خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28134   بروزرسانی: 27-10-1401

Narges Moradkhani

مدیریت

1- کارشناس برنامه ریزی و بودجه در سازمان مدیریت و برنامه ریزی به مدت 1379 تا 1380

2- رییس گروه اشتغال و سرمایه گذاری در سازمان مدیریت و برنامه ریزی به مدت 1381 تا 1386

3- کارشناس برنامه ریزی و بودجه در استانداری از سال 1388 تا 1389

4- رییس گروه آموزش, اجتماعی، پژوهش در استانداری به مدت 1390 تا 1391