan University)
بررسی رابطه درآمد با سلامت زنان (نمونه مورد مطالعه کارکنان زن دانشگاه زنجان)
جامعه پژوهی فرهنگی شماره 4(34) (1398/10/01صفحات 107-129 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
11.  محمدحسین ذوقی پورحیدر قلی زادهنرگس مرادخانی
Effect of Climatic Change and Dust Phenomena on Alfalfa Yield in Khuzestan Province
تأثیر تغییرات اقلیمی و پدیده گردوغبار بر عملکرد محصول یونجه در استان خوزستان
کشاورزی بوم شناختی شماره 9(2) (1398/10/01صفحات 71-84 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
10.  نرگس مرادخانیمحمد تایبیمصطفی دین محمدی
Determinants of Defensive Expenditure in Iran
عوامل تعیین کنندخ مخارج دفاعی در ایران
تحلیل های اقتصادی توسعه ایران ) سیاستگذاری پیشرفت اقتصادی قبلی ) - دانشگاه الزهرا شماره 1(19) (1398/07/01صفحات 283-298 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
9.  محمدحسین ذوقی پورحیدر قلی زادهمحمدرضا نظرینرگس مرادخانی
Evaluation of The Dust Phenomenon Effect and Climatic Variables on The Welfare of Maize Farmers in Khuzestan Province
ارزیابی اثر پدیده گردوغبار و عوامل اقلیمی بر رفاه ذرت‌کاران استان خوزستان
تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران(مجله علوم کشاورزی ایران) پردیش دانشگاه تهران شماره 50(1) (1398/03/18صفحات 109-121 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
8.  امیر جباری کهنه شهریمهرداد اکبرپورگجلارنرگس مرادخانیزینال زینالی
Investigation of Tax Avoidance and Economic Growth with the Human Capital Approach
بررسی رابطه اجتناب از مالیات و رشد اقتصادی در ایران با رویکرد سرمایه‌های انسانی
پژوهش ها و سیاست های اقتصادی شماره 88 (1397/10/01صفحات 151-176 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
7.  امیر جباری کهنه شهرینرگس مرادخانیغزال فیروزه
Investigating of Applying the Green Taxes on the Carbon Dioxide Emitter Energy Carriers and Its Double Dividend in Iran's Economy
بررسی اعمال مالیات سبز بر حامل‌های انرژی انتشار دهنده گاز دی‌اکسید کربن و منفعت مضاعف ناشی از آن در اقتصاد ایران
اقتصاد و الگو سازی (اقتصاد سابق) دانشگاه شهید بهشتی شماره 31 (1396/09/29صفحات 125-147 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
6.  امیر جباری کهنه شهریطیبه رهنمون پیروجمجید یوسفی افراشتهنرگس مرادخانی
Investigation of Effective Factors on Precautionary Money Demand
بررسی عوامل مؤثر برتقاضای احتیاطی پول
اقتصاد پولی، مالی شماره 13 (1396/08/06صفحات 229-252 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
5.  نرگس مرادخانیبهنام صدرجهانیمصطفی دین محمدی
The Impact of Macroeconomic Variables and Bank-specific on Non-Performing Loans in Iranian Banks (By differentiating overdue receivables, deferred and doubtful)
بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی و خاص بانکی بر مطالبات غیرجاری بانک‌های ایران (به تفکیک مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول)
پژوهشنامه اقتصاد کلان شماره 24 (1396/06/30صفحات 13-32 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
4.  سارا نوراللهیامیر جباری کهنه شهرینرگس مرادخانیایوب فرامرزی
stimation of compensating variations due to commodity price increases in urban households based on income deciles(case study: Iran 1389-1392)
برآورد تغییرات جبرانی ناشی از افزایش قیمت کالاها در خانوارهای شهری بر اساس دهکهای درآمدی(مطالعه موردی: ایران طی دوره 1389-1392
پژوهش ها و سیاست های اقتصادی شماره 81 (1396/03/13صفحات 155-185 
  علمی-پژوهشی
None ISI
3.  وحیده علی پورسجاد فتحینرگس مرادخانی
The Effect of Internet marketing on brand equeity
بررسی تاثیر بازاریابی اینترنتی بر ارزش ویژه برند
International journal of computer and information technology Issue 4 (2013-08-03PP. 14-22 
  علمی-پژوهشی
None ISI
2.  وحیده علی پورنرگس مرادخانی
The impact of Website features and online viral marketing on online shopping behavior
بررسی تاثیر ویژگی های وب سایت و بازاریابی آن لاین ویروسی بر رفتار خرید آن لاین
International journal of computer and information technology Issue 4 (2013-08-03PP. 1-13 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
1.  عزیزی فیروزهنرگس مرادخانی
Inspect of Stock Price Index on Money Demand
بررسی تاثیر شاخص قیمت سهام بر تابع تقاضای پول
پژوهشنامه اقتصادی - پژوهشکده اقتصادی و امور دارایی شماره 26 (1386/07/01صفحات 213-241 


Presentations in Seminars & Conferences


بین‌المللی 12. محمدحسین ذوقی پورحیدر قلی زادهمحمدرضا نظرینرگس مرادخانیمحمد خالدی
برآورد اثر ریزگرد و تغییرات اقلیمی بر تولید شلتوک در استان خوزستان
Estimating the Effect of Dust and Climate Change on Rice yield in Khuzestan Province
کنفرانس بین المللی گردو غبار دانشگاه ایلام, ایلام, 1397/02/05 - 1397/02/07
بین‌المللی 11. محمدحسین ذوقی پورحیدر قلی زادهمحمدرضا نظرینرگس مرادخانیحمید ییلاق
تاثیر پدیده ریزگرد بر روی عملکرد محصول یونجه در استان خوزستان
The effect of dust phenomenon on Alfalfa yield in Khuzestan province
کنفرانس بین المللی گردو غبار دانشگاه ایلام, ایلام, 1397/02/05 - 1397/02/07
بین‌المللی 10. محمدحسین ذوقی پورحیدر قلی زادهمحمدرضا نظرینرگس مرادخانی
برآورد منحنی زیست‌محیطی کوزنتس به تفکیک قاره‌ها
Estimation of Environmental Kuznets Curve according to the Continents
- دانشگاه کردستان، دانشگاه پلی تکنیک سلیمانی (اقلیم کردستان عراق), سنندج, 2017-05-03 - 2017-05-04
ملی معتبر 9. امیر جباری کهنه شهرینرگس مرادخانینرگس اکبری
بررسی تطبیقی الگوهای نظام آموزشی فنی و حرفه ای استاندارد با نظام آموزش فنی و حرفه ای در ایران
comparative study of technological and vocational education(VET) systems with Technical and Vocational education System in Iran
کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی, تبریز, 1395/07/29 - 1395/07/29
بین‌المللی 8. بهنام صدرجهانینرگس مرادخانی
تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر مطالبات غیرجاری بانکهای ایران (1392-1384)
The Impact of Macroeconomic Variables on Non-Performing Loans in Iranian Banks(134-1392)
---- دانشگاه فرهنگیان شهید مفتح, مشهد, 2016-08-10 - 2016-11-10
ملی معتبر 7. نرگس مرادخانیمهدی افشار
بررسی ظرفیت گردشگری روستا(نمونه موردی: روستای گلابر)
Village tourism Capacity (case study: Golabar)
همایش ملی گردشگری و توسعه پایدار دانشگاه سمنان, سمنان, 1394/02/29 - 1394/02/29
ملی معتبر 6. نرگس مرادخانیمهدی افشار
مراسم تاسوعای حسینیه اعظم زنجان بعنوان توریسم مذهبی- معنوی زنجان
Great Hoseiniya of Tasoa spiritual ceremonies as religious tourism Zanjan
همایش ملی گردشگری و توسعه پایدار دانشگاه سمنان, سمنان, 1394/02/29 - 1394/02/29
بین‌المللی 5. نرگس مرادخانیشهلا حسنی
نقش زنان در توسعه پایدار روستائی (مطالعه موردی روستاهای چسب،چیر،گلابروسارمساقلو
The role of Women in rural sustainable development
-- انجمن علمی و توسعه روستایی ایران با همکاری دانشگاه تربت حیدریه, تربت حیدریه, 2015-02-18 - 2015-02-19
ملی معتبر 4. نرگس مرادخانیشهلا حسنی
نقش مشارکت روستاییان در توسعه پایدار روستایی
The role of Participation of villagers in rural development
== انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران, تهران, 2015-02-04 - 2015-02-04
ملی معتبر 3. نرگس مرادخانیمهدی افشار
بررسی مشارکت روستاییان در توسعه عمرانی روستا از منظر قدرت اقتصادی
Inspect participate in the development of rural areas in terms of economic power
--- مرکز راهکارهای توسعه بایدار, تهران, 2015-01-03 - 2015-01-03
بین‌المللی 2. نرگس مرادخانیAbd Rashid Zakariah Hassan TaufiqMd Nassir َAnuuar
شدت انرژی در بخشهای اقتصادی در مالزی
Sectoral Energy Intensity In Malaysia
International Input-Output Conference ویرجینیا, United States, 2011-06-13 - 2011-06-17
بین‌المللی 1. نرگس مرادخانیAbd Rashid Zakariah Hassan TaufiqMd Nassir َAnuuar
بررسی تاثیر افزایش قیمت انرزی بر مخارج خانوار با تاکید بر صنایع و حمل ونقل: یررسی موردی مالزی
Effect of Changing Energy Prices on Household Expenditure with Emphasis on Industry and Transportation: Preliminary Evidence from Malaysia
International Input-Output Conference سیدنی, Australia, 2010-06-20 - 2010-06-25