خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28134   بروزرسانی: 27-10-1401

Narges Moradkhani

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

1- عضو انجمن بین المللی  داده - ستانده

2- عضو سازمان مردم نهاد پویندگان شهر پایدار